Dato for udgivelse
21 aug 2014 12:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 jun 2014 14:07
SKM-nummer
SKM2014.582.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-6433900
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Moms, salg af prøvehuse, udstillingshuse
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørgers salg af prøvehuse er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 2.

Når en bygning er færdiggjort til indflytning men ikke taget i brug til det formål, den er bestemt til, og hvortil der er givet tilladelse i henhold til byggelovgivningen, vil den vedblive med at være ny.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013 med senere ændringer, Momsloven

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9
Momsloven § 13, stk. 2

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-1, afsnit D.A.5.9.4.1.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-1, afsnit D.A.5.22.2.

Spørgsmål

  1. Er X's salg af prøvehuse momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 2?

Svar

  1. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabet X har ifølge vedtægterne til formål, at drive byggevirksomhed samt køb og salg af fast ejendom og anden efter bestyrelsens skøn hermed forbunden virksomhed.

Med henblik på at fremme salget af huse opfører selskabet ca. 8 - 10 prøvehuse om året. Potentielle købere kan således se et prøvehus, inden de beslutter sig for at købe deres eget hus. Når prøvehusene ikke længere anvendes af X som prøvehuse, sælges eller udlejes de til privatpersoner som boliger.

Af X's hjemmeside fremgår, at selskabet hvert år opfører et antal udstillingshuse (prøvehuse), som bliver fremvist på åbent hus arrangementer, samt at disse udstillingshuse løbende sættes til salg med mulighed for kortere overtagelse. Videre fremgår af hjemmesiden, hvilke bestemte prøvehuse der er til salg.

X påtænker at ændre sit forretningskoncept således, at selskabet fortsat selv vil opføre prøvehusene. Der tages ikke fradrag for moms af opførelsesomkostninger. Efter opførelsen udlejes prøvehusene til et nyetableret datterselskab benævnt Y.

Y er herefter ansvarlige for, at prøvehusene til enhver tid kan anvendes til fremvisning for potentielle købere med henblik på at fremme X's salg af huse. X betaler et momspligtigt honorar til Y for dette arbejde.

Udlejningen af prøvehusene vil blive foretaget til markedsleje på tidsubegrænsede lejekontrakter med mulighed for at opsigelse ifølge lejelovens bestemmelser herom.

X lader sig ikke frivilligt momsregistreret for udlejning af fast ejendom, og lægger som følge heraf ikke moms på sin lejeindtægt fra Y. Udlejningen af prøvehusene vil således være momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Hvis/når en lejekontrakt opsiges, vil X sælge eller udleje prøvehusene som boliger til tredjemand, alt efter hvad der er mest fordelagtigt på det pågældende tidspunkt.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er repræsentantens opfattelse at spørgsmål 1 skal besvares med et "ja".

Ifølge momslovens § 4, jf. § 3, skal der betales moms af levering af varer og ydelser, der mod vederlag leveres af en afgiftspligtig person her i landet. Undtaget herfra er bl.a. levering af fast ejendom, jf. § 13, stk. 1, nr. 9, dog undtaget levering af nye bygninger, nye bygninger med tilhørende jord samt byggegrunde.

En bygning anses for at være ny inden første indflytning, såfremt der er tale om en nyopført bygning, jf. momsbekendtgørelsens § 57, stk. 2. En bygning er også ny på dagen for første levering efter indflytning, hvis leveringen sker mindre end fem år efter dagen for bygningens færdiggørelse.

Ved "indflytning" forstås ifølge SKATs juridiske vejledning 2014-1, afsnit D.A.5.9.4.1, at bygningen er taget i brug til det formål, den er bestemt til, og hvortil der er givet tilladelse til byggeriet i henhold til byggelovgivningen. F.eks. vil anvendelse af bygninger som "prøvehuse" til fremvisning for potentielle købere, ikke være taget i anvendelse på en sådan måde, at der kan anses for at være sket en indflytning.

Såfremt X sælger prøvehuse efter endt udlejning til Y, vil der som følge af ovenstående være tale om salg af en ny bygning.

Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, og ifølge momslovens § 13, stk. 2, er levering af varer, der alene har været anvendt i forbindelse med virksomhed, der er fritaget for moms efter § 13, stk. 1 fritaget for moms.

Når en ejendom opføres med henblik på momsfri udlejning, vil der ikke være mulighed for momsfradrag for udgifterne, jf. momslovens kapitel 9.

