Dato for udgivelse
17 jun 2014 14:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 maj 2014 10:38
SKM-nummer
SKM2014.429.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-6433621
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Socialt formål, fradrag, skattepligt, gave, gavekort, reklame, afvisning
Resumé

Spørger påtænker at stifte et selskab, hvis formål skal være at skaffe midler til socialt arbejde, bl.a. skoleprojekter i udlandet.

Skatterådet kan ikke bekræfte at det nystiftede selskab ikke vil være skattepligtigt af modtagne gavekort fra spørger eller bidrag/gaver fra andre.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at det nystiftede selskab vil have fradrag, som en driftsudgift, for de beløb, der anvendes til støtte til de sociale formål.

Skatterådet afviser, at besvare et spørgsmål om spørgers datter 1 A/S vil have fradrag for udgiften til de gavekort, der gives til det nystiftede selskab, som en reklameudgift, da der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelige oplysninger om størrelsen af udgiften til gavekort og reklamens værdi for spørger, og spørgsmålet derfor ikke kan besvares med den fornødne sikkerhed.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a,
Ligningsloven § 8
Skatteforvaltningsloven § 24
Selskabsskatteloven § 1
Selskabsskatteloven § 8
Selskabsskatteloven § 31D

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.D.2.1.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.A.6.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.C.2.2.1.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.C.2.2.2.5.3.

Spørgsmål 

 1. Kan Skatterådet bekræftet, at Datter 2 ApS ikke vil være skattepligtig af værdien af gavekort fra Datter 1 A/S?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at Datter 2 ApS ikke vil være skattepligtig af modtagne bidrag?
 3. Kan Skatterådet bekræfte, at de beløb, som Datter 2 ApS anvender til støtte af de omtalte projekter kan fradrages som driftsomkostninger for selskabet?
 4. Kan Skatterådet bekræfte, at Datter 1 A/S vil have fradragsret for værdien af de udstedte gavekort som en driftsomkostning (reklame/markedsføringsomkostninger)?

Svar

 1. Nej
 2. Nej
 3. Nej
 4. Afvises

Beskrivelse af de faktiske forhold

A ApS er 100% ejer af Datter 1 A/S, der udfører byggeopgaver, lige fra nybyggeri til renoveringer for både virksomheder og private.

A ApS påtænker at stifte et nyt 100% ejet selskab, her kaldet Datter 2 ApS.

Datter 2 ApS's formål vil være at skaffe midler til socialt arbejde, bl.a. skoleprojekter i udlandet. Dette vil ske i samarbejde med en navngiven forening. Der er ikke tale om noget bindende samarbejde og Datter 2 ApS kan vælge andre organisationer til at samarbejde med, ligesom der kan vælges andre projekter af tilsvarende karakter.

Udkast til vedtægter for Datter 2 ApS:

"1. Navn:

1.1. Selskabets navn er Datter 2 ApS, og der er således tale om et anpartsselskab.

2. Formål:

2.1. Selskabets formål er at yde bistand lokalt/regionalt/nationalt og internationalt til socialt arbejde, der underbygger forsvarlige og miljørigtige formål, således at bistanden som udgangspunkt ydes som hjælp til selvhjælp.

(Yderlige bestemmelser er udeladt)"

A oplyser om Datter 2:

"Datter 2 er en non-profit organisation der rejser penge til velgørenhed. Vi støtter udsatte børn, er med i udviklingsprojekter der bidrager til en bedre hverdag. Kontakt os gerne hvis du mener du har et projekt der kunne være af interesse for os eller et eventuelt samarbejde om velgørenhed."

Selskabets midler forventes tilvejebragt på følgende måde:

Der vil blive afholdt en konkurrence på selskabets hjemmeside. Selskabet søger de fornødne spilletilladelser og der vil blive betalt afgift af præmierne.

Gevinsterne er gavekort som modtages fra Datter 1 A/S. Gavekortene kan kun bruges til at få udført arbejde af Datter 1 A/S.

For at deltage i konkurrencen skal deltagerne betale et bidrag til Datter 2 ApS. Disse bidrag skal herefter anvendes til støtte for før omtalte projekter samt administrationsomkostninger.

Der vil også kunne indbetales bidrag uden deltagelse i konkurrence.

Om Datter 1 A/S er oplyst, at der primært har været udført arbejde for erhvervskunder.

