Dato for udgivelse
01 Jul 2014 13:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Jun 2014 11:08
SKM-nummer
SKM2014.487.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-1687231
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
Emballageafgiftsloven, pose uden hank
Resumé

Skatterådet bekræfter, at en pose uden hank og uden forberedelse til hank ikke er omfattet af afgiftspligten for poser efter emballageafgiftslovens § 2 a.

Hjemmel

Emballageafgiftslovens § 2 a

Reference(r)

Emballageafgiftslovens § 2 a

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-1, afsnit E.A.7.1.10.

Spørgsmål

Skal der betales emballageafgift efter emballageafgiftslovens § 2 a af en pose med et rumindhold på over 5 liter, som ikke har nogen hank, og som lukkes i toppen med lim?

Svar

Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Ved salg af væsker til passagerer, som skal mellemlande, eller som skal medtage væskerne i håndbagagen på returflyvningen, kræver international lovgivning, at væsker (dvs. spiritusflasker, parfume m.m.) lægges i en gennemsigtig forseglet pose. Den internationale lovgivning er udformet i ICAO[1] og implementeret i EU-retten ved bl.a. forordningerne 300/2008; 358/2010; 245/2013 og 246/2013.

Brugen af poserne er alene påkrævet af hensyn til flysikkerheden og tjener således ikke andre formål.

Den type poser, som anmodningen omhandler, har følgende kendetegn:

-          Et rumindhold på over 5 liter

-          Ingen hank

-          Lukkes i toppen med lim

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det fremgår af emballageafgiftslovens § 2 a, at der skal betales afgift af poser fremstillet af papir eller plast mv. med et rumindhold op til hank eller lignende på mindst 5 l.

Dette er uddybet i Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.1.10, hvoraf følgende fremgår:

"Afgiftspligten omfatter poser (bæreposer) af papir eller plast mv. med hank eller lignende, fx stropper eller snipper, der kan sammenbindes, og som

-          har et rumindhold op til hank på mindst 5 liter og

-          med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende.

Se EMBAL § 2a.

Der er ikke afgift på følgende poser

-          lukkede poser (topsvejsede) til fx køkkenruller og toiletpapir

-          poser, der er umiddelbart sammenlignelige med bærenet og tasker, fx poser af meget kraftig plast."

Det fremgår således af Den juridiske vejledning, at afgiftspligten alene omfatter bæreposer med hank el. lign.

De omhandlede forseglingsposer har ikke en hank, hvilket gør dem uanvendelige som bæreposer. Det er således snarere en plastikindpakning af varerne end en egentlig pose. Derfor lægger kunderne oftest poserne ned i en taske eller i selskabets almindelige plastikposer (som der er betalt afgift af), når de forlader lufthavnsbutikkerne.

Da poserne ikke er i besiddelse af en hank, falder de allerede uden for definitionen af de afgiftspligtige poser, der er beskrevet i Den juridiske vejledning.

Derudover er de plastikposer, som anvendes, forseglede (topsvejsede), når de tages i brug, for at sikre at de købte væsker forbliver i posen, indtil flyet er lettet. Dette er også skrevet på både poserne og på bonnen, som kunden modtager.

Det fremgår af Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.1.10, at lukkede poser ikke er omfattet af emballageafgiften. Da de poser, som anvendes, er lukket på en tilsvarende måde som topsvejsede poser til fx køkkenruller, kan de heller ikke af denne grund være omfattet af emballageafgiften.

Forseglingsposerne kan desuden ikke med rimelighed erstattes med stofposer, bærenet og lign., da stofposer ikke kan forsegles og ikke er gennemsigtige, hvilket er et krav i henhold til sikkerhedslovgivningen på dette område. Det er vores opfattelse, at det faktum, at forseglingsposerne ikke med rimelighed kan erstattes med stofposer mv., betyder, at forseglingsposerne, ikke er omfattet af emballageafgiften.

