Dato for udgivelse
11 Aug 2014 08:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Jun 2014 09:33
SKM-nummer
SKM2014.562.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-6622860
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Trust, transparent
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at "Trust for benefit of A" kan anses for at være et selvstændigt skattesubjekt, idet kapitalen ikke anses for definitivt og effektivt udskilt fra spørgers formuesfære.

Skatterådet lægger vægt på, at spørgers bror, B, er co-trustee, at spørger kan få sin bror til at stoppe med at være co-trustee, at der under sagens forløb er fremkommet nye oplysninger, for at opnå den ønskede skattemæssige kvalifikation af trusten, og at der ikke er en uafhængig bestyrelse/administration af trusten.

På baggrund heraf anser Skatterådet "Trust for benefit of A" for skattemæssigt transparent, hvorfor spørger skal beskattes af hele afkastet fra trusten.

Reference(r)

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit C.B.2.15.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit C.B.2.15.2

Redaktionelle noter

Denne er allerede offentliggjort som SKM2014.503.SR

Påklaget til Landsskatteretten. Se afgørelsen SKM2018.612.LSR.

Spørgsmål

 1. Er SKAT enig i at "Trust for benefit of A " kan anses for at være et selvstændigt skattesubjekt?
 2. Såfremt spørgsmål 1 kan besvares bekræftende, bedes SKAT bekræfte, at A er skattepligtig af udlodningerne fra Trust for benefit of A?
 3. Såfremt spørgsmål 1 og 2 besvares bekræftende bedes SKAT tilkendegive, om SKAT er enig i at der er tale om en båndlagt kapital med rentenydelsesret uden aktuel ejer?
 4. Såfremt spørgsmål 3 besvares bekræftende bedes SKAT tilkendegive, om SKAT er enig i, at A skal beskattes af udbetalingerne, som kapitalindkomst m.m. rentenydelsen består af aktieudbytte, beskattes denne som udbytteindkomst?
 5. Såfremt spørgsmål 4 besvares bekræftende bedes SKAT bekræfte, at A kan opnå creditlempelse i henhold til den dansk-amerikanske dobbeltbeskatningsaftale for amerikansk skat betalt af udbetalinger?
 6. Såfremt bare ét af ovennævnte spørgsmål 1.-5. besvares benægtende, bedes SKAT bekræfte, at der efter danske regler foreligger en endelig og effektiv udskillelse af "The X Trust"s midler, hvis As bror B, ikke længere er co-trustee, idet der i stedet indsættes et uafhængigt advokatfirma som trustens co-trustee, eller der alternativt ikke længere er en co-trustee for trusten, således at US Bank er eneste trustee (således at 1.-5. ovenfor besvares med "ja")?

Svar

 1. Nej 
 2. Bortfalder 
 3. Bortfalder 
 4. Bortfalder 
 5. Bortfalder 
 6. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

The X Trust

"The X Trust" blev oprettet den 17. november 1982 af As forældre Z og Y, som en såkaldt genkaldelig trust (revocable trust eller living trust). Der henvises til aftalen "Restated Revocable Trust Agreement - The X Trust". Ifølge aftalen "The X Trust" skulle der senere oprettes en sub-trust til fordel for A, dvs. sønnen, jf. artikel 9 i "The X Trust".

Denne type trust anvendes normalt i Californien som led i planlægningen af formueoverførsel generelt ved truststifterens død, idet trustformen bl.a. medfører den fordel efter amerikanske regler, at behandling ved skifteret kan undgås. Når truststifteren afgår ved døden overgår trusten til at være uigenkaldelig (irrevocable trust), og trustformuen skal behandles af trustee i overensstemmelse med fundatsen.

Herefter er trustformuen endelig udskilt fra stifteren og dennes bos formuesfære. Fundatsen kan bestemme, at trustformuen ved truststifterens død skal udloddes direkte, eller at der oprettes en eller flere nye trusts med nærmere indsatte begunstigede personer mv.

The X Trust

I forbindelse med As mors død blev "The X Trust" oprettet med A som begunstiget. "The X Trust" er oprettet ved "Schedule A - Trust for Benefit of A".

"The X Trust" er en irrevocable, dvs. uigenkaldelig trust. Det fremgår således af aftalegrundlaget, at når Moderen (truststifteren) afgik ved døden, ville trusten overgå til at være uigenkaldelig (irrevocable trust). Herefter skal trustformuen behandles af trustee i overensstemmelse med fundatsen.

Af fundatsen fremgår kriterierne for udbetalinger fra trusten til A. Det er i fundatsen bestemt, at A skal modtage så stor en andel af trustens afkast, som trustee skønner nødvendigt til As helbred, uddannelse og underhold, så denne kan opretholde sin vanlige livsstil.

Den del af det årlige afkast, som ikke udbetales, overføres til trustens grundkapital. Det følger endvidere, at hvis kapitalens afkast ikke er tilstrækkelig til at foretage de nødvendige udbetalinger, kan trustee bestemme, at der skal ske udbetalinger fra grundkapitalen som supplement hertil.

Trustens midler er placeret i aktier, mutual funds og exhange traded funds, som administreres af en uafhængig advokat hos U.S. Bank Corporate Trust, der er udpeget som trustee.

A har ikke indflydelse på udbetalingerne til ham, idet det alene er op til den indsatte trustee at beslutte, hvor meget, der skal udloddes.

A har i indkomstårene 2008-2012 modtaget følgende skattepligtige udlodninger fra "The X Trust":

Indkomståret 2008:
Udbytte: 5.445 kr.
Renter: 7.974 kr.

Indkomståret 2009:
Udbytte: 3.679 kr.
Renter: 94.953 kr.

Indkomståret 2010:
Udbytte: 3.291 kr.
Renter: 73.421 kr.

Indkomståret 2011:
Udbytte: 3.641 kr.
Renter: 76.508 kr.

Indkomståret 2012:
Udbytte: 1.020 kr.
Renter: 301.930 kr.

Ovenstående udlodninger er selvangivet.

Den del af trustens årlige afkast, som ikke udbetales, overføres til trustens grundkapital.

De for nærværende sag relevante bestemmelser i fundatsen er følgende:

"ARTICLE ONE

Restatement of Trust

The settlors declare that they established a revocable trust by a Trust Agreement dated November 17, 1982, and transferred to that trust certain of their assets. (...)

ARTICLE TWO

(...)