Datter 1 A/S har på det seneste også henvendt sig til markedet for private kunder, og vil fortsætte med at betjene dette marked. Der er typisk tale om lidt større opgaver, som f.eks. tilbygninger, udskiftning af vinduer, tag o.l.

Spørgers opfattelse og begrundelse - bemærkninger til SKATs indstilling

Vi er ikke enige i Skats foreløbige indstilling, ikke mindst angående spørgsmål 3.

Forholdet er jo, at det er selskabets støtte til udviklingsprojekter/velgørenhed, der genererer indtægterne.

Hvis det fastholdes, at indtægterne er skattepligtige, så må det være klart, at der er fradrag for udgifterne til udviklingsprojekterne, idet der er den nødvendige direkte sammenhæng mellem udgifterne og indtægtserhvervelsen.

Gavekortene vil være i størrelsesordenen (udeladt).

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Datter 2 ApS ikke vil være skattepligtig af værdien af gavekort fra Datter 1 A/S.

Lovgrundlag

Statsskatteloven § 4.

Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f eks:...

c) .... Gaver..

Selskabsskatteloven § 1, stk. 1

Skattepligt i henhold til denne lov påhviler følgende selskaber og foreninger mv., der er hjemmehørende her i landet:

 • indregistrerede aktieselskaber og anpartsselskaber

...

Selskabsskatteloven § 8, stk. 1.

Den skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, for så vidt de efter deres indhold er anvendelige på de i denne lov omhandlede selskaber og foreninger mv., jf. dog § 8 A, stk. 2.

Selskabsskatteloven § 31D

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregner selskaber og foreninger m.v. ikke tilskud fra koncernforbundne selskaber eller foreninger m.v., jf. § 31 C. Dette gælder dog kun, hvis tilskudsyderen direkte eller indirekte er moderselskab for tilskudsmodtageren, eller hvis tilskudsyderen og tilskudsmodtageren har fælles direkte eller indirekte moderselskab (søsterselskaber)...

Praksis

Den Juridiske Vejledning 2014-1, afsnit C.D.2.1.1.

Den skattepligtige indkomst for selskaber og foreninger mv. opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, hvis de efter deres indhold kan anvendes på de selskaber og foreninger mv., der er omfattet af selskabsskatteloven. Se Selskabsskatteloven § 8, stk. 1.

Selskabsbeskatningen omfatter de selskaber og foreninger mv., der er opregnet i Selskabsskatteloven § 8, stk. 1, som er skattepligtige som selvstændige skattesubjekter. Se afsnit C.D.1 om subjektiv skattepligt.

Den Juridiske Vejledning 2014-1, afsnit C.A.6

Afsnittet beskriver gavetyper og beskatning.

Indkomstskattepligtige gaver, dvs. gaver skal regnes med ved indkomstopgørelsen. Se statsskatteloven § 4 litra c.

 • Afgiftspligtige gaver
 • Gaver, der hverken er indkomstskattepligtige eller afgiftspligtige, dvs. de gaver, der i praksis eller efter lov er gjort indkomstskattefri og afgiftsfri:
 • Lejlighedsgaver
 • Indsamlede gaver
 • Hædersgaver, fonds, legater mv.
 • Skattefri hædersgaver
 • Gevinster og dusører
 • Legater
 • Oversigt over gavereglerne.

Begrundelse

Ved besvarelsen af alle spørgsmål er lagt til grund, at Datter 2 ApS kan stiftes i overensstemmelse med det medsendte udkast til vedtægter.

Datter 2 ApS modtager gavekort fra Datter 1 ApS.

Da der i spørgsmål 4 er spurgt til fradragsretten for Datter 1 A/S ved at give gavekortene, er der ved besvarelsen af dette spørgsmål lagt til grund, at Datter 1 A/S ikke har tilsigtet at gavekortene skal ydes som tilskud til Datter 2 ApS, der kan være omfattet af selskabsskatteloven § 31 D, men at der er en reklameværdi for Datter 1 A/S svarende til gavekortenes værdi.

Ud fra det oplyste er gavekortene skattepligtig indkomst, jf. selskabsskatteloven § 8, stk. 1, jf. statsskatteloven § 4, litra c.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med Nej.

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at Datter 2 ApS ikke vil være skattepligtig af modtagne bidrag.

