Dato for udgivelse
22 May 2014 13:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Mar 2014 15:06
SKM-nummer
SKM2014.377.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Herning, BS 12-463/2011
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Grundforbedring, kloakforsyning, hovedledning
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøgeren var berettiget til yderligere fradrag i grundværdien i henhold til den dagældende bestemmelse i vurderingslovens § 17 for udgifter til etablering af kloakforsyningsledninger internt på sagsøgerens ejendom udover det af Skatteministeriet anerkendte.

Skatteministeriet havde taget delvist bekræftende til genmæle over for sagsøgerens påstand, idet Skatteministeriet havde anerkendt at en nærmere bestemt del af kloakforsyningsledningen havde karakter af et hovedanlæg, og at der skulle ske hjemvisning til vurderingsmyndigheden med henblik på ansættelse af fradragets størrelse for denne del af ledningen.

Sagsøgeren gjorde under sagen gældende, at spørgsmålet om, hvorvidt den resterende del af kloakforsyningsledningen var et hovedanlæg, skulle hjemvises til vurderingsmyndigheden, uden at retten tog stilling til, om ledningen havde karakter af et fradragsberettiget hovedanlæg.

Retten gav sagsøgeren medhold heri, idet retten lagde særlig vægt på, at sagen alligevel skulle hjemvises til vurderingsmyndigheden med henblik på ansættelse af fradragets størrelse for den del af ledningsstrækningen, som Skatteministeriet havde taget bekræftende til genmæle over for.

Reference(r)

Vurderingsloven § 17 (dagældende)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 H.A.3.3.2

Redaktionelle noter

Sagen er anket til Vestre Landsret og efterfølgende hævet

Parter

Boligselskabet H1
(Advokat Anne Bache)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/ Clara Trolle)

Afsagt af landsretsdommer

Anne Lægaard Bindslev

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren ved vurderingerne i årene 2004 og 2005 er berettiget til yderligere fradrag i henhold til den dagældende bestemmelse i vurderingslovens § 17 for udgifter til etablering af kloakforsyningsanlæg ud over det af Skatteministeriet anerkendte. Endvidere er der i sagen tvist om, hvorvidt retten, forinden hjemvisning til vurderingsmyndigheden til beløbsmæssig ansættelse, skal tage stilling til, i hvilket omfang kloakforsyningsledningerne på sagsøgerens ejendom har karakter af et hovedanlæg.

Sagsøger har nedlagt følgende påstand:

Sagsøgte skal anerkende, at sagsøger har afholdt udgifter til anlæg af kloakforsyning, der har karakter af hovedanlæg, på ejendommen matr. nr. ..., beliggende ...1, og at sagen hjemvises til vurderingsmyndigheden med henblik på ansættelse af fradrag for kloakforsyning.

Sagsøgte har nedlagt følgende påstand:

Frifindelse, idet Skatteministeriet dog anerkender, at den på bilag H med gul farve markerede ledning har karakter af et hovedanlæg, der berettiger til fradrag i grundværdien, og at ansættelsen af fradragets størrelse hjemvises til vurderingsmyndigheden.

Oplysningerne i sagen 

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Parternes synspunkter 

Sagsøgeren har gjort gældende:

At der er enighed om, at en del af kloakforsyningen på ejendommen har karakter af et hovedanlæg, idet Skatteministeriet anerkender, at den på bilag H med gul farve markerede ledning har karakter af et hovedanlæg, der berettiger til fradrag i grundværdien.

At der er enighed om, at sagsøgeren har bekostet de omhandlede kloakforsyningsledninger.

At hverken vurderingsmyndigheden, vurderingsankenævnet eller Landsskatteretten har foretaget en vurdering af anlægget.

Og at sagen under alle omstændigheder skal hjemvises til vurderingsmyndigheden, idet SKAT har anerkendt, at der er anlagt ledninger på grunden, der har karakter af hovedanlæg, og at sagen for så vidt angår disse ledninger skal hjemvises med henblik på beløbsmæssig opgørelse.

Sagsøgte har gjort gældende:

At retten forinden hjemvisning af sagen til vurderingsmyndigheden skal tage stilling til, i hvilket omfang kloakforsyningsledningerne på sagsøgeren ejendom har karakter af et hovedanlæg.

At der kun er grundlag for at hjemvise sagen i det omfang kloakforsyningsledningerne på sagsøgeren grund har karakter af et hovedanlæg, som berettiger til fradrag i grundværdien, idet afgrænsningen af et hovedanlæg er en retlig vurdering, som det tilkommer retten af tage stilling til.

At en hjemvisning med det formål at det overlades til vurderingsmyndigheden at tage stilling til hvilken del af anlægget, der udgør et fradragsberettiget hovedanlæg blot vil ulejlige vurderingsmyndigheden, vurderingsankenævnet og Landsskatteretten samt domstolene på ny, hvis sagsøgeren ikke måtte være tilfreds med myndighedernes afgrænsning af hovedanlægget.