2.2 Identity of Trustees. The settlors shall be co-trustees of the trust. Upon the death, resignation or incapacity of either settlor, all three of the settlors' children shall become co-trustees, together with the surviving or remaining settlor, of the trust described in this agreement, and of each subtrust created under this agreement. Upon the death, resignation or incapacity of the surviving or remaining settlor, the settlors' sons, A and B, shall continue to act as co-trustees of such trust. Notwithstanding the foregoing provisions of this paragraph, however, all three of the settlors' children shall act as co-trustees of each trust established under the provisions of Article Nine for the benefit of a child of the settlors. (...)

ARTICLE NINE

Trust for children

A separate trust shall be established under this Article for each child of the settlors. The child for whom the trust is established is referred to in this Article as "the beneficiary." (...)

9.4 Termination of Trust. The trust shall terminate upon the death of the beneficiary, which time is referred to in this paragraph as "then". Upon termination, the trustee shall distribute the trust (including the principal of the trust, all net income then in the hands of the trustee and all income then accrued but not collected by the trustee) as follows:

 1. To then living issue of the beneficiary, said issue to take the same by right of representation and subject to the provisions of Article Ten; and 
 2. If no issue of the beneficiary are then living, to the settlors' issue then living, said issue to take the same by right of the representation and subject to the provisions of Article Ten; provided, however, that if there is a trust under this agreement for any of said issue, his or her share shall be added to such trust for his or her benefit."

ARTICLE THIRTEEN

Duties And Powers Of The Trustee

Except as otherwise expressly provided in this agreement, the provisions of this Article shall apply to and govern each trust under this agreement:

(...)

13.2 Trustee's Powers. In addition to the powers, authority and discretion conferred upon the trustee by the provisions of this agreement or by law, the trustee is authorized to do the following, except to the extent the trustee's powers are limited by the provisions applicable to the Marital Trust or the Exemption Trust:

(...)

(c) To manage, invest and reinvest the trust and each and every part thereof, with power to purchase or otherwise acquire every kind of investment (...).

(...)

(o) To have all the rights, powers and privileges of an owner with respect to any securities held in trust, including, but not limited to, the powers to vote, give proxies, and pay assessments; to participate in voting trusts, pooling agreements, foreclosures, reorganizations, consolidations, mergers, and liquidations, and incident to such participation to deposit securities with and transfer title to any protective or other committee on such terms as the trustee may deem advisable; and to exercise or sell stock subscription or conversion rights.

All decisions of the trustee concerning the exercise or non-exercise of the powers described in this paragraph are within the trustee's discretion. Except as otherwise provided by law, the trustee shall not be liable to any person interested in the trust for any act or omission of the trustee.

(...)

13.7 Payments To or For Benefit of Beneficiaries. The trustee is authorized to make payments under this agreement either to the beneficiary entitled to such payment or to such other person or persons as the trustee may deem proper to be used for the benefit of the beneficiary.

(...)"

I tillæg til fundatsen er der vedlagt to dokumenter vedrørende Trustee's bemyndigelse af "Trust for benefit of A", hvoraf den første er dateret i 2012 med kun én trustee, B, og den anden er dateret 7. januar 2013 med to trustee's, U.S. Bank og B.

Af Trustee's bemyndigelse fra 2012 fremgår det:

"TRUSTEE'S CERTIFICATION OF TRUST

TRUST FOR BENEFIT OF A

1. Identity of Settlors and Trustee; Date of Trust.

I, B, certify that my parents, Z and Y, as settlors and trustees, established the X Trust by a Revocable Trust Agreement dated November 17, 1982, which they amended and restated in its entirety on September 15, 2003. Pursuant to the terms of such trust agreement, a separate subtrust was established following the death of my mother under Article Nine of the X Trust for the benefit of my brother, A. Under the provisions of the X Trust, my siblings, C, B and I, were named to act as co-trustees of the trust for the benefit of A. On March 22, 2008, C and B both declined to act as co-trustees of such trust for A's benefit and I consented to act as sole trustee of such trust. I am therefore the presently serving trustee of the Trust For Benefit Of A.

2. Existence of Trust; Trust is Irrevocable.

The Trust For Benefit Of A is an irrevocable trust. The trust is in full force and effect. As trustee, I have full authority to manage the trust and its assets pursuant to the trust terms.

(...)"

Det fremgår af den anden bemyndigelse underskrevet af Trustee's den 7. januar 2013:

" TRUSTEE'S CERTIFICATION OF TRUST

TRUST FOR BENEFIT OF A

1. Identity of Settlors and Trustee; Date of Trust. I, B, certify that my parents, Z and Y, as settlors and trustees, established the X Trust by a Revocable Trust Agreement dated November 17, 1982, which they amended and restated in its entirety on September 15, 2003. Pursuant to the terms of such trust agreement, a separate subtrust was established following the death of Y under Article Nine of the X Trust for the benefit of A. Following the provisions of the X Trust, U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION has full administrative authority over the trust, and acts as co-trustee with B of the trust.

2. Existence of Trust; Trust is Irrevocable.

The Trust For Benefit Of A is an irrevocable trust. The trust is in full force and effect. As trustees, we have full authority to manage the trust and its assets pursuant to the trust terms.

(...)"

Rådgiver har fremsendt et nyt dokument, der er dateret og underskrevet af de to trustees henholdsvis den 10. og 22. oktober 2013, vedrørende de to trustees arbejdsfordeling, hvoraf fremgår:

"ARTICLE NINE TRUSTS ESTABLISHED UNDER THE X TRUST

TRUST FOR BENEFIT OF A

DUTIES AND OBLIGATIONS OF TRUSTEES

(...)

We declare that the powers and authority of the trustees are as follows:

Administration of Trust

U.S. Bank, N.A. has responsibility for the care and custody of the trust assets, and is responsible for their safekeeping, and also has responsibility for ministerial duties, such as keeping the books and records of the Trust, preparing tax returns, and endorsing checks for trust distribution and expenses.

Distributions from Trust

(...) All discretionary decisions concerning distributions of principal from the Trust shall be made by both trustees acting together; if they do not agree, all such decisions are to be made by U.S. Bank, N.A.

Loans

Any loans of trust assets to A shall be made by both trustees acting together; if they do not agree, all such decisions are to be made by U.S. Bank, N.A.

Investment of Assets

All investments are subject to the scrutiny of U.S. Bank, N.A. All decisions concerning investment of the trust assets are to be made by both trustees acting together, and both trustees shall participate in decisions concerning such investments. However, in any circumstances in which the trustees do not agree, the decision shall be made by U.S. Bank, N.A."

