Dato for udgivelse
24 mar 2014 09:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 nov 2013 11:03
SKM-nummer
SKM2014.203.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
12-0262554
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Operasanger, fradrag, udgifter
Resumé

En operasangers udgifter til stemmetræning / sangundervisning, rejseudgifter samt udgifter til transport og ophold blev godkendt som fradragsberettiget.

Reference(r)

Ligningsloven § 9
Statsskatteloven § 6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2 afsnit C.A.7.3.6

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-2, afsnit C.A.3.1.7.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-2, afsnit C.A.3.1.4.

Klagen vedrører en operasangers fradrag for udgifter til stemmetræning/sangundervisning, rejseudgifter samt udgifter til transport og ophold i Y1. Herudover vedrører klagen fradrag for udgifter til halslæge og undertøj.

Landsskatterettens afgørelse
Udgifter til stemmetræning/sangundervisning
SKAT har nægtet fradrag for udgifter til sangundervisning i Y1 med 4.470 kr.

Landsskatteretten godkender fradrag for udgifter til sangundervisning i Y1 med 4.470 kr.

Udgifter til rejse, ophold og kost og logi i Y1
SKAT har nægtet fradrag for udgifter til henholdsvis transport og ophold i Y1 med 3.500 kr. samt kost og logi med 7.350 kr.

Landsskatteretten godkender fradrag for udgifter til henholdsvis transport og ophold med 3.500 kr. samt udgifter til kost og logi med 2.534 kr.

Udgifter til halslæge
SKAT har nægtet fradrag for udgifter til halslæge med 1.850 kr.

Landsskatteretten godkender fradrag for udgifter til halslæge med 1.850 kr.

Udgifter til undertøj
SKAT har nægtet fradrag for udgifter til undertøj med 547 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Udgifter til stemmetræning/sangundervisning
Sagens oplysninger
Det fremgår af sagen, at klageren er uddannet operasanger fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Efter endt uddannelse har klageren boet i Y1, hvor hun har specialiseret sig indenfor belcanto stilen hos diverse dygtige sanglærere som FM, SR m.fl. Klageren har i 2006 vundet tre priser ved internationale konkurrencer og har gennem tiden været engageret som operasanger i flere forskellige operaforestillinger ved forskellige operahuse og orkestre i Europa og Egypten.

Klageren var i peroden den 1. november 2010 til den 11. december 2010 ansat som sanger i G1 til forestillingen X1. Det fremgår af kontrakten mellem klageren og G1 blandt andet, at klageren forpligter sig til at møde forberedt til første prøve.

Det fremgår af en kontrakt mellem klageren og G1, at klageren i perioden fra den 6. februar 2011 til 12. februar 2011 og igen fra den 21. februar 2011 til 30. marts 2011 var ansat som sanger til operaforestillingen X2. Det fremgår blandt andet af aftalen, at klageren forpligter sig til at have rollen indstuderet både musikalsk og scenisk ved prøvestart, at G1 fremsender DVD-optagelse af forestillingen til dette formål, og at klageren fik udbetalt et enkeltstående indstuderingshonorar på 5.000 kr.

Herudover har klageren været ansat som operasanger af teatret G2 i Y2 til forestillingen X3. Prøverne skulle foregå i perioden den 16. marts til den 18. april 2010.  Det er oplyst af klageren, at hun som følge af ansættelsen på teatret fik sangundervisning af LS første gang i april 2010.

Klageren har i indkomståret 2010 fratrukket 4.470 kr. i udgifter til stemmetræning/sangundervisning, som har fundet sted i Y1 i juni og september 2010. Der er fremlagt en kvittering af 16. juni 2010 fra stemmetræner/-underviser (voice teacher) LS, hvoraf det fremgår, at klageren har betalt 360 Euro for stemmetræning/sangundervisning. Herudover er der fremlagt en erklæring fra samme person dateret den 18. juli 2012, hvoraf det fremgår, at klageren har betalt i alt 630 Euro for stemmetræning/sangundervisning i perioden juni til september 2010, og at stemmetræningen/sangundervisningen var forberedelse til klagerens roller i forestillingerne X1 og X2, som skulle finde sted i 2010 og 2011.

SKAT's afgørelse
SKAT har nægtet fradrag for udgifter til stemmetræning/sangundervisning med 4.470 kr.

SKAT har henvist til LSRM 1959.153, hvor en operasanger havde benyttet sanglærer for at holde stemmen i brugbar stand. Han fremførte, at undervisningen var nødvendig for stemmens bevarelse, og at den undervisning, der blev stillet til rådighed af arbejdsgiver alene vedrørte bestemte operapartier, som teatret tildelte ham. Landskatteretten anså, at udgifterne vedrørte skatteyderens videreuddannelse og godkendte ikke fradrag herfor.

