Dato for udgivelse
09 okt 2014 11:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 sep 2014 10:51
SKM-nummer
SKM2014.693.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-2609905
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Byggeri
Emneord
Moms, fast ejendom, byggegrund, salg, udlejning, fradrag, byggemodning, udstykning, udmatrikulering
Resumé

Spørger påtænker salg af en byggegrund, som henstår efter færdiggørelse og salg af første del af et planlagt byggeri. Grundarealet har stået ubenyttet hen, men er nu udlejet.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan sælge grunden uden opkrævning af moms, såfremt grunden på salgstidspunktet har været udlejet momsfrit i mindst 6 måneder.

Det har ikke betydning for besvarelsen af spørgsmål nr. 1, såfremt grunden ved et eventuelt senere salg udmatrikuleres.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 3, jf. § 2, stk. 2.

Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1,
Momsloven § 4 og
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 8, 1. pkt., nr. 9, litra b samt stk. 2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit D.A.5.23.2.

Redaktionelle noter

Senere instans: SKM2016.319.LSR

Afgørelsen offentliggøres i redigeret form.

Spørgsmål

 1.  Kan Skatterådet bekræfte, at spørger kan sælge grunden uden opkrævning af moms, såfremt grunden på salgstidspunktet har været udlejet momsfrit i mindst 6 måneder? 
 2. Har det betydning for besvarelsen af spørgsmål nr. 1, såfremt grunden ved et eventuelt senere salg udmatrikuleres i to grunde?

Svar

 1. Nej 
 2. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er et selskab, hvis formål er at købe, udvikle, udleje og sælge fast ejendom og dermed knyttet og beslægtet virksomhed.

Spørger er ejer af (grunden). Kort over matriklen er vedlagt anmodningen. Grundarealet er ( ) m2og er beliggende i byzone.

Grundarealet har stået ubenyttet hen, men er for tiden udlejet. Kopi af udlejningskontrakten er vedlagt anmodningen. Udlejningen påbegyndes ( ) 2014 og kan af begge parter tidligst opsiges pr. ( ) 2015. Der er tre måneders opsigelsesvarsel. Den årlige leje er ( ) kr. Lejen reguleres hvert år med ( ) kr. pr. år.

Udlejningen er ikke tillagt moms. Selskabet er ikke momsregistreret.

Det er hensigten, at grunden i det næste år vil være udlejet, og hvis det derefter er muligt, vil grunden på et tidspunkt forsøges solgt.

Grunden er således ikke byggemodnet i dag, og selskabet har ikke taget momsfradrag for udgifter vedrørende grunden.

Formålet med forespørgslen skal ses som værende et led i at sikre, at der kommer en økonomisk aktivitet ud af jordbesiddelsen. Markedet har blot vist, at det på nuværende tidspunkt kan være meget svært at sælge grunde i det pågældende område, hvilket skal ses som led i den aktuelle situation på ejendomsmarkedet.

Der kan ved besvarelsen af spørgsmålene i denne anmodning lægges til grund, at spørger handler i egenskab af afgiftspligtig person, hvilket medfører, at spørgers aktiviteter er omfattet af momslovens anvendelsesområde, jf. momslovens § 3, jf. § 4.

Det kan også lægges til grund, at det omhandlede grundstykke, er at anse som en byggegrund, jf. bekendtgørelsen til momsloven, § 59, da grunden ifølge lokalplanen er udlagt til boligbebyggelse.

Spørger har i brev af 7. juli oplyst, at spørger med interesse læst Skatterådets bindende svar offentliggjort som SKM2014.408.SR. Spørger finder i den sammenhæng anledning til at præcisere selskabets formål med henblik på at undgå misforståelser.

Spørger skal alene påpege, at spørgers situation er markant anderledes end forudsætningerne i det svar som Skatterådet har givet i SKM2014.408.SR

 • Spørgers formål er ikke at erstatte salg med leje. 
 • Spørgers formål er at udleje, vi lejer ud og vi fortsætter med at leje ud. 
 • Spørger har ikke tildelt lejer en køberet. 
 • Og kun hvis der efter endt udlejning kommer en eventuel køber vil spørger måske sælge den. Eller alternativt opføre et etagebyggeri til udlejning eller salg. Dette er ikke besluttet på nuværende tidspunkt. 

Spørger har supplerende oplyst, at der til grundarealet er tilknyttet en byggeret.

