Dato for udgivelse
03 okt 2014 14:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 sep 2014 14:05
SKM-nummer
SKM2014.682.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-3249811
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer
Emneord
Afgift, lystfartøjsforsikring, kaskoforsikring, fartøj, lystfartøj, museum
Resumé

Skatterådet bekræfter, at der ikke skal betales lystfartøjsforsikringsafgift af kaskoforsikring af et historisk fartøj, som er erklæret bevaringsværdigt af Skibsbevaringsfonden. Skatterådet lægger vægt på, at det omhandlede fartøj er konstrueret som et erhvervsfartøj, der ifølge erklæring fra Skibsbevaringsfonden om krav til istandsættelse og vedligeholdelse skal bevares som sådan. Der lægges endvidere vægt på, at fartøjet efter det oplyste alene skal anvendes til museumsformål af ejeren, som er en forening med vedtægtsbestemte kulturhistoriske formål, herunder kulturhistorisk bevaring og formidling. Fartøjet anses under disse omstændigheder ikke for et lystfartøj efter lov om afgift af lystfartøjsforsikringer, § 1.

Hjemmel

Lov om afgift af lystfartøjsforsikringer § 1

Reference(r)

Lov om afgift af lystfartøjsforsikringer § 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2 afsnit E.A.6.2.2

Det bindende svar offentliggøres i redigeret og forkortet form. 

Spørgsmål

1. Skal forsikringsselskabet betale lystfartøjsforsikringsafgift af kaskoforsikring for fartøjet A, der skal fungere som museumsskib?

Svar

1. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Anmodningen vedrører forsikring af fartøjet A, der ejes af foreningen B (Spørger).

Spørger oplyser, at der er tale om et historisk fartøj, som man har under genopbygning til oprindeligt udseende, og der skal nu etableres forsikring herfor. Projektet udføres af frivillige. Der er dannet foreningen C, som sorterer under D museum i byen E. Denne forening er paraply for et antal foreninger, som relaterer sig til maritime forhold, herunder Spørger (foreningen B), som har 110 medlemmer. Skibsbevaringsfonden finansierer den største del af projektet. Den samlede plan for området er, at det skal fungere som et arbejdende værksted, herunder fartøjet A som museumsskib. Der skal ikke sejles med passagerer.

Det fremgår af en erklæring fra Skibsbevaringsfonden, som har været forelagt for SKAT bl.a., at fartøjet af fonden er erklæret for bevaringsværdigt. Det fremgår af erklæringen, at formålet hermed er at bevare fartøjet som et varigt kulturminde. Istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af fartøjet skal derfor ske i overensstemmelse med de traditioner, der hidtil har ligget til grund herfor, og som på længere sigt kan bevare fartøjets oprindelige kvaliteter. Det fremgår endvidere bl.a. af erklæringen, at B (Spørger) har iværksat omfattende istandsættelse efter kulturhistoriske retningslinjer, og at fartøjet som færdigrestaureret skal indgå i maritim formidlingsvirksomhed i Spørgers regi.

Af B's vedtægter fremgår det, at foreningen har til formål at indsamle og dokumentere, samt beskrive og formidle kulturhistorie med relation til maritime og industrielle forhold og betydningen heraf for udviklingen og den kulturelle identitet i byen E og omegn. Det fremgår, at B finansieres ved kontingenter og ansøgte tilskud fra fonde o.lign., og at tilskuddene bliver søgt til nærmere bestemte dele af foreningens vedtægtsbestemte aktiviteter, og kun anvendes til dette.

Det fremgår endvidere af vedtægterne, at ved en eventuel opløsning, skal foreningen B's formue og indsamlede genstande tilfalde F Museum.

F Museum er en del af D museum, som er et statsanerkendt kulturhistorisk museum under kommunen E.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger henviser til, at Skibsbevaringsfonden har erklæret fartøjet for bevaringsværdig kulturarv. Spørger anfører, at man er bekendt med at adskillige andre fartøjer med denne status har fået afgiftsfritagelse for lystfartøjsforsikringsafgift.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1
Det ønskes bekræftet, at kaskoforsikring af fartøjet A ikke er omfattet af lystfartøjsforsikringsafgift.

