Dato for udgivelse
06 Aug 2014 15:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Jun 2014 13:27
SKM-nummer
SKM2014.555.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-0537722
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Skat, udland, skattepligt
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørgers fulde skattepligt kan ophøre ved fraflytning til udlandet, da spørger afhænder sin helårsbolig i Danmark og etablerer sig i udlandet.

Det har i den konkrete sag ikke betydning for spørgers ophør af skattepligt, hvis ægtefællen og/eller børnene forbliver i Danmark efter spørgers fraflytning, idet spørger efter de foreliggende oplysninger hverken selv eller via ægtefælle og/eller børn har rådighed over helårsbolig efter fraflytningen, og da ægtefællen alene påtænker at opholde sig midlertidigt i Danmark efter spørgers fraflytning. Da spørger ikke har rådighed over helårsbolig i Danmark efter fraflytningen bliver denne alene begrænset skattepligtig ved eventuel udførelse af arbejde i Danmark.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7/12 2010 (kildeskatteloven)

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1 og 2

Henvisning

Den Juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.F.1.2.1.

Henvisning

Den Juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.F.1.2.3.

Spørgsmål

 1. Kan spørgers skattepligt anses for ophørt, når denne fraflytter Danmark og i forbindelse hermed sætter sin bolig til salg, når det forudsættes at spørger efter fraflytningen alene opholder sig i Danmark i forbindelse med ferie og lign. og at spørger ikke afholder uafbrudt ophold i Danmark af en varighed på mere end 3 måneder eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder? 
 2. Kan spørgers fulde skattepligt anses for ophørt, når denne fraflytter Danmark, hvis dennes ægtefælles bopæl anses for bevaret og hendes skattepligt derfor først ophører juni 2015. Det forudsættes at betingelsen om opholdets karakter, som oplistet under pkt. 1, er overholdt? 
 3. Kan børnene forblive i Danmark, herunder et barn, der først flytter til X-land efter denne har afsluttet uddannelse sommeren 2015, uden at dette får indflydelse på, om den fulde skattepligt anses for ophørt for spørger, såfremt betingelsen om ophold som oplistet under pkt. 1 er overholdt? 
 4. Kan parret opbevare nogle af deres ejendele i Danmark, uden at dette får indflydelse på, om den fulde skattepligt anses for ophørt for spørger, såfremt betingelsen om ophold som oplistet under pkt. 1 er overholdt? 
 5. Kan spørger deltage i sportslige arrangementer i Danmark, uden at dette får indflydelse på, om den fulde skattepligt genindtræder? 
 6. Kan spørger bevare sit danske selskab A ApS, uden at dette får indflydelse på, om den fulde skattepligt anses for ophørt for spørger, såfremt betingelsen om ophold som oplistet under pkt. 1 er overholdt?

Svar 

 1. Ja 
 2. Ja 
 3. Ja 
 4. Ja 
 5. Ja 
 6. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger og dennes ægtefælle ønsker at bosætte sig i X-land.

Parret har to børn. Den ældste, der er over 18, bliver boende i Danmark i egen bolig, mens den yngste flytter til X-land, når denne har færdiggjort uddannelse i sommeren 2015.

Parret sætter i forbindelse med fraflytningen fra Danmark deres hus til salg.

Udover at boligen sættes til salg og derved ikke længere står til fuld rådighed for parret, vil parterne naturligvis også framelde sig folkeregistret, hvorfor de både faktisk og formelt ophører med at have bopæl i Danmark.

Familien vil anskaffe sig ny helårsbolig i X-land, som for fremtiden skal fungere som familiens bolig. Det er således uden tvivl hensigten, at familien skal bosætte sig varigt i udlandet.

Såfremt det - mod forventning - viser sig at boligen ikke kan sælges, vil familien udleje boligen i en periode på minimum 3 år, hvorfor betingelserne om ophør af den fulde skattepligt således er opfyldt.

Baggrunden for at parret flytter til X-land er, at spørger skal arbejde i X-land. Parrets livsinteresser flyttes dermed også til X-land.

Spørger skal efter planen flytte til X-land i maj 2014, hvorimod dennes ægtefælle først flytter til X-land efterfølgende - og senest i sommeren 2015.

