Dato for udgivelse
17 jun 2014 09:09
SKM-nummer
SKM2014.424.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-5385109
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Åbenbart ulovlig, eksportgodtgørelse
Resumé

Motorankenævn A har ved beregning af eksportgodtgørelse fratrukket 15 pct. (5.763 kr.) i godtgørelsesbeløbet, men har set bort fra at der skulle tages et fradrag på minimum 7.500 kr. jf. den dagældende registreringsafgiftslov § 7b, stk. 3. Skatterådet finder derfor, at motorankenævnets afgørelse er åbenbart ulovlig.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 2, stk. 3
Registreringsafgiftsloven § 7b, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 2, stk. 3
Registreringsafgiftsloven § 7b, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit E.A.8.1.4.4.

Proceduren for behandling af indbragte ankenævnsafgørelser, der ønskes forelagt for Skatterådet efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3, er fastlagt i SKM2013.95.SKAT.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Sagen vedrører et køretøj af mærket X autocamper (dvs. en camper med en totalvægt på under 3.500 kg), som klager anmeldte til afgiftsgodtgørelse i september 2012.

SKATs afgørelse:

SKAT har fastsat afgiftsgodtgørelsen til 31.307 kr. på baggrund af en afgiftspligtig værdi på 26.103 kr.

Den afgiftspligtige værdi er fastsat skønsmæssigt ud fra en samlet vurdering af bilen sammenholdt med annoncerede priser på 70.000 - 75.000 kr. Bilens oprindelige nypris er 430.000 kr. og bilens handelspris er 67.700 kr.

Motorankenævnets afgørelse:

1. Sagens emne

Fastsættelse af godtgørelse af afgift for et køretøj.

Talmæssig
opgørelse

SKATs
afgørelse

Klagers
opfattelse

Nævnets
forslag

Nævnets
afgørelse

Nypris med

beboelsesdel

430.000 kr.

430.000 kr.

430.000 kr.

Nypris uden

beboelsesdel

*(390.000 kr.)

390.000 kr.

390.000 kr.

Handelspris med beboelsesdel

*(74.700 kr.)

74.700 kr.

74.700 kr.

Handelspris uden

beboelsesdel

67.700 kr.

67.751 kr.

67.751 kr.

Afgiftspligtig

værdi

26.103 kr.

26.357 kr.

26.357 kr.

Registreringsafgift

38.807 kr.

38.419 kr.

38.419 kr.

Afgiftsgodtgørelse

31.307 kr.

For lille

32.656 kr.

32.656 kr.

* Beløbene fremgår ikke af SKATs afgørelse.

2. Fakta

Mærke/model: X autocamper

Stelnummer :

Km-stand : 175.000 km

1. indreg. : december 2003

Motor : 2946 ccm, 204 HK benzin

Udstyr : 6 airbags, ABS, ESP, radio

Stand : Middel

Klager anmeldte bilen til afgiftsgodtgørelse i september 2012.

Ved anmeldelse har klager oplyst følgende:

 • Kilometerstanden er 175.000 km. 
 • Bilens stand er middel. 

På trafikstyrelsen.dk findes oplysninger om kilometerstand og synsdato for biler, der har været til syn. Det oplyses, at sagens bil senest blev synet i maj 2012 og kilometertælleren blev da aflæst til 172.000 km.

Af motorregistret fremgår bl.a. følgende oplysninger:

Anvendelse : Beboelse

Totalvægt : 2.550 kg.

Typenr. :

Afmeldt : september 2012

3. SKATs vurdering og begrundelse

SKAT har fastsat afgiftsgodtgørelsen til 31.307 kr. på baggrund af en afgiftspligtig værdi på 26.103 kr.

Den afgiftspligtige værdi er fastsat skønsmæssigt ud fra en samlet vurdering af bilen sammenholdt med annoncerede priser på 70.000 - 75.000 kr. Bilens oprindelige nypris er 430.000 kr. og bilens handelspris er 67.700 kr.