Det er repræsentantens opfattelse, at X opfører prøvehuse med henblik på momsfritaget udlejning omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8. Vi lægger vægt på, at de nyopførte prøvehuse bliver udlejet til markedsleje på tidsubegrænsede lejekontrakter med mulighed for opsigelse ifølge lejelovens bestemmelser herom, samt at selskabet ikke foretager fradrag for moms af opførelsesudgifterne.

Efter repræsentantens opfattelse vil prøvehusene i overensstemmelse med retningslinjerne i Skatterådets bindende svar SKM 2013.483.SR ved et eventuelt efterfølgende salg være omfattet af momslovens § 13, stk. 2 og dermed være momsfritaget, også selv om der er tale om nye bygninger.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørgers salg af prøvehuse er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 2.

Lovgrundlag

Momsloven § 3, stk. 1

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momsloven § 4, stk. 1

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 8 og 9

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

8) Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom (...)

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

  1. Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord. 
  2. Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund.

(...)

Momsloven § 13, stk. 2

Levering af varer, der alene har været anvendt i forbindelse med virksomhed, der er fritaget for afgift efter stk. 1, eller af varer hvis anskaffelse eller anvendelse har været undtaget fra retten til fradrag efter kapital 9, er fritaget for afgift.

Bekendtgørelsen til momsloven (BEK nr. 814 af 24/6/2013) § 57

Ved begrebet bygning i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a, forstås grundfaste konstruktioner, som er færdiggjorte til det formål, de er bestemt til. Levering af dele af en sådan bygning anses ligeledes for at være levering af en bygning.

Stk. 2. En bygning, jf. stk. 1 er ny, inden første indflytning. En bygning er også ny på dagen for første levering efter indflytning, hvis leveringen sker mindre end 5 år efter dagen for bygningens færdiggørelse. Ved anden og efterfølgende leveringer, der sker inden for 5 år fra bygningens færdiggørelse, er bygningen også ny, hvis leveringen sker inden bygningen har været i brug ved indflytning i en periode på 2 år, og første levering er omfattet af momslovens § 29.

Praksis

SKM2013.483.SR

I denne sag, bekræfter Skatterådet bl.a., at boliger ved salg kan være momsfritaget ifølge momslovens § 13, stk. 2, når de opføres med henblik på momsfritaget udlejning, når der i forbindelse hermed ikke er taget fradrag for moms, samt når boligerne er udlejet i henhold til lejeloven, og derved er omfattet af tidsubegrænsede lejeaftaler mv.

SKM2009.819.LSR

Det bemærkes, at kendelsen vedrører tiden før 1. januar 2011, hvor salg af fast ejendom, herunder byggegrunde, var fritaget for moms, jf. den daværende momslov § 13, stk. 1, nr. 9.

Et salg af et sommerhus omfattede et projekt bestående af en (momsfritaget) byggegrund og en (momspligtig) byggeentreprise.

Landsskatteretten lagde i kendelsen til grund, at prøvehusene er opført med henblik på anvendelse i (momspligtig) salgsfremmende øjemed og muligvis med henblik på (momsfritaget) efterfølgende salg.

Landsskatteretten fandt - idet selskabet havde såvel momspligtige som momsfritagne aktiviteter - at prøvehusene har tjent til at fremme salget af det samlede projekt. Derfor ville selskabet have delvis fradragsret for købsmoms i forbindelse med prøvehusene opførelse, jf. momslovens § 38, stk. 1.

Den Juridiske Vejledning, afsnit D.A.5.9.4.1, 'Levering af nyopførte bygninger'

Vejledning E nr. 191, af 21. maj 2013, 'Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde'

Begrundelse

Idet X, driver byggevirksomhed samt køb og salg af fast ejendom mv., anses selskabet for at handle som en afgiftspligtig person, når det køber, sælger og udvikler ejendomme mv., jf. momslovens § 4 jf. § 3.

Ifølge momslovens § 4, jf. § 3, skal der betales moms af levering af varer og ydelser, der mod vederlag leveres af en afgiftspligtig person her i landet, undtaget herfra er bl.a. levering af fast ejendom, jf. § 13, stk. 1, nr. 9, dog undtaget levering af nye bygninger, nye bygninger med tilhørende jord samt byggegrunde, der siden 1. januar 2011 har været omfattet af momspligt.

Ifølge bekendtgørelsen til momsloven § 57, stk. 1 forstås der ved en bygning, grundfaste konstruktioner, som er færdiggjorte til det formål, de er bestemt til. Se DJV afsnit D.A.5.9.4.1.