Endvidere fremlægger repræsentanten en erklæring indhentet fra en amerikansk advokat af 8. januar 2014, som følger nedenfor:

"I am writing with respect to the Article Nine Trust for the benefit of A (the "Trust"), which was created under the X Revocable Trust, under Trust Agreement dated November 17, 1982, amended and restated in its entirety on September 15, 2003. I drafted that Trust Agreement, and am familiar with its provisions.

If B, who is currently a co-trustee of the Trust with U.S. Bank, resigns as co-trustee, U.S. Bank will then be sole trustee of the Trust. The Trust Agreement gives the power to each trustee to name a further successor trustee, but there is no power to remove a trustee. Therefore, U.S. Bank as sole successor trustee would have the power to appoint its own successor, in the event of its resignation, but there is no one who holds the power to remove U.S. Bank as trustee.

If U.S. Bank resigns as trustee, the successor trustee would be a trustee named by U.S. Bank. If U.S. Bank fails to name a successor trustee, a California court would have authority to determine a successor trustee."

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1

Det er repræsentantens opfattelse, at A ikke er skattepligtig af ikke-udloddet afkast oppebåret af Trust for A, idet Trusten skal anses som en selvstændig skattepligtig enhed.

A har ingen indflydelse på trustens investeringer eller på størrelsen af trustens udbetalinger, og er ikke ejer af trustens aktiver, men alene trustens begunstigede.

Det bør især bemærkes, at den begunstigede efter dansk ret ikke anses som ejer af trustens aktiver og derfor ikke er skattepligtig af trustens samlede indkomst, men alene af de udbetalinger, som denne modtager. Der henvises til "Ligningsvejledning S.H.14.3, SKM 2009.249.SR".

Spørgers høringssvar af 30. maj 2014:

U.S. Bank's vetoret: SKAT anvender formuleringen, at U.S. Bank "tillægges" vetoret i de to dokumenter. U.S. Bank har allerede vetoret og har haft det hele tiden. Formuleringen bør derfor ændres til "gengives, at U.S. Bank har (...)" således at det klart fremgår, at det ikke er noget de først er tillagt på tidspunktet for dokumenterne.

Co-trustees kompetence til at afsætte trustee U.S. Bank: Gengivelsen af oplysning på mødet den 30. oktober er ikke korrekt. Co-trustee har ikke kompetence til at afsætte U.S. Bank - det er der ikke nogen der har. Klageren gengav derimod baggrunden for co-trustee rollen, at det var forældrenes ønske, at broderen som investeringskyndig havde en vis supervisory function i forhold til placering af fondens midler og bankens gebyrer mv. i den forbindelse.

Co-trustees tilbagetræden: Spørgeren kan ikke instruere co-trustee i at træde tilbage og har ikke kompetence hertil. Co-trustee har tilkendegivet, at hvis dette var nødvendigt af hensyn til dansk civilretlig eller skatteretlig lovgivning og praksis ville han være indstillet på selv at træde tilbage - efter råd fra trustens advokat. Det forekommer derfor helt naturligt at stille et alternativt spørgsmål til SKAT herom, og det må anses for helt sædvanlig praksis.

Det er derfor fortsat vores opfattelse, at Skatterådet bør besvare spørgsmål 1 bekræftende, da co-trustees rolle alene er supervisory i forhold til investeringsbeslutningerne mv. og U.S. Bank har vetoret. U.S. Bank deltager aktivt i investeringer m.v. og har vetoret i alle beslutninger.

Der er en reel separation af formue fra spørgeren, idet broderen ikke kan sidestilles med/identificeres med spørgeren. Hverken broderen eller hans rolle giver den begunstiget råderum eller ejerskab af formuen.

SKM2012.95.HR er efter vores opfattelse ikke sammenlignelig med denne sag, idet moderen i afgørelsen havde en vis adgang til at råde over trustkapitalen dels ved testationsret og dels i form af vetoret. Dette er ikke sammenligneligt med spørgers sag. Ligeledes drøftede vi SKM2005.67.ØLR hvor stifteren bevarede en del af råderetten, hvilket der som nævnt heller ikke er tale om i denne sag.

For så vidt angår den nye afgørelse fra 2014, er det ligeledes vores opfattelse, at SKM2014.314.SR ikke er sammenlignelig med vores sag da der i sagen var tale om, at broderen kunne afsætte trustee - i modsætning til spørgers sag, hvor U.S. Bank ikke kan afsættes af hverken spørger eller hans broder som co-trustee. Spørgers sag er efter vores opfattelse mest sammenlignelig med SKM2009.249.SR med en uafhængig trustee. Broderens rolle som co-trustee bør som skitseret ikke ændre vurdering.

Spørgsmål 2

Det er repræsentantens opfattelse, at en fysisk person bosiddende i Danmark er skattepligtig til Danmark af udbetalinger fra en amerikansk trust til den pågældende person i Danmark i henhold til statsskattelovens § 4.

Der henvises til SKM2009.249.SR.

Spørgsmål 3

Det er repræsentantens opfattelse, at der efter danske retsregler foreligger en endelig og effektiv udskillelse af stifterens midler til trusten efter moderens død.

Det er repræsentantens opfattelse, at A ikke kan siges at have en fuld og ubetinget testationsret over formuen i trusten, idet A ikke kan testamentere frit eller modtage frit.

Det er repræsentantens opfattelse, at A ikke har nogen råderet over formuen i trusten, da han ikke har indflydelse på udbetalingerne eller på nogen anden måde kan påvirke eller råde over formuen i trusten.

Det er repræsentantens opfattelse, at der er tale om et forhold, der må sidestilles med en båndlagt kapital uden aktuel ejer.

Der er ikke hjemmel til at beskatte A af den løbende indkomst i trusten, som ikke udbetales til ham, da han ikke kan anses for at være den aktuelle ejer af formuen.

Spørgsmål 4

Det er repræsentantens opfattelse, at rente udbetalingerne fra The X trust skal beskattes som kapitalindkomst, jf. personskattelovens § 4, og at udbytte udbetalinger fra trusten skal beskattes som aktieindkomst, jf. personskattelovens § 4a.

Vi henviser særligt til Skatterådets afgørelser gengivet i SKM2009.249.SR.

Spørgsmål 5

A er som amerikansk skatteborger også skattepligtig til USA af de udbetalinger han måtte modtage fra trusten. Dog vil A opnå nedslag i USA for den danske beskatning af udbetalingerne efter amerikanske regler. Efter den dansk-amerikanske dobbeltbeskatningsoverenskomst har USA ret til at beskatte udbytte med op til 15 %. I henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten vil A kunne få nedslag i den danske skat med den i USA betalte skat.