I en udtalelse til motorankenævnet oplyser SKAT, at nyprisen på 430.000 kr. er inklusive pris for beboelsesdel 40.000 kr., at handelsprisen på 67.700 kr. er efter fradrag for beboelsesdel på 7.000 kr. samt at handelsprisen for camperen med beboelsesdel er 74.700 kr. Det oplyses tillige, at køretøjet er indrettet til fire sovepladser.

SKAT oplyser, at handelsprisen er beregnet med nedskrivning på camperudstyret samt fradrag for stand og kilometer.

SKAT oplyser herudover, at klagers indsendte dokumentation for handelspriser er fra bilpriser.dk og er en pris ved salg til forhandler - og ikke køretøjer, der er til salg hos en forhandler.

4. Klagers opfattelse

Klager henviser til, at

 • godtgørelsen er for lille.

I den forbindelse henviser klager til eksempler på priser på nettet og oplyser, at disse eksempler er vedhæftet. Der er imidlertid ikke modtaget nogen annonceeksempler.

Klager henviser herudover til en vurdering han har foretaget ved indtastning af beløb i beregningsmodul på www.bilpriser.dk

5. Regler, teori og praksis

Registreringsafgiftsloven (lovbekendtgørelse nr. 615 af 7. juni 2012)

Afgiften for brugte køretøjer beregnes på samme måde som for nye køretøjer. Fradrag og tillæg for udstyr m.v. nedsættes med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusiv afgift er ændret sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt. Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7.

Registreringsafgiften af et brugt køretøj kan godtgøres som bestemt i registreringsafgiftslovens § 7b. Godtgørelsesbeløbet fastsættes på baggrund af køretøjets afgiftspligtige værdi. Godtgørelsesbeløbet fratrækkes 15 pct. Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 7b, stk. 3.

Jf. registreringsafgiftslovens § 7b, stk. 2, nr. 4 fastsættes godtgørelsesbeløbet i medfør af § 10 således: "for autocampere og busser afgiftsberigtiget efter § 5a, stk. 1 og 2, som afgiften efter § 5a, stk. 1 og 2."

Den afgiftspligtige værdi fastsættes til køretøjets almindelige pris med moms, men uden registreringsafgift ved salg til bruger her i landet. Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 10, stk. 1.

Den afgiftspligtige værdi kan ikke overstige køretøjets oprindelige pris som nyt. Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 10, stk. 2.

Køretøjer, der er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, afgiftsberigtiges efter § 4. For køretøjer som nævnt i 1. pkt. med en tilladt totalvægt på mindst 2t, der er indrettet med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer, kan der ved afgiftsberigtigelsen ses bort fra udgiften til beboelsesindretningen samt fortjeneste og moms heraf. Afgiften efter 2. pkt. skal for køretøjets samlede værdi eksklusive afgift dog mindst udgøre 0 kr. af de første 12.100 kr. og 60 pct. af resten. Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 5a, stk. 2.

I medfør af loven er der udstedt en bekendtgørelse med retningslinjer for fastsættelse af den afgiftspligtige værdi. Bekendtgørelse nr. 230 af 22. marts 2006.

Prisen er den pris, som en bruger generelt, ved køb fra en forhandler, må forventes af skulle betale for et tilsvarende brugt køretøj, eller for et køretøj af så vidt muligt tilsvarende mærke og model i normalt vedligeholdt stand. Det fremgår af bekendtgørelsens § 1, stk. 3 og § 8, stk. 1.

Prisen fastsættes efter den stand, køretøjet er i på udførelsestidspunktet. Det fremgår af bekendtgørelsens § 1, stk. 2.

Et køretøjs udstyr skal medregnes i den afgiftspligtige værdi. Det fremgår af bekendtgørelsens § 8, stk. 2.

I den afgiftspligtige værdi foretages fradrag eller tillæg på grundlag af en samlet vurdering af køretøjets kilometerstand, vedligeholdelsesstand, eventuelle forbedringer og øvrige beskaffenhed. Det fremgår af bekendtgørelsens § 9.

Registreringsafgiftslovens og værdiansættelsesbekendtgørelsens fulde tekst kan hentes på www.retsinformation.dk

Praksis - SKM2013.560.VLR (skat.dk - søg "SKM2013.560" - juridisk)

6. Motorankenævnets forslag til afgørelse

Nævnet skal fastsætte godtgørelsesbeløbet på baggrund af køretøjets afgiftspligtige værdi som bestemt i registreringsafgiftslovens § 7b, stk. 1, 2, 3 og 5.