Selskabet har opført og solgt 1. etape af ejendommen - dels en ejendom på ( ) etager og dels en på ( ) etager. I de to ejendomme, der er opført, er der sket udstykning til ( ) ejerlejligheder, hvor der er et lejemål i hver af de ( ) ejerlejligheder og en ejerlejlighed med ( ) lejemål, som er solgt til en andelsbolig forening.

Alle lejligheder i den del af projektet, der er opført, er solgt før 1.januar 2011.

SKAT tilføjer, at det fremgår af spørgers seneste offentliggjorte regnskabsoplysninger, at spørgers væsentligste aktiviteter består i ejerskab af en fast ejendom. Den faste ejendom henstår efter færdiggørelse af del 1 og 2 af ejendommen. Del 3 afventer igangsættelse.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger henviser til momsloven § 4, stk. 1, § 13, stk. 1, nr. 8 og 9 samt § 13, stk. 2.

Spørger henviser videre til SKATs vejledning: "Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde", hvor det i afsnit 5, under "Udlejningsejendomme" fremgår:

"I det omfang ejendommen udelukkende har været anvendt/tiltænkt anvendt til momsfritaget udlejning, der ikke har givet fradragsret for moms af udgifter til anskaffelse og drift af ejendommen, skal der ikke betales moms af salget af ejendommen."

Af Momssystemdirektivet (Rådets Direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006) artikel 136, artikel 1, litra a) fremgår, at der ikke skal opkræves moms af aktiver, der udelukkende er anvendt i forbindelse med momsfritaget virksomhed. Denne bestemmelse er implementeret i momslovens § 13, stk. 2. Momsloven taler om aktiver, der alene har været anvendt i forbindelse med momsfritaget virksomhed. Der kan i praksis ikke ses at være forskel på ordlyden af de to bestemmelser.

Seneste praksis har vist, at der ikke skelnes mellem hvilke slags aktiver, der er tale om, når blot betingelserne i § 13, stk. 2, reelt er opfyldt. Således kan såvel nye bygninger som byggegrunde sælges momsfrit, når de forinden salget udelukkende har været anvendt til momsfritaget aktivitet. I den forbindelse kan vi tillige henvise til SKM2010.842.SR og SKM2013.483.SR.

Bestemmelsen beskriver to situationer, hvor et salg af et aktiv er momsfrit. Den ene er, når aktivet forud for salget har været anvendt til momsfri aktivitet. Den anden er når anskaffelsen eller anvendelsen af aktivet har været undtaget fra retten til fradrag efter kapitel 9 (reglerne om fradragsret). Bemærk, at der er et "eller" i § 13, stk. 2. Der må således være to situationer, der kan føre til et momsfrit salg. Havde bestemmelsen indeholdt et "og", skulle begge situationer være opfyldt samtidigt, førend momsfrit salg kunne ske.

Ad spørgsmål 1

Vi henviser til momslovens § 13, stk. 2, der fastslår, at salget af et aktiv, der har været anvendt til momsfri aktivitet, er momsfrit.

Vi henviser endvidere til Skatterådets bindende svar i SKM2013.483.SR, hvor salget af byggegrunde kunne ske momsfrit, eftersom de forinden salget udelukkende havde været anvendt til momsfrie formål.

I denne situation, ønsker selskabet således at sikre vished for den momsmæssige behandling ved et eventuelt senere salg af grunden.

Byggegrunden har altså i selskabets varetægt aldrig på noget tidspunkt været anvendt til momspligtige formål. Grunden har ikke været og vil ikke blive anvendt til momspligtige formål, jf. første del af bestemmelsen i § 13, stk. 2.

Det er vores opfattelse, at momslovens § 13, stk. 2, grundlæggende har en høj retskildeværdi. Det er tillige vores opfattelse, at det reelt ikke har nogen betydning, hvor lang den momsfrie udlejning har foregået, men derimod er det afgørende, at den momsfrie udlejning har været reel, og at aktivet udelukkende har været anvendt til momsfri virksomhed, her altså til momsfri udlejning jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Der er således ingen hjemmel til at indføre momspligt ved salg af byggegrunde og nye bygninger, når disse forinden salget reelt har været udlejet momsfrit - uanset længden på udlejningsperioden - eftersom aktiverne udelukkende har været anvendt til momsfrie formål.