Repræsentantens supplerende bemærkninger i brev af 23. oktober 2013:

Det er repræsentantens opfattelse, at omhandlede trust er "irrevocable"/uigenkaldelig dvs. at trustens formue er definitivt og effektivt udskilt fra stifterens private formue, således at stifteren eller dennes familie ikke har rådighed over den udskilte kapital, og således at trustens formue ikke kan tilbageføres til stifterens eller dennes familie. Dette fremgår af trustens kontraktmateriale, jf. nærmere bemærkningerne nedenfor.

Det er repræsentantens vurdering af de faktiske forhold i X trust svarer til forholdene i sagen gengivet i SKM2009.249.SR. Der henvises til vores bemærkninger om denne sag i vores anmodning om bindende svar.

Trusten er "irrevocable", og trustens formue er definitivt adskilt/udskilt fra stifterens private formue

Som beskrevet i vores anmodning om bindende svar blev forældrenes trust oprettet som en såkaldt genkaldelig trust (revocable trust eller living trust). Det følger af trustens fundats, at der senere skulle oprettes en irrevocable/uigenkaldelig sub-trust til fordel for sønnen A, jf. artikel 9 i "The X Trust".

Denne type trust anvendes normalt i Californien som led i planlægningen af formueoverførsel generelt ved truststifterens død, idet trustformen bl.a. medfører den fordel efter amerikanske regler, at behandling ved skifteret kan undgås. Når truststifteren afgår ved døden, overgår trusten til at være uigenkaldelig (irrevocable trust), og trustformuen skal behandles af trustee i overensstemmelse med fundatsen.

Herefter er trustformuen endeligt udskilt fra stifteren og dennes bos formuesfære. Fundatsen kan bestemme, at trustformuen ved truststifterens død skal udloddes direkte, eller at der oprettes en eller flere nye trusts med nærmere indsatte begunstigede personer mv.Stifteren (forældrene) er nu døde, og der er ifølge fundatsen for forældrenes trust efterfølgende oprettet en irrevocable/uigenkaldelig sub-trust til fordel for sønnen A.

Til støtte for rådgivers synspunkter om, at trustens formue er uigenkaldeligt, dvs. definitivt og effektivt, udskilt fra stifterens private formue, henvises til nedenstående citater fra trustens kontraktmateriale:

Bilag 1, Restated revocable Trust agreement - The X Trust

"9. A separate trust shall be established under this article for each child of the settlers."

"15.2. Revocable or amendment. Each trust created under this agreement is irrevocable and is not subject to amendment."

Bilag 2, Schedule A - Trust for benefit of A:

Samme citater som ovenfor.

Bilag 3, Trustees' Certification of Trust - Trust for benefit of A:

"2. Existence of Trust; Trust is irrevocable. The Trust for benefit of A is an irrevocable trust."

"5. Certificate is current. The Trust for benefit of A has not been revoked, modified or amended in any manner which would cause the representations in this certification to be incorrect."

Der henvises endvidere til bilag 5," Article Nine Trust F/B/O A - Duties and obligations of Trustees", af den 22. oktober 2013, hvori det hedder:

"The Article Nine Irrevocable Trust For the Benefit of A was created by Z and Y, parents of A. They established the X Trust in 1982, and amended it in 2003, providing for the creation of an irrevocable trust upon the death of either of them for the benefit of each of their three children, pursuant to the terms of Article Nine of the X Trust.

The Article Nine Irrevocable Trust For the Benefit of A is to be held for his benefit for his lifetime. As the trust is irrevocable, neither the grantors of the Trust, nor A, have any legally enforceable right to receive the capital base assets of the Trust, nor can the funds be transferred back to the grantors of the Trust or A."

På baggrund af ovenstående citater fra kontraktmaterialet kan det konkluderes, at As trust er uigenkaldelig, dvs. at trustens formue er definitivt og effektivt udskilt fra stifterens (eller stifterens families) private formue.

A har ikke nogen råderet, testationsret eller ejerbeføjelser over trusten

Det er repræsentantens vurdering, at A ikke har nogen råderet, testationsret eller ejerbeføjelser over trusten - hverken i live eller død.

Repræsentanten bemærker i den forbindelse, at A ikke har adgang til faktisk råden over trustens midler (herunder investering, omdannelse, ødelæggelse mv.), ligesom han ikke har adgang til retlig råden over trustens midler (herunder salg, investering, pantsætning, stiftelse af testationsret og begrænsede rettigheder mv.).

A har alene rettigheder som trustens begunstiget, dvs. ret til at modtage udbetalinger omfattet af fundatsens artikel 9.1 og 9.2.

A har ikke indflydelse på trustens udbetalinger til ham, idet det alene er op til den indsatte hoved trustee (dvs. U.S. Bank) at beslutte hvor meget, der skal udbetales ud over trustens årlige afkast.

Vores synspunkter støttes af nedenstående citater fra kontraktmaterialet:

Bilag 1, Restated revocable Trust agreement - The X Trust:

"9.1 Payment of net income. The trustees shall pay to the beneficiary all net income of the trust, on a quarterly or other basis, as determined by trustee."

"9.2 Use of principal. In addition to the net income, the trustee shall be authorized and empowered, at any time or from time to time, to pay over to the beneficiary such sums of the principal of the trust as the trustee deems that the beneficiary needs, in addition to his or her other resources, for medical or health care expenses...... or defray the cost of education.....

The trustee shall also be authorized and empowered to loan funds to the beneficiary, with the adequate security and on appropriate terms, to allow the beneficiary to purchase and/or furnish principal residence.

All decisions of the trustee as to the person to whom, and the purpose for which, such payments are to be made and the amount or amounts, if any, to be paid or loaned out of the trust from time to time are within the trustee's discretion and shall be final and incontestable by anyone."

Bilag 2, Schedule A - Trust for benefit of A:

Samme citater som ovenfor.

Bilag 5, "Article Nine Trust F/B/O A - Duties and obligations of Trustees":

"A has the right to receive the annual yield (income) of the assets held in the Article Nine irrevocable trust. A is permanently barred from having any legal right or ability to compel the trustees to make distributions to him of principal from the Trust. Any such decisions are entirely in the discretion of the trustees."