Endvidere kan normale plastposer genbruges, hvilket ikke er tilfældet med forseglingsposerne. Dette skyldes, at de forseglede poser enten skal rives op eller klippes op og dermed ødelægges, når de købte vare skal ud af posen. Formålet med de forseglede poser er at sikre, at væsker købt i lufthavnen lever op til reglerne om flysikkerhed i modsætning til formålet med "normale" plastikposer, der er at transportere varer.

Da posen ikke kan anvendes som bærepose og ikke kan erstattes af en stofpose el. lign., er posen ikke omfattet af emballageafgiftslovens § 2 a.

Det stillede spørgsmål skal derfor besvares med nej.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Skal der betales emballageafgift efter emballageafgiftslovens § 2 a af en pose med et rumindhold på over 5 liter, som ikke har nogen hank, og som lukkes i toppen med lim?

Lovgrundlag

Emballageafgiftslovens § 2 a

"Der svares tillige afgift af poser fremstillet af papir eller plast mv. med et rumindhold op til hank eller lignende på mindst 5 l. "

Forarbejder

Bemærkninger (lovforslag nr. 299 af 19. maj 1993)

"(...).

Lovforslaget tager sigte på at afgiftspålægge de typer poser, der med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende.

For at afgrænse afgiftspligtige poser i forhold til f.eks. de traditionelle affaldsposer, fryseposer og de brune papirsposer foreslås det kun at afgiftsbelægge poser med hank (eller forberedt til hank) eller lignende.

Det foreslås endvidere, at der fastsættes et mindstemål, således at små poser, der mere kan betragtes som emballage, ikke afgiftspålægges.

En pose, der opfylder disse kriterier er også afgiftspligtig, selv om den bruges som en almindelig emballage, pose og lign., f.eks. til frugt eller grønt hos detailhandleren. Derimod vil poser, der indeholder f.eks. mel, sukker, hunde- og kattemad, toiletpapir og køkkenruller, og som normalt er lukkede, ikke være omfattet af afgiftspligten, selv om de er forsynet med hank.

(...)"

 

Praksis

I SKM2002.512.LSR vurderede Landsskatteren afgiftspligten af en affaldspose med snørelukning. Her fandt Landsskatteretten, at snørelukningen hovedsageligt havde til formål at fungere som lukning af posen. At posen - efter sammenbinding af snøren - kan bæres i snøren medførte ikke, at posen kunne få en funktion, som med rimelighed kunne erstattes af stofposer mv.

I SKM2004.485.LSR vurderede Landsskatteretten afgiftspligten af en plastpose med en snørelukkeordning. Posen blev solgt både som affaldspose og som pose til brug ved salg af tøj. Her fandt Landsskatteretten, at der hverken på grundlag af lovens ordlyd eller forarbejderne er grundlag for at lægge vægt på den påtænkte eller faktiske konkrete anvendelse af en given pose. Landsskatteretten fandt, at poserne var afgiftspligtige, da poserne var konstrueret således, at poserne havde en funktion, der med rimelighed kunne erstattes af stofposer mv. Landsskatteretten lagde vægt på, at snorelukningen var konstrueret således, at der herved fremkom en hank.

Begrundelse

Der skal betales afgift af poser fremstillet af papir eller plast mv. med et rumindhold op til hank eller lignende på mindst 5 liter, jf. emballageafgiftslovens § 2 a.

Lufthavnsposen er uden hank og har ingen forberedelse til hank eller andre tiltag, som kan fungere som hank.

Posen er efter SKATs vurdering ikke omfattet af afgiftspligten efter emballageafgiftslovens § 2 a, jf. at rumindholdet skal måles "op til hank". Dette er også i overensstemmelse med SKM2002.512.LSR og SKM2004.485.LSR, hvor Landsskatteretten vurderes posernes hank i forhold til afgiftspligten.

Det fremgår også af lovforslagets bemærkninger, at der for at afgrænse afgiftsgrundlaget alene lægges afgift på poser med hank (eller forberedt til hank).

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "<Nej>".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

 

 


[1] Fra www.icao.int: " The International Civil Aviation Organization (ICAO) is a UN specialized agency, created in 1944 upon the signing of the Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention). "