Dato for udgivelse
04 Apr 2014 10:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Mar 2014 11:43
SKM-nummer
SKM2014.237.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-5723987
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer
Emneord
Forsikring, forsikringsagent, skadesforsikringsafgift, afgiftspligt, avance
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at Spørger, som er forsikringsagent og leasinggiver, ikke skal betale skadesforsikringsafgift af den samlede betaling, som Spørger opkræver hos leasingtagere, når Spørger efter aftale inddrager de leasede genstande under en gruppepolice, hvor Spørger er forsikringstager. Skadesforsikringsafgiften skal derimod beregnes af den præmie for skadesforsikring, som Spørger betaler til forsikringsselskabet, jf. skadesforsikringsafgiftslovens § 1, stk. 1, og § 3, stk. 1. Afgiften omfatter således ikke den avance/vederlag, som Spørger uafhængigt af forsikringsselskabet tillægger forsikringspræmien ved opkrævning hos leasingtagere, og som tilfalder Spørger.

Skatterådet bekræfter videre, at Spørger som forsikringsagent ikke er en forsikringsvirksomhed, der er pligtig til at lade sig registrere for og indbetale afgift efter lov om afgift af skadesforsikringer, jf. lovens § 1, stk. 1, § 5, og § 6, stk. 1.

Reference(r)

Skadesforsikringsafgiftslovens § 1, stk. 1, § 3, stk. 1, § 5, og § 6, stk. 1.

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit E.A.6.1.2.2

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit E.A.6.1.2.3

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit E.A.6.1.4.1

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit E.A.6.1.4.2


Spørgsmål 

 1. Skal der betales skadesforsikringsafgift på 1,1 procent af den præmie, A A/S (leasingvirksomhed/leasinggiver) opkræver hos leasingtagere?
 2. Er Spørger (A A/S) en "forsikringsvirksomhed", som er pligtig til at lade sig registrere for og afregne skadesforsikringsafgift af præmierne efter lov om afgift af skadesforsikringer? 

Svar

 1. Nej
 2. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger (A) er et leasingselskab. Spørger køber udstyr hos 3. mand, for hvilket der udarbejdes en leasingaftale mellem Spørger (leasinggiver) og kunden (leasingtager), om at kunden leaser (opnår brugsret til) udstyret i en given periode. I leasingaftalen stiller Spørger (leasinggiver) krav om, at leasinggenstanden er forsikret i leasingperioden for leasingtagers regning.

Leasingtager kan vælge at benytte eget forsikringsselskab. I så fald anmelder Spørger (leasinggiver) transport i eventuelle skadeserstatninger overfor leasingtagers forsikringsselskab ved en panthaverdeklaration. Leasingtager kan alternativt vælge, at Spørger (leasingvirksomheden) forsikrer genstanden på egen gruppeforsikring hos forsikringsselskabet X (herefter benævnt forsikringsselskabet). Spørger (leasingvirksomheden) optræder i så fald som forsikringsagent og pålægger den af forsikringsselskabet opkrævede præmie til leasingvirksomheden en avance/provision, som samlet opkræves som forsikringspræmie hos leasingtager. Denne forsikringspræmie opkræves som en momsfri ydelse hos leasingtager efter pålæg fra SKAT. Spørger (leasingvirksomheden) betaler afgift efter lov om afgift af skadesforsikringer til forsikringsselskabet af den præmie, forsikringsselskabet opkræver.

Spørger (leasingvirksomheden) betaler ikke afgift af skadesforsikring (1,1 %) af forskellen (avance/provision) mellem den præmie, som opkræves hos leasingtager og den afgiftspligtige præmie, leasingvirksomheden betaler til forsikringsselskabet.

