Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om timebaseret opgørelse ved fordeling af brændsel mellem elproduktion og varmeproduktion i kraftvarmeværker.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag for timebaseret opgørelse for kraftvarmeværker
  • Regler for timebaseret opgørelse for kraftvarmeværker
  • Ansøgning og tilladelse til at anvende timebaseret opgørelse.

Lovgrundlag for timebaseret opgørelse for kraftvarmeværker

Ved lov nr. 555 af 2. juni 2014 blev der givet adgang til, at kraftvarmeværker på visse betingelser kan få tilladelse til at anvende timebaseret opgørelse ved fordeling af brændsler mellem elproduktion og varmeproduktion.  

Bestemmelserne om timebaseret opgørelse for kraftvarmeværker findes i GASAL § 5, stk. 2-5, KULAL § 4, stk. 2-5 og MINAL § 6, stk. 2-5.

Bestemmelserne om timebaseret opgørelse trådte i kraft den 1. juli 2014.

Med timebaseret opgørelse er der tale om en undtagelse fra reglen om, at fordeling af brændsler skal baseres på brændselsforbruget, elproduktionen og kraftvarmeproduktionen for hele måneden (månedsbaseret opgørelse). Se afsnit E.A.4.4.10.1 om el- og kraftvarmeproduktion og afsnit E.A.4.4.10.2 om fordeling af brændsler mellem el- og varmeproduktion i kraftvarmeværker.

Regler for timebaseret opgørelse for kraftvarmeværker

Adgangen til timebaseret opgørelse indebærer, at opgørelsen kan foretages på grundlag af summerede fordelinger for tidsintervaller bestående af hele timer ned til en times varighed. Det vil sige, at fordelingen foretages på grundlag af brændselsforbruget og el- og varmeproduktionen i kraftvarmeværket inden for det pågældende tidsinterval.

Timebaseret opgørelse kan være relevant i den situation, hvor et anlæg i et kraftvarmeværk producerer både elektricitet og varme, og hvor der tillige i væsentligt omfang anvendes forskellige typer brændsel til denne produktion, fx afgiftspligtigt brændsel i form af kul og fx VE-brændsel i form af halm.

Afgiftspligtigt brændsel til produktion af elektricitet er som udgangspunkt fritaget for afgift. Hvis der fx veksles mellem på den ene side kul til kondensdrift (kun elproduktion) i dagtimerne og på den anden side VE-brændsel til kombineret el- og varmeproduktion i døgnets øvrige timer vil en fordeling af brændsel med udgangspunkt i måling af produktion af henholdsvis elektricitet og varme på månedsbasis bevirke, at en del af kullene til kondensdrift bliver henført til varmeproduktion, hvoraf der skal betales afgift.

Ved timebaseret opgørelse kan hele kulforbruget til kondensdrift i en given time eller i et givent tidsinterval på et antal timer derimod fritages for afgift. Dette kræver dog, at kraftvarmeværket kan opgøre og dokumentere elproduktionen og forbruget af kul i perioden.

Ovennævnte udtryk "et anlæg" kan i denne sammenhæng også omfatte flere kedler på samme lokalitet, som er dampmæssigt forbundne. Det vil sige, når der leveres damp fra flere kedler til en fælles dampkreds, fx hvor en kedel i anlægget kun forbrænder gas, mens en anden kedel i anlægget kun forbrænder VE-brændsel.

Selve opgørelsen af fordeling af forskellige brændsler til produktion af henholdsvis varme og elektricitet foretages aktuelt efter de gældende regler herom i GASAL § 8, stk. 2, KULAL § 7, stk. 1 og MINAL § 9, stk. 2.

For værker, der anvender V-formel 1,20, kan den mindst tilladte virkningsgrad på 0,35 ved opgørelse af mængden af brændsel til elpropduktion anvendes for afgiftsperioden/måneden under ét ved timebaseret opgørelse. Det er imidlertid ikke et krav men en mulighed, som virksomheden kan benytte, selvom der anvendes timebaseret opgørelse.