Om der er indgået en lejeaftale, der opfylder lejelovens betingelser eller er i modstrid hermed, kan heller ikke tillægges værdi, når det skal vurderes, om momslovens § 13, stk. 2, finder anvendelse. Bestemmelsen er forholdsvis kort og præcis - har aktivet udelukkende været anvendt til momsfritaget aktivitet, er salget heraf momsfrit.

Det er samtidig vores opfattelse, at der ikke belæg for at påstå, at grunden kunne være omfattet af det begreb som SKAT/Skatterådet i visse afgørelser/bindende svar bl.a. SKM2012.297.SKAT og SKM2013.169.SR har kaldt en "ny økonomisk udnyttelse", hvor der foretages aktive skridt i form af byggemodning, etablering af belysning, kloak-, vand- og elektricitetsforsyning. I disse tilfælde var hensigten fra spørger efter udstykningen og de omtalte aktive skridt at ville sælge grunden.

Det er ikke spørgers hensigt her. Hensigten er således at leje grunden ud indtil markedet vender og eventuelt senere sælge den.

Ad spørgsmål 2

Der henvises i det hele til argumentationen under spørgsmål 1.

Dog har der tidligere været planer om at fremme muligheden for salg ved at opdele grunden i 2 mindre grundstykker. Dette er baggrunden for spørgsmål 2.

Spørger vil stadig ikke forestå øvrige aktive skridt i form af byggemodning, etablering af belysning, kloak-, vand- og elektricitetsforsyning, men altså eventuelt en udstykning af grunden i 2 dele.

Spørgers høringssvar af 19. august

Som oplyst mener vi, at der er flere forhold i udkastet, der ikke tager højde for den situation som selskabet befinder sig i samt flere forhold der markant afviger fra den situation, der er beskrevet i det bindende svar offentliggjort som SKM2014.408.SR.

Hensigten

Som vi noterede i vores supplerende oplysninger indsendt d. 7. juli 2014:

 • Vores formål er ikke at erstatte salg med leje. 
 • Vores formål er at udleje, vi lejer ud, og vi fortsætter med at leje ud. 
 • Vi har ikke tildelt lejer en køberet.
 • Kun hvis der efter endt udlejning kommer en eventuel køber vil vi måske sælge den. Eller alternativt opføre et etagebyggeri til udlejning eller salg. Dette er ikke besluttet på nuværende tidspunkt. 

Sagen kan altså ikke reelt set bedømmes efter en salgshensigt, da dette ikke er korrekt.

Vi har svært ved at forstå, hvordan I kan sige vi har til hensigt at sælge når vi ikke en gang selv ved hvad der skal/kan ske.

Men det er klart, at kommer der en køber og vil betale den rigtige pris, så er alt jo til salg. Men hvis det medfører, at grunden så bliver momspligtig så vil al udlejningsvirksomhed jo kunne påstås at være momspligtig.

Det tror vi ikke på er holdbart.

Udlejningsvirksomhed

Vores situation er derimod mere sammenlignelig med sagen offentliggjort som SKM2012.683.SR, da spørger i denne situation også tilkendegav en udlejningshensigt.

Spørger tildelte endvidere lejer en forkøbsret.

Det har vores kunde ikke gjort.

Økonomisk aktivitet

Vores kunde købte grunden tilbage i tiden før salg af byggegrunde blev gjort momspligtige. Vi har ikke haft nogen anden økonomisk aktivitet på grunden end den nuværende momsfrie udlejning.

Grunden er således ikke byggemodnet i dag, og selskabet har ikke taget momsfradrag for udgifter vedrørende grunden.

Der er således ikke taget nogen aktive økonomiske skridt mod en udnyttelse af grunden og betingelserne i § 13 stk. 2 er således fuldt ud opfyldte.

Derfor er vi meget uforstående overfor, at et eventuelt salg om 1,2 eller 3 år ville være momspligtigt når vores hensigt nu er at udleje, og vi rent faktisk udlejer til en uafhængig 3. part.

EU dommene

Når I lægger så afgørende vægt på hensigten (salg af byggegrund) i modsætning til, hvad ejendommen faktisk er blevet brugt til (momsfri udlejning) så sker det med henvisning til EU-domstolens dom J.J. Komen, C-326/11 samt C-543/11 Woningstichting.