At der ikke er grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens kendelse af 19. januar 2011 (bilag 1), og at sagsøgeren derfor ikke er berettiget til yderligere fradrag i grundværdien for forbedringer, jf. vurderingslovens dagældende § 17.

At fradrag efter vurderingslovens dagældende § 17 er betinget af, at der foreligger en forbedring, der bevirker en stigning i grundværdien. Det er alene foranstaltninger, der påvirker værdien af den ubebyggede grund, som indgår i værdiansættelsen, jf. vurderingslovens § 13, stk. 1, og at det derfor også kun er sådanne foranstaltninger, der er omfattet af vurderingslovens dagældende § 17.

At udgangspunktet er, at udgifter til anlæg på selve ejendommen ikke berettiger til fradrag efter vurderingslovens § 17. Arbejder på selve ejendommen henregnes således som udgangspunkt til byggeomkostningerne,

At der fra denne hovedregel efter vurderingsmyndighedernes praksis, jf. Den juridiske vejledning, 2014-1, afsnit H.A.3.3.2, gælder en undtagelse for større ejendomme udlagt til f.eks. tæt-lav bebyggelse, idet der for sådanne ejendomme kan gives fradrag for udgifter til hovedanlæg, f.eks. en hovedforsyningsledning, der betjener en større del af ejendommen. Stikledninger fra hovedledningen og til de enkelte bygninger eller boliger udgør ikke et hovedanlæg.

At det i SKM2013.369.HR er fastslået, at myndighedernes praksis er i overensstemmelse med vurderingsloven. Der er ikke med SKM2013.369.HR indført nye eller udvidede kriterier for bedømmelsen af, om hvorvidt der foreligger et fradragsberettiget hovedanlæg.

At det af SKM2013.879.HR følger, at der ikke er tale om et hovedanlæg, blot fordi anlægget i tilfælde af en fiktiv udstykning i mindre grunde vil betjene mere end en af disse grunde.

At det ved bedømmelsen af, om et anlæg har selvstændig værdi for den ubebyggede grund efter retspraksis lægges vægt på anlæggets placering i forhold til den opførte bebyggelse, jf. eksempelvis SKM2013.388.VLR.

At det med henvisning hertil gøres gældende, at de omtvistede kloakledninger, der er markeret på bilag 8 ikke udgør et fradragsberettiget hovedanlæg. Til støtte herfor henvises til ejendommens beskedne størrelse på 3.722 m2, samt at der er tale om randbebyggelse, som ligger ud til offentlig vej, herved SKM2013.774.BR, SKM2013.791.BR og byrettens dom af 23. januar 2014 (SKM2014.311.BR).

At kloakledningerne endvidere føres fra de offentlige kloakledninger og nøje følger bygningerne på grunden. Kloakledningerne er derfor knyttet til bebyggelsen på ejendommen og har således ikke nogen selvstændig værdi for grunden i ubebygget stand, men alene værdi i forbindelse med det konkrete byggeri.

Rettens begrundelse og afgørelse

Der er mellem parterne er enighed om, at sagsøger har afholdt udgifter til anlæg af kloakforsyning på ejendommen matr. nr. ..., beliggende ...1, som i et vist omfang har karakter af et hovedanlæg, og at ansættelse af fradragets størrelse skal hjemvises til vurderingsmyndigheden. Hverken vurderingsmyndigheden, vurderingsankenævnet eller Landsskatteretten har i sagen foretaget en vurdering af anlæggets karakter af hovedanlæg.

Retten finder ud fra en helhedsvurdering herunder med særlig vægt på, at sagen alligevel skal hjemvises til vurderingsmyndigheden med henblik på ansættelse af fradragets størrelse for så vidt angår den del af anlægget, som Skatteministeriet har anerkendt er et hovedanlæg, at sagen bør hjemvises i sin helhed med henblik på afgørelse af hovedanlæggets omfang og ansættelse af fradragets størrelse.

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal efter sagens udfald betale 27.420 kr. i sagsomkostninger til sagsøger, Boligselskabet H1. Beløbet dækker et passende beløb til dækning af udgift til advokatbistand på 25.000 kr. og godtgørelse af retsafgiften på 2.420 kr.

Retten har ved fastsættelse af passende udgift til advokatbistand på den ene side lagt vægt på sagens omfang og den kortvarige hovedforhandling, men på den anden side, at sagen har indeholdt en del juridiske problemstillinger.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte skal anerkende, at sagsøger har afholdt udgifter til anlæg af kloakforsyning, der har karakter af hovedanlæg, på ejendommen matr. nr. ..., beliggende ...1, og at sagen hjemvises til vurderingsmyndigheden med henblik på ansættelse af fradrag for kloakforsyning.

Inden 14 dage betaler sagsøgte Skatteministeriet, 27.420 kr. til sagsøger, Boligselskabet H1 i sagsomkostninger.