Dato for udgivelse
25 Jun 2014 12:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Apr 2014 13:38
SKM-nummer
SKM2014.451.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0149604
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Afvisning - kunne ikke besvares med fornøden sikkerhed
Resumé

Skatterådet afviste at besvare anmodningen om bindende svar, idet anmodningen ikke kunne besvares med fornøden sikkerhed, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 24, stk. 2

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 24, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.C.1.2.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning, A.A.3.4

Henvisning

Den juridiske vejledning, A.A.3.9

Spørgsmål:

Kan Skatterådet bekræfte, at læger/psykologer, der er tilknyttet et privathospital, ikke skal anses for lønmodtagere, og at deres honorarer dermed kan udbetales som B-indkomst?

Svar:

Spørgsmålet afvises.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Der er fremsendt følgende kontrakt:

"Aftale

Mellem

[privathospitalet]

Og

CVR og firmanavn eller person

(i det følgende benævnt Leverandøren)

1. Aftalens omfang

1.1

De ydelser, Leverandøren skal udføre for [privathospitalet] kan præciseres som følger:

Undersøgelse og behandling

1.2

[Privathospitalet] kan indgå tilsvarende aftaler med andre lignende virksomheder. Leverandøren er således ikke sikret eksklusivitet i forhold til levering af disse ydelser.

1.3

Leverandøren kan efter aftale med [privathospitalet] påtage sig arbejde hos andre private arbejdsgivere, herunder private klinikker og privathospitaler. [Privathospitalet] kan dog modsætte sig dette, hvis arbejdsstedet er i direkte konkurrence med [privathospitalet]

2. Leverandørens forpligtelser

2.1

Leverandøren er forpligtet til at sikre, at de til enhver tid gældende love for lægefaglig /psykologfaglig patientbehandling, videregivelse af personhenførbare oplysninger, sundhedsfaglig virksomhed og autorisationsloven for læger/psykologer opfyldes og overholdes ved levering af ydelser omfattet af aftalen.

2.2

Leverandøren er forpligtet til udelukkende at anvende speciallæger inden for det relevante speciale til udførelse af de af [privathospitalet] efterspurgte ydelser.

2.3

Leverandøren er forpligtet til at undersøge og behandle alle patienter, som [privathospitalet] anmoder Leverandøren om bistand til at behandle, såfremt Leverandøren skønner det fagligt forsvarligt at behandle patienten på [privathospitalet].

2.4

Leverandøren indgår aftale med [privathospitalet] om indkaldelse til 1. undersøgelse. Leverandøren indgår, i samarbejde med behandlingsteamet, den efterfølgende direkte kontakt med patienten om videre behandling.

2.5

Leverandøren er forpligtet til at udføre de faglige aktiviteter under hensyntagen til standarder, der er formuleret i [privathospitalets] akkrediterede kvalitetssystem D4.

2.6

Leverandøren er ansvarlig for at foretage ordnede optegnelser over patientkontakter efter [privathospitalets] retningslinier i det af [privathospitalet] autoriserede journalsystem.

2.7

Leverandøren er forpligtet til, uden ophold, at orientere [privathospitalet] om utilsigtede hændelser eller komplikationer i forbindelse med leverandørens behandling af patienten.

3. [Privathospitalets] forpligtelser

3.1

[Privathospitalet] forpligter sig til at stille de nødvendige ressourcer og faciliteter til rådighed for Leverandørens opfyldelse af aftalen.

3.2

[Privathospitalet] stiller lokaler til rådighed i forbindelse med undersøgelse og behandling,

3.3

[privathospitalet] er forpligtet til at invitere patienten til 1. tværfaglige undersøgelse. Se 2,4.

4. Ansvar

4.1

Patienterne har deres primære kontakt med [privathospitalet]. Leverandøren hæfter dog alene for den skade og eller ansvarspådragende begivenhed, som måtte være følge af Leverandørens undersøgelse eller behandling, uden der kan gøres krav gældende imod øvrige samarbejdspartnere, [privathospitalet] og ansatte på [privathospitalet]. Leverandøren bærer således den fulde risiko og det fulde ansvar for udførelsen af ydelsen. Leverandøren er pligtig til dels at holde [privathospitalet] eller dets ansatte skadesløs for ethvert tab som følge af fejlbehandling af patienter, dels at friholde [privathospitalet] og dets ansatte for ethvert erstatningskrav e.l., som har baggrund i Leverandørens undersøgelse eller behandling.

5. Forsikring

5.1

Leverandøren er forpligtet til at sørge for tegning af fuldt dækkende erhvervsforsikring. Udgifterne hertil afholdes af Leverandøren.