Supplerende oplysninger:

 • Leasingvirksomheden (Spørger) er i forhold til leasingtager ikke forsikringsgiver og driver ikke forsikringsvirksomhed.
 • Leasingvirksomheden (Spørger) er ejer af leasinggenstanden, der forsikres.
 • Leasingvirksomheden (Spørger) er forsikringstager i policen til gruppeforsikring af leasinggenstande udstedt af forsikringsselskabet.
 • Gruppeforsikringen er en kaskoforsikring og omfatter ikke ansvarsforsikring.
 • Leasingtager kan vælge, hvor leasinggenstanden skal forsikres.
 • Der tegnes ikke individuel police for hver leasinggenstand, men der sker anmeldelse på en samlet police med regulering, tegnet hos forsikringsselskabet af leasingvirksomheden (Spørger).
 • Forsikringsselskabet opkræver og afregner afgift af skadesforsikring til SKAT af den præmie, der opkræves hos leasingvirksomheden (Spørger).
 • Den indregnede avance/provision, som bliver lagt oveni den af forsikringsselskabet opkrævede præmie overfor leasingvirksomheden, udgør typisk 20-30 %. På udvalgte udstyrstyper og ved mindre leasingaftaler kan avancen dog være større.
 • Leasingselskabet (Spørger) og dets associerede selskaber har et samlet udlån på [udeladt] mia. kr. Heraf er leasinggenstande med en forsikringssum på [udeladt] mio. kr. forsikret på den gruppepolice udstedt af forsikringsselskabet, hvor leasinggiver (Spørger) er forsikringstager.

Som bilag til anmodningen vedlægges "leasingforslag", hvoraf leasingtagers valgmulighed i forhold til forsikring fremgår, leasingaftale, forsikringscertifikat, Forsikring - generel kundeinformation og forsikringsbetingelser, fakturaeksempel og forsikringsliste, hvoraf fremgår leasingaftalen med præmieberegning overfor forsikringsselskabet.

Bilagsmaterialet, som har været forelagt SKAT, vedrører eksempel på leasing af en el-truck til en kunde. Det fremgår, at Spørger (leasingselskabet) tilbyder kunden samtidig med indgåelse af leasingaftalen at tegne forsikring hos forsikringsselskabet X for brand-, tyveri- og vandskade samt maskinkasko- og EDB-kaskoforsikring, til en årlig præmie på 724 kr.

Af leasingaftalen fremgår, at Spørger tegner forsikringen af det leasede udstyr i eget navn, men for leasingtagerens regning, og at forsikringspræmien opkræves sammen med leasingydelsen, samt at Spørger forbeholder sig ret til at ændre forsikringspræmien. Det fremgår videre, at vilkårene for forsikringen følger af 3 vedlagte dokumenter benævnt Forsikringscertifikat, Kundeinformation og Forsikringsbetingelser, som leasingtageren skal erklære at have gjort sig bekendt med.

Af forsikringscertifikatet fremgår det bl.a., at de forsikrede genstande indtegnes under en nærmere specificeret fællespolice, som er udstedt til Spørger. Det fremgår, at ved skader som følge af grov uagtsomhed, eller hvor skaden ikke er dækket af forsikringen, har forsikringsselskabet regres overfor leasingtager for udbetalte erstatningsbeløb. Forsikringen kan opsiges af leasingtager med en måneds varsel til den 1/7, men løber dog senest til ophøret af leasingperioden. Det fremgår, at forsikringen træder i kraft, når leasingaftalen er underskrevet og godkendt af Spørger.

Af dokumentet "Generel kundeinformation" fremgår ud over dækningsomfang, selvrisiko mv. bl.a., at Spørger er formidler af forsikringen. I tilfælde af skade udbetales erstatningen direkte til Spørger. Det fremgår videre, at Spørger virker som agent for forsikringsselskabet X. Under overskriften "Provision eller lignende" fremgår, at formidleren kan opkræve provision eller andet vederlag for formidling af forsikringen og på forlangende oplyser størrelsen heraf. Det oplyses endvidere, at kunden (leasingtager), når der bliver brug for forsikringen, skal henvende sig direkte til forsikringsselskabet X og endvidere har klagemulighed overfor dette.

Af dokumentet om forsikringsbetingelser for de omhandlede forsikringer til leasingtagere hos A, som er udstedt af forsikringsselskabet X fremgår det bl.a., at forsikringstagerne er A, samt (x antal) [udeladt] andre leasingselskaber. Det fremgår videre, at der er tale om en leasingforsikring, som omfatter genstande på leasingkontrakter leaset af forsikringstager, og at de forsikrede objekter er leaset til forsikringstagerens kunder. Det fremgår videre bl.a., at i tilfælde af en forsikringsbegivenhed skal leasingtager uophørligt anmelde skaden til forsikringsselskabet X, og at enhver skadesudbetaling sker til forsikringstageren (Spørger).

Af opkrævningen vedr. leasingydelse overfor kunden i det fremlagte eksempel vedr. leasing af en el-truck fremgår det, at der opkræves 60 kr. vedr. forsikring pr. måned (svarende til et samlet årligt beløb på 720 kr.).

Af en forsikringsliste vedrørende et nærmere angivent policenummer fremgår det, at der bogføres et skyldigt beløb i præmie vedr. leasingkontrakten i eksemplet på 46,40 kr. for en given måned, og at skadesforsikringsafgiften beregnes af dette beløb.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er Spørgers opfattelse, at spørgsmål 1 og 2 skal besvares med nej.

Spørgers begrundelse for, hvorfor leasingvirksomheden ikke er pligtig til at lade sig registrere og afregne afgift efter lov om afgift af skadesforsikringer er følgende:

Leasingvirksomheden er ikke en "forsikringsvirksomhed" som angivet i lov om afgift af skadesforsikringer. Forsikringsvirksomhed i lovens forstand. i den konkrete situation er det forsikringsselskabet, der udsteder policen, og ikke leasinggiver, der er "forsikringsagent" på vegne af forsikringsselskabet.

Leasingtager er ikke forsikringstager på den forsikrede leasinggenstand. Leasingtager betaler en ydelse benævnt forsikring, der dækker det forhold, at leasinggiver (Spørger) og leasingtager har aftalt, at leasinggiver forsikrer leasinggenstanden på leasingtagers vegne på en gruppepolice udstedt til leasingvirksomheden (Spørger) med denne som forsikringstager.

Leasingtager kan vælge at tegne forsikring på leasinggenstanden i eget forsikringsselskab.

Under 50 % af leasingvirksomhedens (Spørgers) udlån (fysiske leasinggenstande) er forsikret på gruppeforsikringen. Aftalen mellem leasinggiver og -tager om, hvor forsikring af leasinggenstanden skal tegnes, sker i "fri konkurrence". Hermed menes, at leasingvirksomheden (Spørger), som følge af "stordrift/mængderabat", kan tilbyde leasingtager, at leasinggiver forsikrer leasinggenstanden til en konkurrencedygtig pris - inklusiv den avance/provision, som leasingvirksomheden (Spørger) har lagt oveni den afgiftspligtige præmie, som forsikringsselskabet opkræver leasingvirksomheden (Spørger).

Den af forsikringsselskabet overfor leasingvirksomheden opkrævede afgiftspligtige præmie kan stå alene og dækker i sin helhed den afgiftspligtige skadesforsikring. Leasingvirksomheden (Spørger) er ikke pligtig til at pålægge avance/provision i den overfor leasingtager opkrævede ydelse dækkende forsikring af leasinggenstanden.

SKAT modtager korrekt afgift af skadesforsikringen afregnet af forsikringsselskabet. Afgiften må dog antages at være mindre, som følge af stor volumen på policen, set i forhold til, hvis der skulle være betalt afgift af præmie på tilsvarende leasinggenstande, opkrævet på individuelle policer.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at der ikke skal betales skadesforsikringsafgift på 1,1 % af den præmie, Spørger (leasingvirksomheden/leasinggiver) opkræver hos leasingtagere.

