Dato for udgivelse
18 mar 2014 09:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 feb 2014 11:46
SKM-nummer
SKM2014.192.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, B-3433-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Principiel, bekræftende, genmæle, udgiftsbærer
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet, om et holdingselskab kunne fradrage henholdsvis administrationshonorarer, moms af dette og bonus til direktøren med i alt kr. 12.421.676 og kr. 575.636 i hhv. indkomstårene 2006 og 2007. For indkomståret 2007 vedrørte sagen tillige en forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst med kr. 797.000 som følge af, at SKAT havde tilbageført bonus tillagt indkomsten i dette år.

Landsskatteretten havde bl.a. givet selskabet medhold i, at administrationshonorar og bonus til direktør var fradragsberettigede udgifter.

Skatteministeriet indbragte Landsskatterettens kendelse vedrørende dette spørgsmål for domstolene. Selskabet erklærede sig enig med Skatteministeriet i, at sagen var af principiel betydning og sagen blev som følge heraf henvist til landsretten.

Skatteministeriet gjorde til støtte for synspunktet om manglende fradragsret gældende, at holdingselskabets udgifter til administration og bonus knyttede sig til selskabernes kapitalinteresser, og at udgifterne dermed ikke var afholdt med henblik på at erhverve, sikre eller vedligeholde selskabets skattepligtige indkomst, og at Landsskatterettens vurdering derfor var i strid med såvel ordlyden og rækkevidden af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, jf. SKM2012.13.HR. Skatteministeriet gjorde endvidere gældende, at holdingselskabet ikke kunne anses for rette udgiftsbærer i relation til de afholdte udgifter.

Under sagens forberedelse tog selskabet bekræftende til genmæle over for Skatteministeriets påstand, og ministeriet blev tillagt sagsomkostninger. Selskabets synspunkt om, at ministeriet ikke skulle tillægges sagsomkostninger, da sagen var principiel og anlagt af en offentlig myndighed, blev således ikke taget til følge.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Retsplejeloven § 312

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 C.C.2.2.1.4

Appelliste

Parter

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke)

mod

H1 A/S
(advokat Arne Møllin Ottosen)

Afsagt af landsdommerne

John Mosegaard, Peter Thønnings og Henrik Kirk Jensen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er anlagt den 10. juli 2013, og siden ved kendelse af 31. oktober 2013 henvist til Østre Landsret, jf. retsplejelovens § 226, stk. 1, har sagsøgeren, Skatteministeriet, overfor sagsøgte, H1 A/S, nedlagt følgende påstand:

H1 A/S skal anerkende,

I)

at H1 A/S' skattepligtige indkomst for indkomståret 2006 skal forhøjes med kr. 12.371.676.

 

II)   

at H1 A/S' skattepligtige indkomst for indkomståret 2007 skal forhøjes med kr. 525.676.

 

III)

at forudsat at H1 A/S' indkomst for indkomståret 2006 forhøjes med kr. 10.900.000 (bonus til direktør) skal H1 A/S' skattepligtige indkomst for indkomståret 2007 nedsættes med kr. 797.000.

H1 A/S nedlagde ved foreløbigt svarskrift af 24. oktober 2013 påstand om frifindelse, men har ved brev af 30. december 2013 taget bekræftende til genmæle.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten afsiger på denne baggrund dom i overensstemmelse med Skatteministeriets påstand.

Med hensyn til sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt. I sagsomkostningsbeløbet indgår retsafgift med 2.000 kr. og i øvrigt et beløb til dækning af Skatteministeriets udgifter til advokatbistand. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet til dækning af advokatudgifter lagt vægt på sagens værdi og forløb. Særlig når henses til denne sags forløb, har landsretten fundet, at der ikke foreligger sådanne særlige grunde, som taler for, at H1 A/S ikke eller kun delvist skal betale sagsomkostninger til Skatteministeriet, jf. retsplejelovens § 312, stk. 2.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

H1 A/S skal anerkende,

I)

at H1 A/S' skattepligtige indkomst for indkomståret 2006 skal forhøjes med kr. 12.371.676.

 

II)   

at H1 A/S' skattepligtige indkomst for indkomståret 2007 skal forhøjes med kr. 525.676.

 

III)

at forudsat at H1 A/S' indkomst for indkomståret 2006 forhøjes med kr. 10.900.000 (bonus til direktør) skal H1 A/S' skattepligtige indkomst for indkomståret 2007 nedsættes med kr. 797.000.

I sagsomkostninger skal H1 A/S inden 14 dage betale 70.000 kr. til Skatteministeriet.

Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.