Klageren er ikke i kontrakterne blevet opfordret eller anbefalet eller pålagt af hvervgiverne at få sangundervisning i Y1. Der er ikke bevilget tjenestefrihed med løn. Ligeledes er der ikke givet tilskud til sangundervisning i Y1 af hvervgivere.

Klageren har ifølge kontrakten forpligtet sig til at have rollen til X2 indstuderet musikalsk og scenisk, og har i forbindelse hermed modtaget en DVD-optagelse fra arbejdsgiver til brug for indstudering af rollen.

At klageren i 2011 fra X2 har modtaget et indstuderingshonorar på 5.000 kr. har SKAT ikke tillagt afgørende betydning, da det ikke fremgår af aftalen med hvervgiver, at indstudering skal foregå med sanglærer i Y1.

Det fremgår af klagerens kontrakt vedr. X1 forestillingen, at hun skulle møde forberedt til første prøve. Det fremgår ikke af aftalen med hvervgiver, at indstuderingen/forberedelsen skulle foregå med sanglærer.

SKAT har ikke anset udgifter til stemmetræning/sangundervisning for afholdt med henblik på at erhverve, sikre og vedligeholde klagerens indkomst.

Klagerens påstand og argumenter
Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at der er fradragsret for de faktisk afholdte udgifter til stemmetræning/sangundervisning med 4.470 kr.

Der foreligger dokumentation herfor. Klageren har modtaget henholdsvis 4 timers stemmetræning/sangundervisning i juni 2010 og 3 timer i september 2010 hos LS i Y3.

Den pågældende udgift er afholdt med henblik på at kunne opfylde kontrakterne vedrørende optræden i X1 forestillingen i slutningen af 2010 og i X2 i 2011.

Kontrakten vedrørende X1 er indgået den 26. januar 2010, og ifølge denne er klageren forpligtet til at møde forberedt til første prøve.

Kontrakten vedrørende X2 er indgået i august 2010. Ifølge denne er klageren forpligtet til at have rollen indstuderet både musikalsk og scenisk ved prøvestart. Der er modtaget en DVD hertil.

Klageren har altid arbejdet som operasanger, og rejsen til Y1 var sket udelukkende på grund af stemmetræningen/sangundervisningen for at vedligeholde hendes stemme. I perioden onsdag den 9. juni 2010 til tirsdag den 15. juni havde hun stemmetræning/sangundervisning torsdag, fredag og igen mandag og tirsdag. I perioden søndag den 19. september til onsdag den 22. september 2010 havde hun stemmetræning/sangundervisning mandag, tirsdag og onsdag. For ikke at overbelaste sin stemme skulle hun kun have 1 times stemmetræning/sangundervisning om dagen. Resten af tiden hørte hun optagelserne af sine sangtimer, reflekterede over det, hun havde lært og forberedte sig på næste dags intense undervisning. Derudover fordybede hun sig i sine kommende roller, gik i operaen og mødtes et par gange med en repetitør fra operaen.

Ud over stemmetræningen/sangundervisningen hos LS i juni og september 2010 har klageren i april 2010 fået stemmetræning/sangundervisning hos LS i forbindelse med sin ansættelse i forestillingen X3. 

SKAT har henvist til LSRM 1959.153. Denne vedrører en fastansat operasanger, der har taget sangundervisning for at vedligeholde stemmen. Landsskatteretten fandt, at der måtte være tale om videreuddannelse. Det er kendetegnende for de ældre afgørelser, at referatet er meget begrænset. Det er derfor usikkert, hvorvidt samtlige de forhold, der ligger til grund for afgørelsen, er medtaget. Endvidere er afgørelsen muligvis udtryk for, at udgifter, der relaterer sig til opgaver, som en ansat udfører for en arbejdsgiver, forventes afholdt af denne, hvis de er nødvendige for arbejdets udførelse. Afgørelsen er derfor ikke relevant her.

SKAT har ikke anset det for dokumenteret, at udgifterne har en direkte forbindelse til "løngivende stilling", og er nødvendige. Hertil skal bemærkes, at udgifterne netop ikke skal have forbindelse til "løngivende stilling", jf. ovenfor. Klageren har påvist, at udgifterne har en direkte forbindelse til konkrete honorarindtægter. Endvidere har SKAT ikke forudsætninger for at vurdere, om stemmetræningen er "nødvendig".