6. Honorering

6.1

Taksterne for de af aftalen omfattende ydelser fremgår af bilag 2

6.2

Leverandøren udfærdiger faktura på afsluttede undersøgelser og behandlinger ved udgangen af en kalendermåned. Leverandøren kan ikke opkræve honorar for undersøgelser eller behandlinger, der aflyses pga. forsinkelser, driftsproblemer eller patientens udeblivelse.

7. Betalingsbetingelser

7.1

Udbetaling af honorarer sker på baggrund af den af Leverandøren fremsendte faktura, der udfærdiges ved udgangen af måneden. Faktura afleveres inden den 6. i første måned derefter.

7.2

Fakturaen skal indeholde art og antal af ydelser knyttet til navn eller cpr nummer samt slutdato for ydelsen.

7.3

Honorarer udbetales den 15. i første måned derefter.

8. Opsigelse og misligholdelse

8.1

Aftalen kan opsiges med 1 måneds varsel individuelt af begge parter.

9. Tavshedspligt

9.1

Leverandøren skal iagttage ubetinget tavshedspligt med hensyn til oplysninger vedrørende patienternes, [privathospitalet] eller andre forhold og data, herunder helbredsoplysninger og øvrige personhenførbare oplysninger, som denne får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af aftalen. Tavshedspligten gælder også efter aftalens ophør. Leverandøren skal pålægge andre, der bistår Leverandøren i forbindelse med aftalen, tilsvarende tavshedspligt.

9.2

Leverandøren er forpligtet til at opbevare al modtaget materiale på betryggende vis og således sikre, at uvedkommende tredjemand ikke kan få adgang til dette materiale. Når Leverandøren udtræder af aftalen, uanset årsag, skal materiale, der tilhører [privathospitalet], og som er i Leverandørens besiddelse, afleveres til [privathospitalet].

9.3

Denne aftale er fortrolig mellem Leverandøren og [privathospitalet]. Ingen dele heraf må videregives til tredjemand uden forudgående aftale med såvel [privathospitalet] som Leverandør med mindre dette følger af lovgivningen eller oplysningerne gives til rådgivere med tilsvarende tavshedspligt

10. Øvrige bestemmelser

10.1

Relationen mellem [privathospitalet] og Leverandøren er ikke omfattet af funktionærloven.

11. Voldgift og gældende ret

11.1

Såfremt der skulle opstå tvist mellem parterne om forståelsen af nærværende aftale skal en sådan tvist ikke kunne indbringes for domstolene, men den skal afgøres endeligt ved en voldgiftsret.

11.2

Den part, der ønsker en tvist afgjort ved voldgift, giver skriftligt meddelelse herom til den anden part og giver samtidig meddelelse om udpegelse af vedkommendes medlem af voldgiftsretten. Den anden part skal herefter inden 3 uger meddele den første part, hvilken voldgiftsmand denne har valgt. Såfremt vedkommende ikke selv vælger en voldgiftsmand udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten.

11.3

De 2 voldgiftsmænd udpeger i fællesskab et tredje medlem af voldgiftsretten. Såfremt de 2 ikke kan blive enige herom, udpeges det tredje medlem af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København.

11.4

Voldgiftsretten er berettiget til at antage professionsfaglig (lægelig, psykologfaglig) assistance for voldgiftsretten.

11.5

Voldgiftsretten fastsætter selv regler for behandling af voldgiftssagen, men forpligtet til at følge retsplejelovens principper i forbindelse hermed.

Voldgiftsretten fastsætter omkostninger i forbindelse med voldgiftsrettens behandling af sagen og voldgiftsrettens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for de almindelige domstole."

Spørger har endvidere oplyst følgende vedrørende de tilknyttede læger/psykologer:

Den forventede arbejdstid for de tilknyttede læger/psykologer er fra 0 til 40 timer om ugen.

De tilknyttede læger/psykologer forventes at fakturere mellem 0 og 24.000 kr. om ugen.

De tilknyttede læger/psykologer er frit stillede til at være tilknyttet andre hospitaler/klinikker, og spørger vil ikke føre tilsyn hermed.

De tilknyttede læger/psykologer har efter det oplyste udgifter til fagligt udstyr, pc og lign. fakturering og revisor. Størrelsen heraf vil afhænge af den enkelte.

Det er privathospitalet, der betaler huslejen.

De tilknyttede læger/psykologer er alle selvstændigt forsikrede vedrørende deres faglige arbejde.

De tilknyttede læger/psykologer har som minimum udgifter til en revisor.

Patienterne betaler ikke for behandlingen. Mere end 99% af omsætningen kommer fra regionerne. Patienterne henvises til spørger som følge af ventetidsgarantien. Konsulenterne fakturerer afsluttede behandlinger til spørger og spørger fakturerer regionen.