Heri henvises til Don Bosco-dommen (C-461/08), hvor domstolen afgjorde, at når det var købers hensigt med købet af en gammel ejendom, der skulle nedrives, reelt at købe en byggegrund, så skulle salget af den gamle ejendom anses for salg af en momspligtig byggegrund. Købers hensigt (på anskaffelsestidspunktet) var således afgørende for, hvorledes et givet gode, der skulle sælges, skulle karakteriseres momsmæssigt.

I SKAT's fortolkning bliver resultatet af disse overført til, at købers hensigt på anskaffelsestidspunktet er afgørende for, hvorledes et efterfølgende salg (op til flere år efter), skal behandles på dette efterfølgende salgstidspunkt. Dertil kommer, at "købers hensigt" er et udsagn fra SKAT og ikke købers erklærede hensigt. SKAT ser således bort fra, hvad godet objektivt set har været anvendt til i mellemtiden, nemlig momsfri udlejning. Udlejning er vores erklærede hensigt med anskaffelsen af godet, og frem til et eventuelt salgstidspunkt (som opstår i alle udlejningsvirksomheder, med mindre udlejningsejendommen går til grunde forinden), er udlejning vores eneste anvendelse af godet.

Vi bemærker at EU-dommen fortolker momspligt contra momsfritagelse i henhold til artikel 135 daværende sjette direktivs artikel 13 punkt B, litra G (svarende til vores § 13, stk. 1) og ikke artikel 136, daværende sjette direktivs punkt B, litra c (svarende til vores § 13, stk. 2).

Derfor er det vores opfattelse, at det er overfortolkning af de førnævnte EU domme at påstå momspligt. Det faktum, at den faste ejendom faktisk har været udlejet, kan efter vores opfattelse alene føre til et efterfølgende momsfritaget salg.

Der er derfor efter vores opfattelse ikke praksis fra EU-domstolen, der viser at SKAT kan tilsidesætte oplysningen om en virksomheds hensigt, som endda de facto understøttes af det eneste objektive beviselement i sagen, nemlig en momsfri udlejningskontrakt, med deraf følgende momspligt ved vurderingen af et efterfølgende salg.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger kan sælge grunden uden opkrævning af moms, såfremt grunden på salgstidspunktet har været udlejet momsfrit i mindst 6 måneder.

Lovgrundlag

Momsloven § 3, stk. 1

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momsloven § 4

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering. (---)

Momsloven § 13, nr. 8, 1. pkt. og nr. 9

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift: (---)

8) Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, herunder levering af gas, vand, elektricitet og varme som led i udlejningen eller bortforpagtningen.

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

a) levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord

b) levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt

levering af en bebygget grund

Momsloven § 13, stk. 2

Levering af varer, der alene har været anvendt i forbindelse med virksomhed, der er fritaget for afgift efter stk. 1, eller af varer, hvis anskaffelse eller anvendelse har været undtaget fra retten til fradrag efter kapitel 9, er fritaget for afgift.

Momsloven § 37, stk. 1 (uddrag af momsloven kap 9, Fradrag) 

Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.

Lov nr. 520 af 12. juni 2009 § 3, stk. 3

Momssystemdirektivet artikel 136, litra a) og b)

Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

a) levering af varer, der udelukkende har været anvendt i forbindelse med sådanne former for virksomhed, som er fritaget for afgift i medfør af artikel 132, 135, 371, 375, 376 og 377, artikel 378, stk. 2, artikel 379, stk. 2, samt artikel 380-390, såfremt disse varer ikke har givet ret til fradrag

b) levering af varer, hvis anskaffelse eller anvendelse har været undtaget fra fradragsretten i medfør af artikel 176.

Praksis

EU-Domstolen Sag C-543/11, Woningstichting Maasdriel

EU-Domstolen Sag C-326/11, J. J. Komen

SKM2014.408.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørgers salg af grunde vil være fritaget for moms, såfremt grundene forinden salget har været udlejet momsfrit med køberet, og salget sker til de lejere, som udnytter deres køberet.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørgers salg af grunde vil være fritaget for moms, såfremt grundene forinden salget har været udlejet momsfrit med køberet, men lejerne har opsagt lejemålet, og grundene herefter sælges til andre end de tidligere lejere.Skatterådet kan ikke bekræfte, at udgifter til byggemodning, herunder nedrivning af gammel ejendom, vil være omfattet af et delvist momsfradrag, såfremt en del af grundene sælges uden forinden at have været udlejet momsfrit, og en anden del udlejes momsfrit med køberet, inden sidstnævnte sælges, og byggemodningen vedrører alle grundene.