Endelig har SKAT henvist til LV.A.F.1.4, der er overflyttet til Juridisk Vejledning, C.A.4.3. 1.4. Afsnittet omhandler kurser og studierejser.

Udgiften vedrører reelt ikke en studierejse, men derimod 7 timers stemmetræning. Da den bedste træning kunne fås hos LS, der bor i Y1, var det nødvendigt at rejse dertil. Der henvises til TfS 1999.850, hvor en EF-dom fastslår, at undervisning mv. kan foregå over landegrænser.

Der skal endvidere henvises til TfS 2005.48, hvor der gives fradrag for undervisning, der ikke er kompetencegivende, samt til LSRM 1981. 201, der vedrører en lærers kursus inden for det område, han havde haft som liniefag, og som ansås for ajourføring. Det skal endvidere bemærkes, at afsnittet overvejende vedrører fastansatte lønmodtageres udgifter.

Herudover skal der henvises til to ikke offentliggjorte Landsskatteretskendelser af 31. januar 2001 og af 15. december 2000. Begge afgørelser anerkender fradrag for undervisning inden for det fag, klagerne var uddannet i, henholdsvis blæseteknik (ajourføring for en trompetist) og spille- og blæseteknik for en solobasunist.

Klageren er freelance operasanger, og de udgifter, hun afholder i forbindelse med indtægterne, er direkte fradragsberettigede som driftsudgifter, jf. statsskattelovens § 6, litra a.

Det må anses for dokumenteret, at stemmetræningen og de deraf afledte udgifter kan henføres direkte til to konkrete engagementer, og at der ikke er tale om videreuddannelse.

SKATs bemærkninger om, at det forhold, at en del af honoraret for X2 er til indstudering kun ville kunne tillægges betydning, hvis det direkte fremgik af kontrakten, at indstuderingen skulle foregå i Y1, samt at indstuderingen til X1 ikke ifølge kontrakten absolut skulle foregå hos en sanglærer, må anses for direkte irrelevant. Honorarer, der opnås ved freelance arbejde, sidestilles med indtægter fra selvstændig erhvervsvirksomhed i relation til driftsudgifter. Det er således de pågældende skatteyderes vurdering af, om udgiften er nødvendig eller ej, der er afgørende.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Det fremgår af kontrakterne mellem klageren og G1 i Y4 vedr. forestillingerne X1 og X2, at klageren som ansat af G1 fik udbetalt en månedsløn plus feriepenge (12,5 %) og pension (10 %), og at lønnen blev udbetalt månedsvis bagud. Landsskatteretten har herefter anset klageren for lønmodtager.

I medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. (L 1922-04-10 nr. 149)

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for lønmodtagere fradrages udgifter i forbindelse med udførelsen af det indtægtsgivende arbejde i det omfang, de samlede fradragsberettigede udgifter overstiger et grundbeløb på 5.500 kr. (2010-niveau). Det fremgår af ligningslovens § 9, stk. 1. (LBKG 2013-04-22 nr. 405)

På grundlag af de konkrete omstændigheder er det Landsskatterettens opfattelse, at udgifter til stemmetræning/sangundervisning i Y3, som klageren har afholdt i 2010, må anses som et led i ajourføring af klagerens konservatorieuddannelse og tidligere erhvervede kompetencer som udøvende operasanger. Klageren må herefter anses for berettiget til fradrag for udgifter forbundet hermed. Det kan ikke afvises, at undervisningen har haft en konkret forbindelse med klagerens indtægtserhvervelse.

Den påklagede afgørelse ændres herefter således at der godkendes fradrag for stemmetræning/sangundervisning med 4.470 kr.

Udgifter til rejse, ophold og kost og logi i Y1
Sagens oplysninger
Klageren har i forbindelse med stemmetræning/sangundervisning i Y1 fratrukket udgifter til transport og ophold med 3.500 kr. samt udgifter til kost og logi med 7.350 kr.

Klageren har i klagen til Landsskatteretten ændret påstanden om fradrag for udgifter til kost og logi til 2.534 kr. 

Der er fremlagt dokumentation for transportudgifter i form af flybilletter vedr. henholdsvis perioden den 9. juni 2010 til 16. juni 2010 lydende på 210,00 Euro og perioden den 19. september 2010 til 24. september 2010 lydende på 254,28 Euro.

Der er fremlagt dokumentation for udgifter til kost og logi i form af kvitteringer for perioden den 9. juni 2010 til den 15. juni 2010 og den 20. september 2010 lydende på 281.70 Euro for juni 2010 og 16,00 Euro for september 2010. 

SKAT's afgørelse
SKAT har nægtet fradrag for udgifter til henholdsvis transport og ophold med 3.500 kr. og kost og logi med 7.530 kr.

