Dato for udgivelse
18 Jun 2014 13:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 May 2014 10:11
SKM-nummer
SKM2014.435.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-1201567
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
Afgift af ren og lettere forurenet jord ved terrænregulering på nedlukket deponeringsenhed
Resumé

Skatterådet bekræfter, at der ikke skal svares afgift efter affaldsafgiftsloven ved brug af ren jord og lettere forurenet jord til terrænregulering på en nedlukket deponeringsenhed beliggende på aktivt affaldsbehandlingsanlæg.

Hjemmel

Affaldsafgiftsloven § 9, stk. 1 og § 11, stk. 1

Reference(r)

Affaldsafgiftsloven § 9, stk. 1 og § 11, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit E.A.7.3.4.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit E.A.7.3.3.

Spørgsmål

  1. Skal der betales afgift efter affaldsafgiftsloven ved brug af ren og lettere forurenet jord til terrænregulering på nedlukket deponeringsenhed?

Svar

  1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

A Deponi består af to deponeringsenheder. Enhed 1 blev nedlukket år tilbage, mens Enhed 2 stadig er aktiv med deponering af affald. Anlægget er registreret efter affaldsafgiftsloven.

Enhed 1 blev nedlukket pga. ændrede deponeringsregler, inden man havde opbygget en form, der opfylder kravene i lokalplanen for området. Der er dermed behov for en terrænregulering af Enhed 1, således at Enhed 1 kommer til at fremstå med en form, der er i overensstemmelse med lokalplanen og den foreliggende landskabsplan for deponiet som helhed.

Terrænreguleringen indenfor Enhed 1 ønskes udført med overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i stedet for anvendelse af rene råstoffer direkte fra råstofgrav.

Kommunen har pr. 21. februar 2014 givet miljøgodkendelse til terrænregulering af Enhed 1 med ren og lettere forurenet overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter. Der er fremsendt kopi af miljøgodkendelse.

Der vil ved indkøring af jord til terrænregulering være en fast procedure, der sikrer adskillelsen mellem den aktive Enhed 2 og den nedlukkede Enhed 1. Proceduren er beskrevet nedenfor. Der er fremsendt kopi af oversigtskort.

Den ydre perimeter af Enhed 1 er ikke indhegnet, men består i stejle skrænter, der ikke er farbare med køretøjer. Der er således kun adgang til Enhed 1 via den centralt beliggende adgangsvej. Der er i deponiets åbningstid altid personale til stede på lokaliteten. Kørevejen til terrænreguleringsområdet vil blive tydeligt skiltet.

Procedure ved indkørsel af ren og lettere forurenet jord til terrænregulering 

  1. Vognmand ankommer og kører på vægten 
  2. Vognmanden identificerer sig ved hjælp af kortlæseren eller ved indtastning af kode, der er udleveret i forbindelse med anvisning/deklaration af jordlæsset i hht. jordflytningsbekendtgørelsen. 
  3. Læsset vejes og registreres. Der tages foto af nummerplade og jord. Vægten er kameraovervåget og visuel kontrol af den indvejede mængde kan kontrolleres via kameraovervågningen. 
  4. Vognmanden instrueres herefter i, hvor aflæsning skal ske. Der vil være tydelig skiltning til hhv. område for terrænregulering og til deponeringsenhed 2. 

Miljøgodkendelsen

Spørger har fremsendt "Miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord til terrænregulering i forbindelse med landskabsplan for A Deponi" fra kommunen.

Miljøgodkendelsen er en selvstændig godkendelse sideløbende med deponiets eksisterende miljøgodkendelse, samt Miljøstyrelsens afgørelse om nedlukning og efterbehandling af Enhed 1.

Det fremgår af miljøgodkendelsen, at Enhed 1 er slutafdækket, men fremstår med en uregelmæssig form og en ikke færdigbearbejdet terrænoverflade, hvorfor der er behov for terrænregulering. Terrænreguleringen skal ske som en supplerende opfyldning over den eksisterende afslutning.

Kommunen har meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33, stk. 1 til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord i forbindelse med terrænregulering på deponiets afsluttede deponeringsenhed 1.

Som vilkår for at deponiet kan modtage og genanvende ren og lettere forurenet jord, er bl.a. krav til maksimale indhold af forskellige stoftyper og koncentrationer. Der må til området kun genanvendes og tilføres jord med henblik på anvendelse i terrænregulering, og der må alene genanvendes, modtages og indbygges jord uden indhold af andet affald.

Det er estimeret, at der ved terrænreguleringen er behov for et samlet jordvolumen i størrelsesorden af ca. 380.000 ton for at opnå de angivne koter i lokalplanen og landskabsplanen for Enhed 1.

Til etablering af den planlagte terrænregulering på deponiet, genanvendes ren og lettere forurenet overskudsjord fra andre bygge- og anlægsprojekter m.v., hvorved brugen af primære råstoffer begrænses mest muligt. Såfremt der ikke genanvendes ren og lettere forurenet overskudsjord i projektet, skal der anvendes nye primære råstoffer.

Der er i miljøgodkendelsen også fastsat vilkår om modtagekontrol af den modtagne jord.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Der er spørgers opfattelse, at der ikke skal betales afgift efter affaldsafgiftsloven ved terrænregulering af nedlukket og afsluttet deponi.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Skal der betales afgift efter affaldsafgiftsloven ved brug af ren og lettere forurenet jord til terrænregulering på nedlukket deponeringsenhed?

