Dato for udgivelse
02 Jul 2014 15:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 Jul 2014 15:48
SKM-nummer
SKM2014.490.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
14-0959531
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
forlænget ansættelsesfrist, kontrollerede transaktioner
Resumé

Formålet med styresignalet er at gøre opmærksom på, at referatet af dommen i Den Juridisk Vejledning, afsnit A.A.8.2.1.5, om den forlængede ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5 ikke er dækkende for SKATs opfattelse af dommen, der i øvrigt må anses for ikke at være i overensstemmelse med 2 tidligere højesteretsdomme. Dommen er under ankebehandling, men beskrivelsen i Juridisk Vejledning vil indtil videre blive ændret i overensstemmelse med indholdet af dette styresignal.

Hjemmel

Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011 med senere ændringer.

Henvisning

Den juridiske vejledning

I dommen SKM2014.29.BR er det lagt til grund, at den forlængede ansættelsesfrist i SFL § 26, stk.  5 vedrørende kontrollerede transaktioner ikke fandt anvendelse i et tilfælde, hvor en eneanpartshavers selskab afholdt udgifterne til køb af vinduer til anpartshaverens private bopæl. Rettens begrundelse for dette resultat var, at transaktionen mellem selskabet og vinduesfirmaet isoleret set ikke var en transaktion omfattet af SKL § 3 B.

Uanset dette blev den pågældende eneanpartshaver udlodningsbeskattet, selv om den ordinære ansættelsesfrist i SFL § 26, stk. 1 var overskredet, idet betingelserne for ekstraordinær ansættelse i SFL § 27, stk. 1, nr. 5 blev anset for opfyldt. Dommen er af eneanpartshaveren anket til landsretten.

I Juridisk Vejledning 2014-1, afsnit A.A.8.2.1.5 er dommen refereret således:

"Da en hovedanpartshavers køb af vinduer ikke havde involveret dennes kontrollerede selskaber, forelå der ikke en kontrolleret transaktion mellem hovedanpartshaver og hans kontrollerede selskaber. Forholdet var derfor ikke omfattet af SFL § 26, stk. 5. Se SKM2014.29.BR."

Det fremgår ikke af dette referat af dommen, at anpartshaverens selskab havde afholdt udgifterne til køb af vinduer, og at anpartshaveren som følge af selskabets afholdelse af denne udgift var blevet udlodningsbeskattet af værdien af vinduerne. Det fremgår heller ikke af referatet, at byretten som følge heraf fandt, at der var tale om 2 transaktioner.

Den transaktion byretten ikke anså for at være en kontrolleret transaktion, var selskabets betaling af vinduerne til leverandøren.

Det er imidlertid den anden transaktion, udlodningsbeskatningen, som efter Skatteministeriets synspunkt udgjorde ansættelsesændringen i kontrolforholdet, og dermed er en kontrolleret transaktion.

Højesterets afgørelser, SKM2012.92.HR og SKM2012.221.HR er nævnt forud for referatet af byrettens dom i Juridisk Vejledning 2014-1, afsnit A.A.8.2.1.5. Det fremgår af de 2 højesteretsdomme, at SFL § 26, stk. 5 regulerer enhver ansættelsesændring vedrørende de pågældende skattepligtiges kontrollerede transaktioner.

Referatet af dommen SKM2014.29.BR i Juridisk Vejledning er efter SKATs opfattelse ikke dækkende. Formuleringen vil derfor blive ændret ved næste ajourføring af Juridisk Vejledning, hvor det i afsnit A.A.8.2.1.5 vil blive fastslået om nævnte dom:

"I dommen, der er under ankebehandling, er det fastslået, at den forlængede ansættelsesfrist i SFL § 26, stk. 5 ikke finder anvendelse i en situation, hvor et selskabs indkøb af vinduer var sket til anvendelse for hovedanpartshaveren. Efter SKATs opfattelse gælder den forlængede ansættelsesfrist, og begrundelsen herfor er, at  dommen ikke er  i overensstemmelse med SFL § 26, stk. 5 og forarbejderne hertil samt retspraksis, jf. SKM2012.92.HR, SKM2012.221.HR, SKM2013.888.VL(stadfæstet i Højesterets dom af 30. juni 2014) og SKM2013.889.ØL. Det fremgår heraf, at SKL § 3 B omfatter alle forbindelser og transaktioner mellem parterne, og at bestemmelsen regulerer enhver ansættelsesændring i kontrolforholdet.

Det forhold, at selskabet i den foreliggende sag foretager en maskeret udlodning til eneanpartshaveren, må således anses for en kontrolleret økonomisk transaktion. Det er denne transaktion, der beskattes, og det er denne transaktion, der medfører, at den forlængede frist i SFL § 26, stk. 5 finder anvendelse. I ankesagen for landsretten gør ministeriet fortsat gældende, at der foreligger en kontrolleret transaktion, hvorfor den forlængede ansættelsesfrist finder anvendelse."

Dette styresignal vil blive ophævet 6 måneder efter offentliggørelsen på SKATs hjemmeside.