Dato for udgivelse
11 mar 2014 15:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 feb 2014 14:17
SKM-nummer
SKM2014.177.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0236798
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Byggeri
Emneord
Moms, fast ejendom, byggegrund, offentlig myndighed, offentligretlig virksomhed, afgiftspligtig virksomhed
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at salg af den faste ejendom er momsfritaget efter ML § 13, idet ejendommen anses for at være en byggegrund.

Skatterådet bekræfter, at salg af den faste ejendom er momsfrit, idet spørger er en offentlig myndighed, som driver offentligretlig virksomhed. Den faste ejendom har været anvendt såvel til spørgers offentligretlige virksomhed som spørgers afgiftspligtige virksomhed. En offentlig myndighed kan i lighed med private holde aktiver, som kun delvist anvendes erhvervsmæssigt, helt eller delvist uden for momslovens anvendelsesområde. Det er en forudsætning herfor, at der ikke er taget momsfradrag vedrørende den faste ejendom i forbindelse med anskaffelsen eller senere.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 3, jf. § 2, stk. 2.

Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1 og 2,
Momsloven § 4, stk. 1 og
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit D.A.5.9.5.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit D.A.3.1.4.2.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1,afsnit D.A.3.2.3.

Afgørelsen er offentliggjort i redigeret form.

Spørgsmål

 1. Kan det bekræftes, at spørger kan sælge ejendommen momsfrit? 
 2. Såfremt en køber ikke vil fortsætte med at anvende det nuværende store bygningskompleks til det hidtidige formål, men i stedet nedrive disse, helt eller delvist, kan det så bekræftes, at spørger kan sælge ejendommen momsfrit, selv om spørger er vidende om, at det er købers hensigt at nedrive bygningerne helt eller delvist?

Svar

 1. ja 
 2. ja 

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en professionshøjskole; en selvejende institution indenfor den offentlige forvaltning, som er omfattet af lov om professionshøjskoler. Professionshøjskolen har ifølge loven til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som offentlige sektor.

Spørger modtager tilskud fra Undervisningsministeriet, som fastsættes i Finansloven.

Anmodningen vedrører spørgers salg af en ejendom. På ejendommen er ( ) m2 bygninger, som er opført før 1. januar 2011. Der er så sent som i ( ) opført tilbygninger.

Spørger har drevet uddannelsesinstitution i de omhandlede bygninger. Spørgers virksomhed i bygningen er delvis momspligtig.

Spørger besluttede, at den solgte ejendom ikke længere kunne leve op til kravene til nutidens undervisning.

Da det ikke var muligt at finde en køber til at fortsætte den brug som spørger har haft af ejendommen, blev det undersøgt, hvorvidt der kan laves en ny lokalplan med yderligere formål, herunder boligbebyggelse.

Kommunen tilkendegav, at man ville være indstillet på, at ændre lokalplanen som ønsket efter at der havde været en helt sædvanlig lokalplanbehandling med høring af naboer etc.

I beg af 2012 blev ejendommen udbudt til salg, og der blev indgået en betinget købsaftale. Aftalen var betinget af momsfrihed for købesummen og af, at der blev vedtaget en ændring af lokalplanen, så der kunne bygges mindst ( ) m2 bolig.

Kommunen kunne ikke så hurtigt selv udarbejde lokalplan og køber påtog sig for egen regning arbejdet hermed og forestod alle forhandlinger med kommunen, herunder udarbejdelse af udkast til lokalplan med et rammeprojekt.

Kommunen har på grundlag heraf vedtaget lokalplanforslag nr. ( ) samt tillæg nr. ( ) til kommuneplanen. Tillæget er fremsendt, og det fremgår heraf bl.a. hvorledes den nuværende bygningsmasse ser ud, samt den anlagte vej og parkeringspladser.

Det fremgår bl.a. af lokalplanforslaget, at det giver mulighed for at realisere et skitseprojekt, som kommunen har modtaget, som omfatter byggeri af ( ) boliger.

Imidlertid hævede daværende køber handelen. Den nuværende køber henvendte sig selv til spørger, og der er indgået en betinget købsaftale, som spørger har bedt om bindende svar om. Kopi af aftalen er fremsendt.