Nedenstående oversigt viser et eksempel 1) på timebaseret opgørelse for et halvt døgn for et kraftvarmeanlæg: 

                   
Periode Prod. af el Prod. af varme VE-brænd- sel tilført Kul tilført VE-brænd-sel til el Kul til el VE-brænd-sel til varme Kul til varme Varme- virk-ningsgrad 2)
Time GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ Pct.
00-01 20 80 116 0 49 0 67 0 120
01-02 20 80 116 0 49 0 67 0 120
02-03 20 80 116 0 49 0 67 0 120
03-04 20 80 116 0 49 0 67 0 120
04-05 20 80 116 0 49 0 67 0 120
05-06 40 60 80 69 53 46 27 23 120
06-07 60 40 40 141 33 115 7 26 120
07-08 80 20 0 215 0 198 0 17 120
08-09 80 20 0 215 0 198 0 17 120
09-10 80 20 0 215 0 198 0 17 120
10-11 80 20 0 215 0 198 0 17 120
11-12 80 20 0 215 0 198 0 17 120
Sum         331 1151 369 134  
 
1) Der er tale om et forenklet eksempel. Tallene i tabellen er afrundede til hele tal. Det er forudsat, at anlæggets el-virkningsgrad for afgiftsperioden/måneden er over 0,35
2) Der er anvendt en fast varmevirkningsgrad på 120 pct., hvilket svarer til, at fordelingen af brændslerne mellem el- og varmeproduktion sker efter V-formel 1,20. 

Ansøgning og tilladelse til at anvende timebaseret opgørelse

Virksomheder, der ønsker at anvende timebaseret opgørelse, skal ansøge Skattestyrelsen om tilladelse hertil.

Virksomhedens ansøgning skal vedlægges en beskrivelse af den teknologi og de procedurer, som virksomheden vil anvende til den ønskede timebaserede opgørelse. Tilladelsen gives for det enkelte produktionsanlæg.

Hvis en virksomhed har flere produktionsanlæg, søges der om tilladelse for hvert anlæg.

Virksomheden skal have fået tilladelse til timebaseret opgørelse, inden virksomheden kan benytte den.

Tilladelse til timebaseret opgørelse forudsætter, at opgørelsen kan foretages efter betryggende procedurer mv. Til bedømmelse heraf foretager Skatteforvaltningen en samlet vurdering, der bl.a. tager udgangspunkt i følgende 3 spørgsmål:  

  • Kan energiindholdet i de indfyrede brændsler med hensyn til både brændværdier og mængder opgøres præcist?
  • Kan produktionen af henholdsvis elektricitet og varme måles og registreres præcist, herunder anvendes der godkendte afregningsmålere?
  • Er der samhørighed mellem på den ene side indfyring af brændsler og på den anden side produktionen af elektricitet og varme, herunder hvad er tidskonstanten for ophobning af energi i produktionsanlægget?

Skattestyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen til timebaseret opgørelse.

Det kan være nødvendigt, at virksomheden selv foretager konkrete opgørelser eller målinger af energiindholdet i de anvendte brændsler. Det vil dog i visse tilfælde være uforholdsmæssigt administrativt belastende for virksomheder, som benytter timebaseret opgørelse, hvis de skal opgøre disse brændslers energiindhold på timebasis svarende til timeintervallet ved den timebaserede opgørelse. Skattestyrelsen kan derfor som en del af tilladelsen til timebaseret opgørelse fastsætte, at der kan anvendes gennemsnitlige brændværdier for brændsler på basis af konkrete målinger eller opgørelser for perioder på op til 10 døgns varighed.

En virksomhed er ikke på forhånd udelukket fra at få tilladelse til timebaseret opgørelse, hvis den anvender et lager- og brændværdiregnskab for VE-brændsler, hvor afvigelser i det enkelte timeinterval statistisk set udlignes af afvigelser i de følgende timeintervaller. Det forudsættes, at dette giver tilnærmelsesvis samme sikkerhed, som hvis det faktiske energiindhold i brændslet var opgjort direkte. Det taler endvidere for at tillade timebaseret opgørelse, hvis virksomheden ved afregning overfor eksterne parter anvender nævnte regnskab.

Hvis en virksomhed med tilladelse til timebaseret opgørelse ikke opfylder vilkårene i tilladelsen for en måned, må virksomheden ikke anvende timebaseret opgørelse for den pågældende periode.

Virksomheden skal i dette tilfælde foretage fordelingen af brændsel på baggrund af elproduktionen og varmeproduktionen for hele måneden.

Virksomheden skal endvidere senest den efterfølgende måned orientere Skattestyrelsen herom.