SKAT har ikke anset det for dokumenteret, at opholdene i Y1 har en direkte forbindelse til løngivende stilling, ligesom SKAT ikke har anset opholdene for nødvendige for klageren, jf. ligningsvejlednings afsnit A.F.1.4. SKAT har derfor ikke godkendt fradrag for udgifter til transport og ophold, jf. statsskattelovens § 6 stk. 1, litra a, og ligningsvejledningen § 9.

Rejseudgifter (kost og logi) kan fradrages ved indkomstopgørelsen til dækning af rejseudgifter, der påføres lønmodtageren, fordi lønmodtageren på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

SKAT har ikke anset for dokumenteret, at klageren er påført rejseudgifter på grund af afstanden mellem klagerens bopæl og et midlertidigt arbejdssted, og har ikke anset klageren for at være på rejse i relation til Ligningslovens § 9A.

Det er ligeledes ikke dokumenteret, at opholdene i Y1 har en direkte forbindelse til løngivende stilling, er nødvendige, og ikke er videreuddannelse, jf. statsskattelovens § 6 stk. i litra a.

Der er henvist til LSRM 1959, 153.

Klagerens påstand og argumenter
Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at der er fradragsret for de faktiske afholdte udgifter til transport og ophold i Y1 med 3.500 kr. og udgifter til kost og logi med 2.534 kr.

Der henvises til klagerens argumenter vedrørende påstanden om fradrag for udgifter til stemmetræning/sangundervisning ovenfor.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
I medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. (L 1922-04-10 nr. 149).

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for lønmodtagere fradrages udgifter i forbindelse med udførelsen af det indtægtsgivende arbejde i det omfang, de samlede fradragsberettigede udgifter overstiger et grundbeløb på 5.500 kr. (2010-niveau). Det fremgår af ligningslovens § 9, stk. 1. (LBKG 2013-04-22 nr. 405).

Det fremgår af ligningslovens § 9, stk. 2, blandt andet, at begrænsningen af fradraget efter stk. 1 omfatter ikke udgifter, som lønmodtagere kan fradrage efter ligningslovens § 9A.

Landsskatteretten har i sagen vedrørende påstanden om fradrag for udgifter til stemmetræning/sangundervisning i Y1 anset de afholdte udgifter som fradragsberettigede udgifter og godkendt fradrag herfor, jf. ovenfor. Klageren har i forbindelse med stemmetræningen/sangundervisningen i Y1 afholdt dokumenterede udgifter til transport, ophold samt til kost og logi. Som følge af delafgørelsen vedrørende fradrag for udgifter til stemmetræning/sangundervisning må udgifter til transport, ophold samt udgifter til kost og logi, der har været afholdt som følge af stemmetræningen/sangundervisningen i Y1 følgelig også anses som fradragsberettigede driftsudgifter omfattet af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra 1.

Landsskatteretten godkender herefter fradrag for henholdsvis udgifter til transport og ophold med 3.500 kr. og udgifter til kost og logi med 2.534 kr.  

Udgifter til halslæge
Sagens oplysninger
Der er fremlagt en kontrakt, indgået mellem klageren og teatret G2 i Y2. Kontrakten er skrevet på Y1's sprog. Det er oplyst af klageren, at hun ifølge kontrakten er ansat af teatret til at optræde i forestillingen X3, og at prøverne skulle foregå i perioden den 16. marts til den 18. april 2010. 

Klageren har i perioden den 18. marts til den 22. marts 2010 haft udgifter til halslæge og medicin, som følge af halsbetændelse. Der er fremlagt dokumentation for lægeordineret medicin på 62,09 euro og udgift til læge på 131,81 euro.

SKAT's afgørelse
SKAT har ikke godkendt fradrag for halslægebesøg og medicin med 1.850 kr. SKAT har anset udgiften som privat.

Af LSRM 1939,58 fremgår det, at en operasanger ikke kan fradrage udgifter til halslæge. Det fremgår ligeledes, at fradrag for udgifter til halslæge m.v. ansås dels uberettigede og dels for højt anslået. Klageren i sagen var ikke i stand til at dokumentere udgifterne, og havde opgjort dem efter bedste overbevisning. Landsskatteretten var enig med Skatterådet i, at de fradragne udgifter til noder mv. forekom meget højt anslået, og at udgifter til halslæge ikke kan fradrages i den skattepligtige indkomst.

Udgiften til halslæge er privat og kan derfor ikke fradrages, uanset klagerens anvendelse af sin stemme i sit arbejde.

