Dato for udgivelse
08 Aug 2014 16:13
Til
Eksportører, speditører m.fl.
Sagsnummer
14-3417916
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Ved Rådets forordning (EU) Nr. 825/2014 af 30. juli 2014 er Rådets forordning (EU) Nr. 692/2014 af 23. juni 2014  ændret således, at der med virkning fra den 31. juli 2014 bl.a. er indført forbud mod at direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere nøgleudstyr og -teknologi til enhver fysisk eller juridisk person, enhver enhed eller ethvert organ på Krim eller i Sevastopol eller til anvendelse på Krim eller i Sevastopol.


Ved Rådets forordning (EU) Nr. 825/2014 af 30. juli 2014 er Rådets forordning (EU) Nr. 692/2014 af 23. juni 2014  ændret således, at der med virkning fra den 31. juli 2014 bl.a. i medfør af artikel 2c, stk. 1 er indført et forbud mod at direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere nøgleudstyr og -teknologi til enhver fysisk eller juridisk person, enhver enhed eller ethvert organg på Krim eller i Sevastopol eller til anvendelse på Krim eller i Sevastopol.

En oversigt over det nøgleudstyr- og teknologi, der er omfattet af forbuddet, findes i bilag III til forordningen. Efter artikel 2c, stk. 2 omfatter bilag III nøgleudstyr og -teknologi vedrørende etablering, erhvervelse eller udvikling af infrastrukturen inden for følgende sektorer:

  1. transport
  2. telekommunikation
  3. energi
  4. udnyttelse af oliereserver, gasreserver og mineralske reserver på Krim og i

Efter forordningens artikel 2c, stk. 4 er det forbudt bevidst eller forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller som følge at omgå det ovennævnte forbud.

Overtrædelse af forbuddet kan efter straffelovens § 110 c straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder. Under særligt skærpende omstændigheder kan overtrædelsen medføre fængselsstraf i op til fire år. 

Forordningen indfører en overgangsperiode, idet det af forordningens artikel 2c, stk. 5 fremgår, at det omhandlede forbud i artikel 2c, stk 1 ikke finder anvendelse på:

  • gennemførelsen frem til den 28. oktober 2014 af transaktioner, der er påkrævet som følge af en handelskontrakt, der er indgået før den 30. juli 2014, vedrørende nøgleudstyr eller -teknologi, der er opført i bilag III, eller som følge af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige til opfyldesen af sådanne kontrakter. Det er dog en forudsætning, at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som ønsker at deltage i sådanne transaktioner eller at yde bistand i forbindelse med sådanne transaktioner, senest 10 arbejdsdage forinden har underrettet den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret, om transaktionen eller bistanden.