Ovenstående citater fra kontraktmaterialet dokumenterer således, at A ikke har adgang til faktisk råden(herunder investering, omdannelse, ødelæggelse mv.) over trustens midler eller retlig råden (herunder salg, investering, pantsætning, stiftelse af testationsret og andre begrænsede rettigheder mv.) over trustens midler, hverken i live eller død. Endvidere har A ikke indflydelse på trustens udbetalinger til ham, idet det alene er op til den indsatte trustee at beslutte, hvor meget, der skal udbetales udover det årlige afkast.

U.S. Bank er hoved trustee og har vetoret i alle beslutninger

Det følger af punkt 1 i Trustees' certification of Trust, bilag 1, at U.S. Bank er hoved trustee, mens B (As bror) alene er co-trustee. Se også punkt 2.2. i Schedule A, bilag 2. Broderen har alene en "supervisory" (dvs. tilsynsførende) funktion, idet alle beslutninger vedrørende trusten skal godkendes af U.S. Bank, der således har vetoret i alle beslutninger.

Bilag 1 fremkom den 22. oktober 2013 under SKATs behandling (høringen) af den første anmodning om bindende svar.

I bilag 5, "Article Nine Trust F/B/O A - Duties and obligations of Trustees", er det præciseret, at B ikke har nogen selvstændig beslutningsbeføjelser e.lign., idet U.S. Bank som hoved trustee altid har vetoret.

Det hedder således i bilag 5:

"The trustees of the Article Nine Irrevocable Trust For the Benefit of A are U.S. Bank, N.A., and B. The trustees have all the powers, duties and obligations described in the trust agreement and granted to trustees under California law, and are subject to the fiduciary duties described in that law.

(...)

All investments are subject to the scrutiny of U.S. Bank, N.A. All decisions concerning investment of the trust assets are to be made by both trustees acting together, and both trustees shall participate in decisions concerning such investments. However, in any circumstance in which the trustees do not agree, the decision shall be made by U.S. Bank, N.A."

Repræsentanten bemærker endvidere, at det er U.S. Bank som bestemmer, hvad der skal investeres i mv., og at B ikke har indflydelse på investeringsbeslutningerne e.lign. Broderen foretager alene den praktiske investering pga. sin erfaring som "broker".

Der henvises til beskrivelse af "Administration of Trust:

"U.S. Bank, N.A. has responsibility for the care and custody of the trust assets, and is responsible for their safekeeping, and also has responsibility for ministerial duties, such as keeping the books and records of the Trust, preparing tax returns, and endorsing checks for trust distribution and expenses."

Det er herefter repræsentantens opfattelse, at U.S. Bank er hoved trustee og har den endelige beslutningskompetence i alle trustens forhold. B har ikke nogen selvstændig beslutningskompetence i trustens anliggender.

Konklusion

Det er på baggrund af ovenstående bemærkninger repræsentantens opfattelse, at kontraktmaterialet dokumenterer, at X trust efter danske regler er uigenkaldelig, dvs., at trustens formue er definitivt og effektivt adskilt/udskilt fra stifterens private formue, således at stifteren eller dennes familie ikke har rådighed over den udskilte kapital, og således at midlerne ikke kan tilbageføres til stifterens eller dennes familie.

Det er herefter repræsentantens opfattelse, at alle de 6 stillede spørgsmål skal besvares med "ja".

Repræsentantens supplerende indlæg af 8. november 2013:

Der følger nedenfor en beskrivelse af etablering af forældrenes trust og børnenes 3 sub-trust.

Endvidere beskrives hvem, der er trustees i de 3 sub-trust.

Etablering af forældrenes trust og børnenes 3 sub-trust

"The X Trust" blev oprettet den 17. november 1982 af As forældre (Z og Y) som en såkaldt genkaldelig trust (revocable trust eller living trust). Forældrene overførte ved trustens etablering en del af deres formue til trusten. Der henvises til aftalen "Restated Revocable Trust Agreement - The X Trust" (tidligere indsendt til SKAT). Ifølge forældrenes trust skulle der senere oprettes sub-trusts til fordel for hvert af de 3 børn: C, A og B. Der er herefter etableret 3 sub-trust til fordel for hvert af de 3 børn. Sub-trusten med A som begunstiget er oprettet ved "Schedule A - Trust for Benefit of A.

Denne type trust anvendes normalt i Californien som led i planlægningen af formueoverførsel generelt ved truststifterens død, idet trustformen bl.a. medfører den fordel efter amerikanske regler, at behandling ved skifteret kan undgås. Når truststifteren (dvs. her forældrene) afgår ved døden, overgår trusten til at være uigenkaldelig (irrevocable trust), og trustformuen skal behandles af trustee i overensstemmelse med fundatsen.

Herefter er trustformuen endelig udskilt fra stifteren og dennes bos formuesfære. Fundatsen kan bestemme, at der ved stifterens død skal oprettes en eller flere nye sub-trusts med nærmere indsatte begunstigede personer mv.

Repræsentanten oplyser, at de generelle bestemmelser om trustee i de 3 sub-trust findes i artikel 13 i "Schedule A - Trust for Benefit of A". De generelle bestemmelser om co-trustee findes i artikel 2.2 og 2.3 i samme dokument. Vi kan oplyse, at U.S. Bank er hoved-trustee for alle 3 sub-trust til fordel for de 3 børn.

Broderen B er co-trustee for trusten til fordel for A og søsteren C. B er ligeledes co-trustee for hans egen sub-trust. Imidlertid er U.S. Bank hoved-trustee for alle 3 sub-trusts, således at B ikke har nogen selvstændig beslutningskompetence e.lign., idet U.S. Bank har vetoret i alle beslutninger vedrørende de 3 sub-trusts.

Der henvises til "Article Nine Trust Established under The X Trust - Trust for Benefit of A - Duties and Obligations of Trustees" af 22. oktober 2013.

Bemærk, at den beskrevne arbejdsfordeling mellem hoved-trustee (U.S. Bank) og co-trustee B er den samme for de 2 andre sub-trusts til fordel for søsteren C og broderen B.

Yderligere oplysninger fra repræsentanten den 18. marts 2014:

Rettelse og præcisering af fakta

For så vidt angår beskrivelsen af fakta i anmodningen om bindende svar præciserer repræsentanten, at det fremgår af trustens vedtægter, at trustens grundkapital hverken kan eller må anvendes til andet end uddelinger øremærket til "education" og "health".