Lovgrundlag

Skadesforsikringsafgiftsloven

"§ 1. Der skal betales afgift til statskassen af præmier for skadesforsikringer i følgende tilfælde:
1) Når forsikringsaftalen er indgået her i landet,
2) når den forsikrede risiko er placeret her i landet, uanset hvor aftalen er indgået, (...)

§ 2. Afgiften udgør 1,1 pct. af forsikringspræmien.

§ 3. Ved præmie forstås efter denne lov vederlaget, som betales for en skadesforsikring, uanset hvem der betaler vederlaget. Består vederlaget helt eller delvis af andet end penge, medregnes værdien heraf til vederlaget.
(...)"

Lov om forsikringsformidling
(Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 22. august 2013)

"§ 2. I denne lov forstås ved
(...)
3) Forsikringsagentvirksomhed: Den aktivitet, der består i efter aftale med et eller flere forsikringsselskaber at formidle forsikringsselskabets forsikringsprodukter."

Forsikringsaftaleloven
(Lovbekendtgørelse nr. 999 af 5. oktober 2006 med senere ændringer)

" II. SKADESFORSIKRING
A. Almindelige bestemmelser
Forsikring af trediemands interesse
§ 54. Er tingsforsikring tegnet uden angivelse af nogen bestemt interesse,
anses forsikringen tegnet til fordel for enhver, der som ejer,
panthaver eller indehaver af anden tinglig ret, eller fordi han bærer faren
for tingen, vil lide tab ved, at den forringes eller går til grunde. (...)"

Forarbejder

Bemærkningerne til lovforslag til skadesforsikringsafgiftsloven

Om § 1:
"I lov om afgift af skadesforsikring skal begrebet skadesforsikring forstås som en aftale, hvor et forsikringsselskab overtager den økonomiske risiko for en uvis begivenheds indtræden. Efter forsikringsaftalelovens § 35 kan enhver lovlig interesse, der lader sig ansætte i penge, være genstand for skadesforsikring. Forsikringen kan tegnes for forsikringstagerens eller tredjemands interesse."

Om § 3
"Formålet med bestemmelsen er at undgå, at afgiftsgrundlaget kunstigt holdes nede for at reducere afgiftsbetalingen.
Til stk. 1
I § 3, stk. 1, præciseres det, at der med præmie forstås det vederlag, der betales for en skadesforsikring, og at det er uden betydning, om prisen, altså vederlaget, betales af forsikringstageren eller af 3.-mand.
(...)"

Praksis

Praksis fra Skatterådet

SKM2013.646.SR

Skatterådet fandt ikke, at en virksomheds ydelser vedrørende levering af vejhjælp var omfattet af skadesforsikringsafgift. Skatterådet lagde bl.a. vægt på, at ydelserne ikke blev leveret af et forsikringsselskab, som omhandlet i bemærkningerne til lovens § 1.

Begrundelse

Det fremgår af sagens faktiske oplysninger, at forsikringsforholdet i den beskrevne situation udgøres af et 3-partsforhold. Forsikringsselskabet har indgået en forsikringsaftale (gruppepolice) med Spørger (leasinggiver) som forsikringstager, der fastsætter rettigheder og forpligtelser mellem forsikringsselskabet og leasinggiver, og mellem forsikringsselskabet og leasinggivers kunder, dvs. leasingtagerne. Det fremgår således, at forsikringspolicen er udstedt til Spørger, men at forsikringsselskabet i flere henseender i henhold til policen er forpligtet overfor leasingtagerne.

Der er tale om en tingsforsikring, idet den dækker nærmere omhandlede genstande (genstande omfattet af forsikringstagers leasingkontrakter med deres kunder).
 
Spørger ejer de leasede og forsikrede genstande, men det fremgår, at kunden, som har brugsret til genstandene, er ansvarlig for evt. skader på materiellet i leasingperioden, og i den forbindelse kan vælge enten at tegne forsikring via Spørger, eller forsikre den leasede genstand i eget forsikringsselskab. Forsikringsydelsen leveres således i leasingtagers interesse, og Spørger inddrager genstanden under gruppeforsikringen efter aftale med leasingtager.