Den afgiftspligtige værdi fastsættes med udgangspunkt i den almindelige pris hos en forhandler her i landet som bestemt i registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, § 5a, stk. 2 og § 10, stk. 1 samt bekendtgørelsens § 1, stk. 3 og § 8, stk. 1.

Værdien fastsættes efter en samlet vurdering af køretøjets vedligeholdelsestand, kilometerstand og udstyr som bestemt i bekendtgørelsens § 1, stk. 2, § 8, stk. 2, § 9.

Klager henviser til vurdering foretaget på www.bilpriser.dk

Nævnet tager ikke hensyn til klagers beregning fra bilpriser.dk. Bilpriser.dk viser ikke materialet, der ligger til grund for beregningsresultat, som således ikke kan efterprøves.

Klager henviser til en vurdering fra SKATs hjemmeside.

Nævnet kan og skal ikke tage stilling til disse vurderinger. Der er i hver enkelt sag tale om, at der er udøvet et konkret skøn på grundlag af de foreliggende oplysninger om køretøjet.

Nævnet bemærker desuden, at vurderingen skal foretages under hensyn til den pris, som en bruger må forventes at skulle betale for en bil af samme mærke og model ved et køb hos en forhandler, og at der derfor må lægges afgørende vægt på oplysninger om handelspriser.

Nævnet lægger til grund, at køretøjer som sagens, autocampere, i 2003 blev afgiftsberigtiget efter den dagældende registreringsafgiftslovs § 5a, stk. 2. (§5a, stk. 1, nr. 1) (0 kr. af de første 12.100 i afgiftspligtig værdi og 60 pct. af resten.)

Jf. registreringsafgiftslovens § 7b, stk. 2, nr. 4 fastsættes godtgørelsesbeløbet i medfør af § 10 således: "for autocampere og busser afgiftsberigtiget efter § 5a, stk. 1 og 2, som afgiften efter § 5a, stk. 1 og 2."

Nævnet lægger til grund, at køretøjet opfylder betingelserne for at være omfattet af undtagelsesreglen i lovens § 5a, stk. 2, 2. pkt., idet der foreligger oplysning om, at køretøjets totalvægt er over 2 t og at køretøjet er indrettet med fire sovepladser. Der kan således ved afgiftsberigtigelsen ses bort fra beboelsesindretningen, samt fortjeneste og moms heraf.

Ifølge registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7 indgår både nypris og handelspris ved beregningen af registreringsafgift for et brugt køretøj omfattet af § 5a, stk. 2, 2. pkt. I nævnets værdiansættelse indgår således både fastsættelse af nypris og handelspris for sagens køretøj samt en skønnet pris for beboelsesdelen.

Som det fremgår af bekendtgørelsens § 1, stk. 3 og § 8, stk. 1 er sammenligningsgrundlaget den pris, som en bruger generelt, ved køb fra en forhandler, må forventes at skulle betale for et tilsvarende brugt køretøj eller for et køretøj af så vidt muligt tilsvarende mærke og model i normalt vedligeholdt stand.

Nævnet er opmærksomt på forskellen mellem annoncepris og handelspris og bemærker, at vurderingen skal tage udgangspunkt i den almindelige pris for bilen. Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 10, stk. 1. Der kan sædvanligvis findes priser, som både er højere og lavere end den almindelige pris.

Nævnet tager hensyn til, at køretøjet er i middel stand, som angivet ved anmeldelse.

Nævnet tager hensyn til de foreliggende oplysninger om køretøjets udstyr.

Nævnet tager hensyn til den oplyste kilometerstand på 175.000 km, der indgår i nævnets samlede vurdering, jf. registreringsafgiftslovens § 9. Kilometerstanden anses for dokumenteret ved synsoplysning.

Nævnet vurderer på denne baggrund, at camperens handelspris inklusive beboelsesdel var 74.700 kr. på anmeldelsestidspunktet.

