Dato for udgivelse
20 jan 2014 14:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 aug 2013 09:24
SKM-nummer
SKM2014.61.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
10-0216815
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Overdragelsesaftale, aktiepost, Capital Advances, udenlandsk datterselskab, avancebeskatning
Resumé

Sagen angik opgørelse af anskaffelsessum og afståelsessum for et selskab, som i 2008 havde solgt sin aktiepost (95,69 %) i et udenlandsk datterselskab i relation til de dagældende beskatningsregler om selskabers aktieafståelse efter mindre end 3 års ejertid. Indbetalinger af "Capital Advances" til datterselskabet, der var anvendt til aktieerhvervelser i forbindelse med to kapitalforhøjelser, kunne indgå som anskaffelsessum for aktierne. Selskabets indbetalinger af "Capital Advances" til datterselskabet, som angik perioden mellem overdragelsesaftalen og overtagelsestidspunktet, kunne ikke fragå ved opgørelsen af afståelsessummen.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven §§ 8, 24 og 26

Henvisning
-

Klagen angår den skattemæssige behandling af indbetalt Capital Advances i relation til avanceopgørelse (anskaffelsessum og salgssum) ved salg af aktier i datterselskab fra Y1.

Landsskatterettens afgørelse
Tabssaldo på aktier med ejertid under 3 år:

SKAT har ændret selvangivet aktietab vedr. H2 fra ( - ) kr. til ( - ) kr., eller ændring af tabssaldo med ( - ) kr.

Landsskatteretten har ændret det ansatte tab.

Generelle oplysninger
H1 A/S ejede før salg i 2008 en aktiepost på 95,69 % i datterselskabet H2 hjemmehørende i Y1 og en aktiepost på 0,67 % i H2's datterselskab H3. H2 var noteret på fondsbørsen i Y1 (G1).

Begge aktieposter blev solgt i 2008 til H4, jf. overdragelsesaftale af 22. juli 2008 (Share Sale and Purchase Agreement) med senere Closing den 23. oktober 2008. H4's betaling til H1 A/S har udgjort 251.627.712 kr.

Den solgte aktiepost i H2 angik (x valuta) nom. 95.659.375 aktier, hvoraf nom. 51.185.247 aktier havde en ejertid på mindre end 3 år (anskaffet i 2007 inkl. en aktiepost på nom. 40.000 x valuta). Aktieposten på nom. 40.000 x valuta, som af såvel H1 A/S som SKAT er anset for anskaffet for 322.325 kr., vedrører H1 A/S erhvervelse på "G1".

H1 A/S har for indkomstår 2008 opgjort et skattemæssigt tab for aktieposten i H2 ejet i mindre end 3 år på ( - ) kr., jf. aktieavancebeskatningslovens dagældende § 8. Dette fremkommer på baggrund af et tab for den solgte aktiepost på i alt ( - ) kr. (anskaffelsessum/ ( - ) kr. og nettosalgssum/( - ) kr.).
Nettosalgssummen er salgssum 251.627.712 kr. reduceret med salgssumsregulering 515.541.730 kr.

Sagens oplysninger
Den påklagede regulering af opgjort aktietab i forbindelse med H1 A/S' salg af aktieposten i H2 til H4 angår indbetaling af Capital Advances, som dels ikke er anset at kunne tillægges ved opgørelsen af anskaffelsessummen (i alt 765.686.993 kr.), dels ikke er anset at kunne fratrækkes ved opgørelsen af salgssummen (i alt 515.541.730 kr.).  

Reguleringsbeløbet 765.686.993 kr. vedrører - udover kapitalforhøjelse 2007 med 204.026.993 kr. - tillige kapitalforhøjelse 2003 med 561.660.000 kr. (53.460.000 kr. og 508.200.000 kr.), hvor det korrekte tal under sagens behandling for Landsskatteretten er oplyst i stedet at være 467.204.310 kr. (53.749.190 kr. og 413.455.120 kr.),....  

Beløbet 515.541.730 kr. angår indbetalinger af Capital Advances til H2 i perioden mellem overdragelsesaftalen og Closing. 

Anskaffelsessum - kapitalforhøjelser i 2003 og 2007
Inden H1 A/S' salg i 2008 af aktierne i H2 har selskabet løbende haft kapitalbehov, og der er foretaget kapitalforhøjelser i selskabet i 2003 og 2007. H1 A/S' indbetalinger af Capital Advances i perioden 2003 - 2007 til H2 er oplyst at angå følgende, jf. herved også overførselsbilag vedlagt repræsentants indlæg til Landsskatteretten af 16. marts 2012: 

Indbetalingsdato

Beløb i USD

Beløb i x valuta

03.12.2003

19.12.2003

21.07.2004

02.03.2007

  8.100.000

68.900.000

     567.563

  11.594.599,68      

  98.625.668,87

       812.428,29

  51.000.000,00

Der er fremlagt investeringsindstillinger (Investment and Finance Approval) angående indbetalinger fra H1 A/S i december 2003/i alt 77.000.000 USD og indbetaling i 2007/i alt 51.145.247 x valuta, hvori det bl.a. hedder:

2. december 2003 - N0. 303
Transaction: 1. Part of Capital Increase in H2. Amount: 8.100.000 USD
"The Capital Increase will be made as a Capital Advance awaiting the approval from the G2 in Y1 (shall be completed within one year from the Capital Advance).
The 1. part of USD 8,1 mill. will be transferred on December 2, 2003..."

15. december 2003 . NO. 302
Transaction: Capital Increase in H2. Amount: 77,000,000,00 USD
"The Capital Increase will be made as a Capital Advance awaiting from the G2 in Y1."

10. september 2007  - NO. 397
Transaction: Capital Increase in H2. Amount: x valuta 51.145.247
"H1 A/S have already paid x valuta 51m in capital advance on march 2 2007. The remaining x valuta 145.247 will be paid October 5th 2007. The reason for the extended period between capital advance and final Capital increase is the formal approval process, including approval from the G2."

H1 A/S' indbetalinger til H2 - som sammen med minoritetsaktionærernes indbetalinger er anvendt til aktieerhvervelser i forbindelse med kapitalforhøjelser i selskabet vedtaget i 2003 og 2007 - indgår i opgjort anskaffelsessum ( - ) kr. og korrigeret anskaffelsessum ( - ) kr. med nedennævnte beløb:

Indbetalingsdato

Anskaffelsessum

opgjort

Anskaffelsessum

korrigeret

Reguleringsbeløb

3.12.2003

19.12.2003

  53.460.000 kr.

508.200.000 kr.

  53.749.190 kr.

413.455.120 kr.

       289.190 kr.

  -94.744.880 kr.

2.3.2007 og 5.10.2007

204.026.993 kr.

204.026.993 kr.

                0 kr.

I alt

765.686.993 kr.

671.231.303 kr.

  -94.455.690 kr.

21.7.2004 Purchase

    1.553.105 kr.

     1.553.105 kr.

I H2 er vedtaget følgende kapitalforhøjelser i 2003 og 2007 (...). 

Bestyrelsesbeslutning

Dato

Kapital før nom.

X valuta

Kapital efter nom.

X valuta

Kapitalforhøjelse

X valuta

23.12.2003

03.05.2007

23.249.200

46.498.400

46.498.400

99.971.560

23.249.200

53.473.160

H1 A/S som inden kapitalforhøjelsen på nom. 23.249.200 havde en ejerandel i H2 på 95,52 % - erhvervede i forbindelse med kapitalforhøjelsen dels nom. 22.206.539 aktier ved anvendelse af indbetalingerne fra H1 A/S den 3. og 19. december 2003, dels nom. 61.048,993 aktier (21.7.2004 Purchase), hvorefter ejerandelen udgjorde 95,65 % af aktiekapitalen på nom. 46.498.400 x valuta.

I forbindelse med kapitalforhøjelsen på nom. 53.473.160 erhvervede H1 A/S nom. 51.145.247, hvor det af investeringsindstilling af 10. september 2007 fremgår, at 51.000.000 x valuta er indbetalt den 2. marts 2007 og 145.245 x valuta indbetales den 5. oktober 2007. Herudover blev købt aktieposten på nom. 40.000 x valuta på G1 i oktober 2007, hvor der i forbindelse med kapitalforhøjelsen i 2007 blev handlet aktier mellem den 22. oktober og 26. oktober 2007. H1 A/S' ejerandel udgjorde herefter 95,69 %, som siden blev solgt i 2008.

Kapitalforhøjelserne i H2 er foretaget i overensstemmelse med selskabs- og børsretlige regler i Y1 (om kapitalforhøjelser inden for kapitalloftet). Den 8. april 2005 var kapitalloftet således blevet forhøjet fra nom. 50.000.000 x valuta til nom. 200.000.000 x valuta.   

Ud fra de foreliggende oplysninger har alle aktionærer samme rettigheder og modtager aktier i lige forhold. H1 A/S modtager aktier svarende til de indbetalte beløb som Capital

Advances. Minoritetsaktionærerne har ikke indbetalt Capital Advances på samme måde som H1 A/S, men de har haft lejlighed til at udnytte deres forkøbsret. For kapitalforhøjelsen i 2007 har minoritetsaktionærerne haft mulighed for at erhverve aktier mellem den 26. september 2007 og 10. oktober 2007. 

Kapitalforhøjelser og anvendelse af Capital Advances i Y1 er nærmere behandlet i følgende notater:

  • Rapport af 12. juni 2009 fra revisionsvirksomhed R1        
  • Notat af 28. august 2009 fra H5  
  • Notat af 30. september 2009 fra advokatvirksomhed R2  
  • Notat af 1. oktober 2009 fra advokatvirksomhed R3 
  • Notat af 15. marts 2012 fra advokatvirksomhed R2

G2 forestår administrationen af kapitalen for børsnoterede selskaber i Y1, jf. notatet af 28. august 2009 fra H5, hvor det bl.a. hedder:

"Kapitalloft (capital ceiling)
Når aktionæren i et Y1 selskab ønsker at foretage en kapitalforhøjelse, så kan kapitalforhøjelsen ikke udgøre et større beløb end hvad der kan indeholdes i "kapitalloftet" for selskabet. Kapitalloftet er et Y1 selskabsretligt fænomen, og er reguleret i selskabets vedtægter. Såfremt kapitalforhøjelsen ikke kan indeholdes i kapitalloftet ifølge vedtægterne, må der foretages en vedtægtsændring før kapitalforhøjelsen kan vedtages af selskabets bestyrelse.

Da kapitalloftet reguleres i vedtægterne, skal det godkendes af H2's generalforsamling.

Kapitalforhøjelser
Inden for kapitalloftet træffer bestyrelsen beslutning om forhøjelse af den registrerede aktiekapital. Bestyrelsen er forpligtet til at offentliggøre beslutningen på fondsbørsen i Y1.

Regulatorisk skal G2 og Industri- og Handelsministeriet godkende kapitalforhøjelsen.

Kapitalforskud (capital advances)
Kapitalforskud kan foretages af aktionærerne og kan i henhold til Y1's selskabsretlig lovgivning anvendes til:

  • senere kapitalforhøjelser i selskabet i Y1,
  • modregning af krav, eller
  • betaling af forfaldne krav m.v.

Såfremt det er aktionærens hensigt at anvende kapitalforskuddet til en senere kapitalforhøjelse i selskabet var det ifølge tidligere gældende selskabsretlig lovgivning i Y1 et krav, at kapitalforskuddet blev konverteret til aktiekapital indenfor et (1) år efter indskuddet. Denne selskabsretlige bestemmelse er nu ophævet. I henhold til skatteret i Y1 er det dog stadig et krav, at konverteringen til aktiekapital i disse tilfælde skal finde sted inden for ca. et (1) år fra indbetalingstidspunktet.

Kapitalforskuddet bogføres som egenkapital i balancen med angivelse af indskyder, og når en eventuel aktiekapitalforhøjelse er godkendt, omposteres beløbet til aktiekapital og overkursfond/reserver i balancen.

Det er efter ret i Y1 vigtigt, at det allerede på betalingstidspunktet er anført på bankbilaget, at indskuddet er et kapitalforskud til selskabet i Y1 (dette fremgår ligeledes af tidligere fremsendt dokumentation til SKAT).

Et kapitalforskud, der ønskes anvendt til en senere kapitalforhøjelse, skal som nævnt være konverteret indenfor et (1) år fra betalingstidspunktet. Såfremt dette ikke sker, skal der betales 3 % til regeringen som "Ressource Utilization Support Fund".

Kapitalforskud er efter ret i Y1 et nyttigt og vigtigt - og dermed hyppigt anvendt - "redskab" til hurtigt at foretage kapitaltilførsler, som efterfølgende kan konverteres til aktiekapital."

En aktiekapitalforhøjelse indenfor kapitalloftet tager ca. 4-6 måneder, jf. notatet fra advokatvirksomhed R2 af 30. september 2009 samt notatet fra advokatvirksomhed R3 af 1. oktober 2009. Proceduren for kapitalforhøjelsen i 2007 er nærmere beskrevet i notatet af 30. september 2009 fra advokatvirksomhed R2, herunder fremgår angående datoerne baseret på "Publicly Available Information":   

Public Announcement dated 3 May 2007:
The Board decided to increase the issued share capital of H2 from x valuta 46,498,400 to x valuta 99,971,560 within the then current capital ceiling of x valuta 200,000,000 and to apply to the G2 for registration of the shares to be issued;

Public Announcement dated 31 May 2007:
H2 applied to the G2 in order to obtain the approval of the G2 for the shares to be issued;

Public Announcement dated 29 August 2007:
The G2 granted its approval for the issued capital increase on 28 August 2007;

Public Announcement dated 6 September 2007:
The shareholders were allowed to exercise their pre-emption rights for the increased share capital between 26 September 2007 and 10 October 2007;

Public Announcement dated 17 October 2007:
The remaining shares after exercise of the pre-emption rights by the existing shareholders in the amount of x valuta 40,115,589 were put on sale for third parties between 22 October 2007 and 26 October 2007;

Public Announcement dated 26 November 2007:
The certificate stating that the actions required for the increase of the issued capital from x valuta 46,498,400  to x valuta 99,971,560 have been duly completed, was obtained from the G2 on 21 November 2007, and

Announcement in the Trade Registry Gazette dated 30 November 2007:
Capital increase was registered with the G3 on 23 November 2007.

Angående kapitalforhøjelsen i 2007 i H2 konkluderes i øvrigt i rapporten fra revisionsvirksomhed R1 af 12. juni 2009, at denne "has been fully collected in cash". Heri hedder det bl.a. også: 

(...)

Ifølge "G1 Announcements Regarding the Share Capital of H1 A/S" er "Date of Announcement" for kapitalforhøjelserne vedtaget i 2003 og 2007 hhv. 23. august 2004 og 29. august 2007.

Et opdateret notat fra advokatvirksomhed R2 af 15. marts 2012 var vedlagt indlæg til Landsskatteretten af 16. marts 2012.

I indlægget af 16. marts 2012 anføres - med henvisning til notatet af 15. marts 2012 - at indbetalt Capital Advances anses for egenkapital i det modtagende selskabs årsrapport, og når kapitalforhøjelsen er endeligt gennemført, posteres indbetalingen som aktiekapital. Det betyder tillige, at det modtagende selskab er berettiget til at anvende de indbetalte midler til et hvilket som helst formål, præcis på samme måde som anden egenkapital (f.eks. til betaling af udestående kreditorer mv.). Når det tidligere er angivet, at Capital Advances kan anvendes til 1. senere kapitalforhøjelser, 2. modregning af krav, eller 3. betaling at forfaldne krav mv., har der alene været tale om eksempler på anvendelse og ikke en udtømmende liste. Med hensyn til muligheden for at anvende Capital Advances til modregning, beror dette eksempel delvist på en misforståelse. Som det fremgår af notatet af 15. marts 2012 menes der således hermed blot den situation, at Capital Advances i forbindelse med en kapitalforhøjelse omposteres i balancen fra egenkapital til aktiekapital. Efter dansk ret har dette således intet med modregning af krav at gøre. Det har heller intet med modregning af krav at gøre efter ret i Y1, jf. notatet. I henhold til dette er der tale om Capital Advances, såfremt de pågældende bankudskrifter angiver, at der er tale om sådanne overførsler, jf. herved de fremlagte overførselsbilag som dokumentation for, at dette har været angivet ved de pågældende overførsler.