Lovgrundlag, Praksis

Se spørgsmål 1.

Begrundelse

Ud fra det oplyste om, at der er tale om enten betaling i forbindelse med deltagelse i en konkurrence eller indbetalinger uden modydelse (gaver), vil der være om skattepligtige indkomst, jf. selskabsskatteloven § 8, stk. 1, jf. statsskatteloven § 4.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med Nej.

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at de beløb, som Datter 2 ApS anvender til støtte af de omtalte projekter kan fradrages som driftsomkostninger for selskabet.

Lovgrundlag

Statsskatteloven § 6, stk. 1,

Ved beregningen af den skattepligtige indkomst bliver at fradrage:

 • driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger; ...

Praksis

Den Juridiske Vejledning 2014-1, afsnit C.C.2.2.1.2.

SL § 6 indeholder den grundlæggende hovedregel for, hvilke driftsomkostninger, der kan trækkes fra ved beregningen af den skattepligtige nettoindkomst.

De fradragsberettigede driftsomkostninger er "de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, derunder ordinære afskrivninger".

Indholdet af driftsomkostningsbegrebet er løbende blevet fastlagt og udviklet ved en række domme og afgørelser, der fortolker bestemmelsen.

Driftsomkostningsbegrebet indebærer, at der skal være en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelse af indkomsten. Der skal altså være en aktuel driftsmæssig begrundelse for at afholde udgiften.

Begrundelse

For at en udgift kan fradrages som en driftsudgift skal den være anvendt til at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomst.

Når Datter 2 ApS støtter de omhandlede projekter, er der ikke tale om udgifter, der er anvendt til at erhverve sikre eller vedligeholde indkomst.

Udgifterne kan derfor ikke fradrages som en driftsomkostning, jf. statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a.

SKATs bemærkninger til spørgers bemærkninger

SKAT skal fastholde, at der ikke er den nødvendige sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Det er ikke de afholdte udgifter, der sikrer indtægterne, men indtægterne fra gaver mv., der giver mulighed for at afholde udgifterne til det sociale arbejde.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med Nej.

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at Datter 1 A/S vil have fradragsret for værdien af de udstedte gavekort som en driftsomkostning (reklame/markedsførings-omkostninger).

Lovgrundlag

Ligningsloven § 8, stk. 1.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages udgifter, som i forbindelse med den skattepligtiges erhverv er afholdt til rejser, reklame og lignende med det formål at opnå salg af varer og tjenesteydelser i det pågældende og senere indkomstår.

Skatteforvaltningsloven § 24

En anmodning om et bindende svar skal være skriftlig og indeholde alle de oplysninger af betydning for svaret, som står til rådighed for spørgeren. Skønner told- og skatteforvaltningen respektive Skatterådet, at spørgsmålet ikke er tilstrækkeligt oplyst, kan spørgeren anmodes om yderligere oplysninger eller dokumentation. Efterkommes anmodningen ikke inden for en rimelig frist, kan spørgsmålet afvises eller svaret begrænses til de forhold, der skønnes tilstrækkeligt oplyst.

Stk.2. Told- og skatteforvaltningen respektive Skatterådet kan i øvrigt i særlige tilfælde afvise at give et bindende svar, hvis spørgsmålet er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed eller andre hensyn taler afgørende imod en besvarelse.

Stk.3. En afgørelse efter stk. 1 eller 2 kan ikke påklages administrativt.

Forarbejder

L nr. 20 af 21. oktober 1959

Efter de gældende regler kan udgifter til rejseomkostninger m. v. kun fradrages ved indkomstopgørelsen, når der er tale om udgifter i forbindelse med salg til lande, hvor den pågældende virksomhed allerede har oparbejdet et marked. Derimod indrømmes der ikke fradrag i de tilfælde, hvor sådanne udgifter afholdes med henblik på oparbejdelse af nye eksportmarkeder. For at fremme bestræbelserne for at forøge eksporten, foreslås det at åbne mulighed for fradrag af erhvervsdrivendes udgifter til rejser m. v. med det formål at opnå salg af virksomhedens varer og tjenesteydelser i det løbende og de efterfølgende regnskabsår, uanset om der er tale om udgifter i forbindelse med nye eller allerede bestående markeder. Bestemmelsen i stk. 1 tager sigte herpå.