SKM2013.483.SR

Efter en konkret vurdering af de foreliggende faktiske forhold bekræfter Skatterådet, at spørger kan sælge en byggegrund uden moms, idet byggegrunden alene har været udlejet momsfrit inden salget. Dette gælder i det konkrete tilfælde også, hvis lejer ifølge lejeaftalen har en forkøbsret.

Skatterådet bekræfter, at boliger ved salg kan være momsfritaget ifølge momslovens § 13, stk. 2, når de opføres med henblik på momsfritaget udlejning, når der i forbindelse hermed ikke er taget fradrag for moms, samt når boligerne er udlejet i henhold til lejeloven, og derved er omfattet af tidsubegrænsede lejeaftaler mv. Dette gælder også, hvis lejer ifølge lejeaftalen har en forkøbsret.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at boliger, der oprindeligt var opført med henblik på salg, og derefter overgår til ændret (momsfritaget) anvendelse, hvor boligerne lejes ud, for derefter at blive solgt, alene har været anvendt i spørgers momsfritagne virksomhed. Boligerne vil ved salg igen ændre anvendelse tilbage til den oprindelige momspligtige aktivitet, og salget vil derfor være momspligtigt.

Skatterådet bekræfter videre, at det ikke gør nogen forskel, hvis en ny bygning udelukkende har været lejet ud uden moms, og derved kan sælges momsfrit, at andre boliger på samme grund er blevet solgt med moms.

SKM2012.683.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan sælge en konkret ejendom moms frit efter modernisering og udstykning, når ejendommen er erhvervet og ombygget med henblik på salg.

Skatterådet bekræfter, at spørger kan sælge de enkelte lejligheder momsfrit efter momslovens § 13, stk. 2, såfremt lejligheden er erhvervet til- og har været anvendt til udlejning til beboelse og således har været undtaget fra retten til fradrag. Skatterådet bekræfter, at dette også gælder selv om der indsættes en købsoption i lejeaftalerne, som giver lejeren en forkøbsret til lejligheden.

Den juridiske vejledning 2014-2 D.A.5.9.5. Momspligt ved levering af byggegrunde og D.A.5.22 Salg af virksomhedens driftsmidler m.m. momsloven § 13, stk. 2

SKATs vejledning: "Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde"

Begrundelse

Sælger er et aktieselskab, hvis aktivitet er selvstændig økonomisk virksomhed, og spørger er dermed en afgiftspligtig person, jf. momsloven § 3, stk. 1.

Salg af fast ejendom er afgiftsfritaget, jf. momsloven § 13, stk. 1, nr. 9. Fritagelsen gælder dog ikke salg af nye bygninger med eventuel tilhørende jord samt byggegrunde.

En afgiftspligtig persons levering af byggegrunde, vil derfor, når leveringen sker i personens egenskab af afgiftspligtig person, være momspligtig, jf. momsloven §§ 3 og 4.

Dog vil levering af en byggegrund, der alene har været anvendt i forbindelse med udlejning, jf. momsloven § 13, stk. 1, nr. 8, eller hvis anskaffelse eller anvendelse har været undtaget fra retten til fradrag efter kapitel 9, ikke være momspligtig. Det står i momsloven § 13, stk. 2.

EU-domstolen har i flere domme, bl.a. C-543/11, Woningstichting Maasdriel, præmis 32, og C-326/11, J. J. Komen, præmis 33 samt den deri nævnte retspraksis, udtalt, at parternes erklærede hensigt vedrørende pligten til at betale moms af en transaktion skal tages i betragtning i forbindelse med en samlet vurdering af en sådan transaktions omstændigheder, under forudsætning af, at de understøttes ved objektive beviselementer.

Det fremgår af dansk praksis, herunder SKM.2012.683.SR og SKM2013.483.SR, at den afgiftspligtige persons hensigt på erhvervelses /opførelsestidspunktet er af afgørende betydning for den momsretlige vurdering af, om leveringen er omfattet af momsloven § 13, stk. 2.