Beboelsesdelen

Jf. SKATs udtalelse til nævnet er nyprisen på 430.000 kr. inklusive beboelsesindretningen, der af SKAT er skønnet til en nypris af 40.000 kr., som svarer til praksis for "MPV-campingbiler" som sagens.

Nævnet vurderer som SKAT, at beboelsesdelen skønsmæssigt har samme værditabsprocent som hele køretøjet. Der henvises til SKM2013.560.VLR.

På dette grundlag fastsættes afgiftsgodtgørelsen.

Afgiftsgodtgørelsen forhøjes fra 31.307 kr. til 32.656 kr.

Beløbet er fratrukket 15 pct. som bestemt i registreringsafgiftslovens § 7b, stk. 3.

Afgiftsgodtgørelsen er fastsat på baggrund af en forhøjelse af den afgiftspligtige værdi fra 26.103 kr. til 26.357 kr.

Den afgiftspligtige værdi svarer til en registreringsafgift på 38.419 kr.

Den afgiftspligtige værdi er fastsat på baggrund af en nypris på 430.000 kr., med fradrag for boandel 40.000 kr. og en handelspris på 74.700 kr. med fradrag af boandel 6.949 kr.

Nævnet konstaterer, at registreringsafgiften i henhold til nævnets værdiansættelse opfylder reglen om minimumsafgift i lovens § 5a, stk. 2, 3. pkt. (0 kr. af de første 12.100 kr. af camperens samlede afgiftspligtige værdi og 60 pct. af resten.)

Høring af klager

Klager har bemærket, at han accepterer prisen og ikke i øvrigt har bemærkninger til sagsfremstillingen.

Høring af Motorankenævn

Motorankenævnets afgørelse vedrører klage over fastsættelse af afgiftsgodtgørelse efter registreringsafgiftslovens § 7b (dagældende lbkg. nr. 615 af 7. juni 2012).

I sagsfremstillingen henvises til bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af bestemmelser i færdselsloven.

Motorankenævn A bemærker, at registreringsafgiftsloven ikke indeholder henvisning til denne bekendtgørelse. Der er således ikke, på registreringsafgiftslovens område, hjemmel til at behandle en autocamper som en personbil.

Motorankenævn A henviser i den forbindelse også til, at registreringsafgiften for personbiler fastsættes efter registreringsafgiftslovens § 4. Registreringsafgiften for autocampere fastsættes derimod efter registreringsafgiftslovens § 5a, stk. 2, og med anvendelse af regler om mulighed for fradrag for udgift til beboelsesindretning (§ 5a, stk. 2, 2. pkt.) samt en minimumsafgift på 60 pct. (§ 5a, stk. 2, 3. pkt.).

I relation til fastsættelsen af afgiftsgodtgørelsen henviser vi til registreringsafgiftsloven § 7b, stk. 2, hvoraf følger, at godtgørelsesbeløbet fastsættes efter følgende regler for henholdsvis personbiler og autocampere: 

2) For personbiler afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 2, eller § 4, stk. 7, som afgiften efter § 4, stk. 7. 
4) For autocampere og busser afgiftsberigtiget efter § 5 a, stk. 1 og 2, som afgiften efter § 5 a, stk. 1 og 2.

Der skal endvidere foretages et fradrag i godtgørelsesbeløbet, som bestemt i registreringsafgiftslovens § 7b, stk. 3, der i dagældende lovbekendtgørelse havde følgende affatning:

I de godtgørelsesbeløb, der er fastsat efter stk. 2, fratrækkes 15 pct. af beløbet, dog mindst 7.500 kr. for personbiler og 4.000 kr. for motorcykler og varebiler.

Motorankenævn A bemærker, at der hverken efter disse bestemmelsers ordlyd eller registreringsafgiftsloven i øvrigt er grundlag for at konkludere, at ordet "personbiler" i § 7b, stk. 3 omfatter mere eller andet end personbiler som nævnt i § 7b, stk. 2, nr. 2, og dermed ikke autocampere som nævnt i § 7b, stk. 2, nr. 4.

Der er dermed heller ikke hjemmel til at fratrække mere end 15 pct. i et godtgørelsesbeløb, der er fastsat for en autocamper efter § 7b, stk. 2, nr. 4. Mindstebeløbet på 7.500 kr. er kun gældende for personbiler.

