Dato for udgivelse
05 Aug 2014 06:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Jun 2014 12:24
SKM-nummer
SKM2014.543.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-5774952
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Gule plader, privat kørsel, campingvogn, dagsbevis, arbejdsgiverbetalt
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørgers medarbejdere (montører), der har firmabil på gule plader, kan fragte deres private campingvogn til brug for overnatning ud på en campingplads nær et arbejdsstedsted uden, at det vil blive betragtet som privat kørsel.

Skatterådet bekræfter, at spørgers medarbejdere, der ønsker at fragte deres private campingvogn ud til et overnatningssted nær arbejdsstedet, skal købe dagsbevis til privat kørsel i firmabilen på gule plader.

Såfremt arbejdsgiveren betaler dagsafgiften, er der tale om et skattepligtigt gode, og medarbejderen skal i så fald beskattes af værdien heraf.

Hjemmel

Momslovens § 37, stk. 1
Momslovens § 41
Momslovens § 29 a
Ligningslovens § 16, stk. 4

 

Reference(r)

Momslovens § 37, stk. 1
Momslovens § 41
Momslovens § 29 a
Ligningslovens § 16, stk. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit D.A.11.6.3.3.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 D.A.11.6.3.3.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 C.A.5

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørgers medarbejdere (montører), der har firmabil på gule plader (momsfritaget) kan fragte deres private campingvogn til brug for overnatning ud på en campingplads nær et arbejdsstedsted uden at det vil blive betragtet som privat kørsel?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at spørgers medarbejdere, der ønsker at fragte deres private campingvogn ud til et overnatningssted nær montagestedet, skal købe dagsbevis til privat kørsel i gulpladebil for at undgå bøde?
 3. I tilfælde af at der kræves dagsbevis til privat kørsel i gulpladebil, kan dette da betales af virksomheden uden at medarbejderen skal beskattes, når kørslen foregår med et erhvervsmæssigt formål?    

Svar

 1. Nej
 2. Ja
 3. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Montagearbejde sker ofte i stor afstand fra medarbejderens bopæl, hvilket betyder, at montøren ikke har mulighed for at køre hjem hver dag. Typisk har medarbejderen mere end 100 km til montagestedet, samt en arbejdsdag på mere end 10 timer.

I nogle tilfælde ønsker medarbejderen derfor at benytte en privat campingvogn til overnatning i nærheden af montagestedet, hvilket er i firmaets (spørgers) interesse, da satsen for skattefri logi-godtgørelse er væsentlig mindre, end hvad spørger alternativt vil skulle betale for en hotelovernatning til medarbejderen.

Denne procedure er allerede gældende i dag og vi ønsker naturligvis fortsat at kunne benytte os af denne mulighed, hvorfor det er vigtigt for os at vide, om fragten af medarbejderens private campingvogn fortsat kan betragtes som i erhvervsmæssig interesse og med et erhvervsmæssigt formål - og således ikke i privat regi.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørgers medarbejdere (montører), der har firmabil på gule plader (momsfritaget) kan fragte deres private campingvogn til brug for overnatning ud på en campingplads nær et arbejdsstedsted, uden at det vil blive betragtet som privat kørsel.

Lovgrundlag

Momslovens § 37, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6."

Momslovens § 41, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Afgift, der vedrører anskaffelse af vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 t, kan ikke fradrages, medmindre køretøjerne udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser."

Praksis

Når virksomheden har fratrukket købsmomsen på et vare- og lastmotorkøretøj, må køretøjet udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance indgik den 4. april 2008 en aftale, der forenklede reglerne for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton. Praksis for kørsel i sådanne køretøjer blev i overensstemmelse med aftalen ændret ved SKM2008.354.SKAT.

Ved SKM2009.177.SKAT blev praksis udvidet til også at omfatte kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton.

Følgende kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 4 ton, hvor der er fratrukket fuld moms ved anskaffelsen, er tilladt:

 • Kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer.
 • I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer kan der foretages svinkeærinder på op til 1.000 km/år, som for eksempel at aflevere/hente børn eller handle. Små svinkeærinder, der ikke afviger mere end højst et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute medregnes ikke til de 1.000 km/år.
 • Undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året, når bilen den efterfølgende dag skal anvendes erhvervsmæssigt, f.eks. til kørsel til et møde, et kursussted eller en lufthavn med henblik på videretransport til møde mv. Det gælder også kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året dagen efter, bilen har været anvendt erhvervsmæssigt. I dette eksempel tæller kørslen 2 gange.
 • I tilknytning til kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder kan der køres ubegrænset mellem skiftende arbejdssteder og virksomhedens faste forretningssted. Der er ikke knyttet betingelser til formålet med at køre fra det skiftende arbejdssted til det faste forretningssted.
 • Der kan køres til spisning eller hentes mad, når kørslen sker i arbejdstiden.
 • I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde kan der afhentes/afsættes kollegaer, når arbejdsgiveren beordrer det. Arbejdsgiveren kan beordre det mundtligt og generelt, og det behøver ikke vedrøre en specifik situation.

Der er i praksis ikke taget stilling, om kørsel med en privat campingvogn til brug for overnatning ud til en campingplads nær et arbejdssted, er privat kørsel eller ej.

Begrundelse

Det er oplyst, at montagearbejdet ofte sker i så stor afstand fra medarbejderens bopæl, at medarbejderen ikke har mulighed for at køre hjem hver dag.

Det er endvidere oplyst, at medarbejderen derfor i nogle tilfælde ønsker at benytte en privat campingvogn til overnatning i nærheden af montagestedet, hvilket også er i spørgers interesse, da satsen for skattefri logi-godtgørelse er væsentlig mindre end hvad spørger alternativt vil skulle betale for en hotelovernatning til medarbejderen.

Det er ud fra en samlet vurdering SKATs opfattelse, at kørslen med campingvognen skal anses for privat kørsel. Der er herved lagt vægt på, at campingvognen er ejet af medarbejderen, at kørslen sker på medarbejderens initiativ, at campingvognen skal bruges til opholds- og overnatningssted for medarbejderen, og at kørslen sker til et andet sted end arbejdsstedet.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej"

Spørgsmål 2

Det ønskes afklaret, om spørgers medarbejdere, der ønsker at fragte deres private campingvogn ud til et overnatningssted nær arbejdsstedet, skal købe dagsbevis til privat kørsel i firmabilen på gule plader.

Lovgrundlag

Momslovens § 29 a har følgende ordlyd:

"Stk. 1. For vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 t, for hvilke der er taget fuldt fradrag for afgift vedrørende anskaffelse eller leje, kan der ske en afgiftsbetaling på 40 kr. pr. dag i indtil 20 dage pr. kalenderår for udtagning af køretøjet til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende formål. Der udstedes bevis for afgiftens betaling, som skal medbringes under kørsel med køretøjet den pågældende dag og efter anmodning vises til politiet eller told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Afgiftsbetaling efter stk. 1 kan ikke foretages for køretøjer, der er fritaget for afgift efter lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. eller brændstofforbrugsafgiftsloven eller fritaget for registreringsafgift efter § 2 i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. Dette gælder dog ikke el- eller brintdrevne køretøjer.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af ordningen i stk. 1 om dagsbeviser."

Momslovens § 41 har følgende ordlyd:

"Stk. 1. Afgift, der vedrører anskaffelse af vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 t, kan ikke fradrages, medmindre køretøjerne udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser.

Stk. 2. Afgift, der vedrører drift af de i stk. 1 omhandlede motorkøretøjer, kan fuldt ud fradrages, uanset om køretøjet kun delvis anvendes til fradragsberettigede formål i virksomheden.

Stk. 3. For lejede motorkøretøjer af den i stk. 1 omhandlede art, der under lejemålet ikke udelukkende anvendes i virksomheden, kan afgiften vedrørende driften og en tredjedel af afgiften på lejen fradrages.

Stk. 4. Er der for et køretøj af den i stk. 1 og 3 omhandlede art betalt afgift for privat anvendelse af køretøjet i henhold til § 29 a, stk. 1, anses køretøjet fortsat som anvendt udelukkende i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede leveringer af varer og ydelser.

Stk. 5. Det er en betingelse for fradragsret efter stk. 2 og 3, at virksomhedens leverancer af varer og ydelser overstiger registreringsgrænsen i § 48, stk. 1, 1. pkt."

Praksis

Af Den juridiske vejledning, afsnit D.A.11.6.3.3.4 Dagsbevis ML § 41, stk. 4, fremgår bl.a.:

Moms vedrørende anskaffelse af små vare- og lastmotorkøretøjer kan kun fradrages, når køretøjet udelukkende anvendes til brug for virksomhedens fradragsberettigede aktiviteter.

Moms af lejeudgift kan trækkes fra med en tredjedel og moms af driftsomkostningerne kan trækkes fra fuldt ud, uanset at det lejede køretøj kun anvendes delvist i den momsregistrerede virksomhed. Hvis det lejede køretøj udelukkende anvendes i den momsregistrerede virksomhed, vil der for både leje og driftsomkostninger være fuld fradrag efter lovens almindelige fradragsregler i ML § 37.

Er der for et vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, for hvilke der er taget fuldt fradrag for moms vedrørende anskaffelse eller leje, betalt dagsafgift for udtagning af køretøjet til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende formål i henhold til ML § 29 a, anses køretøjet dog fortsat som anvendt udelukkende i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede leveringer af varer og ydelser. Se ML § 41, stk. 4.

Fx hvis bilen ønskes brugt til flytning af private ejendele eller kørsel i forbindelse med en persons deltagelse i arrangementer, der er virksomheden uvedkommende. Se bemærkningerne til lov nr. 1353 af 21. december 2012.

For vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, for hvilke der er taget fuldt fradrag for moms vedrørende anskaffelse eller leje, kan der altså ske en afgiftsbetaling på 40 kr. pr. dag i indtil 20 dage pr. kalenderår for udtagning af køretøjet til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende formål. Der udstedes bevis for afgiftens betaling, som skal medbringes under kørsel med køretøjet den pågældende dag og efter anmodning vises til politiet eller told- og skatteforvaltningen. Se ML § 29 a.

Ifølge ML § 29 a gælder således følgende:

 • Hvert dagsbevis gælder i ét døgn, fra kl. 00.00 til 23.59
 • Der kan højst købes 20 dagsbeviser til en bil i et kalenderår (1. januar til 31. december)
 • Dagsbeviset skal medbringes i varebilen.

Vilkår for køb af dagsbeviser:

 • Dagsbeviset koster 225 kr., hvoraf de 40 kr. er momsandelen. Dagsafgiften dækker de skatte- og afgiftsmæssige krav der følger af en privat anvendelse af og rådighed over varebilen
 • Dagsbeviset skal købes mindst 1 time før den private kørsel i varebilen
 • Dagsbevis kan tidligst købes 45 dage før det skal bruges
 • Købte dagsbeviser kan ikke refunderes eller flyttes til andre dage
 • Ubrugte dagsbeviser kan ikke refunderes.

Bemærk

Det er muligt at købe dagsbeviser til 185 kr. til biler med en totalvægt på 3001 - 4000 kg., men dette dagsbevis omfatter ikke moms. Dagsafgiften dækker således de skatte- og afgiftsmæssige krav bortset fra moms, der følger af en privat anvendelse af og rådighed over varebilen. Når der købes et dagsbevis til 185 kr. til biler med en totalvægt på 3001 - 4000 kg., skal virksomheden altså betale moms af den private kørsel, dvs. betale udtagningsmoms på normal vis."