SKAT har i forbindelse med sagens behandling opfordret spørger til at bede om bindende svar angående forholdene for én af de involverede læger/psykologer, men spørger har ønsket at fastholde ønsket om at spørge generelt.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Vi mener, at svaret er ja, fordi

 • der ikke er sikkerhed for arbejdsmængde/arbejdstid,
 • tilrettelægger selv arbejdet,
 • ingen honorar ved aflysninger/udeblivelser
 • forsikring o.l. bekostes af psykologen eller lægen,
 • ingen løn under sygdom, barsel,
 • ingen feriepenge,
 • ingen fratrædelsesordning,
 • alle implicerede har selvstændig virksomhed med CVR nr.
 • arbejdet udføres ved formidling, der fordrer at udøveren har selvstændig faglig autorisation
 • arbejdstager medbringer selv nødvendige redskaber (pc, reflekshammer o.l.)
 • psykologen eller lægen kan frit lave andet arbejde i sin virksomhed
 • honoraret udbetales først når arbejdet er udført
 • psykologer og læger producerer ydelser inden for liberale erhverv, der almindeligvis er B-beskattet i deres virksomhed

Forholdet er efter spørgers opfattelse at betragte som en lægepraksis og psykologpraksis med flere fungerende læger/psykologer.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål

Det ønskes bekræftet, at læger/psykologer, der er tilknyttet privathospitalet ikke skal anses for lønmodtagere, og at deres honorarer dermed kan udbetales som B-indkomst.

Det skal indledningsvist bemærkes, at det er de samme regler, der gælder for såvel læger som psykologer, og der skal foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Lovgrundlag

Skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.

Told- og skatteforvaltningen respektive Skatterådet kan i øvrigt i særlige tilfælde afvise at give et bindende svar, hvis spørgsmålet er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed eller andre hensyn taler afgørende imod en besvarelse.

Praksis

Den juridiske Vejledning, afsnit C.C.1.2.1

I tvivlstilfælde må afgørelsen ske på grundlag af en samlet bedømmelse af en række momenter i forholdet mellem den, der udfører arbejdet, og den, arbejdet udføres for.

SKM2012.472.SR

Denne afgørelse omhandler en plastikkirurg, som havde indgået aftaler med flere hospitaler/klinikker. Spørger havde anmodet om, at Skatterådet tog stilling til, om han generelt kunne anses for selvstændig erhvervsdrivende i forhold til samtlige hvervgivere.

Skatterådet tog i deres afgørelse alene stilling til spørgers tilknytning til to konkrete hospitaler, hvor der forelå tilstrækkelige oplysninger omkring de faktiske forhold.

Begrundelse

Spørger ønsker bekræftet, at læger/psykologer, der er tilknyttet privathospitalet ikke skal anses for lønmodtagere, og at deres honorarer dermed kan udbetales som B-indkomst.

Afgrænsningen mellem tjenesteforhold og selvstændig erhvervsdrivende skal i skattemæssig henseende foretages på baggrund af de kriterier, der er angivet i cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 til personskatteloven pkt. 3.1.1.

Som lønmodtager anses den, der modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold efter hvervgiverens anvisninger og for dennes regning og risiko.

Selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud.

I tvivlstilfælde må afgrænsningen ske på grundlag af en samlet konkret bedømmelse af forholdet mellem hvervgiver og hvervtager.

Det er SKATs opfattelse, at spørgsmålet bør afvises, idet det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.

Der skal ved besvarelsen foretages en konkret vurdering af forholdet mellem hvervgiver og hvervtager. I nærværende spørgsmål er der spurgt til forholdene for et ukendt antal læger og psykologer.

Oplysninger omkring hvor meget den enkelte læge/psykolog arbejder, eller hvor meget den enkelte tjener ved hvervet, kan således ikke indgå i vurderingen. Man kan heller ikke få oplyst, om den enkelte er tilknyttet andre hvervgivere eller i hvilken periode, den enkelte har været tilknyttet spørger.

Det fremgår således heller ikke, hvilke og hvor store udgifter den enkelt vil have i forbindelse med udførelse af hvervet. Det er således ikke muligt at vurdere karakteren af disse udgifter samt om de væsentligt vil overstige, hvad der er normalt i et lønmodtagerforhold.

Det er således efter SKATs opfattelse ikke muligt at foretage en konkret vurdering af forholdet mellem den enkelte hvervtager og hvervgiver.

Det forhold, at de tilknyttede læger/psykologer alle vil være opfattet af den samme kontrakt ses ikke at kunne føre til et andet resultat.

Indstilling

SKAT skal således indstille til Skatterådet, at spørgsmålet afvises, idet det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.