Der henvises i sagsfremstillingen til en tidligere affatning af registreringsafgiftslovens § 7b, stk. 3, hvoraf fremgik, at:

...Der godtgøres ikke beløb på (...) 7.500 kr. for personbiler, herunder autocampere og busser.

Denne tidligere affatning er uden relevans for sagen. Bestemmelsen fremgik af registreringsafgiftsloven til og med lbkg. nr. 804 af 29. juni 2007.

Bestemmelsen blev ændret med lov nr. 265 af 23. april 2008 om ændring af registreringsafgiftsloven m.v., hvorefter bestemmelsen blev affattet således som den fremgår af lbkg. nr. 615 af 7. juni 2012, der var gældende for klagesagen.

I denne tidligere affatning blev autocampere og busser henregnet under personbiler. Hverken lov nr. 265 eller forarbejderne hertil støtter, at denne henregning fortsat skulle være gældende. Den nye affatning af § 7b, stk. 3 anfører kun personbiler, motorcykler og varebiler. Det kan derfor lægges til grund, at der er tale om en udtømmende opremsning af køretøjskategorier.

Motorankenævn A kan endvidere bemærke, at den tidligere affatning vedrørte både fradrag og mindste udbetalingsbeløb. Med lov nr. 265 vedrører bestemmelsen kun fradrag.

Motorankenævn A kan ikke tilslutte sig SKAT Juras indstilling og begrundelse.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Skatteforvaltningsloven (lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011 om skatteforvaltning med senere ændringer) § 2, stk. 3:

"Skatterådet kan efter indstilling fra told- og skatteforvaltningen ændre en åbenbart ulovlig afgørelse, der er truffet af et skatteankenævn, et vurderingsankenævn eller et motorankenævn. Skatterådet har i den forbindelse ret til at indkalde materialet i en sag fra et skatte-, vurderings- eller motorankenævn."

Registreringsafgiftsloven (lovbekendtgørelse nr. 615 af 7. juni 2012 om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. med senere ændringer) § 7 b, stk. 3:

"I de godtgørelsesbeløb, der er fastsat efter stk. 2, fratrækkes 15 pct. af beløbet, dog mindst 8.500 kr. for personbiler og 4.500 kr. for motorcykler og varebiler."

Tidligere formulering af registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 3:

"I de afgiftsbeløb, der er fastsat efter stk. 2, fratrækkes 15 pct. af beløbet. Der godtgøres ikke beløb på under 4.000 kr. for motorcykler, varebiler, hyrevogne og sygetransportkøretøjer og under 7.500 kr. for personbiler, herunder autocampere og busser."

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr (bek. nr. 247 af 16. marts 2012), detailforskrifter for køretøjer 2012:

"364 Campingbil

Bil, der er indrettet til beboelse.

Bil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg anses som personbil M1.

Bil med en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg anses som personbil M2/M3."

"021 Personbil M1

Bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af højst ni personer føreren medregnet."

"022 Personbil M2

Bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af mere end ni personer føreren medregnet, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 5.000 kg."

"023 Personbil M3

Bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af mere end ni personer føreren medregnet, og som har en tilladt totalvægt på mere end 5.000 kg.

Herunder ledbus, hvorved forstås en bil, der består af to dele. Den forreste og den bageste del er forbundet via en ledsektion, som giver passagererne fri passage mellem de to dele."

Praksis

SKM2013.95.SKAT

"Styresignalet indeholder en beskrivelse af de procedurer, der gælder for ankenævnsafgørelser, som henholdsvis ansatte i ankenævnssekretariaterne, medarbejdere i SKAT og medlemmer af et ankenævn ønsker forelagt for Skatterådet efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3. Styresignalet indeholder endvidere en beskrivelse af den interne kompetencefordeling i relation til disse procedurer samt en afgrænsning af begrebet åbenbart ulovlig."

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit E.A.8.1.4.4

"Autocampere

Autocampere er defineret som køretøjer, der er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, og de afgiftsberigtiges efter § 4, dvs. som personbiler med 105/180 pct. afgift. Se afsnit E.A.8.1.4.2 "Personbiler og motorcykler".