Af forarbejderne Skatteforvaltningsloven, lov nr. 427 af 6. juni 2005, L110 2004/05

til § 24 fremgår, at "Spørgeren har som udgangspunkt ansvaret for at oplyse de faktuelle forhold vedrørende den disposition, der ønskes et bindende svar om. Det har primært sammenhæng med, at spørgeren normalt har - eller bør have - et bedre kendskab til dispositionen end forvaltningen.

Forvaltningen har ansvaret for, at der kun gives et bindende svar, hvis spørgsmålet er tilstrækkeligt oplyst. Og forvaltningen har i øvrigt ansvaret for retsanvendelsen ved spørgsmålets besvarelse.

Told- og skatteforvaltningen, respektive Skatterådet, kan derfor anmode spørgeren om at belyse spørgsmålet nærmere, herunder om at dokumentere et forhold ved fremlæggelse af en vareprøve, og fastsætte en rimelig frist herfor. En sådan frist bør som udgangspunkt ikke være på under 14 dage.

I det omfang told- og skatteforvaltningen vurderer, at spørgsmålet ikke er oplyst tilstrækkeligt til, at det kan besvares, skal told- og skatteforvaltningen, respektive Skatterådet, afvise at give et bindende svar.

Efter stk. 2 kan told- og skatteforvaltningen, respektive Skatterådet, i særlige tilfælde afvise at give et bindende svar."

Praksis

Den Juridiske Vejledning 2014-1 afsnit C.C.2.2.2.5.3.

Reklameudgifter skal afholdes over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder.

Reklameudgifter har også til formål at opretholde en virksomheds almindelige omdømme eller fremme dens interesser ved at gøre den kendt og fordelagtigt bemærket.

Der er fradrag for reklameudgifter, både når salget af varer mv. søges opnået i det indkomstår, hvor udgiften afholdes, og senere.

Fradragsretten for reklameudgifter gælder både ved salg i ind- og udland.

Fradragsretten gælder både, når virksomheden allerede har etableret et marked, og når der er tale om etablering af nye markeder for en eksisterende virksomhed.

Bidrag som ydes til lotterier og lignende i reklameøjemed samt sponsorers bidrag til sportsfolk, sportsklubber, kulturelle og lignende formål, anses for reklameudgifter, når virksomhederne opnår en hertil svarende ret til reklame for deres navn eller firmamærke.

Vurderingen af, om der er fradrag for udgiften til reklame, skal foretages på grundlag af en konkret vurdering af reklameværdien for virksomheden.

Begrundelse

Gavekortene er givet til Datter 2 ApS, og kan indløses hos Datter 1 A/S ved køb af ydelser.

Jf. svaret på spørgsmål 1 er det forudsætningsvis lagt til grund, at Datter 1 A/S ikke anser gavekortene som et tilskud til Datter 2 ApS.

Da gavekortene kun kan indløses ved køb af ydelser hos Datter 1 A/S, vil målgruppen for reklamen være potentielle kunder, der ønsker at købe de pågældende ydelser. Da der er tale om et byggefirma, der udfører både nybyggeri og renoveringer for både virksomheder og private, er det SKATs opfattelse, at der er tale om større potentiel målgruppe.

Der er ikke oplyst nærmere om den forventede udgift til gavekort. Der er tale om et nyt koncept, og dermed kan det være vanskeligt at skønne over udgiftens forventede størrelse. Det er derfor SKATs opfattelse, at det ikke kan vurderes om reklamens værdi står i et rimeligt forhold til størrelsen af udgifterne til gavekort.

Det er derfor SKATs opfattelse, at spørgsmålet ikke på nuværende tidspunkt kan besvares med den fornødne sikkerhed, og derfor bør afvises, jf. skatteforvaltningsloven § 24, stk.2.

SKATs bemærkninger til spørgers bemærkninger

Det er oplyst om gavekortenes forventede størrelse, men dette er efter SKATs opfattelse fortsat ikke tilstrækkelig til at foretage vurderingen, om reklameværdien (forventet meromsætning) står i et passende forhold til de afholdte udgifter til gavekort.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med Afvises.

Afgørelser truffet efter skatteforvaltningsloven § 24, stk. 1 og 2 kan ikke påklages administrativt, jf. skatteforvaltningsloven § 24, stk. 3.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstillinger og begrundelser.