Begrundelse

Da det er SKATs opfattelse, at kørslen med campingvognen skal anses for privat kørsel, jf. begrundelsen til spørgsmål 1, skal der købes dagsbevis til de dage, hvor kørslen med campingvognen finder sted.

Ved kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 t, skal der købes et dagsbevis til 225 kr.

Ved kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på 3001 - 4000 kg., skal der købes et dagsbevis til 185 kr. Herudover skal der betales moms af den private kørsel, dvs. der skal betales udtagningsmoms på normal vis.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at i tilfælde af, at der kræves et dagsbevis til privat kørsel i gulplade bil, kan dette betales af spørger uden at medarbejderen skal beskattes, når kørslen foregår med et erhvervsmæssigt formål.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 16, stk. 4

Hvis en bil, der af arbejdsgiveren mv. er stillet til rådighed for den skattepligtige udelukkende for erhvervsmæssig kørsel, benyttes privat, beskattes værdien af den private benyttelse i det pågældende år efter reglerne i 1.-7. pkt., medmindre der er betalt dagsafgift for privat benyttelse af bilen, jf. § 4 i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. Er dagsafgiften som nævnt i 7. pkt. betalt af arbejdsgiveren, skal den skattepligtige beskattes af værdien heraf, jf. stk. 3.

Bestemmelserne om dagsafgift er trådt i kraft 2013-02-15 og har virkning fra 2013-01-01

Forarbejder

Bemærkninger til lovforslag L 22 2008/1, § 1, nr. 5, vedrørende ligningslovens § 16, stk. 4:

"Det foreslås, at der efter 7. pkt. indsættes en bestemmelse om, at i de tilfælde, hvor dagsafgiften, som nævnt i 7. pkt., er betalt af arbejdsgiveren, skal den skattepligtige beskattes af værdien heraf, jf. ligningslovens § 16, stk. 3.

I de tilfælde, hvor arbejdsgiveren betaler dagsafgiften for den ansatte, således at den ansatte kan køre privat i arbejdsgiverens bil i én dag uden at skulle beskattes af fri bil, er der tale om, at arbejdsgiveren giver den ansatte et skattepligtigt personalegode. Ifølge ligningslovens § 16. stk. 3, 1. pkt., fastsættes den skattepligtige værdi af personalegoder til den værdi, som det må antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel. Det vil sige, at den ansatte i dette tilfælde skal beskattes af værdien af dagsafgiften, dvs. 225 kr.

Den skattepligtige værdi af dette personalegode er ligesom værdien af fri bil omfattet af arbejdsmarkedsbidragspligten efter arbejdsmarkedsbidragsloven.

Det er tanken, at den skattepligtige værdi af dagsafgiften skal henregnes til A-indkomst. Kildeskattebekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kildeskat nr. 419 af 21. maj 2008, vil blive ændret i overensstemmelse hermed.

Hvis den ansatte kører privat i arbejdsgiverens bil ud over de dage, hvor arbejdsgiveren har betalt dagsafgift for den ansatte, skal den ansatte som hidtil beskattes af fri bil, jf. ligningslovens § 16, stk. 4."

Begrundelse

Som det fremgår af besvarelsen til spørgsmål 1, finder SKAT, at der er tale om privat kørsel, når spørgers medarbejdere med virksomhedens biler på gule plader fragter deres private campingvogne ud til overnatningssteder nær arbejdsstedet.

Der er således, efter SKATs opfattelse, ikke tale om erhvervsmæssig kørsel.

Efter ligningslovens § 16, stk. 4, skal medarbejderen beskattes af værdien af denne private benyttelse, medmindre der er betalt dagsafgift for privat benyttelse af bilen, jf. hertil nærmere under besvarelsen af spørgsmål 2.

Såfremt arbejdsgiveren betaler dagsafgiften, er der tale om et skattepligtigt gode, og medarbejderen skal i så fald beskattes af værdien heraf efter ligningslovens § 16, stk. 3, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, 10. punktum.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstillinger og begrundelser.