Dato for udgivelse
14 Aug 2014 12:54
SKM-nummer
SKM2014.571.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
14-0660491
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Ejendomsvurdering + Moms og lønsumsafgift + Inddrivelse + Skat + Straf + Told
Overemner-emner
Sagsbehandling, journalisering og arkivregler + Anden information vedrørende interne forhold + Når man vil klage + Når man ønsker vejledning eller information
Emneord
Klageadgang, sagsbehandling, personlig adfærd, faktisk forvaltningsvirksomhed
Resumé

På baggrund af ændringen af sekretariatsbetjeningen af ankenævnene pr. 1. januar 2014 justeres retningslinjerne for behandling af indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser.

 

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 14, stk. 3
Skatteforvaltningslovens § 17
Skatteforvaltningslovens § 64
Bekendtgørelse nr. 1151 af 3. december 2012 § 1, stk. 2.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, afsnit A.A.6.1.2
Den Juridiske Vejledning, afsnit A.A.10.1.2

Redaktionelle noter

Denne ophæver SKM2013.211.SKAT om de hidtil gældende retningslinjer.

Denne erstattes af SKM2018.349.SKTST

I henhold til bemyndigelsen i skatteforvaltningslovens §§ 14, stk. 3, og 64 har skatteministeren ved bekendtgørelse nr. 1151 af 3. december 2012 § 1, stk. 2 bestemt, at SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser, ikke kan påklages til Skatteministeriets departement.

Er der tale om klager over afgørelser og sagsbehandling, der kan medføre, at en afgørelse anses for ugyldig, er kompetencen henlagt til det almindelige klagesystem.

Som følge af den manglende klageadgang er der ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt fastsat retningslinjer, der indebærer, at indsigelser af den nævnte art kan behandles i SKAT. Disse retningslinjer har hidtil været fastsat i SKM2013.211.SKAT.

Retningslinjerne i SKM2013.211.SKAT omfattede også indsigelser over Ankecentrets samt ankenævnssekretariaternes behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser, idet Ankecentret og ankenævnssekretariaterne var en del af SKAT.

Ved lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love blev klage- og myndighedsstrukturen på skatteområdet ændret. Pr. 1. januar 2014 blev Skatteankestyrelsen etableret som sekretariat for ankenævnene og Landsskatteretten. Skatteankestyrelsen er en selvstændig styrelse under Skatteministeriet og er således ikke omfattet af retningslinjer fastsat af SKAT.

Med virkning fra offentliggørelsen af denne meddelelse justeres derfor retningslinjerne for SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser. Samtidig ophæves SKM2013.211.SKAT .

Retningslinjer

Retningslinjerne gælder for indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser, og som ikke har betydning for en afgørelses gyldighed. Det gælder eksempelvis indsigelser over sagsbehandlingstid, indsigelser over mangelfuld vejledning og indsigelser over en medarbejders adfærd.

Retningslinjerne gælder endvidere for indsigelser over SKATs eller en medarbejders videregivelse af oplysninger. Retningslinjerne gælder således for alle indsigelser over videregivelse af fortrolige oplysninger eller brud på tavshedspligten, uanset om videregivelsen er foregået efter anmodning, af egen drift, eller uden tilknytning til medarbejderens varetagelse af sit arbejde, uanset om oplysningerne er videregivet til en privat, til en anden forvaltningsmyndighed, eller inden for SKAT, og uanset om de pågældende oplysninger indgår i en afgørelsessag eller ej.

1. Første behandling af indsigelser over SKATs sagsbehandling mv.

For at sikre, at indsigelser over sagsbehandling mv. får en væsentlig ledelsesmæssig opmærksomhed, skal disse indsigelser behandles af den øverste leder for den organisatoriske enhed, hvor sagsbehandlingen har fundet sted. Det er i den forbindelse en ubetinget forudsætning, at der ved sagsbehandling af indsigelsen ikke medvirker medarbejdere, der har deltaget i behandlingen af den oprindelige sag.

Det betyder, at indsigelser over SKATs sagsbehandling mv. behandles af:

  • Direktøren for det pågældende forretningsområde, som indsigelsen vedrører.

Direktøren for forretningsområdet orienterer direktøren for SKAT om svarene inden afsendelsen. Det svar, der fremkommer som resultat af første behandling, skal forsynes med en vejledning om, at klager efter anmodning har adgang til en anden og endelig behandling af indsigelsen, jf. nedenstående retningslinjer.

2. Anden behandling af indsigelser over SKATs sagsbehandling mv.

Er den, der har fået behandlet en indsigelse over SKATs sagsbehandling eller medarbejdere efter ovenstående retningslinjer, utilfreds med resultatet heraf, skal en sådan indsigelse efter klagers anmodning herom behandles af:

  • SKATs Borger- og Retssikkerhedschef.

3. Indgivelse af indsigelser over SKATs sagsbehandling mv.

Indsigelser omfattet af ovenstående retningslinjer skal rettes til SKAT, Østbanegade 123, 2100 København Ø eller mailboks SKAT-Klage-sagsbehandling@Skat.dk, uanset hvilken organisatorisk enhed indsigelsen vedrører.

Visiteringsfunktionen i SKAT sender kvittering til klager med oplysning om, at indsigelsen er modtaget og videresendt til den person, der ifølge ovenstående retningslinjer er udpeget til at behandle indsigelsen.

I tilfælde af særskilt klage over sagsbehandling mv., der ikke er omfattet af disse retningslinjer, dvs. ved klage over sagsbehandling, der kan have betydning for afgørelsens gyldighed, skal klager vejledes om adgangen til at klage inden for det almindelige klagesystem.

4. Kvalitetssikring af behandlingen af indsigelser.

Med henblik på at sikre den fornødne kvalitet, herunder ensartethed, i behandlingen af indsigelserne følger Borger- og Retssikkerhedschefen kvartalsvis op på indsigelser og svar herpå og drøfter status med direktøren for SKAT. Borger- og Retssikkerhedschefen vil desuden afgive en årlig beretning om behandlingen af indsigelserne, som vil blive offentliggjort.