Dato for udgivelse
09 Apr 2014 14:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Dec 2013 13:38
SKM-nummer
SKM2014.262.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Sønderborg, BS C4-397-2013
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Tyskland, BMW, bopæl, anmeldelse, naboer, ophold
Resumé

Sagen vedrørte, hvorvidt sagsøgerens køretøj, en BMW, var registreringspligtig til Danmark.

Sagsøgeren havde siden den 10. februar 2010 været registreret som ejer og bruger af det i sagen omhandlede køretøj, der var indregistreret i Tyskland.

Sagsøgeren gjorde gældende, at hun i perioden havde været bosiddende i Tyskland, og at bilen derfor med rette var registreret der.

Til brug for SKATs behandling af sagen, havde de tyske myndigheder oplyst, at de ikke anså sagsøgeren for at have haft bopæl i Tyskland.

Køretøjet var dagligt blevet observeret i nærheden af sagsøgerens ejerlejlighed i Danmark, hvor sagsøgeren ifølge en anmeldelse havde bevaret sin bopæl i den omhandlede periode.

Retten lagde vægt på, at sagsøgeren ikke havde fremlagt nærmere oplysninger om boliglejemålene i Tyskland, og at oplysningerne fra de tyske myndigheder ikke tydede på, at sagsøgeren havde haft bopæl i Tyskland. På denne baggrund, og efter vidneforklaringer fra sagsøgerens danske naboer, lagde retten til grund, at sagsøgeren og hendes ægtefælle på tidspunktet for erhvervelsen af den i sagen omhandlede BMW havde opholdt sig i Danmark i et sådan omfang, at sagsøgeren i henhold til registreringsbekendtgørelsens § 8, stk. 2 måtte anses for at have bopæl her i landet. Sagsøgeren var herefter registreringsafgiftspligtig til Danmark.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

Reference(r)

Registreringsloven § 1, stk. 1
Registreringsbekendtgørelsen § 7, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 E.A.8.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 E.A.8.5.4

Appelliste

Parter

A
(Advokat Michael Juul Eriksen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/ advokat Morten Hyldgaard Schulz)

Afsagt af byretsdommer

Niels Deichmann 

Sagens baggrund og parternes påstande

Ved afgørelse af 10. februar 2012 besluttede SKAT at afkræve sagsøgeren, A, 374.017 kr. i registreringsafgift vedrørende en tysk indregistreret bil af mærket BMW. A indbragte afgørelsen for Landsskatteretten, der den 21. december 2012 stadfæstede SKATs afgørelse.

Under denne sag, der er anlagt den 21. marts 2013, har A nedlagt påstand om, at afgiften nedsættes med 374.017 kr.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Af Landsskatterettens afgørelse af 21. december 2013 fremgår følgende:

"...

SKAT har afkrævet klageren 374.017 kr. i registreringsafgift, idet det pågældende køretøj er anset omfattet af registreringspligten i Danmark, og dermed registreringsafgiftspligtigt. Den afgiftspligtige værdi er fastsat af SKAT. Afgørelsen er påklaget til Motorankenævnet.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for så vidt angår registrerings- og registreringsafgiftspligten.

Møde mv.

Sagen er drøftet på et møde mellem repræsentanten og sagsbehandleren i Landsskatteretten.

Sagens oplysninger

Sagen vedrører klagerens køretøj, en bil af mærket BMW med det tyske registreringsnummeret ... og stelnummer ... .

Klageren har fra 1. februar 2007 ejet ejerlejligheden ...1.

Ifølge oplysning i Det centrale personregister er klageren den 15. maj 2008 fraflytte adressen, og adressen ...2, Tyskland, er angivet som klagerens nye adresse fra dette tidspunkt. Klageren har efter det oplyste i hele perioden fra 1. februar 2007 ejet og er fortsat ejer af ...1.

I perioden 3. juli 2008 - 11. februar 2010 har klageren ejet en Volvo med registreringsnummeret ... og pr. 15. februar 2010 købte klageren en BMW med registreringsnummeret ..., som hun stadig ejer, begge registreret i Tyskland.

SKAT har via den kompetente myndighed modtaget oplysninger fra Bundeszentralamt für Steuern, Bonn, Tyskland, om, at klageren ifølge deres registreringer ikke er bosiddende eller skattepligtig i Tyskland og de tyske skattemyndigheder har endvidere indhentet oplysninger fra det tyske folkeregister (Einwohnermeldebehörde), der oplyser, at klageren heller ikke har været kendt i deres system.

Ifølge oplysninger fra de tyske myndigheder har klageren brugt adressen ...2 i forbindelse med registrering af ovennævnte to køretøjer.

SKAT har endvidere via Politi modtaget en anmeldelse på klageren og BA af 14. november 2011, der går ud på, at de i perioden siden købet af ejerlejligheden ...1, i 2007 har haft fast ophold og bopæl på adressen. Ifølge anmeldelsen har parret på intet tidspunkt været fraflyttet lejligheden i hverken kortere eller længere perioder. Samtidig har parret i hele perioden rådet over to biler - en dansk indregistreret Volvo, og først en tysk indregistreret Volvo (reg.nr. ...) og senere en tysk indregistreret BMW (reg.nr. ...). Bilerne har været parkeret henholdsvis udenfor bygningen ...1 og i parkeringskælderen på en lejet plads tilhørende G1 A/S. Imidlertid er lejemålet vedrørende parkeringskælderen ophævet og begge biler er nu parkeret foran ...1.

Det fremgår af dokumentation, fremlagt af repræsentanten overfor Landsskatteretten, at klageren er tilmeldt henholdsvis adressen ...3, pr. 15. maj 2008, og på adressen ...2, pr. 1. februar 2009.

Klageren har endvidere modtaget dansk sygesikringskort, "Det særlige sundhedskort", udstedt af kommune, påført den tyske adresse, ...2, gyldigt fra 10. oktober 2011 til 9. oktober 2012 og brev fra Bundeszentralamt für Steuern til klageren på adressen ...3, af 25. august 2008, vedrørende tildeling af identifikationsnummer.

Klageren har ifølge fremlagt dokumentation tilmeldt virksomhed til Gemeinde i Tyskland den 14. maj 2008. Klagerens ægtefælle har i den forbindelse oplyst, at klageren ville importere tøj, men virksomheden kom ikke i gang grundet sygdom. Kommunens rykker af 21. januar 2010 for, om virksomhed er igangsat, er endvidere fremlagt.

Klageren har modtaget bekræftelse i henhold til EU bestemmelser om fri bevægelighed, udstedt af ..., Der Landrat, fremsendt til klageren henholdsvis den 11. september 2008 på adressen ...3, og den 29. september 2009 på adressen ...2, som fremlagt.

Hun har endvidere modtaget tilbud til klageren fra borgmesteren i ..., om deltagelse i Europaparlamentsvalg, som fremlagt.

Repræsentanten har endvidere fremlagt brev fra AOK, Die Gesundheitskasse, af 28. juli 2008 til klageren på adressen ...3, og det med brevet medfølgende sygesikringskort, og endvidere brev fra Finanzamt af 19. august 2008 til klageren om opkrævning af dansk restskat og brev om kaskoforsikring på BMW, og opkrævning af vægtafgift af samme, fremsendt til klageren på adressen ...2.

Der er endelig fremlagt en fartbøde fra Holland af 4. januar 2011, en fartbøde fra Belgien af 7. marts 2011 og P-bøder  af henholdsvis 13. oktober 2009, 22. marts 2010 og 7. december 2010 og rykker for betaling heraf, alt sendt til klageren på adressen ...2, Tyskland.

Klageren har under sagens behandling i SKAT modtaget aktindsigt i sagens bilag. Herved var undtaget enkelte afsnit, der vedrørte en anden person.

SKATs afgørelse

På grundlag af de fremkomne oplysninger har SKAT vurderet, at klageren i hele perioden fra 2007 og indtil dato har boet og opholdt sig i Danmark og at klagerens skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1 nr. 1, er bevaret i hele perioden. Efter registreringsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, samt § 8, stk. 2, har klageren således pligt til at lade sit køretøj registrere i Danmark, og betale registreringsafgiften. Køretøjet skulle have været registreret pr. 15. februar 2010.

SKAT har fastsat køretøjets handelsværdi til ca. 600.000 kr. Afgiften heraf udgør 374.017 kr.

Den af repræsentanten for Landsskatteretten fremlagte dokumentation har været forelagt SKAT. SKAT har i den forbindelse udtalt, at det ikke bestrides af SKAT, at klageren på et tidspunkt officielt har været tilmeldt på adressen/adresserne i Tyskland, men det findes ikke bevist, at klageren reelt har haft sin bopæl og opholdt sig der og stadig gør det. Bundeszentralamt für Steuern anser ikke klageren for at have haft bopæl i Tyskland, men oplyser, at klageren udelukkende har brugt sine adresser og det tildelte skattenummer til registrering af to køretøjer. De vedlagte opkrævninger af parkerings- og fartbøder samt forsikringer bekræfter kun, at klageren ejer køretøjerne, men ikke, at hun reelt bor i Tyskland.

De øvrige fremlagte bilag bekræfter, at klageren på et tidspunkt i 2008 og 2009 har været tilmeldt på adresserne i Tyskland, men ikke, at hun også reelt har boet der. Det er herefter SKATs vurdering, at den fremlagte dokumentation ikke dokumenterer eller sandsynliggør, at klagerens reelle bopæl er eller har været i Tyskland. Det understøttes yderligere af den modtagne anmeldelse om, at klageren siden købet af ejerlejligheden i ...1 både har opholdt sig og boet på adressen.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har på klagerens vegne nedlagt påstand om, at den klageren afkrævede afgift nedsættes til 0 kr.

Til støtte herfor er det gjort gældende, at klageren har haft bopæl i Tyskland, hvorfor hun ikke har pligt til at lade køretøjet registrere i Danmark og betale registreringsafgiften.

Ligeledes er det gjort gældende, at klageren i hele registreringsperioden fra den 15. februar 2010 til dags dato, ikke har været skattepligtig i Danmark.

Endelig er det gjort gældende, at ansættelsen er ugyldig som følge af sagsbehandlingsfejl, idet SKAT ikke har villet give klageren aktindsigt i en væsentlig del af det materiale, sagen er baseret på. Klageren har således ikke haft mulighed for behørigt at tage til genmæle i forhold til de synspunkter, der er fremført.

Repræsentanten har oplyst, at spørgsmålet om værdiansættelsen er indbragt for Ankenævnet.

Til støtte for påstanden har repræsentanten endvidere ved brev af 31. oktober 2012 fremlagt oversigt, udarbejdet af klagerens ægtefælle, BA, med en række bilag, jf. ovenfor, idet det gøres gældende, at det herved er dokumenteret, at klageren har haft bopæl i Tyskland, hvorfor hun ikke har pligt til at lade køretøjet registrere i Danmark.

Repræsentanten har endelig gjort gældende, at det ikke er klageren, der har bevisbyrden for, at hun reelt har boet og stadig bor i Tyskland.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse 

Af registreringsafgiftsloven (Lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juni 2008 om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. med senere ændringer) § 1, stk. 1, fremgår:

Der svares afgift til statskassen af motorkøretøjer, som skal registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer efter færdselsloven, og af påhængs- og sættevogne til sådanne motorkøretøjer. ( ... ) Afgiften svares i forbindelse med et køretøjs første registrering, medmindre andet følger af bestemmelserne i denne lov.

Det fremgår af § 7, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 651 af 11. juni 2011 om registrering af køretøjer m.v., at et køretøj skal registreres i Køretøjsregisteret, hvis køretøjet har en ejer med bopæl eller hjemsted her i landet.

Det fremgår endvidere af registreringsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, at en person, der ikke er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses at have bopæl her i landet, hvis den pågældende opholder sig her i landet i 185 dage eller mere, eller den pågældende opholder sig her i landet i afbrudte perioder på tilsammen 185 dage eller mere inden for 12 måneder.

Det fremgår af dagældende registreringsbekendtgørelse § 10, stk. 1, at i tilfælde, hvor en ejer eller bruger af et køretøj samtidig har bopæl i flere stater m.v., anses den pågældende at have bopæl i den stat m.v., hvor den pågældende er hjemmehørende. En person anses for hjemmehørende det sted, hvor den pågældende sædvanligvis opholder sig, det vil sige mindst 185 dage inden for et kalenderår på grund af en privat og erhvervsmæssig tilknytning, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 2. En person, der er uden erhvervsmæssig tilknytning til et sted, anses for hjemmehørende på det sted, hvor den pågældende sædvanligvis opholder sig, det vil sige mindst 185 dage inden for et kalenderår på grund af en privat tilknytning hidrørende fra snævre bånd mellem den pågældende og det sted, hvor vedkommende bor, jf. registreringsbekendtgørelsens § 10, stk. 3.

Det fremgår af Det centrale personregister, at klageren den 15. maj 2008 er flyttet til Tyskland.

På baggrund af sagens oplysninger - herunder det forhold, at klageren fortsat ejer lejligheden i ...1 samt den indgivne anmeldelse - må det lægges til grund, at klageren og hendes ægtefælle på tidspunktet for erhvervelsen af det sagen omhandlede køretøj den 15. februar 2010 har opholdt sig i Danmark i et sådant omfang, at klageren i henhold til registreringsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, må anses at have bopæl her i landet.

Klageren må endvidere i henhold til dagældende registreringsbekendtgørelse § 10, stk. 1, anses at være hjemmehørende i Danmark i henhold til registreringsbekendtgørelsens § 10, stk. 3, idet bemærkes, at der ikke foreligger oplysninger i sagen om, at klageren har arbejde.

Køretøjet er herefter i henhold til registreringsbekendtgørelsens § 7 registreringspligtigt i Danmark og registreringsafgiftspligtigt, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1.

Når henses til sagens oplysninger anses registreringspligten indtrådt på tidspunktet for klagerens anskaffelse af motorkøretøjet, den 15. februar 2010.

SKATs afgørelse kan ikke anses som ugyldig grundet sagsbehandlingsfejl, idet aktindsigt er meddelt under behørig hensyntagen til forvaltningslovens § 27, stk. 1, om tavshedspligt om oplysninger om en anden person.

SKATs afgørelse stadfæstes.

..."

Ud over de dokumenter, der er beskrevet i Landsskatterettens afgørelse, er der under sagen bl.a. fremlagt en tingbogsattest, hvoraf det fremgår, at ejerlejligheden ...1 har et tinglyst areal på 170 m2, og at købesummen for lejligheden udgjorde 2.895.000 kr.

Der er endvidere fremlagt udskrifter fra Det Centrale Personregister, hvoraf det fremgår, at As datter, CA, har været tilmeldt på adressen ...1. fra den 1. februar 2009 til den 10. marts 2011, og at A på ny blev tilmeldt på adressen den 1. december 2012.

Forklaringer

A har ikke givet møde under hovedforhandlingen.

JM har forklaret, at han er advokat og chef for F1-bank. Han bor i ...1, og han har været formand for ejerforeningen siden 2008. Igennem et par år har han også fungeret som kasserer i foreningen. ...1 består af tre bygninger med fem lejligheder i hver, og der bor for tiden i alt 22 personer i bebyggelsen. Han kan vedstå indholdet af politianmeldelsen af 7. november 2011. Han mener i og for sig, at anmeldelsen taler for sig selv, da man ikke må bo i Danmark og samtidig køre i en tysk indregistreret bil. Det var det, de ville gøre politiet opmærksom på. Anmeldelsen indeholder en sammenfatning af den viden, som de seks underskrivere havde. Det er vidnet, der har skrevet anmeldelsen og sendt den til politiet. Ejerforeningen er ikke større, end at man lægger mærke til, hvem der er hjemme, og hvem der bor i de enkelte lejligheder. Siden A købte lejligheden i starten af 2007, har det for vidnet fremstået, som om hun havde sin faste bopæl dér sammen med sin mand, BA. Vidnet mener, at han har været i parrets lejlighed 2-3 gange i alt. Det har bl.a. været i forbindelse med et gløggarrangement, der går på skift mellem beboerne, og i forbindelse med en sag omkring en pejseskorsten. Når vidnet var hjemme, var A og hendes mand der som regel også. Vidnet har ikke bemærket, at der skulle have boet andre i deres lejlighed. Ifølge ejerforeningens vedtægter skal en lejekontrakt i øvrigt forelægges for bestyrelsen til godkendelse. Der har været nogle problemer med at få A til at indbetale fællesudgifter og a-conto bidrag. I 2010 og 2011 måtte de to gange sende betalingspåkrav til fogedretten. Den første gang betalte A, men anden gang nægtede fogedretten at fremme sagen, da hun efter det oplyste var flyttet til Tyskland. Det var første gang, de i ejerforeningens bestyrelse blev gjort opmærksom på, at A og hendes mand ikke skulle bo i lejligheden. Han er temmelig sikker på, at den i sagen omhandlede BMW blev købt i begyndelsen af 2010. JJ fyldte år i februar samme år, og vidnet kan huske, at en af hans naboer sagde, at BA havde fået ny bil. Han er ikke i tvivl om, at bilen havde registreringsnummeret .... BA er As mands initialer. Registreringsnummeret var næsten det samme som det, deres tidligere bil havde haft. Forespurgt, hvor tit han har observeret BMW´en i tiden frem til politianmeldelsen blev indgivet, har vidnet forklaret, at den holdt der på daglig basis. Det er selvsagt et skøn, men han vil tro, at han har set bilen et sted mellem 250 og 400 gange. Vidnet parkerede selv i parkeringskælderen, hvor også A havde en parkeringsplads ved siden af vidnets nabo, MI. MI har jævnligt givet udtryk for, at hun havde problemer med at komme ind på sin parkeringsplads på grund af BMW´en. På et tidspunkt blev de i bestyrelsen kontaktet af G1 A/S, der er ejer af parkeringskælderen. G1 A/S havde forsøgt at få inddrevet sit tilgodehavende hos A ved et betalingspåkrav, men dette var også blevet afvist af fogedretten. Vidnet er bekendt med, at G1 A/S forgæves har forsøgt at forfølge kravet i Tyskland. Vidnet har ikke personligt haft noget modsætningsforhold til A og hendes mand, men ejerforeningens bestyrelse har haft et noget anstrengt forhold til parret på grund af deres betalingsmisligholdelse. Vidnet er ikke bekendt med, at andre af ejerforeningens medlemmer skulle have haft konflikter med A og hendes mand. I en lang periode var parret en aktiv og udadvendt del af fællesskabet i ejerforeningen, men det ebbede ud, før politianmeldelsen blev indgivet. Han ved ikke, hvad årsagen hertil var. Han har ikke noteret ned, hvor tit han har set BMW´en. Han har ikke bevidst holdt øje med bilen, men han har selvfølgelig lagt mærke til, hvornår den var der. Han har kunnet se BMW´en, når han har parkeret sin egen bil i parkeringskælderen. As lejlighed ligger endvidere sådan, at man kigger direkte på den, når man kører ned ad indkørslen til bebyggelsen. Han vil tro, at han har mødt eller hilst på A og hendes mand i hvert fald 2-3 gange om ugen. Han har typisk set parret om morgenen, om eftermiddagen, om aftenen og i weekenderne. Vidnet bekendt er der ikke andre, som har beboet lejligheden. Han ved, at A og hendes mand har to børn, der bl.a. har besøgt dem i weekenderne. Vidnet mener, at han har mødt deres datter et par gange, både til et sankthansarrangement og vist nok også til det tidligere omtalte gløggarrangement.

JF har forklaret, at han kan vedstå indholdet af politianmeldelsen af 7. november 2011. Han er pensioneret skoleinspektør og har siden 2005 boet i lejligheden beliggende ...1, sammen med sin ægtefælle, IJ. De opholder sig i lejligheden bortset fra, når de er på ferie eller besøger familie og venner. Han har ikke nogen privat relation til A. For ham har A og hendes mand, BA, boet i lejligheden fra de flyttede ind i 2007, og indtil de flyttede i slutningen af 2011. I ejerforeningen overvejede de nøje, om de skulle indgive politianmeldelsen. De ville helst ikke leve i et stikkersamfund, men de læste nogle artikler i avisen, der helt tydeligt vedrørte familien på adressen ...1. På den baggrund, og da de bor i et meget lille fællesskab bestående af kun 15 lejligheder, følte de sig nødsaget til at indgive anmeldelsen. De brød sig heller ikke om, at A og hendes mand opførte sig uhæderligt ved ikke at betale de beløb, som de skulle, til ejerforeningen. Der var ikke andre uoverensstemmelser mellem dem og A og hendes mand end avisomtalen og restancerne til ejerforeningen. Vidnet kan ikke huske, hvornår han begyndte at observere BMW´en. Han husker det sådan, at bilen faktisk holdt der hele tiden. Han observerede den næsten hver eneste dag igennem i hvert fald et år. Han mener, at det er JM, der har forfattet politianmeldelsen. Vidnet parkerede også selv i parkeringskælderen. Hans bil holdt, så han skulle køre forbi BMW´en, når han skulle ud af kælderen. Det gjorde han dagligt eller i hvert fald næsten dagligt. BMW´en blev benyttet "ganske almindeligt". Vidnet har mødt bilen nogle gange, når han er kørt mod ... eller ... Han er ikke i stand til at sige, hvem der har ført BMW´en ved de pågældende lejligheder. Han har ikke tal på, hvor tit han har set A og hendes mand gennem årene. Han kan bekræfte, at parrets deltagelse i det sociale liv i ejerforeningen ebbede ud, inden politianmeldelsen blev indgivet. Årsagen hertil var bl.a., at A og hendes mand "snakkede for meget".

IJ har forklaret, at hun og hendes mand, JF, har boet på i ...1 siden 2005. Hun er også pensionist. Hun kan vedstå indholdet af politianmeldelsen af 7. november 2011. Der var meget omtale i medierne af socialt bedrageri, og de syntes, at de havde gået og set på det i lang tid. De tænkte derfor, at det var på tide at få gjort noget ved det. Vidnet har ikke haft det bedste naboskab til A og hendes mand, BA. Vidnet er medlem af ejerforeningens bestyrelse, og A havde mange restancer, hvorfor de var nødt til at sende rykkerbreve til hende. Det bevirkede, at A blev vred og sendte nogle breve til bestyrelsen. Vedrørende 4. afsnit i politianmeldelsen har vidnet forklaret, at de bruger parkeringskælderen til deres egen bil. Fra deres lejlighed har de frit udsyn til parkeringsarealet ved ejendommen. De er ikke flere beboere i ejerforeningen, end at de lægger mærke til, hvem der bor i de enkelte lejligheder. Vidnet og hendes mand har en hund, som de går tur med, og de har ikke kunnet undgå at se A og hendes mand, når de var udenfor om sommeren. Parret har efter vidnets opfattelse ikke på noget tidspunkt været fraflyttet deres lejlighed. Vidnet går ikke og kigger på nummerplader, men hun ved udmærket, hvilke biler A og hendes mand har haft. Den i sagen omhandlede BMW var sort og havde tyske nummerplader. Parret havde BMW´en i november 2011. Det var altid BMW´en, der holdt i parkeringskælderen. Efter at parkeringspladsen i kælderen var blevet opsagt af G1 A/S, begyndte BMW´en at holde på den udendørs parkeringsplads. Den sorte BMW har været der lige så ofte som parrets anden bil, hvilket vil sige næsten dagligt. Som vidnet husker det, har parret altid haft en bil på tyske nummerplader. Inden de købte BMW´en, havde de to Volvo´er. BA har hende bekendt ikke haft et arbejde, som har gjort, at han ikke er kommet hjem om aftenen. I perioder holdt begge biler der om dagen, og hun tænkte, at der måske ikke var nogen af dem, der havde arbejde. På et tidspunkt havde BA en båd, som han i strid med ejerforeningens husorden havde tøjret til deres bro, så broen blev trukket skæv. I den forbindelse skrev bestyrelsen til BA og bad ham om at fjerne båden, hvilket han gjorde. Det er rigtigt, at A og hendes mand begyndte at trække sig fra det sociale liv i ejerforeningen. Hun mener, at det var i forbindelse med, at de i bestyrelsen begyndte at sende rykkerbreve til hende. Det var i hvert fald et år eller mere forud for, at de indgav politianmeldelsen. De fik lavet en vedtægtsændring, så bestyrelsen skulle orientere de øvrige medlemmer i ejerforeningen, når et medlem havde en restance over et vist beløb. Vidnet og hendes mand har en plads i parkeringskælderen til den ene af deres biler. Det, at den sorte BMW blev parkeret i kælderen, faldt sammen med, at kommunen var begyndt at holde øje med A og hendes mand. Efter, hvad vidnet har fået oplyst, har KM fra kommunen ikke lagt skjul på, at kommunen holdt øje med parret. Det er vidnets indtryk, at der har været en eller anden kontakt mellem JM og kommunen forud for, at den skriftlige politianmeldelse blev udarbejdet. Det fremgik konkret af medieomtalen, at også folk på fine adresser kunne finde på at svindle med hensyn til biler. Der fremgik noget om bebyggelsens art, som gjorde, at det stod klart for vidnet, at det var A og hendes mand, der blevet sigtet til. Ude fra vejen kan man se alle de biler, der holder på det udendørs parkeringsareal.

JJ har forklaret, at hun kan vedstå anmeldelsen af 7. november 2011. Det er JM, der har forfattet anmeldelsen. Vidnet bor på 2. sal i den samme ejendom, som A og hendes mand, BA. Parret flyttede til ...1 i marts 2007. BA fik job i Sverige, og A var exceptionelt bange for at være alene hjemme. Vidnet kom derfor rigtig meget i deres hjem frem til den 23. juni 2011. Den dag sendte vidnet en mail til de øvrige medlemmer af ejerforeningen, fordi BA havde opført sig uvenligt og respektløst over for bestyrelsen i en sådan grad, at nogle af bestyrelsesmedlemmerne ville frasige sig deres mandat. Han forlangte bl.a. også at få udleveret foreningens bilag helt tilbage fra 2004, hvilket medførte, at den tidligere kasserers enke blev meget ked af det, da det var hende, der havde stået for bogføringen. Siden den 23. juni 2011 har BA hverken hilst på eller talt med vidnet. Vidnet medunderskrev politianmeldelsen, fordi hun var træt af at skulle betale en masse penge i skat og så samtidig gå og se på, at A og hendes mand snød. Parret har en søn, der blev ansat som elektrikerlærling i en af nabobyerne, hvorfor han boede hjemme hos sine forældre i starten. Deres datter har også tit været hjemme og har af og til opholdt sig i lejligheden i længere tid. A og hendes mand har ikke været fraflyttet lejligheden. Lejligheden var dejligt og smagfuldt indrettet. Parret købte BMW´en på et tidspunkt i begyndelsen af 2010. I juli 2010 var der i avisen en stor artikel om socialt bedrageri, hvor der bl.a. blev skrevet om ... . I slutningen af artiklen stod der, at også velstående folk kunne finde på at begå socialt bedrageri. Der var så mange oplysninger, at journalisten lige så godt kunne have skrevet adressen. Efter at artiklen havde været bragt i avisen, røg BMW´en ned i parkeringskælderen. Da lejemålet vedrørende pladsen i parkeringskælderen var blevet opsagt af G1 A/S, blev BMW´en parkeret, så den ikke stod så synligt. Vidnet bor i en penthouselejlighed, hvor terrassen går næsten hele vejen rundt om bygningen. BMW´en har ikke været væk i længere tid, bortset fra når A og hendes mand har været på ferie. I det daglige var det BA, der brugte bilen. BA var egentlig blevet ansat i Sverige på en treårig kontrakt, men han kom allerede hjem efter et år. Han skulle rejse derop sidst i marts 2007, men han blev syg, og afrejsen blev udsat et stykke tid. Parret har tidligere haft en Volvo på tyske nummerplader. Vidnet havde fødselsdag i februar, og der var en vis begejstring for BMW´en, som parret havde købt kort forinden. BA fik job i ... i 2008, men han blev opsagt i slutningen af 2009. Vidnet kom en overgang så tit i parrets hjem, at hun tænkte, at hun næsten ikke kunne være det bekendt. Hun har set BAs korrespondance med bestyrelsen, og der var flere problemer. Hun kan ikke huske, hvem der konkret tog initiativ til at indgive politianmeldelsen, men de var nogle stykker, der syntes, at det var blevet for galt, i og med at A og hendes mand snød ikke blot statskassen, men også foreningens medlemmer, da de ikke betalte fællesudgifter og a-conto bidrag. Vidnet fik at vide, at parrets datter arbejdede i ..., hvor hun havde en andelslejlighed, men hun besøgte tit sine forældre.

Retsgrundlaget

Pligten til at svare registreringsafgift af motorkøretøjer fremgår af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1, jf. færdselslovens § 72, stk. 1.

Registreringsbekendtgørelsen havde den 15. februar 2010 følgende ordlyd, jf. bekendtgørelse nr. 633 af 26. juni 2009:

"...

Tilknytning her til landet

Bopæl eller hjemsted

§ 7. Et køretøj af en type, der skal registreres efter kapitel 2, registreres kun i Centralregisteret for Motorkøretøjer, hvis køretøjet har en ejer med bopæl eller hjemsted her i landet, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Selv om en ejer af et køretøj har bopæl eller hjemsted her i landet, skal der ikke ske registrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer, hvis der er en bruger af køretøjet, og brugeren ikke har bopæl eller hjemsted her i landet, jf. § 13.

Stk. 3. Selv om ingen ejer af et køretøj har bopæl eller hjemsted her i landet, skal der ske registrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer, hvis der er en bruger af køretøjet, og denne har bopæl eller hjemsted her i landet.

Stk. 4. Skulle det forekomme, at en ejer eller bruger af et køretøj samtidig har bopæl i flere stater, anses den pågældende for, i relation til denne bekendtgørelse, at have bopæl i den stat, hvor den pågældende må anses for hjemmehørende.

§ 8. Med bopæl for en fysisk person sidestilles, at den pågældende har opholdt sig her i landet i et år eller, hvis den pågældende har opholdt sig her i afbrudte perioder, at vedkommende inden for de sidste 24 måneder har været her i landet i tilsammen 365 dage.

Stk. 2. Med hjemsted for en virksomhed sidestilles et fast driftssted.

...

Tilflytning

§ 10. Hvis en ejer eller bruger af et udenlandsk køretøj, der skal registreres efter kapitel 2, etablerer bopæl eller hjemsted her i landet, skal køretøjet registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer inden 14 dage efter tilflytningen, hvis køretøjet bruges på færdselslovens område.

..."

Bekendtgørelse nr. 633 af 26. juni 2009 blev ophævet den 1. juli 2010 og erstattet af bekendtgørelse nr. 811 af 28. juni 2010 om registrering af køretøjer m.v. Af denne bekendtgørelse fremgik følgende:

"...

Tilknytning her til landet

Bopæl eller hjemsted

§ 7. Et køretøj registreres kun i Centralregisteret for Motorkøretøjer, hvis køretøjet har en ejer med bopæl eller hjemsted her i landet, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Selv om en ejer af et køretøj har bopæl eller hjemsted her i landet, skal der ikke ske registrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer, hvis

1) der er en bruger af køretøjet,

2) ejeren har givet afkald på brugsretten til køretøjet i den aftalte brugsperiode, jf. § 41, og

3) brugeren ikke har bopæl eller hjemsted her i landet.

Stk. 3. Selv om ingen ejer af et køretøj har bopæl eller hjemsted her i landet, skal der dog ske registrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer, hvis der er en bruger af køretøjet, og denne har bopæl eller hjemsted her i landet.

§ 8. En person, der er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses at have bopæl her i landet.

Stk. 2. En person, der ikke er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses at have bopæl her i landet, hvis den pågældende opholder sig her i landet i 185 dage eller, hvis den pågældende opholder sig her i landet i afbrudte perioder, vedkommende inden for en periode på 12 måneder opholder sig her i landet i tilsammen 185 dage.

...

Dobbeltdomicil

§ 10. I tilfælde, hvor en ejer eller bruger af et køretøj samtidig har bopæl i flere stater mv., anses den pågældende at have bopæl i den stat mv., hvor den pågældende er hjemmehørende.

Stk. 2. En person anses for hjemmehørende det sted, hvor den pågældende sædvanligvis opholder sig, det vil sige mindst 185 dage inden for et kalenderår, på grund af en privat og erhvervsmæssig tilknytning.

Stk. 3. En person, der er uden erhvervsmæssig tilknytning til et sted, anses for hjemmehørende på det sted, hvor den pågældende sædvanligvis opholder sig, det vil sige mindst 185 dage inden for et kalenderår, på grund af en privat tilknytning hidrørende fra snævre bånd mellem den pågældende og det sted, hvor vedkommende bor.

...

Bevis for bopæl, hjemsted eller tilknytning inden for EU/EØS-området

§ 13. Bevis for bopæl, hjemsted eller tilknytning i en anden EU/EØS-stat kan føres med ethvert egnet bevismiddel, herunder identitetskort eller andet gyldigt dokument.

Stk. 2. Hvis SKAT nærer tvivl om gyldigheden af en erklæring om bopæl eller hjemsted i eller tilknytning til en anden EU/EØS-stat, der er afgivet på grundlag af et bevismiddel som nævnt i stk. 1, kan SKAT med henblik på specifikke kontrolforanstaltninger kræve yderligere oplysninger eller beviser.

..."

Bekendtgørelse nr. 811 af 28. juni 2010 var gældende frem til den 18. juni 2011, hvor den blev ophævet og erstattet af bekendtgørelse nr. 651 af 16. juni 2011 om registrering af køretøjer m.v.

Af Rådets direktiv af 28. marts 1983 om afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet ved midlertidig indførsel af visse transportmidler (83/182/ EØF) fremgår bl.a. følgende:

"...

Artikel 3

Midlertidig indførsel af visse transportmidler til privat brug

Der indrømmes fritagelse for de i artikel 1 nævnte afgifter i en sammenhængende eller ikke sammenhængende periode på højst 6 måneder pr. periode af 12 måneder ved midlertidig indførsel af private køretøjer, campingvogne, lystfartøjer, privatfly og cykler, på følgende betingelser:

a) den privatperson, der indfører disse ejendele, skal:

aa) have sædvanlig opholdssted i en anden medlemsstat end den, i hvilken den midlertidige indførsel finder sted;

bb) anvende disse transportmidler til privat brug;

b) transportmidlerne må ikke overdrages eller udlejes i den medlemsstat, i hvilken den midlertidige indførsel finder sted, eller udlånes til en person med bopæl i denne stat. Private køretøjer, der tilhører en udlejningsvirksomhed med hovedsæde i Fællesskabet kan dog med henblik på genudførsel genudlejes til en person, der ikke har bopæl i den pågældende stat, hvis de befinder sig i landet efter opfyldelse af en lejekontrakt, der slutter i dette land. Sådanne køretøjer kan ligeledes af en i udlejningsvirksomheden ansat bringes tilbage til den medlemsstat, hvor udlejningen oprindeligt fandt sted, også selv om denne ansatte har bopæl i den medlemsstat, i hvilken den midlertidige indførsel finder sted.

...

Artikel 7

Almindelige regler for fastlæggelse af bopæl

1. Med henblik på dette direktiv forstås ved "sædvanlig opholdssted" det sted, hvor en person sædvanligvis opholder sig, det vil sige mindst 185 dage pr. kalenderår, på grund af et privat og erhvervsmæssigt tilhørsforhold eller - hvis der er tale om en person uden erhvervsmæssigt tilhørsforhold - på grund af et privat tilhørsforhold hidrørende fra snævre bånd mellem den pågældende og det sted, hvor vedkommende bor.

En person, som ikke har et erhvervsmæssigt og privat tilhørsforhold til samme sted, og som derfor er nødsaget til skiftevis at tage ophold på forskellige steder i to eller flere medlemsstater, anses dog for at have sædvanlig opholdssted på stedet for det private tilhørsforhold på betingelse af, at den pågældende regelmæssigt vender tilbage hertil. Denne sidste betingelse kræves ikke opfyldt, når den pågældende opholder sig i en medlemsstat med henblik på udførelse af en arbejdsopgave af bestemt varighed. At følge undervisningen på et universitet eller en skole medfører ikke overflytning af det sædvanlige opholdssted.

2. Privatpersoner fører bevis for deres sædvanlige opholdssted ved ethvert egnet middel, navnlig identitetskort eller ethvert andet gyldigt dokument.

3. Såfremt de kompetente myndigheder i den medlemsstat, i hvilken indførslen finder sted, nærer tvivl om gyldigheden af erklæring om sædvanlig opholdssted, der er afgivet på grundlag af de i stk. 2 anførte bevismidler, kan de med henblik på visse specifikke kontrolforanstaltninger kræve yderligere oplysninger eller beviser.

..."

Artikel 4 om "skattemæssigt hjemsted" i OECD´s modeloverenskomst af 1992 til overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomst- og formueskatter er sålydende:

"...

Stk.1. I denne overenskomst anvendes udtrykket "hjemmehørende i en af de kontraherende stater" på enhver person, som i henhold til lovgivningen i denne stat er skattepligtig der på grund af hjemsted, bopæl, ledelsens sæde eller et andet lignende kriterium. Udtrykket omfatter tillige staten, enhver politisk underafdeling og lokal myndighed. Dog omfatter udtrykket ikke en person, som er skattepligtig til den pågældende stat udelukkende af indkomst fra kilder i denne stat, eller formue, der befinder sig der.

Stk.2. Hvor en fysisk person efter bestemmelserne i stk. 1 anses for hjemmehørende i begge de kontraherende stater, skal følgende regler gælde:

a) han skal anses for kun at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han har en fast bolig til sin rådighed. Såfremt han har en fast bolig til sin rådighed i begge stater, skal han anses for kun at være hjemmehørende i den stat, med hvilken han har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for sine livsinteresser);

b) kan det ikke afgøres, i hvilken af de to stater han har midtpunkt for sine livsinteresser, eller han har ikke en fast bolig til sin rådighed i nogen af staterne, skal han anses for kun at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han sædvanligvis opholder sig;

c) opholder han sig sædvanligvis i begge stater, eller har han ikke sådant ophold i nogen af dem, skal han anses for kun at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han er statsborger;

d) er han statsborger i begge stater, eller er han ikke statsborger i nogen af dem, vil de kompetente myndigheder i de to kontraherende stater afgøre spørgsmålet ved gensidig aftale.

..."

Af OECD´s kommentar til modeloverenskomstens artikel 4 om skattemæssigt hjemsted fremgår følgende:

"...

14. Hvis den fysiske person har en fast bolig i begge kontraherende stater, giver stk. 2 forrang til den stat, med hvilken hans personlige og økonomiske forbindelser er stærkest, forstået som midtpunktet for hans livsinteresser. I de tilfælde, hvor bopæl ikke kan afgøres under henvisning til denne regel, giver stk. 2 et subsidiært kriterium, først sædvanligt ophold og dernæst statsborgerskab. Hvis den fysiske person er statsborger i begge stater eller i ingen af dem, skal spørgsmålet løses ved gensidig aftale mellem de berørte stater i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i art. 25.