Lovgrundlag

Lov om afgift af lystfartøjsforsikringer

§ 1
"Efter bestemmelserne i denne lov svares en afgift til statskassen af forsikringer for her i landet hjemmehørende lystfartøjer af enhver art, herunder fartøjets maskineri, inventar og udstyr. Afgiften omfatter også forsikringer for lystfartøjer, der helt eller delvis anvendes erhvervsmæssigt."

Forarbejder

Lovforslag nr. 267 af 17. august 1976

Alm. bemærkninger:
"Ved lovforslaget er det foreslået at lægge en afgift på forsikringer for lystfartøjer.
(...)"

Specielle bemærkninger:
"Til § 1.
Det foreslås, at afgiften omfatter forsikringer af enhver art for lystfartøjer. Forsikringer for lystfartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt, f.eks. lystfartøjer, der udlejes, omfattes også af afgiftspligten.
(...)"

Praksis

SKATs juridiske vejledning 2014-2

"E.A.6.2.2 Lystfartøjsforsikringer omfattet af reglerne
...
Der er afgift på forsikringer af lystfartøjer af enhver art, som er hjemmehørende i DK. Det gælder også lystfartøjets maskineri, inventar og udstyr. Se LYSTFAL § 1.

Der er også afgift på forsikringer af lystfartøjer, som helt eller delvist anvendes erhvervsmæssigt
(...)

Afgiftspligtige forsikringer
Følgende forsikringer er omfattet af afgiftspligten:

• Kaskoforsikringer samt kombinationer af kaskoforsikringer og andre forsikringsformer
(...)

Eksempler
Afgiftspligtige forsikringer:

• Windsurfere anses som lystfartøjer og er derfor afgiftspligtige
• Husbåde med egen fremdrift (motor) anses som lystfartøjer og er derfor afgiftspligtige
(...)

Afgiftsfrie forsikringer
Følgende forsikringer er fritaget for afgift:

• Ulykkesforsikringer og ansvarsforsikringer
• Tingskadeforsikringer for lystfartøjer i de tilfælde, hvor risikoen uden særligt præmietillæg er dækket ved de almindelige forsikringsbetingelser for familieforsikringer og lignende
(...)

Eksempler
Afgiftsfrie forsikringer:

• Momsnævnet har truffet afgørelse om, at forsikringer for lystfartøjer, der af skibstilsynet er godkendt til sejlads med passagerer og optaget i Skibsregisteret som sejlskib med hjælpemotor (lastfartøj), ikke er afgiftspligtige
• Tre middelalderskibe er rekonstrueret og skal anvendes både til sejlads og til udstilling. Søfartsstyrelsen har tilkendegivet, at skibene ikke kan anses for at være lystfartøjer, da anvendelsen også omfatter sejlads med betalende gæster. Fartøjerne anses herefter ikke for at være omfattet af lov om afgift af lystfartøjsforsikringer. Det er dog en betingelse, at fartøjerne ikke optages som fritidsfartøjer i Skibsregisteret.
(...)"

Begrundelse

Det ønskes bekræftet, at der ikke skal betales lystfartøjsforsikringsafgift af kaskoforsikring af fartøjet A.

Det er SKATs opfattelse, at kaskoforsikring af det pågældende fartøj ikke er omfattet af afgift efter lov om afgift af lystfartøjsforsikringer.

Der lægges vægt på, at det omhandlede fartøj er konstrueret som et erhvervsfartøj, der ifølge erklæring fra Skibsbevaringsfonden om krav til istandsættelse og vedligeholdelse skal bevares som sådan. Der lægges endvidere vægt på, at fartøjet efter det oplyste og som følge af vedtægterne for foreningen B, herunder formålet om kulturhistorisk bevaring og formidling, alene skal anvendes til museumsformål. Fartøjet anses under disse omstændigheder ikke for et lystfartøj efter lov om afgift af lystfartøjsforsikringer, § 1. Kaskoforsikring af fartøjet er dermed ikke afgiftspligtig.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.