Trustens uddeling af grundkapital må således ikke ske til det væsentligt bredere formål "underhold, så den vanlige livsstil kan opretholdes", som det er anført i fakta beskrivelsen i anmodningen af 12. december 2013. Uddelingerne er nærmere beskrevet i artikel 9.2. i bilag 1, "Restated Revocable Trust Agreement - The X Trust"

Andre bemærkninger

Repræsentanten fremhæver, at hvis SKAT identificerer A med hans bror, vil det gå langt videre end en sædvanlig skatteretlig identifikation i dansk fondsretlig henseende kan berettige til (idet sædvanlig skatteretlig identifikation normalt alene omfatter ægtefælle, mindreårige børn o.lign.)

Det er væsentligt at fremhæve at en trustee er underlagt gældende amerikansktrust-law og derfor har et selvstændigt ansvar overfor de kommende beneficierede i trusten (As livsarvinger), og foretagelse af uddelinger i strid med trustens vedtægter herefter kan medføre et erstatningsansvar for trustee.

En yderligere konsekvens af ovennævnte vil være, at der således ikke vil kunne foretages uddelinger fra trusten til dækning af dansk avanceskat vedrørende trustens aktiver.

Det bemærkes, at i tilfælde af, at vores anmodning om bindende svar resulterer i et svar til ugunst for A, vil han blive beskattet i Danmark af midler, som han ingen rådighed har over. A vil herved blive stillet dårligere, end ved en almindelig båndlagt arv i Danmark. For en almindelig båndlagt arv vil der efter dansk frigivelsespraksis kunne opnås frigivelse til betaling af de skatter, der påhviler kapitalen, uanset at denne adgang ikke positivt er bestemt i båndlæggelsen.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at "Trust for benefit of A" kan anses for at være et selvstændigt skattesubjekt.

Praksis

SKM2012.95.HR:

Sagen handlede om, hvorvidt et beløb på 9.621.194 kr., som sagsøgte modtog i indkomståret 2002 fra England, skattemæssigt skulle anses som en gave fra sagsøgtes mor eller som en arv fra sagsøgtes morfar. Beløbet var udbetalt fra en engelsk trust stiftet af morfaderen.

Landsretten lagde til grund, at i henhold til morfaderens testamente og reglerne i engelsk trustret var beløbet til sagsøgte et forskud på sagsøgtes ret til trustkapitalen. Landsretten udtalte, at selvom det var trustee, der som administrator besluttede, om og hvornår et sådant forskud skulle udbetales, kunne udbetalingen alene gennemføres med sagsøgtes moders skriftlige samtykke.

Landsretten statuerede, at da sagsøgtes mor ved morfaderens testamente var tillagt en ret til i eget testamente at kunne bestemme, hvem af hendes børn eller disses efterkommere, der ved hendes død endeligt skulle erhverve ret til trustkapitalen, og derved var tillagt ret til at testere over trustkapitalen, og da sagsøgtes mor, som følge af kravet om hendes skriftlige samtykke til udbetaling af forskud, havde rådighed over kapitalen, mens hun var i live, måtte sagsøgtes mor i dansk afgiftsmæssig henseende anses for at være ejer af trustkapitalen. Det forhold, at sagsøgtes mor i 2009 erklærede, at hun afstod fra at udnytte sin ret til at bestemme, hvordan trustkapitalen skulle fordeles ved hendes død, kunne ikke føre til et andet resultat.

Højesteret stadfæstede dommen med de af landsretten anførte grunde. Højesteret tilføjede, at moderen i levende live havde en vis adgang til at råde over trustkapitalen dels ved testamente, dels i form af vetoret. Højesteret tiltrådte, at moderen på denne baggrund måtte anses for ejer af trustkapitalen i dansk afgiftsmæssig henseende. Det af sagsøgte modtagne beløb måtte herefter karakteriseres som en gave fra moderen, og der skulle betales gaveafgift.

SKM2013.741.ØLR:

I SKM2005.67.ØLR, blev det statueret, at betingelserne for at anse en fond i Liechtenstein for et selvstændigt skattesubjekt ikke var opfyldt, og fondens nu afdøde stiftere var derfor blevet beskattet af fondens formue og formueafkast. En nevø til den ene af fondens stiftere var indsat som begunstiget, og ved Højesterets dom SKM2011.97.HR, blev det statueret, at nevøen ikke var berettiget til rentefradrag vedrørende et lån fra fonden, eftersom der ikke var tale om en reel gældsforpligtelse, men derimod et proformalån.

Samme nevø var efterfølgende blevet beskattet af skønsmæssigt ansat formueafkast (renteindtægter) vedrørende fondsformuen i Liechtenstein, da ejendomsretten til fondsformuen efter stifternes død måtte anses for at være overgået til ham. Ved Landsskatterettens kendelse SKM2012.294.LSR, blev det statueret, at fonden, heller ikke efter stifternes død kunne anses for et selvstændigt skattesubjekt, og at nevøen med rette var blevet beskattet af fondens indtægter.

Østre landsret fandt, at der ikke var fremkommet oplysninger om, at nevøen ikke havde fået del i begunstigelser foretaget efter stifterens død (onklen) i 1998. Der var heller ikke oplysning om, at anmodninger fra nevøen til fonden ikke var blevet imødekommet.

Idet der kun forelå sparsomme oplysninger om fondens virke, påhvilede det nevøen at føre bevis for, at han reelt ikke havde haft en sådan råden over fondens formue, og han var derfor skattepligtig af dens indtægter. Østre landsret tilsluttede sig Landsskatterettens begrundelse om, at nevøen ikke havde ført et sådant bevis.

SKM2014.314.SR:

Sagen handler om, hvorvidt beneficianterne, to søstre (O og P), hjemmehørende i USA kan betragtes som værende de reelle udbyttemodtagere ved udbytteudlodninger fra Selskabet hjemmehørende i Danmark til Trusten.

Stifterne (forældrene) har oprettet Trusten på Bermuda (A og B Family Trust), hvori er indskudt 49 pct. af anparterne i Selskabet (C ApS) hjemmehørende i Danmark. De resterende 51 pct. af anpartskapitalen i selskabet er ejet af et schweizisk selskab, hvis ultimative ejer er stifternes søn, M.

Beneficianterne har fået udlagt trustkapitalen som en gave fra stifterne (forældrene), hvorfor Trusten skal vurderes i forhold til de to søstre og ikke stifterne.

Trusten på Bermuda har to beneficianter, stifternes to døtre, som begge er hjemmehørende i USA, en uafhængig trustee eller trustees og en protektor. Protektor for Trusten er broderen, som kan afsætte trustee eller trustees samt vælge en ny trustee eller trustees. Dette skal godkendes af beneficianterne. Endvidere skal beneficianterne selv udpege en ny protektor, såfremt broderen selv træder af som protektor, eller hvis han ikke længere kan varetage opgaven. Beneficianterne skal også godkende eventuelle ændringer af vedtægten for Trusten.

