Dato for udgivelse
24 Apr 2014 14:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Mar 2014 14:07
SKM-nummer
SKM2014.291.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0083427
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Dødsbo, boafgift, aktier, gaver, fond, udlodning, handelsværdi, aktieavance
Resumé

Skatterådet afviser at besvare spørgsmål 1, da SKAT ikke har kompetencen til at træffe afgørelse vedrørende boafgift og værdiansættelse i forbindelse hermed.

Skatterådet kan bekræfte, at gaver ydet af boet ikke vil skulle medtages, hverken direkte eller indirekte i boets indkomst, herunder boets aktieindkomst.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 21
Dødsboskatteloven § 4
Dødsboskatteloven § 21

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 afsnit A.A.3.9.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.E.3.3.4.3.4.1.

Spørgsmål 

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at den gave, som A A/S yder til Fonden ikke er pålagt boafgift, hvis gaven ydes på et tidspunkt, hvor Boet efter Spørger er ejer af alle aktier i A A/S?
  2. Kan skatterådet bekræfte, at gaver, som selskabet A A/S måtte have ydet til Fonden, såvel før, som efter Boets indtræden, ikke, hverken direkte eller indirekte, skal medtages ved opgørelsen af Boets skattepligtige indkomst, herunder ved opgørelsen af Boets aktieindkomst?

Svar

  1. Afvises
  2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold 

Skatterådet har i et tidligere bindende svar truffet afgørelse om, at en gave fra A A/S til Fonden ikke skal anses for en maskeret udlodning til Boet efter Spørger.

I den påtænkte situation vil gaven blive ydet på et tidspunkt i perioden mellem dødsdagen og skæringsdagen for boet.

Det kan ved besvarelsen lægges til grund, at Skifteretten godkender selskabets markedsværdi (den reducerede værdi) på skæringsdagen.

Hvis den pågældende gave, jf. spørgsmål 1, er pålagt boafgift er vi bekendt med, at Boet efter Spørger skal betale og hæfte for denne afgift.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er vores vurdering, at der ikke skal svares boafgift af denne gave. Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at gaven ikke vil blive ydet af Boet efter Spørger, men derimod af selskabet A A/S. Dispositioner foretaget af selskabet er ikke pålagt boafgift.

Boet Efter Spørger vil alene være forpligtet til at beregne boafgift af den nettoformue, som indgår i boopgørelsen for Boet efter Spørger på den for boet valgte skæringsdag. Værdien af aktierne i A A/S vil indgå i boopgørelsen med den værdi som aktierne måtte have på skæringsdagen. Et fald i aktiernes værdi fra dødsdagen til skæringsdagen er således ikke pålagt boafgift.

Det er endvidere vores vurdering, at der ved opgørelsen af aktieavancen i boet skal tages udgangspunkt i den faktiske handelsværdi på den valgte skæringsdag. Eventuelle gaver eller udbytter som er ydet eller vedtaget i perioden fra dødsdagen og frem til den valgte skæringsdag skal ikke tillægges den faktiske handels-værdi.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at den gave, som A A/S yder til Fonden ikke er pålagt boafgift, hvis gaven ydes på et tidspunkt, hvor Boet efter Spørger er ejer af alle aktier i A A/S.

Lovgrundlag

Skatteforvaltningsloven § 21

Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. Det kan være om en disposition, som spørgeren har foretaget eller påtænker at foretage.

Stk.2. Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for andre end spørgeren af en disposition, som spørgeren påtænker at foretage, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3.

Stk.3. Bindende svar gives ikke på spørgsmål om den skattemæssige virkning af toldlovgivningen. Bindende svar gives heller ikke på spørgsmål om bevillinger eller dispensationer vedrørende påtænkte dispositioner.

(...)

Skatteforvaltningsloven § 23

Samtidig med indgivelse af en anmodning om et bindende svar skal der betales et gebyr på 300 kr. (2010-niveau). Gebyret reguleres efter § 20 i personskatteloven. Gebyret betales tilbage, hvis anmodningen afvises eller tilbagekaldes.

Dødsboskifteloven § 80

Skifteretten beregner og opkræver bo- og tillægsboafgift efter reglerne i lov om afgift af dødsboer og gaver og kan forinden forelægge spørgsmål om afgiftsberegningen for told- og skatteforvaltningen.

(...)

Forarbejder

Af forarbejderne Skatteforvaltningsloven, lov nr. 427 af 6. juni 2005, L110 2004/05 til § 21 fremgår, at "efter stk. 1 kan der indhentes bindende svar fra told- og skatteforvaltningen om de skattemæssige virkninger for spørgeren af en foretagen eller påtænkt disposition. Efter stk. 2 kan der indhentes bindende svar fra told- og skatteforvaltningen, respektive Skatterådet, om de skattemæssige virkninger for andre end spørgeren af en påtænkt disposition.

Det er i begge tilfælde en forudsætning, at dispositionen er foretaget eller påtænkes foretaget af spørgeren, eller at spørgeren repræsenterer den, der har foretaget eller påtænker at foretage dispositionen."

"Der gives bindende svar for andre end spørgeren af en påtænkt disposition, men kun hvis spørgsmålet er om virkningen af indkomstskat, ejendomsværdiskat eller afgift efter pensionsbeskatningsloven."

"Bindende svar gives kun om de skattemæssige virkninger. Der gives således kun bindende svar om forhold, hvor der kan eller skal træffes en forvaltningsafgørelse, og afgørelsen skal vedrøre spørgsmål om beskatning. Der gives ikke bindende svar om faktisk forvaltningsvirksomhed eller om eksempelvis kontrol, straf, gebyrer og forrentning.

Bindende svar gives kun om de skattemæssige virkninger af en disposition. Det vil sige handlinger, der har en skattemæssig konsekvens, hvad enten den fører til skattepligt eller til skattefritagelse."

"Bindende svar gives som udgangspunkt om al skattelovgivning, bortset fra lovgivning om told, samt om bevillinger eller dispensationer for så vidt angår påtænkte dispositioner. Der kan dog kun gives bindende svar om skattelovgivning, der administreres af told- og skatteforvaltningen, jf. § 1."

Begrundelse

Der kan anmodes om bindende svar vedrørende den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. skatteforvaltningsloven§ 21, stk. 1.

Spørgsmålet vedrører, om der skal betales boafgift. Beregning af boafgift foretages af skifteretten, jf. dødsboskifteloven § 80, stk. 1.

Da SKAT ikke har kompetence til at afgøre spørgsmålet om boafgift, kan der ikke gives bindende svar om forholdet, jf. skatteforvaltningsloven § 21, stk. 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Afvises" 

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at gaver, som selskabet A A/S måtte have ydet til Fonden, såvel før, som efter Boets indtræden, ikke, hverken direkte eller indirekte, skal medtages ved opgørelsen af Boets skattepligtige indkomst, herunder ved opgørelsen af Boets aktieindkomst.

Lovregler

Dødsboskatteloven § 4, stk. 1.

Som dødsboets indkomst anses indtægter og udgifter vedrørende den formue, der tilhører dødsboet, og som er inddraget under skiftet.

Dødsboskatteloven § 21.

Bobeskatningsindkomsten opgøres efter skattelovgivningens regler for personer, medmindre andet følger af reglerne i dette kapitel.

Stk.2. Aktieindkomsten og CFC-indkomsten i bobeskatningsperioden opgøres efter skattelovgivningens regler for personer, medmindre andet følger af reglerne i dette kapitel. Bobeskatningsperiodens CFC-indkomst er skattepligtig, men medregnes ikke ved opgørelsen af bobeskatningsindkomsten, jf. § 33.

Stk.3. Opgørelsen af bobeskatningsindkomsten, aktieindkomsten og CFC-indkomsten foretages efter de regler, der gælder for dødsåret.

Forarbejder

Af forarbejderne til dødsboskatteloven L 90 af 27. november 1996 fremgår bl.a. :

"Til § 4:

...Efter stk. 1 omfatter boets indkomstskattepligt indtægter og udgifter af den formue, der tilhører dødsboet, og som er inddraget under skiftet....

Ved indtægter og udgifter forstås - i overensstemmelse med almindelig skatteretlig terminologi - ikke kun løbende indtægter såsom formueafkast og løbende forfaldende udgifter, men også gevinst og tab ved dødsboets afståelse af aktiver og afvikling af passiver.

...

Til § 21

Bestemmelsens stk. 1 og 2 indeholder hovedreglerne for opgørelsen af bobeskatningsindkomsten (skattepligtig indkomst i bobeskatningsperioden), samt bobeskatningsperiodens aktieindkomst og CFC-indkomst. Opgørelserne sker efter samme grundprincipper som for personer. De efterfølgende bestemmelser indeholder en række særregler, der fraviger dette.

For så vidt angår den skattepligtige indkomst i boperioden er stk. 1 en videreførelse af kildeskattelovens § 21.