Se REGAL § 5a, stk. 2 om afgift for autocampere.

For køretøjer med en tilladt totalvægt på mindst 2 tons, der er indrettet med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer, kan der dog ved afgiftsberigtigelsen ses bort fra udgiften til beboelsesindretningen samt fortjeneste og moms heraf. Afgiften skal for køretøjets samlede værdi eksklusive afgift dog mindst udgøre 0 kr. af de første 12.100 kr. og 60 pct. af resten (minimumsafgift efter REGAL § 5a, stk. 2).

Det betyder, at der ved afgiftsberigtigelsen af campingbiler skal fremlægges kopi af slutseddel, købsaftale eller kontrakt med henblik på beregning af en eventuel minimumsafgift.

Der er efter aftale med campingbranchen etableret en central anmeldelses- og godkendelsesordning (forhåndsgodkendelse) for en prisopdeling på bildelen og på campingindretningen for disse køretøjer. Ordningen gælder såvel fabriksnye som brugte autocampere.

Importør- eller forhandlervirksomheden skal fremlægge dokumentation i form af

 • prisopdeling fra fabrikken eller 
 • en kalkulation, der eventuelt kan være baseret på bildelen, herunder med pris for en tilsvarende varebil/bilchassis. En skønsmæssig prisopdeling kan ligeledes indgå i kalkulationen 
 • oplysning om den laveste pris, som autocamperen vil blive solgt til på det danske marked (eksklusiv registreringsafgift). 

En godkendelse af prisopdelingen indebærer, at autocamperen vil kunne afgiftsberigtiges på dette grundlag forudsat, at køretøjet bliver solgt til den anmeldte pris. For autocampere, der er godkendt til afgiftsberigtigelse med 60 pct. afgift, indebærer godkendelsen, at afgiftssatsen på 60 pct. fortsat skal anvendes, hvis autocamperen sælges til højere priser end den anmeldte. Afgiftssatsen på 60 pct. skal benyttes i forhold til den konkret opnåede pris til slutbruger (den samlede pris eksklusive registreringsafgift).

Anmeldelses- og godkendelsesordningen bliver administreret af Skattecenter Høje-Taastrup."

Begrundelse

Det fremgår af SKM2013.95.SKAT, at for at en afgørelse kan anses for at være åbenbart ulovlig, skal den være

 • i utvivlsom modstrid med en lov eller bekendtgørelse, eller 
 • i utvivlsom modstrid med en fast domstolspraksis, eller 
 • i utvivlsom modstrid med fast praksis i Landsskatteretten, og denne praksis ikke er underkendt ved domstolene. 

En afgørelse kan ikke anses for at være åbenbart ulovlig, hvis

 • der er tvivl om lovligheden af afgørelsen, eller 
 • afgørelsen hviler på et skøn eller en bevismæssig vurdering. 

Motorankenævn A's afgørelse af 23. september 2013 er efter SKATs opfattelse i utvivlsom modstrid med registreringsafgiftslovens § 7b, stk. 3.

Motorankenævnet har ved beregning af eksportgodtgørelsen fratrukket 15 pct. (5.763 kr.) i godtgørelsesbeløbet, men har set bort fra at der skulle tages et fradrag på minimum 7.500 kr. jf. den dagældende registreringsafgiftslov § 7b, stk. 3.

Det fremgår af Trafikstyrelsens detailforskifter for køretøjers indretning og udstyr, at campingbiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg anses for personbil M1.

De afgiftspligtige motorkøretøjer bliver afgrænset på grundlag af færdselslovens definitioner, jf. også Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit E.A.8.1.2 Definitioner, afgiftspligt og udenlandske firmabiler.

Minimumsfradraget på 7.500 kr. (2012) i registreringsafgiftslovens § 7b, stk. 3 gælder også for en campingbil af mærket X autocamper (dvs. en camper med en totalvægt på under 3.500 kg), idet den anses for personbil M1.

Indstilling

SKAT indstiller til Skatterådet, at afgørelsen ændres, da den må anses for åbenbart ulovlig, jf. skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse