Dato for udgivelse
21 jan 2014 11:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 okt 2013 14:29
SKM-nummer
SKM2014.65.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
284/2012
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Pilotering, grundforbedring, geoteknisk, rapport
Resumé

Sagen vedrører, om der i grundværdiansættelsen ved vurderingerne 2002-2006 for boligforeningens ejendom skal tages højde for udgifter til ekstrafundering, og om grundværdiansættelsen bør hjemvises til vurderingsmyndigheden med henblik på fornyet beløbsmæssig opgørelse.

Der er mellem parterne enighed om at forlige sagen, således at grundværdiansættelsen pr. 1. januar 2002, 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 hjemvises til vurderingsmyndigheden til fornyet opgørelse af nedslaget i grundværdien, idet Skatteministeriet anerkender, at udgiften til ekstrafundering vedrørende byggeriet udgør kr. 140.320,-

Reference(r)

Vurderingsloven § 6
Vurderingsloven § 13, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 H.A.3.2.2.6

Parter

Boligselskabet H1
(advokat Poul Bostrup)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Jytte Scharling, Niels Grubbe og Vibeke Rønne

Sagens baggrund og parternes påstande

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 18. afdeling den 26. september 2012.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Sagens omstændigheder

Boligselskabet H1 har under anken til Højesteret gentaget sin påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende, at boligselskabet ved vurderingen pr. 1. januar 2002, 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 af grundværdien af ejendommen ...1 efter vurderingslovens § 13 er berettiget til yderligere nedslag på henholdsvis 68.250 kr., 72.345 kr. og 77.409 kr. Subsidiært er der nedlagt påstand om, at sagen hjemvises til vurderingsmyndighederne til foretagelse af den beløbsmæssige opgørelse.

Skatteministeriet har ligeledes gentaget sin påstand om frifindelse, subsidiært at ansættelse af grundværdien pr. 1. januar 2002, 1. oktober 2004 og 1, oktober 2006 af ejendommen hjemvises til fornyet behandling ved vurderingsmyndighederne.

Sagen er forligt under behandlingen for Højesteret. Forliget har følgende ordlyd:

"...

Det kan hermed oplyses, at der i ovennævnte sag mellem parterne er enighed om at forlige sagen, således at grundværdiansættelsen pr. 1. januar 2002, 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 hjemvises til vurderingsmyndigheden til fornyet opgørelse af nedslaget i grundværdien, idet Skatteministeriet anerkender, at udgiften til ekstrafundering vedrørende byggeriet udgør kr. 140.320,-

..."

Ifølge forliget overlades det til Højesteret at fastsætte sagens omkostninger.

Højesterets begrundelse og resultat

Efter indholdet af forliget sammenholdt med de nedlagte påstande finder Højesteret, at Skatteministeriet i det væsentlige må anses for den tabende part. Skatteministeriet skal derfor betale sagsomkostninger for landsret og Højesteret til Boligselskabet H1.

Sagsomkostningerne fastsættes til i alt 78.231,25 kr., heraf 2.500 kr. til dækning af retsafgifter for landsret og Højesteret, 25.731,25 kr. til dækning af udgifter til syn og skøn og 50.000 kr. til dækning af advokatomkostninger for landsret og Højesteret.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Skatteministeriet inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale 78.231,25 kr. til Boligselskabet H1.

Det idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage fra denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.