Det fremgår af den betingede købsaftale, at den er betinget af, at der foreligger en ny og endelig vedtaget lokalplan nr. ( ) samt tillæg ( ) til kommuneplanen.

En væsentlig forudsætning for handlen er ifølge aftalen, at overdragelsen er momsfri.

Det følger af aftalen, at såfremt lokalplanen ikke indeholder muligheder for at udnytte ( ) m2 byggeret eller mere, reguleres købesummen herefter.

Der tages forbehold for forurening og ekstra fundering af grunden/ejendommen. Køber accepterer dokumenterede ekstraomkostninger op til ( ) kr. inkl. moms afholdes af køber. Eventuelt dokumenterede ekstraomkostninger større end ( ) kr. inkl. moms afholdes af sælger.

Aftalen indeholder følgende ansvarsfraskrivelse:

"Det er fra sælgers side en betingelse, at køber fraskriver sig retten til at kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i anledning af fejl, mangler og andre forhold vedrørende ejendommen end forannævnt. Denne ansvarsfraskrivelse gælder både skjulte og ikke skjulte fejl og mangler m.v."

Spørger oplyser, at de fremsendte skitseprojekter til kommunen alene har været nødvendige bilag til en lokalplanvedtagelse jfr. bilagene 1-5 til forslaget samt foto illustration til belysning af indvirkningen af forslaget til en evt. fremtidig bebyggelsesplan. Der er ikke tale om et byggeprojekt.

I det omfang det bliver nødvendigt at foretage yderligere tilretning af lokalplanforslaget, er det køber, der står for disse forhandlinger.

Det oplyses herudover, at spørger ikke vil være involveret i en eventuel nedrivning, og at det ikke fremgår af købsaftalen, at bygningen er blevet erhvervet af køber med henblik på nedrivning.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmålene bør besvares med "ja", idet der ikke bør betales moms af et eventuelt salg af den faste ejendom. Der er tale om salg af en gammel fast ejendom, hvor det aldrig har været spørgers hensigt at drive selvstændig økonomisk virksomhed med køb og salg af fast ejendom, men derimod blot på sigt at anvende grunden til egne formål (undervisningsformål).

Det forhold, at spørgers hensigt har ændret sig med tiden, bør ikke ændre ved den momsretlige stillingtagen til spørgsmålet, da det er hensigten på anskaffelsestidspunktet, der er afgørende for den momsretlige stilling.

Det er spørgers opfattelse, at spørger udelukkende har varetaget sine berettigede interesser som ejer.

Der henvises bl.a. til den nyeste praksis på området, herunder SKM2012.338.SR og SKM2013.160.SR.

Der henvises særligt vedr. denne sag til den vedhæftede betingede købsaftale pkt. 15 p. 6 f.o.:

"En væsentlig forudsætning for nærværende handel er for sælger at overdragelsen er momsfri, jf. SKM2012.338.SR og SKM2013.160.SR".

Repræsentanten har i sit høringssvar fastholdt, at der principielt ikke er tale om en byggegrund.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger kan sælge ejendommen momsfrit.

Lovgrundlag

Momsloven § 3, stk. 1,

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momsloven § 4

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering. (---)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift: (---)

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

a) levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord

b) levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt

levering af en bebygget grund

Momsloven § 13, stk. 3

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afgrænsningen af fast ejendom i henhold til stk. 1, nr. 9.

Bekendtgørelse til momsloven (Bekendtgørelse nr. 814 af 24/6/2013) § 59, stk. 1

Ved en byggegrund i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. § 57 i denne bekendtgørelse.

Momssystemdirektivet (direktiv 2006/112 EF) art. 12

1. Medlemsstaterne kan som afgiftspligtig person anse enhver, der lejlighedsvis udfører en transaktion henhørende under de i artikel 9, stk. 1, andet afsnit, omhandlede former for virksomhed og især en enkelt af følgende transaktioner:

a) levering af en bygning eller en del af en bygning med tilhørende jord inden første indflytning

b) levering af en byggegrund

2. Ved anvendelsen af stk. 1, litra a), forstås ved »bygning« enhver grundfast konstruktion.

Medlemsstaterne kan fastlægge de nærmere betingelser for anvendelsen af det i stk. 1, litra a), anførte kriterium på ombygninger og definere begrebet »tilhørende jord«.