Spørgers ægtefælle påtænker at rejse rundt med spørger så meget som muligt. Pga. at det yngste barn endnu ikke har færdiggjort sin uddannelse vil spørgers ægtefælle også være i Danmark en del tid. Spørgers ægtefælle vil under ophold i Danmark enten bo hos sin egen mor eller hos det ældste barn, der bor for sig selv. Derudover vil spørgers ægtefælle i begrænset omfang fortsætte sit arbejde i Danmark i spørgers firma A ApS.

Spørger og dennes ægtefælle overvejer at købe et sommerhus i Danmark. Sommerhuset skal benyttes i forbindelse med ferie og lignende i Danmark.

Repræsentantens bemærkninger til udkast til bindende svar

Det er oplyst, at huset er solgt med overtagelse i juli måned 2014, og at man forventer at det ryddes og overgår til købers rådighed et par måneder før.

Det yngste barn flytter i den forbindelse til sin bror, der har erhvervet sig en lejlighed i X-by i april 2014.

Spørger påtænker ikke længere at erhverve sommerhus, hverken før eller efter fraflytning af Danmark. Et spørgsmål om skattepligt i relation til erhvervelse af sommerhus er herefter taget ud af det endelige bindende svar.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Gældende lovgivning samt praksis

Kildeskattelovens § 1 angiver hvilke personer der er fuldt skattepligtige i Danmark. Opgives bopælen i Danmark medfører dette som udgangspunkt, at den fulde skattepligt også ophører. Der er ikke ved fraflytning knyttet en yderligere betingelse om ophold svarende til bestemmelsen i kildeskattelovens § 7, stk. 1. Alene indkomst der relaterer sig til Danmark, vil herefter blive beskattet i Danmark, jf. kildeskattelovens § 2.

Opgivelse af bopæl

Det afgørende kriterium for om skattepligten er ophørt er, om bopælen i Danmark er opgivet. Såfremt den hidtidige bolig ikke opgives, men derimod udlejes, skal udlejningen som udgangspunkt vedrøre en periode på minimum 3 år, således at den pågældende skatteyder ikke bevarer rådigheden over en bopæl i Danmark. Da det afgørende kriterium er opgivelse af bopæl, ændrer rådigheden over et sommerhus som udgangspunkt ikke på, at den fulde skattepligt til Danmark er ophørt.

Bevarelse af sommerhus i Danmark

Rådighed over et sommerhus sidestilles normalt ikke med rådighed over en helårsbolig, hvorfor der ikke rent skatteretligt er noget i vejen for at have et sommerhus i Danmark. Da et sommerhus pr. definition ikke er en helårsbolig, medfører rådighed over et sommerhus i Danmark ikke, at man på baggrund heraf er fuldt skattepligtig til Danmark.

Andre momenter

Udover rådigheden over en helårsbolig, som det væsentligste kriterium, lægges der også vægt på den pågældendes arbejdsmæssige og erhvervsmæssige interesser i Danmark, den personlige og familiemæssige tilknytning til Danmark, opholdets længde i Danmark og tilknytningen til en anden stat.

Tidsmæssig forskydning af ægtefællers fraflytning fra Danmark

Såfremt alene den ene ægtefælle flytter til udlandet, afhænger ophøret af den fulde skattepligt af, hvorvidt den anden ægtefælle også har til hensigt at fraflytte Danmark. Altså om den anden ægtefælles fortsatte ophold i Danmark alene er af midlertidig karakter. Hvis opholdet alene er af midlertidig karakter, vil ægtefællen der først fraflytter Danmark ophøre med at være fuldt skattepligtig til Danmark, på tidspunktet hvor denne fraflytter Danmark. Dette er bekræftet i TfS 1986, 299 ØLD.

Selskabsbeskatning

Det fremgår af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, at anpartsselskaber der er indregistreret og hjemmehørende her i landet, er skattepligtige i Danmark. Derudover følger det af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 6, at alt der erhverves som udbytte fra et selskab hjemmehørende i Danmark, tillige skal beskattes i Danmark.