SKAT finder efter en samlet konkret vurdering, at Trusten skattemæssigt er transparent, og at de to søstre er ejere af Trustens midler.

Skatterådet bekræfter, at de to søstre anses for at være de reelle udbyttemodtagere ved en udbytteudlodning fra Selskabet til Trusten, og derfor finder dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA, artikel 10, nr. 2, litra b, anvendelse, således at Danmark ved en sådan udlodning kan indeholde 15 pct. af bruttobeløbet af udbyttet.

SKM2011.540.SR:

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at "Trust B", oprettet i New Zealand, efter dansk ret kunne anerkendes som et selvstændigt skattesubjekt. Skatterådet fandt heller ikke, at "Trust B" kunne sidestilles med en båndlagt kapital, idet forudsætningen herfor var, at stifteren/båndlæggeren ikke måtte have råderet over den båndlagte formue, og at der skulle være tale om endelig og effektiv udskillelse af de indskudte aktiver fra stifterens formuesfære.

Spørger havde tidligere indsendt anmodning om bindende svar vedrørende den samme trust, jf. Skatterådets afgørelse af 25. januar 2011 (SKM2011.76.SR). Med den nye anmodning blev der fremsendt ændrede vedtægter for trusten, hvorefter bestemmelserne var blevet ændret med det formål at sikre "overensstemmelse mellem formålet af Trusten og den forventede skattemæssige behandling."

Ud fra en samlet konkret vurdering, herunder de ændrede vedtægter for trusten, hvorefter formålet ikke længere var at "sikre den økonomiske position af stifteren og stifterens fremtidige familie", men derimod ændret til, at "de begunstigede i stedet nu er alle fremtidige børn og børnebørn af spørger, i det tilfælde at det pågældende barn er fyldt 18 år, samt Huntingdon's Disease Association", fandt Skatterådet ikke, at trusten kunne sidestilles med en dansk fond.

Idet trusten således ikke kunne anses som et selvstændigt skattesubjekt, adskilt fra stifteren efter danske regler, skulle indestående i trusten og afkastet heraf skattemæssigt henføres til stifteren.

SKM2009.249.SR:

Skatterådet bekræftede, at der ikke var hjemmel til at beskatte den begunstigede af den løbende indkomst i trusten, men alene af de udbetalinger, som den begunstigede modtog, idet trusten var stiftet på en sådan måde, at trustens formue var uigenkaldeligt og definitivt adskilt fra stifterens private formue, således at midlerne ikke under nogen omstændigheder kunne tilbageføres til stifteren, dennes ægtefælle eller mindreårige børn.

Der blev lagt vægt på, at bestyrelsen/administrator var uafhængig af stifteren, idet trustee var en uafhængig revisor, samt at den begunstigede var uden indflydelse på trustees beslutninger og dermed uden råderet over trustens formue.

C.B.2.15.2 Beskatning af udenlandske trusts (fonde):

"Hvordan behandles stifteren af en udenlandsk trust eller en båndlagt kapital

Det sker, at personer, som er skattepligtige til Danmark, stifter eller sætter penge ind i udenlandske trusts. Udenlandske "trusts" kan ikke sammenlignes med danske fonde, og de kan have forskelligt indhold fra land til land og fra trust til trust.

For at en udenlandsk trust kan tillægges betydning for en dansk skattepligtig, er det SKATs opfattelse, at kapitalen både skal være 

 • definitivt og 
 • effektivt udskilt fra stifterens/indskyderens formuesfære. 

Med definitivt menes, at stifteren ikke må have mulighed for at "tilbagekalde" trusten, så den udskilte kapital igen indgår i stifterens formuesfære.

Med effektivt menes, at stifteren ikke fortsat må have rådighed over den udskilte kapital."

Begrundelse

Besvarelsen af spørgsmål 1 forudsætter en skattemæssig kvalifikation af trusten efter dansk ret.

Det må derfor undersøges, om kapitalen er definitivt og effektivt udskilt fra stifterens formuesfære.

Begrebet definitivt betyder, at stifteren ikke må have mulighed for at "tilbagekalde" trusten, således at den udskilte kapital igen indgår i stifterens formuesfære.

Begrebet effektivt betyder, at stifteren ikke må have fortsat rådighed over den udskilte kapital.

Såfremt en af disse betingelser ikke er opfyldt, kan trusten ikke anerkendes skattemæssigt, men anses for transparent.

Vurdering skal foretages i forhold til spørger

Såfremt stifteren er død, skal vurderingen af om trusten er definitivt og effektivt udskilt ikke foretages i forhold til stifteren, men i forhold til den person, som eventuelt må anses at have "arvet" rådigheden over trustkapitalen.

Da trusten i nærværende sag er oprettet ved stifterens død, og da spørger er den eneste begunstigede, skal vurderingen foretages i forhold til spørger.

At den skattemæssige vurdering af en trust kan være den samme for en begunstiget/arving som for stifteren af en trust, fremgår af SKM2012.95.HR, at moderen anses for at være ejer af trustkapitalen, selvom trusten er stiftet af morfaren, idet moderen havde en vis adgang til at råde over trustkapitalen.

Det fremgår endvidere af SKM2013.741.ØLR, at fonden i realiteten tilhører nevøen, selvom han ikke er stifter af fonden, men arving, idet han ikke har ført bevis for, at han ikke kan råde over fondens midler.

Kapitalens definitive og effektive udskillelse fra "stifterens/spørgers" formuesfære

Ved bedømmelsen af kapitalens definitive og effektive udskillelse forstås, at de til trusten overførte midler aldrig må kunne tilbageføres til spørger eller dennes familie. Dette gælder både fondens kapital og afkastet af denne.

Vurderingen skal som nævnt foretages i forhold til spørger.

Det vil sige, at midlerne skal være overført til trusten på en sådan måde, at spørger er afskåret fra at råde over midlerne.

Ved vurderingen af, om der er sket en definitiv og effektiv udskillelse fra spørgers formue, er det afgørende, om der er en selvstændig bestyrelse/administration som en vigtig garanti for, at en uafhængig rådighed over trustkapitalen er tilvejebragt.

I henhold til Trustees' certification of trust - Trust for benefit of A, Shcedule A - Trust for benefit of A samt fundatsen i medfør af hvilken spørgers trust er oprettet, er U.S. Bank og broderen B, co-trustees for spørgers trust, og begge forvalter trusten med de efter fundatsen tillagte rettigheder og pligter.