Medlemsstaterne kan anvende andre kriterier end første indflytning, som f.eks. perioden mellem dagen for bygningens færdiggørelse og dagen for første levering, eller perioden mellem dagen for første indflytning og dagen for senere levering, såfremt disse perioder ikke overstiger henholdsvis fem og to år.

3. Ved anvendelsen af stk. 1, litra b), forstås ved »byggegrunde« grunde, hvad enten de er byggemodnet eller ikke, når de af medlemsstaterne betragtes som sådanne.

Momssystemdirektivet (direktiv 2006/112 EF), artikel 135, litra k)

1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

---

j) levering af bygninger eller dele heraf med tilhørende jord bortset fra levering omhandlet i artikel 12, stk. 1, litra a)

k) levering af ubebygget fast ejendom bortset fra de i artikel 12, stk. 1, litra b), nævnte byggerunde

Praksis

EU-domstolens dom C-543/11, Maasdriel

Sagen omhandlede levering af en grund, hvorpå der var beliggende en bygning samt en asfalteret parkeringsplads. Køber havde til hensigt at opføre boliger på grunden, og sælger skulle sørge for nedrivning af bygningen og fjernelse af asfalteringen.

På leveringstidspunktet var bygningen revet ned, men parkeringspladsen var stadig i brug. Køber havde endnu ikke opnået byggetilladelse.

Det præjudicielle spørgsmål til EU-domstolen var, om MSD art. 135, stk. litra k) (om momsfritagne ubebyggede grunde) sammenholdt med art. 12, stk. 1 og 3 (om momspligtige byggegrunde) skulle fortolkes således, at en ubebygget grund, der er opstået ved nedrivning af en bygning med henblik på opførelse af nye bygninger, ikke kan fritages for moms, (men i stedet skal anses for en momspligtig byggegrund).

EU-domstolen besvarede spørgsmålet således (præmis 36):

".. momsdirektivets artikel 135, stk. 1, litra k), sammenholdt med direktivets artikel 12, stk. 1 og 3, skal fortolkes således, at momsfritagelsen efter den førstnævnte bestemmelse ikke omfatter en transaktion som den i hovedsagen omhandlede, der består i levering af en ubebygget grund, der er opstået ved nedrivning af en på grunden eksisterende bygning, selv når der på tidspunktet for denne levering ud over nedrivningen ikke var foretaget nogen byggemodning af grunden, såfremt det på baggrund af en samlet vurdering af denne transaktions omstændigheder på leveringstidspunktet, herunder parternes hensigter, forudsat at de kan understøttes ved objektive beviselementer, fremgår, at den omhandlede grund på dette tidspunkt faktisk var beregnet til at blive bebygget, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve." (SKATs understregning)

EU-domstolens dom C-326/11, J.J. Komen

Sagen omhandlede en fast ejendom, der bestod af forretningslokaler i en forretningsarkade. Inden købers erhvervelse havde sælger udført nedrivningsarbejder for egen regning med henblik på at ombygge ejendommen til en ny bygning. Køber fortsatte efter erhvervelsen ombygningsarbejdet, så der samlet set blev opført en ny bygning. Disse arbejder medførte på intet tidspunkt under ombygningen, at der opstod en ubebygget grund. På leveringstidspunktet var forretningsarkaden offentligt tilgængelig, og mindst én forretning havde åbent.

EU-Domstolen fastslog, at der var tale om en momsfri levering af fast ejendom, der består af en grund og en gammel bygning, som er under ombygning til en ny bygning, hvor den gamle bygning på leveringstidspunktet kun delvist er revet ned og i det mindste delvist stadig anvendes som bygning.

Eu-domstolens dom C-180/10 og C-181/10, Slaby & Kuc

EU-domstolen har i dommen i de forenede sager fastslået, at det er en betingelse, for at anse sælgeren for at drive økonomisk virksomhed, at sælgeren - uanset antallet og omfanget af salg - med henblik på salget, aktivt påbegynder at tage skridt mod en økonomisk udnyttelse af den faste ejendom gennem mobilisering af midler, der svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder.

EU-Domstolens dom C-461/08, Don Bosco

I denne sag afgjorde EU-domstolen, at levering af en grund, hvor der endnu står en gammel bygning, som skal rives ned, for at der i dens sted kan opføres en ny bebyggelse, og hvis nedrivning med henblik herpå, som sælgeren har påtaget sig at udføre, allerede er påbegyndt før nævnte levering, ikke er omfattet af fritagelsen for moms af levering af fast ejendom.

En sådan levering og en sådan nedrivning udgør én enkelt transaktion, der som helhed betragtet er levering af en ubebygget grund, og således ikke er levering af en eksisterende bygning med tilhørende jord. Det blev tillagt vægt, at det økonomiske formål med sælgers handlinger var at tilvejebringe en grund, der var klar til at blive bebygget.

EU-Domstolen udtalte i præmis 43, at det "tilkommer (...) medlemsstaterne at definere, hvilke grunde, der skal betragtes som byggegrunde, (...) under iagttagelse af formålet med (6. momsdirektiv), der er udelukkende at momsfritage leveringer af ubebyggede grunde, der ikke er bestemt til at tjene til opførelse af en bygning". (SKATs understregning).

EU-domstolens dom C-415/98 Laszlo Bakcsi

Domstolen udtaler i præmis 34, at en afgiftspligtig person, som erhverver et investeringsgode til brug for såvel erhvervsmæssige som private formål, kan bevare godet fuldt ud i sin private formue og således holde det helt ude fra momssystemet.

Domstolen udtalte i præmis 26-28:

"26 Imidlertid må det konstateres, at sjette direktiv heller ikke indeholder nogen

bestemmelse, som er til hinder for, at en afgiftspligtig person, som har erhvervet et investeringsgode, der både skal anvendes til erhvervsmæssige og private formål, fuldt ud kan bevare det i sin private formue, og således holde det helt ude fra momssystemet.

27 Når en afgiftspligtig person således beslutter sig for fuldt ud at bevare et

investeringsgode i sin private formue, selv om han både anvender det til

erhvervsmæssige og private formål, kan han dermed ikke fradrage nogen del af

den indgående moms af det erhvervede gode, som skal udredes eller er betalt.

28 I den forbindelse bemærkes, at en afgiftspligtig persons valg mellem henførelse til den private formue og hel eller delvis henførelse til erhvervsformuen kan baseres på en række forhold, herunder at han under alle omstændigheder ikke kan fradrage residualværdien af momsen af et virksomhedsgode, som er købt brugt af en ikke-afgiftspligtig person."

EU-Domstolens dom C-291/92 Dieter Armbrecht

Domstolen fastslår i præmis 24, at når en afgiftspligtig person har benyttet en del af et gode privat, optræder han ikke som afgiftspligtig person i relation til denne del af godet, når det sælges.

Om fordelingen mellem den private og erhvervsmæssige del udtaler domstolen i præmis 21:

"... skal fordelingen mellem den erhvervsmæssigt benyttede del og den del, der benyttes til privat brug, foretages på grundlag af forholdet mellem erhvervsmæssig og privat brug i anskaffelsesåret, og ikke på grundlag af en arealfordeling. Den afgiftspligtige person skal desuden i hele den periode, hvor han er indehaver af det pågældende gode, give udtryk for sin hensigt om at beholde en del heraf i sin private formue.

SKM2013.824.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørgers salg, hverken det samlede areal eller enkelt parceller, kan anses som salg af gamle bygninger, da køber har til hensigt at erhverve arealet med det formål at opføre hotel/kontor/bolig/butik, hvilket fremgår af betinget skøde samt "startredegørelse" til lokalplan.

SKM2013.309.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at overdragelsen af en ejendom kan gennemføres momsfrit, idet overdragelsen anses for at være salg af en byggegrund, jf. momsloven § 13, stk. 1, nr. 9, litra b.

Leveringen anses som leverance af byggegrund, uanset at sælgeren ikke er involveret i nedrivningen, eller at lejerne på tidspunktet for salget endnu ikke er opsagt. Afgørende er, at det fremgår af købsaftalen, at ejendommen erhverves med henblik på nedrivning, og at det således i realiteten er en byggegrund, som sælges. Dette understøttes af sælgers ansvarsfraskrivelse samt betingelsen om indhentelse af de nødvendige tilladelser fra kommunen til nedrivning og opførelse af ny bygning.

SKM2013.215.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at der er tale om salg af en gammel bygning, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, men i stedet salg af en byggegrund, idet sælger inden salgstidspunktet havde indhentet kommunens tilladelse til nedrivning af bygningen, havde ansøgt om byggetilladelse, havde opsagt ejendommens lejemål, samt at det fremgik at købsaftalen, at ejendommen af køber blev erhvervet med henblik på opførelse af lejligheder og videresalg heraf.

SKM2013.160.SR

Skatterådet bekræfter, at spørger kan sælge en ejendom momsfrit, idet der er tale om salg af "gamle" bygninger.

Skatterådet bekræfter, at spørger kan sælge ejendommen momsfrit selvom spørger skulle være vidende om, at en køber har til hensigt at nedrive garagerne. Det forudsættes dog i den forbindelse, at spørger ikke er involveret i nedrivning eller genopbygning/ombygning af de eksisterende bygninger på ejendommen samt at det ikke vil fremgå af overdragelsesaftalen, at bygningerne erhverves af køberen med henblik på nedrivning.

SKM2012.718.SR

Skatterådet bekræfter, at spørgers salg af en grund med 4 bygninger betragtes som momspligtigt salg af byggegrund. Det fremgik af overdragelsesaftalen, at ejendommen blev erhvervet af køber med henblik på nedrivning samt opførelse af nyt byggeri.

Sagen vedrører overdragelse af samme ejendom - og i nær tidsmæssig tilknytning til ejendomsoverdragelsen i SKM2012.505.SR. En klar forskel fra SKM2012.505.SR består dog i, at det i forbindelse med den foreliggende overdragelse fremgår direkte, at ejendommen erhverves af køber med henblik på nedrivning samt opførelse af et nyt byggeri.

Citat fra begrundelsen:

"... at den momsmæssige vurdering omkring, hvorvidt der foreligger byggegrund eller gamle bygninger ikke udelukkende beror på om eksisterende bygninger nedrives af sælger eller køber - eller hvorvidt de nedrives før eller efter ejendomsoverdragelsen. Afgørelsen beror på en objektiv vurdering af parternes hensigt ved den konkrete ejendomsoverdragelse, således som den er formuleret i overdragelsesaftalen, jf. også Don Bosco-sagen (C-461/08).

Af den konkrete overdragelsesaftale fremgår det, at køber erhverver ejendommen med henblik på nedrivning samt opførelse af et nyt byggeri - og ikke med henblik på anvendelse af de eksisterende bygninger. Og sælger hæfter ved den konkrete overdragelse ikke for det sædvanlige mangelsansvar ved de eksisterende bygninger."

SKM2012.505.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørgers salg af ejendommen er et momspligtigt salg af en byggegrund. Spørgers salg anses i den konkrete situation for salg af "gamle" bygninger med tilhørende jord og således momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.

Der blev lagt vægt på, at sagen er sammenlignelig med SKM2010.745.SR og SKM2012.416.SR for så vidt angår:

 • Salg af ejendom, hvorpå der er "gamle" bygninger (ældre end fem år). 
 • Op til salget har ejendommen været udlejet erhvervsmæssigt. 
 • Ejendommen er omfattet af en lokalplan, ifølge hvilken anvendelsen af området ændres. 
 • Sælger må - på baggrund af lokalplanen - forvente, at køber vil udvikle ejendommen. 
 • Sælger er ikke / forudsættes ikke at være involveret i nedrivning eller genopbygning/ombygning af de eksisterende bygninger.

Det fremgår ikke af købsaftalen, at bygningerne bliver erhvervet af køber med henblik på nedrivning.

SKM2012.416.SR

En kommune og en fond sælger ifølge købsaftale to bebyggede ejendomme til tredjemand, der må forventes at udvikle dem.