De grundlæggende regler om opgørelsen af skattepligtig indkomst hos personer findes i statsskattelovens §§ 4-6 og i personskatteloven. For dødsboernes vedkommende skal den skattepligtige indkomst ikke opdeles i personlig indkomst og kapitalindkomst. Det betyder, at en stor del af personskatteloven er uden relevans.

For så vidt angår aktieindkomst fremgår det forudsætningsvis af personskattelovens § 15, stk. 2-6, at aktieindkomst også efter de gældende regler grundlæggende set opgøres på samme måde for dødsboer som for personer. Derimod beskattes aktieindkomst ikke på samme måde i dødsboerne som hos personer, jf. personskattelovens § 15 og dette lovforslags § 32."

Praksis

SKM2013.31.SR.

Skatterådet svarer bekræftende på, at gaver fra A A/S til Fonden B ikke vil kunne blive betragtet som maskeret udlodning og dermed skattepligtigt for Person x som aktionær i A A/S.

Ligeledes svarer Skatterådet, at gaver fra A A/S til Fonden B ikke vil kunne blive betragtet som maskeret udlodning og dermed skattepligtigt for Boet efter Person x som aktionær i A A/S.

Af begrundelsen fremgår, at gaver fra A A/S til Fonden B som udgangspunkt ikke skulle anses for ydet som konsekvens af hovedaktionærens direkte eller indirekte økonomiske eller personlige interesse, hvorfor gaver ydet af A A/S efter Person x´s død, heller ikke vil blive anset for skattepligtig som maskeret udlodning / udbytte for Boet efter Person x som aktionær i A A/S.

Skatteministeriet henviser dog til bestemmelsen i selskabslovens § 194, og at Skatteministeriet ved nærværende svar ikke har taget stilling til, om der er selskabsretlige forhindringer for, at A A/S yder en gave til fonden.

Den Juridiske Vejledning 2014-1 afsnit C.E.3.3.4.3.4.1.

Reglen omfatter skiftede dødsboer, hvor skiftet sker i forbindelse med dødsfaldet, og hvor dødsboet ikke er skattefritaget efter DBSL § 6.

Dødsboet skal som hovedregel beskattes af fortjeneste ved udlodning af aktier. Det betyder, at succession er udelukket.

Cirkulære nr. 18 af 17. november 1982, pkt. 17

Aktier og obligationer, der er børsnoterede, ansættes til kursværdien svarende til den noterede kurs (køberkurs) på det for skatte- og afgiftsberegningen afgørende tidspunkt, eventuelt den nærmest forud for dette noterede kurs. Til børsnoterede kurser henregnes de på fondsbørsen fastsatte kurser.

Værdiansættelsen for unoterede aktier skal ske efter aktiernes handelsværdi.

Begrundelse

Ved besvarelsen er forudsat, at dødsboet bliver et skattepligtigt dødsbo.

Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst i et dødsbo vedrørende aktieavance, opgøres denne på samme måde, som ved opgørelse af aktieindkomsten for personer.

I dødsboets skattepligtige indkomst indgår indtægter og udgifter af den formue, der tilhører dødsboet, og som er inddraget under skiftet, jf. bobeskatningsloven § 4.

Ved indtægter og udgifter forstås ikke kun løbende indtægter såsom formueafkast og løbende forfaldende udgifter, men også gevinst og tab ved dødsboets afståelse af aktiver og afvikling af passiver.

Udloddede udbytter til dødsboet vil således indgå i boets indkomst, ligesom eventuel avance eller tab ved afståelse af aktierne vil indgå.

Som det fremgår af det tidligere afgivne bindende svar, vil gaver fra A A/S til Fonden ikke blive anset for maskeret udlodning til boet, og dermed ikke være skattepligtig indkomst for boet.

Ved afståelse eller udlodning af aktierne, opgøres en eventuel avance som udgangspunkt som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen.

Afstås aktierne ikke, men udloddes inden boets afslutning, vil det være handelsværdien på det af boet valgte skæringstidspunkt, der anses for afståelsessummen.

Det er under forudsætning om boets skattepligt samt iagttagelse af det tidligere afgivne bindende svar SKATs opfattelse, at de omhandlede gaver ikke vil indgå i boets skattepligtige indkomst, og at gaverne ikke vil påvirke aktiernes handelsværdi ved opgørelse af eventuel avance for boet, på anden måde end gennem en reduktion af A A/S formue og dermed i reduktion af handelsværdien af A A/S.

SKAT har ved nærværende svar fortsat ikke taget stilling til, om der er selskabsretlige forhindringer for i fremtiden at give en gave og eventuelle skattemæssige konsekvenser af sådanne selskabsretlige forhindringer.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstillinger og begrundelser.