Dato for udgivelse
27 Jan 2014 15:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Jan 2014 15:04
SKM-nummer
SKM2014.83.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
14. afdeling, B-1769-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Erhvervsskole, kursus, retspraksis, momspligtig, momsfritaget
Resumé

Erhvervsskoles anmodning om henvisning af retssag direkte til Landsretten som første instans, blev ikke taget til følge af Byretten.

Efter skolens opfattelse indeholdt dens stævning en række principielle spørgsmål vedr. bl.a. momspligtig kursusvirksomhed.

Landsretten tog skolens anmodning om henvisning af sagen til landsretten til følge.

Reference(r)

Retsplejeloven § 226, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 A.A.10.3.1.1

Redaktionelle noter

Landsretten retten afviser efterfølgende at forlægge spørgsmål for EU-domstolen, se SKM2016.285.VLR

Senere dom: SKM2017.207.VLR

Vestre Landsrets kendelse af 14. januar 2014, 14. afdeling nr. B-1769-13

Parter

H1 Skole

mod

Skatteministeriet

Afsagt af landsdommerne

John Lundum, Erik P. Bentzen og Marie Kjær (kst.)

............................................

Byrettens kendelse af 2. juli 2013, nr. BS 13-257/2013

Ingen var mødt.

Sagens bilag var til stede.

Der blev fremlagt

- brev af 7. juni 2013 fra sagsøgeren samt

- processkrift af 28. juni 2013 fra sagsøgte.

Der afsagdes kendelse

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt H1 Skole i det foreliggende tilfælde, hvor skattemyndighederne anvendte en praksis, som er blevet underkendt af domstolene, er berettiget til udbetaling af fradragsberettiget moms og tilbagebetalingsberettigede energiafgifter samt tilbagebetaling af uretmæssig opkrævet lønsumsafgift i forbindelse med sin erhvervsrettede kursusvirksomhed, uden at der skal ske modregning af salgsmoms.

H1 Skole har i stævningen og i brevet af 7. juni 2013 anført, at sagen rejser en række principielle fortolkningsspørgsmål. Efter rettens vurdering har de pågældende spørgsmål tidligere været afgjort, og sagen er således ikke af principiel karakter, ligesom den ikke ses at have en væsentlig samfundsmæssig rækkevidde.

Betingelsen i retsplejelovens § 226, stk. 1, er derfor ikke opfyldt,

h v o r f o r   b e s t e m m e s 

Anmodningen om sagens henvisning til landsretten tages ikke til følge.

Sagen udsat på berammelse af et telefonmøde.

................................................

Vestre Landsrets kendelse af 14. januar 2014, 14. afdeling nr. B-1769-13

Fremlagte bilag:

-

kæreskrift af 9. juli 2013

-

brev af 11. juli 2013 fra Byretten

-

udskrift af retsbogen (sag nr. BS 13-257/2013)

-

kæresvarskrift af 30. juli 2013

-

kærereplik af 19. september 2013

-

brev af 8. oktober 2013 fra Kammeradvokaten.

Ved kendelse af 2. juli 2013 har Byretten bestemt, at H1 Skoles anmodning om sagens henvisning til landsretten ikke tages til følge.

Kendelsen er kæret af H1 Skole med påstand om, at sagen henvises til Vestre Landsret til behandling i 1. instans. Til støtte for påstanden har H1 Skole navnlig anført, at spørgsmålet om det økonomiske opgør efter genoptagelsen af H1 Skoles afgiftstilsvar er af principiel karakter.

Skatteministeriet har påstået kendelsen stadfæstet og har til støtte herfor navnlig anført, at sagen ikke er af principiel karakter, da problemstillingen er afklaret i retspraksis.

Landsretten afsagde kendelse  

Sagen angår genoptagelsen af H1 Skoles afgiftstilsvar for den periode, hvor SKAT ifølge Vestre Landsrets dom af 12. maj 2010 uretmæssigt har nægtet at anerkende, at skolens udbud af kurser til erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder mv. er momspligtig kursusvirksomhed, der ikke er momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Landsretten finder, at sagen har en sådan principiel karakter, at betingelserne for at henvise sagen til Vestre Landsret er opfyldt, jf. retsplejelovens § 226, stk. 1. Landsretten har lagt vægt på, at der ikke foreligger retspraksis om den foreliggende situation, hvor skattemyndighederne har anset en ydelse, der viste sig at være momspligtig, for momsfritaget.

Landsretten tager derfor H1 Skoles anmodning om henvisning af sagen til landsretten til følge.

t h i   b e s t e m m e s  

Byrettens kendelse ændres, således at sagen behandles ved Vestre Landsret som første instans.

Kæreafgiften skal betales tilbage.