Under sagens behandling har repræsentanten fremsendt et yderligere dokument benævnt "Administration of Trust", der er underskrevet den 10. og 22. oktober 2013 af de to trustees, broderen og U.S. Bank. Heri tillægges U.S. Bank vetoret, hvis der opstår uoverensstemmelser mellem de to trustees, B og U.S. Bank.

SKAT bemærker til spørgers høringssvar, at U.S. Banks vetoret alene fremgår af dokumentet "Administration of Trust" og ikke af trustens vedtægter. SKAT finder derfor ikke, at det klart fremgår, at U.S. Bank har haft vetoret hele tiden.

Repræsentanten og spørger oplyste endvidere på et møde med SKAT den 30. oktober 2013, at broderen B har kompetence til at afsætte U.S. Bank som trustee, hvis U.S. Bank ikke agerer hensigtsmæssigt i forhold til trusten.

Oplysningerne om de to nuværende trustees rettigheder stemmer ikke overens. På den ene side oplyses, at den ene trustee (U.S. Bank) er tillagt vetoret i forhold til den anden trustee i medfør af dokumentet "Administration of Trust", og på den anden side at broderen kan afsætte U.S. Bank som trustee.

Oplysningen om, at broderen kan afsætte U.S. Bank som trustee strider desuden imod det senere fremlagte dokument af 8. januar 2014, hvori en amerikansk advokat udtaler, at U.S. Bank ikke kan afsættes som trustee.

Af det af repræsentanten fremlagte dokument af 8. januar 2014 med udtalelse fra en amerikansk advokat fremgår, at co-trustee B kan træde tilbage som trustee.

SKAT bemærker videre, at SKAT ikke har modtaget dokumentation for, at broderen B faktisk er trådt tilbage som trustee. Det er SKATs opfattelse, at denne disposition kun foretages, såfremt ændringen medfører, at trusten efter dansk skatteret så anses for et selvstændigt skattesubjekt.

Det har formodningen for sig, at en eventuel tilbagetræden fra broderens side som co-trustee, vil ske på foranledning af spørger, hvorfor der ikke kan anses at være en selvstændig bestyrelse/administration af trusten, idet broderen ikke anses for at være fuldstændig uafhængig af spørger, bl.a. henset til at broderens eventuelle tilbagetræden som co-trustee, kun vil ske fordi spørger har interesse i, at broderen tilbagetræder.

Til forskel herfra fremgår det af SKM2009.249.SR, at den begunstigede var uden indflydelse på trustees beslutninger og uden råderet over trustens formue, således at der her var en selvstændig bestyrelse/administration af trusten.

SKAT finder, at de ændrede og påtænkte ændrede faktiske forhold alene har til formål at sikre "overensstemmelse mellem de faktiske forhold og den forventede skattemæssige behandling", jf. SKM2011.540.SR, hvor Skatterådet ikke kunne bekræfte, at kvalifikationen af trusten ændres fra transparent til et selvstændigt skattesubjekt ved at ændre vedtægterne for at opnå den ønskede skattemæssige behandling.

Spørgers høringssvar hertil bekræfter blot SKATs antagelse om, at en tilbagetræden som co-trustee fra broderens side alene vil ske for at opnå en bestemt skatteretlig behandling af trusten i spørgers interesse. Af høringssvaret fremgår, at co-trustee (broderen) vil træde tilbage, hvis det er nødvendigt af hensyn til dansk civilretlig og skatteretlig lovgivning og praksis.

SKAT finder derfor ud fra en samlet konkret vurdering, at kapitalen ikke er definitivt og effektivt udskilt fra spørgers formuesfære, jf. SKM2012.95.HR, SKM2013.741.ØLR og SKM2014.314.SR.

SKAT lægger vægt på, at spørgers broder er co-trustee, at spørger efter det oplyste kan få broderen til at stoppe med at være co-trustee, at der under sagen forløb er fremkommet nye oplysninger, for at opnå den ønskede skattemæssige kvalifikation af trusten, og at der ikke er en uafhængig bestyrelse/administration af trusten.

På denne baggrund finder SKAT, at "Trust for benefit of A" skattemæssigt må anses for at være transparent, hvorfor spørger skal beskattes af afkastet fra trusten.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, at A er skattepligtig af udlodningerne fra Trust for benefit of A.

Indstilling

Bortfalder. Se besvarelsen under spørgsmål 1.

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at såfremt spørgsmål 1 og 2 besvares bekræftende, at der er tale om en båndlagt kapital med rentenydelsesret uden aktuel ejer.

Indstilling

Bortfalder. Se besvarelsen under spørgsmål 1 og 2.

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at såfremt spørgsmål 3 besvares bekræftende, at A skal beskattes af udbetalingerne, som kapitalindkomst m.m. rentenydelsen består af aktieudbytte, beskattes denne som udbytteindkomst.

Indstilling

Bortfalder. Se besvarelsen under spørgsmål 3.

Spørgsmål 5

Det ønskes bekræftet, at såfremt spørgsmål 4 besvares bekræftende, at A kan opnå creditlempelse i henhold til den dansk-amerikanske dobbeltbeskatningsaftale for amerikansk skat betalt af udbetalinger.

Indstilling

Bortfalder. Se besvarelsen under spørgsmål 4.

Spørgsmål 6

Det ønskes bekræftet, at der efter danske regler foreligger en endelig og effektiv udskillelse af "The X Trust"s midler, hvis As bror B ikke længere er co-trustee, idet der i stedet indsættes et uafhængigt advokatfirma som trustens co-trustee, eller der alternativt ikke længere er en co-trustee for trusten, således at US Bank er eneste trustee (således at 1.-5. ovenfor besvares med "ja").

Begrundelse

Jf. begrundelsen til spørgsmål 1.

SKAT er af den opfattelse, at en sådan disposition netop understøtter synspunktet om, at spørger har rådighed over trusten, idet broderens Bs, eventuelle tilbagetræden som co-trustee sker på foranledning af spørger.

Derfor anses trustens formue ikke for endeligt og effektivt udskilt fra spørgers formuesfære, hvorfor "Trust for benefit of A" skattemæssigt er transparent, således at spørger beskattes af hele afkastet fra trusten.

Dispositionen har derfor heller ikke betydning for SKATs besvarelse af spørgsmål 1-5, idet den blot bekræfter SKATs opfattelse i forhold til den skattemæssige vurdering af trusten.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 6 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.