Anbringender

Bolig til salg

På baggrund af de faktiske oplysninger om bopælsforhold, må spørgers fraflytning fra Danmark, uanset om boligen sælges med det samme eller ej, medføre at den fulde skattepligt til Danmark tillige ophører på dette tidspunkt, idet der etableres domicil i X-land.

Køb af sommerhus

Da sommerhuset ikke kan betegnes som en helårsbolig, vil besiddelse af et sommerhus ikke konstituere bopæl, såfremt sommerhuset alene anvendes i forbindelse med ferie og lignende. Da sommerhuset således ikke vil fungere som skatteyderens sædvanlige bolig, og da sommerhuset ikke anskaffes som boligmulighed i forbindelse med varetagelse af eventuelt arbejde i Danmark, vil anskaffelse af en sommerbolig ikke medføre, at skattepligten til Danmark ikke ophører.

Ægtefælle og børns fortsatte ophold i Danmark

Spørger og denne vil flytte til X-land med en tidsmæssig forskydning, hvilket der ikke er noget i vejen for. Spørger flytter i forbindelse med arbejdet, hvorimod spørgers ægtefælle foreløbigt bliver boende i Danmark, indtil denne har afsluttet sine erhvervsmæssige forhold og således tillige er klar til at flytte sine livsinteresser til X-land. Spørgers ægtefælle fraflytter senest Danmark i sommeren 2015.

Spørgers ældste barn på x år bliver i Danmark og det yngste barn på x år fraflytter Danmark efter denne har afsluttet uddannelse i sommeren 2015. I den forbindelse skal der lægges vægt på, at det ældste barn hverken er mindreårigt eller hjemmeboende, hvorfor der under ingen omstændigheder kan være krav om, at forældrene er boende i samme land som dette barn. Da det ældste barn egenrådigt tilpasser sine livsinteresser, er det uden betydning for spørgers skattepligt, om dette barn forbliver i Danmark eller ej. For det yngste barns vedkommende skal der lægges vægt på, at denne alene bliver i Danmark for at færdiggøre uddannelse, men herefter tillige flytter til X-land. Såfremt huset sælges eller udlejes, vil det yngste barn ikke blive boende i familiens hidtidige bolig, men vil flytte enten for sig selv eller ud til sine bedsteforældre. At børnene bliver i Danmark medfører således ikke, at spørger fortsat har bolig til rådighed i Danmark.

Ægtefællens fortsatte ophold i Danmark er således alene af midlertidig karakter, uanset om fraflytningen sker en måned eller et år efter at spørger er fraflyttet Danmark, hvorfor dette ikke får betydning for, om spørgers skattepligt anses for ophørt eller ej.

Opbevaring af ejendele i Danmark

Da det ved vurderingen af hvorvidt skattepligten skal anses for ophørt er afgørende om den pågældende skatteyder har bevaret rådighed over en helårsbolig i Danmark, får det ingen betydning for skattepligten, at parret opbevarer mindre ejendele i Danmark. I den forbindelse skal det bemærkes, at spørger sælger sin bil i forbindelse med fraflytning fra Danmark, hvilket spørgers ægtefælle tillige gør, når denne fraflytter Danmark. Ingen af parterne bevarer således større ejendele i Danmark.

Arrangementer i Danmark

I forbindelse med spørgers arbejde som professionel sportsudøver, kan der opstå den situation, at spørger vil komme til at spille ved arrangementer i Danmark. Da spørger spiller ved arrangementer over hele verden, vil der ikke som sådan være tale om, at Danmark i de pågældende perioder vil blive en erhvervsmæssig arbejdsplads, ligesom der ikke vil være tale om et "fast driftssted" i Danmark. Det vil således være en tilfældighed om spørger kommer til at spille ved et arrangement i Danmark, og har intet at gøre med, at spørger tidligere har været fuldt skattepligtig i Danmark.

På baggrund af sagens særlige omstændigheder, hvor spørger udøver sit erhverv i hele verden, er der ikke på baggrund af at der spilles ved nogle arrangementer i Danmark grundlag for at lade spørgers fulde skattepligt genindtræde, såfremt denne spiller ved et arrangement i Danmark.