Betalingen til forsikringsselskabet for forsikringen foretages af Spørger, og dette dækkes af betalingen fra Spørgers kunder, som herudover betaler et yderligere beløb, som går til Spørger. Kundens samlede betaling til Spørger for tegning af forsikringen benævnes "præmie". Spørgers kunder kender imidlertid ikke den egentlige præmie til forsikringsselskabet, men det fremgår, at kunden på forespørgsel kan få oplyst Spørgers provision/vederlag.

Det fremgår af lovens § 1, stk. 1, og § 2, at skadesforsikringsafgift er en præmieafgift, der opkræves med 1,1 procent af præmien for skadesforsikringer.

Spørgsmålet vedrører således, om der skal betales afgift af den præmie, som Spørger opkræver af leasingtagerne for de pågældende forsikringer, eller af den præmie, som forsikringsselskabet opkræver Spørger vedrørende forsikringsforholdet.

Det er SKATs opfattelse, at afgift af den pågældende forsikring skal beregnes af den præmie, der opkræves af forsikringsselskabet overfor Spørger. Der henvises til lovens § 1, stk. 1, hvoraf det fremgår, at der skal betales afgift af præmier vedrørende skadesforsikring, og lovbemærkningerne til § 1, stk. 1, hvoraf det fremgår, at der med begrebet skadesforsikring forstås en aftale, hvor et forsikringsselskab overtager den økonomiske risiko for en uvis begivenheds indtræden.

Med præmien, dvs. vederlaget for skadesforsikring, forstås således det vederlag, der betales til forsikringsselskabet for at overtage den økonomiske risiko for indtræden af de skader, der er dækket af forsikringsaftalen.

Der lægges i den forbindelse vægt på, at det i forholdet mellem forsikringsselskabet og Spørger er frivilligt for Spørger, om denne overfor leasingtager vil opkræve honorar/vederlag, som lægges oveni den pris, der opkræves hos leasingtageren for forsikringen. Dette yderligere beløb kan dermed ikke anses som en del af forsikringsselskabets pris for forsikringen, og der er dermed ikke tale om vederlag for forsikringsselskabets ydelse i form af skadesforsikring. 

Det bemærkes videre, at det følger af § 3, stk. 1, og bemærkningerne til bestemmelsen, at der med præmie forstås vederlaget for forsikringen, uanset om det betales af forsikringstageren eller af 3.-mand. Præmien til forsikringsselskabet er således afgiftspligtig, uanset at forsikringen er tegnet som en gruppepolice, og der er tale om et trepartsforhold, hvor forsikringen er tegnet i 3.-mands interesse og for 3.-mands regning.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at Spørger ikke er en "forsikringsvirksomhed", som er pligtig til at lade sig registrere for og afregne skadesforsikringsafgift af præmier efter lov om afgift af skadesforsikringer.

Lovgrundlag

Skadesforsikringsafgiftsloven

§ 1, stk. 1 (refereret under spørgsmål 1)

"§ 5. Afgiften betales af forsikringsvirksomheder, der indgår eller har indgået aftaler om skadesforsikring, jf. § 1.

§ 6. Afgiftspligtige virksomheder, der indgår eller har indgået aftaler om skadesforsikring, hvor præmien er afgiftspligtig efter § 1 og ikke er fritaget for afgift efter § 4, skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen.
(...)"

Forarbejder

Der henvises til forarbejderne til § 1, som er refereret under spørgsmål 1

Praksis

Der henvises til praksis refereret under spørgsmål 1.

Begrundelse

Det fremgår, at Spørger ikke er en virksomhed, som påtager sig en forsikringsrisiko, jf. lovens § 1, stk. 1, og forarbejderne hertil. Spørger virker derimod som agent for et forsikringsselskab. Spørger kan dermed ikke anses som en afgiftspligtig forsikringsvirksomhed efter lovens § 5, og skal derfor heller ikke registreres efter lovens § 6, stk. 1, og afregne afgift til SKAT.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.