Der er i afgørelse henvist til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, samt ligningslovens § 9.

Klagerens påstand og argumenter
Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at der er fradragsret for udgifter til halslæge og medicin med 1.850 kr.

Klageren havde indgået kontrakt med et teater i Y2, G2, hvorefter hun skulle optræde i X3. Prøverne skulle foregå i perioden den 16. marts til den 18. april.

Umiddelbart efter påbegyndelse af prøverne fik klageren halsbetændelse. Det var derfor af afgørende betydning for hendes opfyldelse af kontrakten, at hun hurtigst muligt fik halsen repareret. For at kunne få ordineret penicillin, var der nødvendigt at konsultere en læge.

SKAT har henvist til LSRM 1939.58, der vedrører et skønsmæssigt fradrag. Den konkrete udgift i nærværende sag kan henføres til en konkret indtægt. Det er derfor en fradragsberettiget driftsudgift, jf. statsskattelovens § 6, litra a.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
I medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. (L 1922-04-10 nr. 149).

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for lønmodtagere fradrages udgifter i forbindelse med udførelsen af det indtægtsgivende arbejde i det omfang, de samlede fradragsberettigede udgifter overstiger et grundbeløb på 5.500 kr. (2010-niveau). Det fremgår af ligningslovens § 9, stk. 1. (LBKG 2013-04-22 nr. 405).

Det fremgår af sagen, at klageren var engagereret i operaforestillingen X3 i Y1, hvor prøverne skulle finde sted i perioden den 16. marts til den 18. april 2010. Det er oplyst af klageren, at hun umiddelbart efter påbegyndelse af prøverne fik halsbetændelse og måtte konsultere en halslæge for en hurtig behandling, så hun kunne opfylde sin aftale med sin arbejdsgiver. Det fremgår af fremlagte dokumentation, at klageren i perioden den 18. til den 22. marts 2010 har afholdt udgifter til halslæge.    

Under disse omstændigheder må det anses for dokumenteret, at der er en konkret sammenhæng mellem de afholdte udgifter til halslæge og medicin på den ene side og indkomsterhvervelsen fra en stilling i en tidsbegrænset ansættelse i Y1 på den anden side. Afholdelsen af udgifterne må herefter anses for erhvervsmæssigt begrundet.  

Den påklagede afgørelse ændres herefter således, at der godkendes fradrag for de afholdte udgifter til halslæge og medicin.

Udgifter til undertøj
Sagens oplysninger
Det fremgår af en kontrakt indgået mellem klageren og G1, at klageren var ansat som sanger i G1 i perioden den 1. november til den 11. december 2010. Det fremgår ikke af aftalen, at klageren skulle anskaffe eller iføre sig en bestemt farve undertøj til forestillingerne.

Klageren har den 23. november 2010 købt almindeligt hudfarvet undertøj for 407 kr. Der er vedlagt dokumentation herfor.

SKAT's afgørelse
SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter til undertøj med 547 kr., da de afholdte udgifter anses for private. Uanset at tøjet er anvendt i forbindelse med forestillinger,

kan det ikke anses for at være så specielt, at det ikke kan anvendes privat.

Der er i afgørelse henvist til statsskattelovens § 6 stk. 1, litra a og ligningslovens § 9.

Klagerens påstand og argumenter
Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at der er fradragsret for køb af undertøj på 407 kr. Der er tale om udgifter til brug for optræden i syngespillet i X1 i G1 i Y4.

Ifølge vedlagte kontrakt er der afholdt prøver fra den 12. oktober til den 3. december.

Der er tale om hudfarvet undertøj uden pynt af nogen art. Klageren anvender aldrig sådant undertøj privat.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
I medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. (L 1922-04-10 nr. 149).

Den beregnede skatteindtægt er skattepligtig uden hensyn til, hvorledes den anvendes, altså hvad enten den benyttes til egen eller families underhold, betjening, nytte eller behagelighed, eller til formueforøgelse, til forbedring af ejendom, til udvidelse af næring eller drift, henlæggelse til reserve- eller andre lignende fonds, til gaver eller på anden måde. Det fremgår af statsskattelovens § 6, stk. 2.

Udgifter til undertøj er som udgangspunkt private udgifter. Klageren er ikke blevet pålagt af G1 at anskaffe eller iføre sig en bestemt farvet undertøj til forestillingerne, og det er ikke uegnet til privat brug. Klageren har derfor ikke dokumenteret den krævede sammenhæng mellem indkomsterhvervelsen og udgiftsafholdelsen, der giver grundlag for fradragsret efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra.

Den påklagede afgørelse stadfæstes herefter på dette punkt.