Bevarelse af dansk selskab

Spørger er hovedanpartshaver i det danske selskab A ApS. Såfremt spørger modtager udbytte eller erhverver afståelsessummer fra selskabet, vil dette blive beskattet i Danmark efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 6. På baggrund heraf, har det således ingen betydning for ophør af spørgers fulde skattepligt, om denne fortsætter som hovedanpartshaver eller ej.

På baggrund af ovenstående, står det klart, at spørgers fulde skattepligt ophører på tidspunktet hvor denne fraflytter Danmark.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørgers skattepligt anses for ophørt, når denne fraflytter Danmark og i forbindelse hermed sætter sin bolig til salg, når det forudsættes, at denne efter fraflytning alene opholder sig i Danmark i forbindelse med ferie og lignende i en periode på ikke over 3 måneder samlet og hvor ophold i Danmark ikke overstiger 180 dage inden for en 12 måneders periode.

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1

Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler personer, der har bopæl her i landet.

Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2

Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler personer, der uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende,

Praksis

Den juridiske vejledning 2014:1, afsnit C.F.1.2.1

(...)

Bopæl

Ved afgørelsen af, om betingelsen om bopæl er opfyldt, lægges der vægt på, om personen ved at etablere husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet, at vedkommende har til hensigt at have hjemsted her i landet.

Så det er både

 • de faktiske boligforhold og 
 • den/de subjektive hensigter, 

der har betydning for, om personen er fuldt skattepligtig her i landet efter KSL § 1, stk. 1, nr. 1.

Helårsbolig

I praksis vil skattepligten efter bopælskriteriet være afhængig af, om personen har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl.

Selv om der er givet dispensation fra bopælspligten, anses personen stadig for at have bolig til rådighed i Danmark. Se fx SKM2006.212.SR.

Det er de faktiske boligforhold, der er afgørende. Andre mere formelle kriterier, fx

 • til- og framelding til folkeregisteret, 
 • en postadresse eller 
 • en ansøgning om opholdstilladelse 

spiller ikke nogen selvstændig rolle. Se fx LSRM 1981, 99 og Skd.1983.65.170.ØLD.

Sommerhus mv.

Sommerhus statuerer som udgangspunkt ikke bopæl.

Hvis fx et sommerhus anvendes som helårsbolig af en person eller dennes ægtefælle, kan dette statuere bopæl. Dette er også tilfældet hvis personen eller dennes ægtefælle har opnået ret til at benytte sommerhuset som helårsbolig.

Bopæl kan efter omstændighederne også statueres i forbindelse med

 • Hotellejlighed og hotelværelse. Se SKM2011.368.SR 
 • Adgang til boligfaciliteter en del af året. Se TfS 1988, 411 LSR 
 • Adgang til at bo i selskabets lokaler. Se TfS 1993, 92 VLD 
 • Vekslende boligmuligheder. Se TfS 1991, 308 ØLD 
 • Værelse hos forældre. Se SKM2008.432.ØLD. 

Bopæl forudsætter, at personen under en eller anden form - helt eller delvis - har rådighed over en bolig her i landet.

(...)

Den juridiske vejledning 2014:1, afsnit C.F.1.2.3

Om skattepligten ophører ved fraflytning afgøres ud fra, om den skattepligtige har bevaret bopæl her i landet. Se KSL § 1, stk. 1, nr. 1.

Se også

Se også afsnit C.F.1.2.1 om, hvad der forstås ved bopæl.

Rådighed over helårsbolig

Ved vurderingen af om skattepligten er ophævet i forbindelse med fraflytningen, tillægges det i praksis størst vægt, om skatteyderen har bevaret sin rådighed over en helårsbolig.

I de tilfælde, hvor skatteyderen efter fraflytningen fortsat har rådighed over en helårsbolig, er dette normalt en tilstrækkelig grund til at anse bopælen for opretholdt, medmindre skatteyderen har haft til hensigt at bosætte sig varigt i udlandet. Se fx TfS 1991, 132 LSR.

Det er en betingelse for at anse bopælen bevaret, at personen under en eller anden form - helt eller delvis - har rådighed over en bolig her i landet.

(...)

Skæringstidspunkt, når boligen afhændes

Det er vigtigt at få afklaret, hvornår bopælen skal anses for opgivet, når den hidtidige helårsbolig er sat til salg ved fraflytningen, men endnu ikke solgt.

