Dato for udgivelse
30 apr 2014 10:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 apr 2014 10:28
SKM-nummer
SKM2014.301.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
14-0087151
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
V-formel, E-formel, skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32, omvalg
Resumé

Styresignalet præciserer, at der ikke er hjemmel til at foretage efterfølgende ændring (omvalg) af metode til fordeling af brændsel mellem el- og varmefremstilling på et kraftvarmeværk

Reference(r)

Mineralolieafgiftsloven § 9, stk. 2.
Gasafgiftsloven § 8, stk. 2.
Kulafgiftsloven § 7, stk. 1.
Skatteforvaltningsloven §§ 30, 31 og 32.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-1, afsnit E.A.4.4.10.2

1. Sammenfatning

SKAT præciserer, at kraftvarmeværker ikke kan foretage efterfølgende ændring (omvalg) af den valgte metode for fordeling af brændsel mellem el- og varmefremstilling, hvis det viser sig, at værket med fordel kunne have anvendt en anden metode (V-formel eller E-formel) end den metode, som værket valgte at anvende ved kalenderårets begyndelse.

2. Baggrund

Der er afgiftsfrihed (afgiftsfritagelse eller afgiftsgodtgørelse) for varer, der medgår til produktion af elektricitet i centrale kraftværker og kraftvarmeværker omfattet af bilag 1 i henholdsvis gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven og i andre kraftværker og kraftvarmeværker. 

Andelen af varer, som værket har afgiftsfrihed for til produktion af elektricitet ved samproduktion af elektricitet og varme, skal opgøres på grundlag af enten varmeproduktionen (V-formel 1,20) eller af el-produktionen (E-formel 0,67).

Værket skal vælge opgørelsesmetode forud for begyndelselsen af et kalenderår. I praksis vil det sige, at der skal vælges metode senest ved opgørelsen for januar i det pågældende kalenderår.

Den valgte metode skal anvendes i hele kalenderåret.

Der er overfor SKAT rejst spørgsmål om, hvorvidt et kraftvarmeværk kan ændre metode (foretage omvalg), hvis det efter kalenderårets udløb viser sig, at værket med fordel kunne have anvendt den anden metode.

3. SKATs opfattelse

Energiafgiftslovgivningen

Mineralolieafgiftsloven, gasafgiftsloven og kulafgiftsloven indeholder ikke dispensationsbestemmelser, der muliggør, at den valgte metode for fordeling af brændsel mellem el- og varmefremstilling efterfølgende kan ændres (omvalg).

Skatteforvaltningsloven

Skatteforvaltningslovens § 30 finder ikke anvendelse på forholdet.

Forholdet er ej heller omfattet af fristreglerne i skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32.

4. Virkningstidspunkt

Styresignalet træder i kraft på tidspunktet for offentliggørelsen.

Styresignalet gælder for kraftvarmeværkers valg af opgørelsemetode for fordeling af brændsel mellem el- og varmefremstilling (V-formel 1,20 eller E-formel 0,67) efter mineralolie-, gas- og kulafgiftsloven forud for begyndelsen af et kalenderår.

5. Gyldighed

Indholdet af dette styresignal vil blive indarbejdet i Den Juridiske Vejledning, 2014-1, afsnit E.A.4.4.10.2. Herefter vil styresignalet være ophævet.