Dato for udgivelse
13 jun 2014 14:35
SKM-nummer
SKM2014.420.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-0221525
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse + Når man ønsker en sag genoptaget
Emneord
genoptagelse, ekstraordinær, forældelse, fritagelse, moms, forvaltning, investeringsforening
Resumé

SKAT har endnu ikke udarbejdet styresignal om dommens betydning for dansk praksis. Styresignalet forventes udsendt i løbet af nogle måneder. Adgang til genoptagelse efter underkendelse af praksis er ikke betinget af, at SKAT har offentliggjort et styresignal om genoptagelse. Muligheden for ekstraordinær genoptagelse er betinget af, at det afledte krav ikke er formueretligt forældet.

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11
Skatteforvaltningsloven § 32
Skatteforvaltningsloven § 34 a

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit A.A.8.2.3.9

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit A.A.8.3.2.1.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit A.A.9

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit D.A.5.11.6.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit D.A.5.11.9.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit D.A.5.11.9.3

EU-domstolen har den 13. marts 2014 afsagt dom i sag C-464/12, ATP PensionService A/S.

Sagen omhandlede, hvorvidt ATP PensionService A/S' kunder (danske arbejdsmarkedspensionskasser) udgør investeringsforeninger i Momssystemdirektivets forstand.

Sagen vedrørte endvidere, om de ydelser, som ATP PensionService A/S leverer til sine kunder, kan anses for "forvaltning af investeringsforeninger" fritaget efter Momssystemdirektivet.

SKAT har endnu ikke udarbejdet styresignal om dommens betydning for dansk praksis. Styresignalet forventes udsendt i løbet af nogle måneder.

Adgang til genoptagelse efter underkendelse af praksis er imidlertid ikke betinget af, at SKAT har offentliggjort et styresignal om genoptagelse.

Denne SKM har derfor til formål at præcisere, at anmodninger om genoptagelse ikke kan afvises med den begrundelse, at SKAT endnu ikke har udsendt et styresignal. Anmodninger om genoptagelse i den konkrete situation skal modtages af SKAT og journaliseres med henblik på sagsbehandling, når styresignalet er udsendt.

Forældelse

Muligheden for ekstraordinær genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 32 er betinget af, at det afledte krav ikke er formueretligt forældet. Se skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 4. Forældelsesfristen for krav afledt af en ekstraordinær ansættelse er 10 år. Se skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 4.

Fristen kan ikke suspenderes, men afbrydes foreløbigt, hvis der varsles en ændring eller anmodes om genoptagelse inden forældelsesfristens udløb. I disse tilfælde er kravet tidligst forældet 1 år efter at SKAT har truffet afgørelse, uanset om der er tale om en ændring på SKATs eller på borgerens/virksomhedens initiativ. Se skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 2.

Se evt. også Den juridiske vejlednings afsnit A.A.8.3.2.1.3 og A.A.9.