Lovgrundlag

Affaldsafgiftslovens § 9

"Stk. 1. Der skal betales afgift af affald, der tilføres en registreringspligtig

virksomhed.

(...)"

Affaldsafgiftslovens § 11

"Stk. 1. Virksomheder og anlæg, der til deponering modtager affald, der er omfattet af kommunalbestyrelsens anvisningspligt eller en kommunal indsamlingsordning, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen. (...)"

Forarbejder

Ved lov nr. 329 af 4. juni 1986 blev der i miljøbeskyttelsesloven indsat et kapitel 12 a om affaldsafgifter:

"§ 82 a. Der svares afgift til miljøministeren af affald, der tilføres en registreringspligtig virksomhed, jf. § 82 c.

(...)"

I forarbejderne til bestemmelserne, jf. lovforslag nr. 176 af 21. maj 1988 hedder det bl.a.:

"Hovedsigtet med lovforslaget er at effektivisere og intensivere miljøtilsynet, samt at begrænse affaldsmængderne og fremme genbrug.

(...)

Formålet med den foreslåede afgift er at reducere den mængde affald, der tilføres forbrændingsanlæg eller deponeringspladser. Afgiften vil kunne fremme genanvendelse og kunne tilskynde virksomheder til at anvende teknologier, der frembringer mindre affald. Den foreslåede afgift pålægges stort set alle typer af affald, der deponeres på deponeringspladser eller forbrændes på forbrændingsanlæg. (...).

ad § 82 a:

Med henblik på at reducere affaldsmængderne svares der afgift til miljøministeren af alt affald, der tilføres den registreringspligtige virksomhed. Det betyder, at der eksempelvis også skal svares afgift af bygningsaffald, jordfyld m.v., der tilføres en losseplads med henblik på regelmæssig afdækning.

(...)."

Ved lov nr. 838 af 19. december 1989 blev reglerne overført til en ny lov om afgift af affald og råstoffer (affaldsafgiftsloven). Ved lov nr. 1224 af 27. december 1996 blev der gennemført en række ændringer af affaldsafgiftslovens §§ 9-11.

I lovforslagets bemærkninger til de nye bestemmelser i § 11 vedrørende registreringspligt er bl.a. anført, jf. lovforslag nr. 106 af 4. december 1996.

"Anvendelse af affald i bygge- og anlægsarbejder udløser ikke registreringspligt, når anvendelsen sker i henhold til regler udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 5.

(...)

Affald, der bortskaffes i overensstemmelse reglerne i sådanne særlige bekendtgørelser, er ikke omfattet af den kommunale anvisningspligt, jf. affaldsbekendtgørelsens § 1.

Derimod vil anvendelse af affald, der ikke er omfattet af særlig regulering i bygge- og anlægsarbejder, udløse registreringspligt, når anvendelsen kan sidestilles med deponering."

Praksis

I SKM2014.43.VLR vurderede Vestre Landsret afgiftspligten af olieforurenet jord, som var tilført et affaldsselskabs miljøanlæg. Den pågældende jord var blevet renset og var tilført de omkringliggende voldanlæg, som både omfattede områder henlagt til deponi og miljøbehandlingsanlæg. Jorden var blevet renset i sådan et omfang, at jorden kunne anses for "ren" (til fri genanvendelse).

Landsretten fandt ikke, at miljøanlægget qua dets indretning og opbygning, herunder mangel på adskillelse af de enkelte afsnit imellem, i afgiftsmæssig forstand var omfattet af deponiets registreringspligtige deponeringsvirksomhed. Anlægget kunne således afgiftsfrit modtage forurenet jord til rensning (genanvendelse), som efter rensning blev anvendt til etablering af omkringliggende jordvolde.

Begrundelse

Enhed 1 er beliggende på A Deponi. På samme deponi ligger også Enhed 2, som fortsat er aktiv, hvorfor A Deponi er registreret efter affaldsafgiftslovens § 11, stk. 1.

Efter affaldsafgiftslovens § 9, stk. 1, skal der svares afgift affald, som tilføres et registreringspligtigt anlæg.

Efter SKM2014.43.VLR omfatter afgiftspligten ikke affald, der tilføres med henblik på genanvendelse.

Enhed 1 er nedlukket og slutafdækket. Enhed 1 er ikke indhegnet, men består i stejle skrænter, der ikke er farbare med køretøjer, og der er kun adgang til Enhed 1 via en centralt beliggende adgangsvej.

Det vurderes på baggrund af det oplyste, at Enhed 1 er tilstrækkelig adskilt fra Enhed 2, således at der ikke sker sammenblanding af afgiftspligtigt affald til deponering og tilførslen af jord til reetablering af Enhed 1. Det fremgår af miljøgodkendelsen af 21. februar 2014 for Enhed 1, at det tilførte rene jord og lettere forurenede jord tilføres med henblik på genanvendelse i form af terrænregulering, og at Enhed 1 ikke må modtage andet end ren jord og lettere forurenet jord til genanvendelse.

Da der således ikke sker deponering, jf. miljøgodkendelsen, men alene genanvendelse, på Enhed 1, er tilførslen af jord til Enhed 1 ikke afgiftspligtigt efter affaldsafgiftslovens § 9, stk. 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse