Dato for udgivelse
28 Feb 2014 13:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Feb 2014 11:09
SKM-nummer
SKM2014.157.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-6497451
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Spaltning, balancetilpasningsregel
Resumé

Skatterådet bekræftede, at forholdet mellem aktiver og forpligtelser, der overførtes til de modtagende selskaber i en skattefri spaltning, svarede til forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab, jf. fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 3. pkt.

Reference(r)

Fusionsskatteloven § 15 a, stk. 2, 3. pkt.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.D.7.2.1.

Spørgsmål

Kan SKAT bekræfte, at forholdet mellem aktiver og forpligtelser, der overføres til de modtagende selskaber, svarer til forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab?

Svar

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger gennemfører en grænseoverskridende fusion mellem F-landske A og danske B med det danske selskab som det fortsættende selskab efterfulgt af en ophørsspaltning uden tilladelse af det danske selskab til 3 nye danske selskaber. Denne anmodning om bindende svar vedrører alene ophørsspaltningen uden tilladelse.

Det F-landske selskab: A, der er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark på grund af ledelsens sæde.

Det danske selskab: B.

A er et F-landsk indregistreret selskab, som er ejet 100 procent af X. Selskabet blev stiftet, mens X boede i F-land. X flyttede tilbage til Danmark og blev i 2011 skattemæssigt hjemmehørende her, og selskabet blev på grund af ledelsens sæde skattemæssigt hjemmehørende i Danmark pr. 30. juni 2011. Dette er anerkendt af de F-landske skattemyndigheder.

Selskabet er således selskabsretligt omfattet af de F-landske regler, mens selskabet skattemæssigt er omfattet af de danske regler. Selskabet har indsendt selvangivelse til de danske skattemyndigheder to gange - for perioden 1. juli 2011 - 31. december 2011 og for perioden 1. januar 2012 - 31. december 2012.

Selskabet ejer diverse aktier i underliggende selskaber i henholdsvis F-land og G-land (under 20 procent ejerskab i de enkelte selskaber), aktier og obligationer investeret via Y Bank, samt en kontantbeholdning mv. Pr. 1. januar 2013 har selskabet en kortsigtet gæld bestående af gæld til hovedaktionæren, afsat skat og udbytte.

En strukturoversigt før omstruktureringen er vedlagt anmodningen som bilag.

Nærmere om den grænseoverskridende fusion

Fusionen er selskabsretligt en grænseoverskridende fusion, men anses for at være en dansk fusion skattemæssigt set, fordi selskabet er hjemmehørende i Danmark på grund af ledelsens sæde. I det følgende refereres der til "den grænseoverskridende fusion".

Den grænseoverskridende fusion af A foretages til et selskab, B, 100 procent ejet af X, der er et skuffeselskab, som er stiftet den 1. januar 2013 og som er erhvervet til anledningen. Kapitalejeren X modtager nominelt DKK 2.000 nye anparter i B i forbindelse med fusionen. Den grænseoverskridende fusion skal have regnskabsmæssig og skattemæssig virkning pr. 1. januar 2013.

Der henvises til fusionsplan/ fusionsredegørelse med åbningsbalance, der er vedlagt anmodningen som bilag.

Nærmere om ophørsspaltningen

Umiddelbart i forlængelse af den grænseoverskridende fusion, ønsker spørger at gennemføre en ophørsspaltning af B uden tilladelse med virkning fra 1. januar 2013, hvorved tre nye selskaber, C ApS, D ApS og E ApS etableres. X vederlægges med anparter i disse tre selskaber. Anmodningen er vedlagt en strukturoversigt efter ophørsspaltningen.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger anser spaltningen for at kunne gennemføres uden tilladelse, da kravet om, at forholdet mellem aktiver og forpligtelser, der overføres til de modtagende selskaber, svarer til forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab, anses for opfyldt.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at forholdet mellem aktiver og forpligtelser, der overføres til de modtagende selskaber, svarer til forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab.

Lovgrundlag

Fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 3. pkt.

(...) Det er endvidere en betingelse for anvendelsen af stk. 1, 4. pkt., at forholdet mellem aktiver og forpligtelser, der overføres til det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab.(...)

Forarbejder

Bemærkninger til fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 3. pkt., som indført ved lov nr. 343 af 18. april 2007

(...) Bestemmelsen skal forhindre, at man - som et alternativ til et skattepligtigt salg af aktiver - foretager en skattefri udspaltning af de pågældende aktiver til et modtagende selskab og samtidig overfører gæld i et forhold, der overstiger forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab, og derved reducerer den skattepligtige avance ved en senere afståelse af aktierne i det modtagende selskab. Bestemmelsen forhindrer tilsvarende, at det indskydende selskab via en skattefri spaltning uden tilladelse bliver tømt for værdier, ved at selskabet bliver efterladt med en gæld, der overstiger det hidtidige forhold mellem aktiver og gæld, således at en skattepligtig avance ved salg af aktierne er reduceret.

Bestemmelsen kan anskueliggøres ved følgende eksempel: Et selskab ønsker at udskille den ene af sine to driftsaktiviteter ved en skattefri grenspaltning. Hvis selskabet har aktiver for 100 og gæld for 80, vil det efter den foreslåede bestemmelse være en betingelse for at kunne gennemføre spaltningen skattefrit uden tilladelse, at de aktiver og den gæld, der overdrages til det modtagende selskab, også har forholdet 100:80 svarende til forholdet 5:4. Hvis de aktiver, der overdrages ved spaltningen, har en værdi af 40, vil det således være en betingelse, at der overføres gæld for 32 (...)

Praksis

SKM2008.601.SR

Balancetilpasningskravet var opfyldt, da det indskydende selskab havde en gæld/aktivbeholdning i forholdet 14,18 procent, ligesom gælden i forhold til aktivbeholdningen, der overdragedes til de modtagende selskaber også havde forholdet 14,18 procent.

SKM2009.645.SR

I spaltningsbalancen udgjorde forholdet mellem aktiver og forpligtelser forholdet 1:0,74. I de modtagende selskaber var forholdet mellem aktiver og forpligtelser 1:0,74. Forholdet mellem aktiver og forpligtelser i de modtagende selskaber svarede til forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab.

Begrundelse

Det er en betingelse for at foretage en skattefri spaltning uden tilladelse, at forholdet mellem aktiver og forpligtelser, der overføres til det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab, jf. fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 3. pkt.

Formålet med denne bestemmelse er at hindre, at man - som et alternativ til et skattepligtigt salg af aktiver - foretager en skattefri udspaltning af de pågældende aktiver til et modtagende selskab og samtidig overfører gæld i et forhold, der overstiger forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab, og derved reducerer den skattepligtige avance ved en senere afståelse af aktierne i det modtagende selskab. Bestemmelsen skal også forhindre, at det indskydende selskab via en skattefri spaltning uden tilladelse bliver tømt for værdier ved, at selskabet bliver efterladt med en gæld, der overstiger det hidtidige forhold mellem aktiver og gæld, så en skattepligtig avance ved salg af aktierne er reduceret.

I det indskydende selskab, B, udgør forpligtelserne ifølge spaltningsplanen 3.838.853 kr., mens aktiverne udgør 16.343.308 kr. Forpligtelserne udgør dermed 23 procent af aktivernes sum.

I de tre modtagende selskaber udgør aktiver og forpligtelser ifølge spaltningsbalancen følgende beløb:

 

Aktiver

Forpligtelser

Forhold

C

2.038.576 kr.

478.199 kr.

23 %

D

8.573.892 kr.

2.015.293 kr.

23 %

E

5.730.839 kr.

1.345.361 kr.

23 %

Da forpligtelserne i alle de tre modtagende selskaber udgør 23 procent af summen af aktiverne, ligesom det er tilfældet i det indskydende selskab, er betingelsen om, at forholdet mellem aktiver og forpligtelser, der overføres til det modtagende selskab skal svare til forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab, opfyldt.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.