Vurderingen af den afgiftspligtige persons hensigt bør samtidig foretages ud fra et vist tidsperspektiv, således at det er personens overordnede hensigt i forbindelse med anvendelsen, som bliver afgørende for bedømmelsen. Eksempelvis vil den overordnede hensigt være salg, hvis der konkret er tale om en afgrænset udlejningsperiode, som efterfølges af et planlagt salg. Det vil som udgangspunkt ikke være foreneligt med en udlejningshensigt, såfremt personen samtidig har hensigt om salg indenfor en vis tidshorisont. Se SKM2014.408.SR.

I den konkrete sag er det oplyst, at grunden det næste år vil være udlejet, og hvis det derefter er muligt, vil grunden på et tidspunkt blive forsøgt solgt eller bebygget. Grunden har været en del af et byggeprojekt, og der er tilknyttet en byggeret til grunden.

På denne baggrund er det SKATs opfattelse, at det er spørgers overordnede hensigt at sælge grundene eller at bebygge dem. Udlejningen er en midlertidig foranstaltning med baggrund i markedssituationen, og grundene er ikke erhvervet af spørger med henblik på udlejning.

Salg af byggegrunde vil på baggrund af ovenstående være momspligtigt, jf. momsloven §§ 3, 4 og 13, stk. 1, nr. 9, litra b).

SKATs bemærkninger til spørgers høringssvar

Spørger gør indsigelse mod SKATs opfattelse af, at der foreligger en salgshensigt.

SKAT bemærker, at baggrunden for det stillede spørgsmål er et påtænkt salg af grunden. Ved besvarelsen af spørgsmålet, må SKAT derfor tage udgangspunkt i det påtænkte salg. Hvis spørger derimod vælger ikke at sælge, vil der naturligvis heller ikke blive tale om et momspligtigt salg.

SKAT henviser endvidere til begrundelsen, hvorefter det er SKATs opfattelse, at det er spørgers overordnede hensigt at sælge grundene eller at bebygge dem med henblik på salg. Udlejningen er efter det oplyste en midlertidig foranstaltning med baggrund i markedssituationen, og grundene er efter det oplyste ikke erhvervet af spørger med henblik på udlejning.

Det fremgår af momsloven § 13, stk. 2, at levering af varer, der alene har været anvendt i forbindelse med virksomhed, der er momsfritaget efter § 13, stk. 1, eller af varer, hvis anskaffelse eller anvendelse har været undtaget fra retten til fradrag efter kapitel 9, er momsfritaget.

Spørger har efter det oplyste ikke alene anvendt grunden til momsfritaget udlejningsvirksomhed, idet udlejningsvirksomheden efter det oplyste er påbegyndt flere år efter, at spørger har erhvervet grunden.

Spørger havde haft retten til fradrag efter kapitel 9, såfremt spørger havde haft udgifter eksempelvis i forbindelse med byggemodning af grunden.

Spørgsmålet om fradrag skal desuden ses i sammenhæng med, at spørger jo har afholdt betydelige udgifter i forbindelse med bebyggelse og udstykning af den del af ejendommen, som blev solgt før 1. januar 2011. På det tidspunkt var alt salg af fast ejendom imidlertid momsfrit, hvorfor der på daværende tidspunkt ikke var ret til fradrag.

Spørgers salg af den faste ejendom kan således ikke være omfattet af momsloven § 13, stk. 2.

Endelig bemærkes det, at udgangspunktet efter momsloven er, at salg af byggegrunde er momspligtige, jf. momsloven § 13, stk. 1, nr. 9, litra b.

Såfremt spørger mener at være omfattet af momsfritagelse efter momsloven § 13, stk. 2, må spørger fremlægge en tilstrækkelig grad af dokumentation for, at fritagelsen skal finde anvendelse. SKAT påser, at sagen er tilstrækkelig oplyst, men SKAT har naturligvis ikke samme adgang til alle relevante oplysninger som spørger.

I en situation, hvor spørger påtænker et salg, påhviler det således ikke SKAT at påvise, at spørger har erhvervet ejendommen med henblik på videresalg, før momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, skal finde anvendelse.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Spørgsmål 2

Det ønskes oplyst, om det har betydning for besvarelsen af spørgsmål nr. 1, såfremt grunden ved et eventuelt senere salg udmatrikuleres i to grunde.

Begrundelse

Der henvises til begrundelsen i spørgsmål 1, idet en udmatrikulering i forbindelse med et salg ikke ændrer ved, at leveringen er momspligtig.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.