Skatterådet bekræfter, at salget ikke er omfattet af momspligt, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, idet

 • anmodningen vedrører gamle bygninger 
 • bygningerne har været erhvervsmæssigt udlejet 
 • ejendommene er omfattet af en lokalplan, ifølge hvilken anvendelsen af området ændres, hvorfor sælgerne må forvente at køber vil udvikle ejendommene 
 • sælgerne er ikke / forudsættes ikke at være involveret i nedrivning eller genopbygning/ombygning af de eksisterende bygninger 
 • det fremgår ikke af købsaftalen / salgsaftalen, at bygningerne bliver erhvervet af køber medhenblik på nedrivning. 

SKM2012.338.SR

Skatterådet kan bekræfte, at et selskab ikke skal svare moms af en levering af en byggegrund, når leveringen udgør en indehavers udøvelse af sin ejendomsret og byggegrunden ikke har været anvendt i en afgiftspligtig virksomhed.

Denne afgørelse er en ændring i forhold til Skatterådets hidtidige praksis, som nu ændres som følge af de forenende sager C-180/10 og C-181/10, Slaby og Kuc, hvorefter en ejers udøvelse af sin ejendomsret, ikke i sig selv er udøvelse af økonomisk virksomhed.

SKM2012.263.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at der ikke skal lægges moms på leveringen af en byggegrund fra en momsregistreret automobilvirksomhed, som har anvendt den pågældende byggegrund som oplagsplads for to leasingselskaber i sin automobilvirksomhed. Der lægges ved besvarelsen vægt på, at byggegrunden har været anvendt til brug for sælgers momsregistrerede automobilvirksomhed.

SKM2010.745.SR

Skatterådet bekræfter at spørgers salg efter den 1. januar 2011 af tre ejendomme, der alle tre er bebygget, er at anse som salg af "gamle" bygninger med tilhørende jord med deraf følgende momsfrihed, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.

I den konkrete sag er det forudsat, at spørger ikke i forbindelse med salget af ejendommene er involveret i nedrivning eller genopbygning/ombygning af de eksisterende bygninger på ejendommene samt, at det ikke af salgsaftalen fremgår, at bygningerne erhverves med henblik på nedrivning af køber.

Den juridiske vejledning D.A.5.9.5, D.A.3.1.4.2.1 og D.A.3.2.3

Skatteministeriets vejledning: "Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde" kapitel 2 "Afgiftspligtige leveringer af byggegrunde og bebyggede grunde"

Begrundelse

Spørger er en professionshøjskole og dermed en offentlig myndighed. Spørger driver som professionshøjskole offentligretlig virksomhed og er således i den forbindelse ikke at anse for en afgiftspligtig person, jf. momsloven § 3, stk. 1. Spørgers offentligretlige virksomhed er dermed ikke omfattet af momslovens bestemmelser om momspligt af afgiftspligtige personers levering mod vederlag.

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 3, giver momsfritagelse til afgiftspligtige personer, som driver selvstændig økonomisk virksomhed. Spørger er ikke omfattet af denne bestemmelse i momsloven, da spørger ikke anses for en afgiftspligtig person i forbindelse med spørgers offentligretlige virksomhed.

Udover spørgers offentligretlige virksomhed driver spørger også afgiftspligtig virksomhed, blandt andet i form af kantinedrift.

Den faste ejendom, som spørger påtænker at sælge, har både været anvendt i forbindelse med spørgers offentligretlige og spørgers afgiftspligtige virksomhed.

EU-domstolen har i sagerne C-291/92 Dieter Armbrecht og C-415/98 Laszlo Bakcsi fastslået, at en privat person kan holde aktiver, som kun delvist anvendes erhvervsmæssigt, helt eller delvist uden for momslovens anvendelsesområde.

Det er SKATs opfattelse, at en offentlig myndighed, hvis virksomhed ikke omfattes af momsloven, skal sidestilles med en privat person i relation til muligheden for at holde aktiver, som kun delvist anvendes erhvervsmæssigt, helt eller delvist uden for momslovens anvendelsesområde.

Det lægges til grund for besvarelsen, jf. C-415/98 Laszlo Backcsi, præmis 27, at der ikke er taget momsfradrag vedrørende den faste ejendom i forbindelse med anskaffelsen eller senere.

Ejendommen kan dermed sælges momsfrit.

Er der tale om levering af byggegrund

Levering af fast ejendom er som udgangspunkt momsfritaget, jf. momsloven § 13, stk. 1, nr. 9. Levering af en byggegrund er dog ikke omfattet af denne momsfritagelse, jf. momsloven § 4 og § 13, stk. 1, nr. 9, litra b.

Efter bekendtgørelse til momsloven § 59, stk. 1, jf. momsloven § 13, stk. 3, forstås ved en byggegrund et ubebygget areal, som efter lov om planlægning eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. bekendtgørelsen § 57.

EU-domstolen har i sagerne C-461/08, Don Bosco, præmis 43, udtalt, at det tilkommer medlemsstaterne at definere, hvilke grunde, der skal betragtes som byggegrunde, men at dette skal ske under iagttagelse af formålet med MSD artikel 135, stk. 1, litra k), der udelukkende er at momsfritage leveringer af ubebyggede grunde, der ikke er bestemt til at tjene til opførelse af en bygning.

I sag C-543/11, Maasdriel, præmis 36, lægger EU-domstolen ved vurderingen af, om der er tale om en byggegrund vægt på, om det på baggrund af en samlet vurdering af transaktionens omstændigheder på leveringstidspunktet, herunder parternes hensigter, forudsat at de kan understøttes ved objektive beviselementer, fremgår, at den omhandlede grund på leveringstidspunktet faktisk var beregnet til at blive bebygget.

I sag C-543/11, Maasdriel, præmis 32, og sag C-326/11, J.J. Komen, præmis 33, udtaler EU-domstolen, at parternes erklærede hensigt vedrørende pligten til at betale moms af en transaktion skal tages i betragtning i forbindelse med en samlet vurdering transaktionens omstændigheder under forudsætning af, at de understøttes af objektive beviselementer.

Skatterådet har i flere bindende svar vurderet om, der momsretligt forelå levering af en byggegrund eller "gamle" bygninger, jf. SKM2010.745.SR, SKM2012.416.SR, SKM2012.505.SR, SKM2012.718.SR, SKM2013.160.SR, SKM2013.215.SR, SKM2013.309.SR og SKM2013.824.SR.

Skatterådet har i sin praksis blandt andet lagt vægt på en objektiv vurdering af parternes hensigter, herunder om det fremgik af købsaftalen, at leveringen skete med henblik på nedrivning af eksisterende bygninger.

I SKM2013.160.SR, som spørger henviser til, blev det forudsat, at det ikke vil fremgå af overdragelsesaftalen, at bygningerne erhverves af køberen med henblik på nedrivning.

I denne sag er købsaftalen betinget af godkendelse af lokalplanen, og dermed betinget af, at køber får mulighed for opførelse af nye boliger. Der er aftalt regulering af købesummen, såfremt lokalplanen ikke indeholder mulighed for at udnytte 9.419 m2 byggeret eller mere.

Aftalen indeholder en ansvarsfraskrivelse for sælger, som omfatter alle forhold, såvel skjulte som ikke skjulte fejl og mangler.

Der tages i aftalen forbehold for forurening og ekstra fundering af grunden/ejendommen. Køber accepterer dokumenterede ekstraomkostninger på op til 1 mio. kr. inklusiv moms. Eventuelle ekstraomkostninger udover dette afholdes af sælger.

Det fremgår således af købsaftalen, at det er købers hensigt at opføre nyt byggeri på ejendommen. Ejendommen er på leveringstidspunktet beregnet til at blive bebygget og skal dermed anses for en byggegrund.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja". 

Spørgsmål 2

Såfremt en køber ikke vil fortsætte med at anvende det nuværende store bygningskompleks til det hidtidige formål, men i stedet nedriver disse, helt eller delvist, ønskes det bekræftet, at spørger kan sælge ejendommen momsfrit, selv om spørger er vidende om, at det er købers hensigt at nedrive bygningerne helt eller delvist.

Begrundelse

Der henvises til spørgsmål 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "ja". 

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.