Af bekendtgørelsen til momsloven § 57, stk. 2 fremgår det, at en bygning anses som ny inden første indflytning, dvs. før den tages i brug. En bygning vedbliver at være ny, hvis den er færdiggjort til indflytning men ikke er taget i brug.

Ved "færdiggørelse" forstås, at byggeriet har nået det stadie, hvor ejendommen definitivt kan anvendes til det formål, som den er beregnet på. Det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvornår en bygning kan anses for færdig gjort.

Ved "indflytning" forstås, at en bygning er taget i brug til det formål, den er bestemt til, og hvortil der er givet tilladelse i henhold til byggelovgivningen. Eksempelvis vil anvendelse af en bygning som "prøvehus" til fremvisning for potentielle købere, ikke være tilstrækkelig til, at der kan antages at være sket indflytning. Se DJV afsnit D.A.5.9.4.1 samt Vejledning E nr. 191 afsnit 1.3.1.

Ud fra det i sagen oplyste samt af de forelagte dokumenter, forstår SKAT de faktuelle forhold således:

X opfører 8-10 prøvehuse om året. Når selskabet ikke længere anvender prøvehusene til fremvisning, sælges eller udlejes de til privatpersoner som boliger.

Spørger påtænker et nyt forretningskoncept, hvor spørger fortsat selv vil opføre prøvehusene. Efter at prøvehusene er færdiggjorte udlejes de til et datterselskab, Y.

Spørger tager ikke fradrag for momsen ved opførelsen af prøvehusene, og agter heller ikke at opkræve moms af lejen, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Samtidig er det planen, at datterselskabet, Y, stiller de lejede prøvehuse til rådighed for spørger, X, således at husene til enhver tid kan anvendes til fremvisning for potentielle købere med henblik på at fremme X's salg af huse. Denne tilrådighedsstillelse er en momspligtig ydelse, der påtænkes leveret af Y til spørger.

Det er videre oplyst, at udlejningen af prøvehusene vil blive foretaget til markedsleje på tidsubegrænsede lejekontrakter med mulighed for at opsigelse ifølge lejelovens bestemmelser herom. Hvis/når en lejekontrakt (mellem moder- og datterselskab) opsiges, vil X sælge eller udleje prøvehusene som boliger til tredjemand, alt efter hvad der er mest fordelagtigt på det pågældende tidspunkt.

Der spørges til, om dette salg er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 2, når spørger alene har anvendt bygningen i forbindelse med virksomhed, der er fritaget for afgift efter § 13, stk. 1.

I forlængelse af Landsskatterettens kendelse SKM2009.819.LSR, anser SKAT prøvehusene i denne anmodning for at blive opført med henblik på anvendelse i salgsfremmende øjemed og med henblik på salg, der efter de nugældende bestemmelser begge er momspligtige aktiviteter, jf. momsloven § 4, stk. 1 og § 13, stk. 1, nr. 9, litra a. Dette bekræftes også af spørgers hjemmeside, hvoraf det fremgår, at prøvehuse løbende sættes til salg.

I den periode, hvori de salgsfremmende aktiviteter pågår, påtænker spørger at udleje prøvehusene til et datterselskab - en momsfritaget aktivitet, jf. momsloven § 13, stk. 1, nr. 8. Herefter påtænkes prøvehusene solgt.

Et prøvehus anses som en bygning, jf. bekendtgørelsen til momsloven § 57.

En bygning anses som ny inden første indflytning, jf. bekendtgørelsen til momsloven § 57, stk. 2.

Er bygningen færdiggjort til indflytning men ikke taget i brug, vedbliver bygningen at være ny. Hermed forstås, at hvis bygningen ikke er taget i brug til det formål, den er bestemt til, og hvortil der er givet tilladelse i henhold til byggelovgivningen, vil den vedblive med at være ny.

Der anses derfor ikke for at være sket indflytning i en bygning, der som i denne sag reelt er opført til at tjene som bolig, når bygningen alene har været anvendt som prøvehus til fremvisning for potentielle købere. Se DJV afsnit D.A.5.9.4.1 samt Vejledning E nr. 191 afsnit 1.3.1.

Når bygningerne efter at have tjent som prøvehuse sælges, vil de derfor stadig være at anse som nye bygninger, jf. bekendtgørelsen til momsloven § 57, stk. 2, og salget vil derfor være momspligtigt, jf. momsloven § 13, stk. 1, nr. 9, litra a.

At spørger udlejer prøvehusene til sit datterselskab, Y, ændrer ikke herpå, idet der ikke er sket indflytning.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.