Dato for udgivelse
30 apr 2014 11:47
Til
Tonnagebeskattede selskaber
Sagsnummer
14-2350012
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Fordelingen af rederiernes ejerede bruttotonnage har været stigende


Hvorfor dette nyhedsbrev

Efter tonnageskattelovens regler skal alle selskaber, der er omfattet af ordningen hvert år som bilag til det skattemæssige årsregnskab vedlægge oplysninger om, i hvilket omfang den af rederiet i årets løb ejede bruttotonnage, har været registreret i en stat, der er medlem af EU/EØS, henholdsvis uden for EU/EØS.

SKAT kan på baggrund af disse indberetninger meddele, at procentfordelingen af den ejede bruttotonnage for rederierne - set under ét - fordeler sig således:

Indenfor EU/EØS:

Udenfor EU/EØS:

I gennemsnit over indkomståret 2011

83,10 %

16,90 %

I gennemsnit over indkomståret 2012

83,14 %

16,86 %

Ændring

0,04 %

Som det fremgår af tallene har andelen registreret indenfor EU/EØS har været stigende.

Betydningen af faldende andel

Da andelen har været stigende finder reglen i tonnageskattelovens § 6 a, stk. 1 ikke anvendelse. Det betyder, at rederiet ikke skal opfylde betingelsen om, at rederiets ejede bruttotonnage, der er registret indenfor EU/EØS, over indkomståret 2013 skal fastholdes eller forøges.

Forbehold
SKAT tager forbehold for senere ændringer, idet SKATs beregning af procentfordelingen er foretaget på baggrund af de indberettede oplysninger.

Yderligere information

For yderligere information kan henvises til vejledningen "Tonnageskat - Flagtilknytningskrav - Rederier", E nr. 154.

Med venlig hilsen

SKAT