Ophør af bolig er ikke absolut betinget af, at boligen er solgt. Det afgørende er salgsbestræbelserne sammenholdt med skatteyders faktiske flytning til et andet land. Fx kan salg af indbo eller flytning af indbo til det andet land bevirke, at rådigheden over boligen må anses for opgivet forudsat, at salget gennemføres på et senere tidspunkt.

I en sag blev bopælen anset for opgivet, da det kunne lægges til grund, at skatteyder havde haft en hensigt om varigt at bosætte sig i udlandet. Se UfR 1982, 708 ØLD.

Hvis en person har ydet almindelige salgsbestræbelser, uden at det er lykkedes for denne at afhænde den tidligere bolig, fx fordi ejendomsmarkedet er gået i stå, kan dette efter omstændighederne tages som udtryk for, at personen - trods det manglende salg - har haft til hensigt at bosætte sig varigt i udlandet. Det gælder dog fx ikke, hvis prisen er sat urealistisk højt, og hvis det af den grund må antages, at salgsbestræbelserne kun er proforma.

Se også

Se også TfS 1987, 333 HR og TfS 2000, 168 LSR om fastlæggelse af fraflytningstidspunktet.

Hvis skatteyderen efter sin fraflytning rent faktisk disponerer over den bolig, der er sat til salg, fører dette som udgangspunkt til, at bopælen anses for opretholdt, indtil den pågældende endeligt mister rådigheden over boligen. Se TfS 1994, 232 VLR.

(...)

Familieforhold

Ægtefæller

Hvis en ægtefælle flytter til udlandet, uden at dette sker i forbindelse med en egentlig ophævelse af samlivet, anses den pågældende ægtefælle i skattemæssig henseende sædvanligvis for at have bevaret bopælen her, hvis den tilbageværende ægtefælle opretholder det fælles hjem.

Det gælder dog ikke, hvis den tilbageværende ægtefælle kun har udsat sin udrejse fra landet af særlige grunde, fx for at færdiggøre arbejde eller uddannelse. Hvis den anden ægtefælles forbliven her i landet har midlertidig karakter, og er det klart, at den første ægtefælle ved sin udrejse har til hensigt at blive bosiddende i et andet land, ophører skattepligten for denne ved udrejsen. Se TfS 1986, 299 ØLR.

(...)

TfS 1986, 299 ØLR

En skatteyder flyttede i 1980 til Schweiz, hvor han tiltrådte en tidsubegrænset fuldtidsstilling hos en schweizisk arbejdsgiver og lejede en lejlighed. Han fik tilsagn om opholdstilladelse i Schweiz for ægtefælle og 2 børn, men familien blev af uddannelsesmæssige grunde boende i ægtefællernes villa i Danmark, hvor skatteyderen var tilmeldt folkeregisteret indtil 30/12 1983. Skatteyderens formue - herunder lystbåd - forblev i Danmark, han aflagde flere kortere besøg her og opretholdt midlertidigt forskellige former for tilknytning, fx som bestyrelsesmedlem i et dansk selskab. Da bevarelsen af boligen i Danmark skyldtes særlige forhold af midlertidig art, og da de yderligere foreliggende tilknytningsmomenter til Danmark var af underordnet betydning, fandtes bopælen i Danmark at være opgivet ved udrejsen til Schweiz, og den fulde skattepligt var derfor ophørt i 1980.

Begrundelse

Hvorvidt spørgers fulde skattepligt til Danmark ophører ved fraflytning afgøres ud fra, om spørger har bevaret bopæl her i landet, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Reelt er det et spørgsmål om, hvorvidt spørger har bevaret rådighed over en helårsbolig.

Da spørger har oplyst,

 • at spørgers og dennes ægtefælles bolig i Danmark er solgt, og at rådigheden over boligen overgår til køber kort efter fraflytningen, 
 • at spørger ikke etablerer eller har anden rådighed over bolig i Danmark efter fraflytningen 
 • at der sker en faktisk flytning af indbo til udlandet i forbindelse med spørgers fraflytning af Danmark 
 • at der sker en etablering af bolig i udlandet og 
 • at ægtefællen efter salget af den fælles bolig ikke opretholder en bolig/etablerer et nyt hjem i Danmark, 

vurderer SKAT, at spørgers fulde skattepligt skal anses for ophørt ved fraflytningen.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at det ikke har nogen betydning for spørgers ophør af skattepligt, hvis spørgers ægtefælle bevarer bopæl/sin fulde skattepligt til Danmark indtil juni 2015.

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Forarbejder

Se spørgsmål 1.

Praksis

Se spørgsmål 1.

Begrundelse

Som det fremgår af sagens oplysninger har ægtefællen umiddelbart ikke bopæl i Danmark efter spørgers fraflytning. Hvis det imidlertid viser sig, at ægtefællen efter spørgers fraflytning bevarer sin fulde skattepligt til Danmark indtil juni 2015 ses dette ikke at have indflydelse på spørgers ophør af skattepligt i 2014.

Hvis en ægtefælle flytter til udlandet, uden at dette sker i forbindelse med en egentlig ophævelse af samlivet, anses den pågældende ægtefælle i skattemæssig henseende sædvanligvis for at have bevaret bopælen her, hvis den tilbageværende ægtefælle opretholder det fælles hjem.

Det gælder dog ikke, hvis den tilbageværende ægtefælle kun har udsat sin udrejse fra landet af særlige grunde, fx for at færdiggøre arbejde eller uddannelse. Hvis den anden ægtefælles forbliven her i landet har midlertidig karakter, og er det klart, at den første ægtefælle ved sin udrejse har til hensigt at blive bosiddende i et andet land, ophører skattepligten for denne ved udrejsen. Se TfS 1986, 299 ØLR.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at det ikke har indflydelse på spørgers ophør af skattepligt, at børnene forbliver i Danmark, og at det yngste barn først flytter til X-land efter denne har afsluttet sin uddannelse.

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Forarbejder

Se spørgsmål 1.

Praksis

Se spørgsmål 1.

Begrundelse

Hvorvidt spørgers fulde skattepligt til Danmark ophører ved fraflytning afgøres ud fra, om spørger har bevaret bopæl her i landet, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Reelt er det et spørgsmål om hvorvidt spørger har bevaret rådighed over en helårsbolig.

Da spørger bl.a. har oplyst, at dennes bolig er solgt, at ægtefællen alene opholder sig midlertidigt i Danmark, og at der sker en faktisk flytning af indbo til udlandet i forbindelse med spørgers fraflytning fra Danmark, anses den fulde skattepligt for ophørt ved fraflytningen. Se i øvrigt begrundelsen under spørgsmål 1.

Betingelserne for ophør af spørgers fulde skattepligt i forbindelse med fraflytning fra Danmark ses ikke at blive berørt af, at spørgers børn forbliver i Danmark.

Det ældste barn er over 18 år og har etableret sig i egen bolig, som spørger ikke har rådighed over.

Det yngste barn på under 18 år forbliver boende i Danmark og flytter efter salg af huset til sin brors lejlighed. Denne vil efter endt studie flytte til udlandet til forældrene året efter spørgers fraflytning.

Børnenes ophold i Danmark vurderes ikke at have betydning for spørgers ophør af skattepligt, da spørger ikke har købt eller på anden måde stiller bolig til rådighed for børnene, som spørger i så fald kan disponere over i Danmark efter fraflytningen. Spørger har således ikke bolig til rådighed, der kan statuere bopæl, selv om børnene forbliver i Danmark efter spørgers fraflytning.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja".

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at det ikke har nogen betydning for spørgers ophør af skattepligt, at spørger og dennes ægtefælle opbevarer nogle af deres ejendele i Danmark efter fraflytningen.

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Forarbejder

Se spørgsmål 1.

Praksis

Se spørgsmål 1.

Begrundelse

Det er oplyst, at der alene er tale om, at der efter fraflytningen opbevares mindre genstande i form af tøj, som ægteparret ikke får brug for i X-land, billeder og mapper med regnskaber. Ejendelene påtænkes opbevaret hos et familiemedlem.

Det er SKATs vurdering, at det ikke har nogen betydning for skattepligtens ophør, at der opbevares mindre ejendele hos et familiemedlem i Danmark efter fraflytningen. Der er her lagt vægt på, at der alene er tale om mindre ejendele, at spørgers helårsbolig er solgt, og at øvrigt indbo enten er taget med til X-land eller er solgt.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Ja".

Spørgsmål 5

Det ønskes bekræftet, at det ikke medfører indtræden af fuld skattepligt for spørger, hvis spørger deltager i sportslige arrangementer i Danmark.

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Forarbejder

Se spørgsmål 1.

Praksis

Se spørgsmål 1.

Begrundelse

Der foreligger fuld skattepligt for:

 • Personer, der har bopæl her i landet. 
 • Personer, der opholder sig her i tidsrum af mindst 6 måneder. 
 • Danske statsborgere, der gør tjeneste eller varigt opholder sig om bord på skibe med hjemsted her. 
 • Danske statsborgere, som af den danske stat, regioner, kommuner eller andre offentlige institutioner er udsendt til tjeneste uden for riget. 

Ved afgørelsen af, om betingelsen om bopæl er opfyldt, lægges der vægt på, om personen ved at etablere husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet, at vedkommende har til hensigt at have hjemsted her i landet.

Så det er både

 • de faktiske boligforhold og 
 • den/de subjektive hensigter, 

der har betydning for, om personen er fuldt skattepligtig her i landet efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

I praksis vil skattepligten efter bopælskriteriet være afhængig af, om personen har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl.

Personer, der ikke har bopæl her i landet, bliver fuldt skattepligtige, når de opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende.

Skattepligten indtræder ved et sammenhængende ophold på 6 måneder. I 6-månedersopholdet medregnes kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende. Tager den pågældende arbejde under opholdet i udlandet afbrydes 6-månedersopholdet efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2. Hyppige afbrydelser af opholdet i Danmark kan efter omstændighederne også afbryde opholdet.

Efter det oplyste, er det SKATs opfattelse, at spørger ikke bliver omfattet af bestemmelserne i hverken kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2. SKAT har henset til, at spørger har oplyst at han ikke har bolig til rådighed i Danmark efter fraflytning til udlandet, at spørgers ægtefælle eventuelt alene opholder sig her i landet midlertidigt, og at spørger ikke vil opholde sig i Danmark mere end op til 3 måneder ad gangen eller maksimalt 180 dage inden for en periode på 12 måneder dvs. i en periode der ikke medfører indtræden af skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2. Det er således SKATs vurdering, at det ikke medfører indtræden af skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, at spørger efter sin fraflytning udfører arbejde i Danmark, herunder deltager i sportslige arrangementer.

Spørger anses derfor alene for begrænset skattepligtig af indkomst for arbejde udført i Danmark, da spørger efter det oplyste hverken har bolig til rådighed i Danmark eller påtænker at opholde sig i Danmark i en periode, der medfører fuld skattepligt.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 5 besvares med "Ja".

Spørgsmål 6

Det ønskes bekræftet, at det ikke har nogen betydning for spørgers ophør af skattepligt, at spørger bevarer sit danske selskab A ApS.

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Forarbejder

Se spørgsmål 1.

Praksis

Se spørgsmål 1.

Begrundelse

Hvorvidt spørgers fulde skattepligt til Danmark ophører ved fraflytning afgøres ud fra, om spørger har bevaret rådighed over en helårsbolig efter fraflytningen. Se i øvrigt begrundelsen under spørgsmål 1.

Betingelserne for ophør af spørgers fulde skattepligt i forbindelse med fraflytning fra Danmark ses ikke at blive berørt af, at spørger efter fraflytningen fortsat er hovedanpartshaver i et dansk selskab. Der er henset til en samlet vurdering af spørgers forhold i forbindelse med fraflytningen, herunder opgivelse af helårsboligen i Danmark, ægtefælles midlertidige ophold i Danmark efter spørgers fraflytning, flytning af indbo til udlandet og etablering af bolig- og erhvervsudøvelse i udlandet. Det forudsættes endvidere, at spørger ikke gennem anpartsselskabet har bolig stillet til rådighed.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 6 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.