15. Hvis den fysiske person har en fast bolig i begge kontraherende stater, er det nødvendigt at se på de faktiske forhold for at fastslå, med hvilken af de to stater han har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser. Der skal således tages hensyn til hans familie og sociale forhold, hans beskæftigelse, hans politiske, kulturelle eller andre aktiviteter, hans forretningssted, det sted, hvorfra han administrerer sine aktiver osv. Omstændighederne skal bedømmes som et hele, men det er ikke desto mindre åbenbart, at overvejelser grundet på den fysiske persons egne handlinger skal ofres særlig opmærksomhed. Hvis en person, som har en bolig i en stat, etablerer en anden i den anden stat og bibeholder den første, kan det faktum, at han bibeholder den første i de omgivelser, hvor han altid har boet, hvor han har arbejdet, og hvor han har sin familie og ejendele sammen med andre elementer, bidrage til at vise, at han har bevaret midtpunktet for sine livsinteresser i den første stat.

..."

Parternes synspunkter

A har gjort gældende, at hun ikke har haft pligt til at lade bilen registrere i Danmark. Der må ved bevisvurderingen bl.a. lægges vægt på, at hun har haft registreret bopæl på adresser ...2, at hun i forbindelse med flytningen er blevet tildelt et tysk identifikationsnummer og har forsøgt at registrere en virksomhed i Tyskland, at hun er blevet betragtet som værende stemmeberettiget af de tyske myndigheder, samt at SKAT også har betragtet hende som bosiddende i Tyskland. At hun ikke har haft bopæl i Danmark støttes tillige af de parkeringsafgifter, hun er blevet pålagt i Tyskland. Under disse omstændigheder er det Skatteministeriet, der har bevisbyrden for, at hun ikke har opgivet sin bopæl i Danmark. SKATs og Landsskatterettens afgørelser er udelukkende baseret på den skriftlige anmeldelse af 7. november 2011. Der bør ikke lægges nogen nævneværdig vægt på de forklaringer, der er afgivet af vidnerne. Efter praksis stilles der krav om, at en skatteyder fremlægger dokumentbeviser, og det samme må man forlange af skattemyndighederne. Ingen af vidnerne har i øvrigt noteret ned, hvornår de konkret har set bilen på adressen i ...1, og det kan ikke ud fra vidneforklaringerne lægges til grund, at hun har opholdt sig her i landet i mere end 185 dage, hvis retten måtte nå frem til, at der er tale om dobbeltdomicil.

Skatteministeriet har gjort gældende, at bilen blev registreringsafgiftspligtig ved erhvervelsen den 15. februar 2010. A er dansk statsborger og har familie her i landet, ligesom hun er ejer af ejerlejligheden ...1. Bevisbyrden for, at A ikke har bopæl i Danmark i registreringsmæssig henseende påhviler derfor hende, og denne bevisbyrde er under de foreliggende omstændigheder ikke blevet løftet. Efter vidneforklaringerne kan det ikke lægges til grund, at A har opgivet sin danske bopæl, da hun næsten dagligt er blevet observeret på adressen ...1 i den periode, hvor hun var tilmeldt på adresserne i ...2. Endvidere kan de tyske myndigheder ikke bekræfte, at A har haft en reel tilknytning til adresserne, ligesom de bilag, der er fremlagt i sagen, heller ikke dokumenterer nogen form for reel tilknytning til disse. Det må i øvrigt komme A processuelt til skade, at hun ikke har besvaret Skatteministeriets opfordringer til at oplyse nærmere om lejemålene i Tyskland og den påståede aftale om hendes datters lån af lejligheden ...1, ligesom hun har valgt ikke at redegøre nærmere for sin og sin ægtefælles beskæftigelse og indkomst. Såfremt retten måtte lægge til grund, at A i perioden fra den 15. maj 2008 til den 1. december 2012 både har haft bopæl i Danmark og i Tyskland, ændrer det ikke ved, at bilen er registreringsafgiftspligtig efter reglerne om dobbeltdomicil, idet A ikke har godtgjort, at hun har haft større tilknytning til Tyskland end til Danmark.

Rettens begrundelse og afgørelse

A har ikke fremlagt nærmere oplysninger om lejemålene i Tyskland, og det fremgår af oplysninger af 26. oktober 2011 fra Bundes-zentralamt für Steuern til de danske skattemyndigheder, at der ikke er noget, som tyder på, at A og hendes ægtefælle, BA, har haft bopæl i Tyskland. På denne baggrund og efter de forklaringer, der er afgivet af vidnerne, JM, JF, IJ og JJ, må det lægges til grund, at A og hendes ægtefælle på tidspunktet for erhvervelsen af den i sagen omhandlede BMW den 15. februar 2010 har opholdt sig i Danmark i et sådant omfang, at A i henhold til registreringsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, må anses at have haft bopæl her i landet.

Bilen er herefter i henhold til registreringsbekendtgørelsens § 7 registreringsafgiftspligtig i Danmark, jf. herved registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1, jf. færdselslovens § 72, stk. 1, og retten tager derfor Skatteministeriets påstand til følge.

I sagsomkostninger skal A betale 37.500 kr. til Skatteministeriet. Beløbet dækker udgifter i advokatbistand og er inkl. moms, da Skatteministeriet ikke er momsregistreret. Ved fastsættelsen af beløbet er der taget hensyn til sagens værdi og omfang.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t  

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

I sagsomkostninger skal sagsøgeren, A, inden 14 dage betale 37.500 kr. til Skatteministeriet.