Dato for udgivelse
27 jun 2014 10:38
SKM-nummer
SKM2014.474.SANST
Myndighed
Skatteankestyrelsen
Sagsnummer
13-6499913
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
Emneord
moms, kvartalsafregning, afgiftsperiode
Resumé

En af virksomheden indgået og overholdt betalingsaftale vedr. moms blev ikke anset for en efter loven rettidig betaling. Anmodning om ændring af afgiftsperioden blev derfor ikke imødekommet.

Reference(r)

Momsloven § 57

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit A.B.4.2.1.2

Sagens emne
SKAT har ikke imødekommet virksomhedens anmodning om kvartalsafregning af moms fra den 1. januar 2014.

Skatteankestyrelsen stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
Virksomheden blev med virkning fra den 1. januar 2013 pålagt at afregne moms månedligt, hvilken afgørelse blev stadfæstet af Landsskatteretten ved afgørelse af 15. maj 2013.

Ved henvendelse af 15. november 2013 anmodede virksomheden om kvartalsafregning af moms fra den 1. januar 2014 med henvisning til, at det momspligtige salg i perioden 1. juli 1012 - 30. juni 2013 udgjorde 10.114.639 kr.

SKATs afgørelse
SKAT har meddelt, at virksomhedens anmodning om kvartalsafregning af moms fra den 1. januar 2014 ikke kan imødekommes.

Som begrundelse herfor er det anført, at der ikke er betalt rettidigt for 4. kvartal 2012. Der skal være angivet og betalt rettidigt i hele beregningsperioden for at blive omregistreret til en længere afregningsperiode.

SKAT har i den til Skatteankestyrelsen afgivne høringsudtalelse anført, at der ikke i momslovens § 57, stk. 6, er givet mulighed for dispensation for kravet om rettidig angivelse og betaling. En betalingsaftale har derfor ikke opsættende virkning for dette krav. SKATs besvarelse af 19. november 2013 bør derfor stadfæstes.

Virksomhedens opfattelse
Virksomhedens repræsentant har nedlagt påstand om, at du pr. 1. januar 2014 er berettiget til at afregne moms kvartalsvis.

Det er anført, at virksomheden indberettede 4. kvartal 2012-moms den 7. februar 2013, og dermed fire dage før den rettidige angivelse og betalingsdato. Grundet stram likviditet blev SKAT før den 11. februar 2013 kontaktet med henblik på at få en afdragsordning vedrørende momsen for 4. kvartal 2012. Betalingsbetingelserne for afdragsordningen er afregnet rettidigt.

Der er ikke fremlagt lovhjemmel til anfægtelse af, at en betalingsaftale/afdragsordning sidestilles med ikke rettidig betaling af moms. Betalingsordningen må jo antages at være omfattet af aftalelovens almindelige bestemmelser. Ydermere er der tilskrevet renter efter gældende regler.

I relation til høringsudtalelsen er det anført, at betalingsaftalen er indgået før den rettidige betalingsfrist for moms for 4. kvartal 2012, hvorfor det ikke kan anfægtes at betaling er sket rettidigt. Afdragsordningen er til fulde overholdt.

Skatteankestyrelsens afgørelse
I henhold til momslovens § 57, stk. 6, sker en ændring af virksomhedens afgiftsperiode på grundlag af virksomhedens momspligtige leverancer i en 12-måneders periode, der omfatter anden halvdel af kalenderåret og første halvdel af det efterfølgende kalenderår. Ændringen har virkning fra og med 1. januar i året efter udløbet af denne periode. Virksomhedens afgiftsperiode kan dog kun forlænges, hvis virksomheden for afgiftsperioderne i hele den 12-måneders periode har angivet og indbetalt efter loven rettidigt.

Pr. 1. januar 2013 blev virksomhedens afgiftsperiode ændret til kalendermåneden, jf. momslovens § 57, stk. 2. Forinden var virksomhedens afgiftsperiode kvartalet, jf. momslovens § 57, stk. 3, hvorefter virksomhedens angivelse skal foretages senest 1 måned og 10 dage efter afgiftsperiodens udløb.

Efter det oplyste indgik virksomheden betalingsaftale vedrørende den for 4. kvartal 2012 angivne moms. Videre har virksomheden indbetalt i overensstemmelse med denne aftale. Da virksomheden således for denne periode ikke har indbetalt efter loven rettidigt, jf. momslovens § 57, stk. 2, er det således med rette, at SKAT ikke har imødekommet anmodning om kvartalsvis momsangivelse pr. 1. januar 2014. Det bemærkes, at der ikke i loven er hjemmel til i den foreliggende situation at forlænge virksomhedens afgiftsperiode.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.