I notatet af 15. marts 2012 hedder det i øvrigt (uden medtagelse af noter): 

"Prior to amendment of the relevant legislation, the capital increase related to Share Capital Advances was required to be performed within one year as of the date when such amount was deposited into the bank account of the company as Capital Advance. Otherwise, 3 % of the Capital Advance had to be paid by the company, to a so-called Resource Utilization Support Fund since the Share Capital Advance would in such case be considered as a "loan" with an average maturity term of less than one year. Furthermore, it is highly likely, that such transaction whereby the Share Capital Advance is re-qualified from equity to a loan will be treated as distribution of dividend (...) within transfer pricing regulations, thus might trigger additional tax consideration under the Corporate Tax Law." 

Afståelsessum
H1 A/S' salg af aktierne i H2 til H4 skete ved overdragelsesaftale af 22. juli 2008 (Share Sale and Purchase Agreement) med senere Closing den 23. oktober 2008. 

H4 betalte en salgssum på 251.627.712 kr., jf. opgørelse pr. 21. oktober 2008.  Betingelserne i salgsaftalen var ifølge det oplyste først endeligt opfyldt og afklaret i oktober 2008. Der var bl.a. tale om at indhente godkendelse fra ... - og konkurrencemyndighederne. Opgørelsen af salgssummen for aktierne på 251.627.712 kr. fremkommer således, jf. opgørelse pr. 21. oktober 2008 (opgørelse af pris i USD 44.504.370,77): 

Total principal loans and interest

Cash and equivalent

Cash and equivalent

Net Interest Bearing Debt

Working capital adjustment

Adjusted NIBD

Valutakurs USD/x valuta

Adjusted NIBD in USD

Enterprise Value in USD

Purchase price for shares in USD

Salgs-/købspris omregnet til DKK til kurs 5,6540

  56.501.444,18   

 -15.126.715,12

      -712.832,09

  40.661.896,97    

  14.485.000,00

  55.146.896,97

          1,553625

  35.495.629,23

  80.000.000,00   

  44.504.370,77  

251.627.712,00

Den selvangivne regulering af afståelsessummen på 515.541.730 kr. angår beløb, som er overført fra H1 A/S til H2 i perioden mellem overdragelsesaftalen og Closing, jf. nedenfor:

Indbetalingsdato

Beløb EUR

Beløb i x valuta

Beløb i DKK

18.08.2008

20.08.2008

15.10.2008

30.500.000

  12.000.000

  55.700.000

  60.085.000

  51.394.800

236.802.980  227.343.950  

I alt

127.785.000

515.541.730

Reguleringen af salgssummen med indbetalt Capital Advances i perioden mellem overdragelsesaftalen og Closing er behandlet i to notater fra advokatvirksomhed R3 af hhv. 12. august 2009 (før endelig opgørelse af overførte beløb grundet valutakursudsving) og 28. august 2009.

Ifølge notatet af 12. august 2009 blev overførslerne i H2 registreret som "share capital advances", som i henhold til lovgivning i Y1 kan anvendes som anført foran om "Captal Advances". Overførslerne var efter aftale med H4 og blev anvendt til betaling af forfaldne krav og kapitalisering af H2, herunder til dækning af krav fra skattemyndighederne i Y1 mod H2, jf. hertil overdragelsesaftalens pkt. 5.3. og pkt. 10.10. Overførslerne dækker således i det hele forpligtelser, som påhvilede H2, men som H1 A/S som aktionær og som led i aktiesalget påtog sig at udrede. Såfremt H1 A/S ikke i løbet af 2008 havde foretaget overførslerne til dækning af skattekravene, havde H2 efter det oplyste ikke været i stand til at betale forfaldne krav, og selskabet var sandsynligvis begæret konkurs. H1 A/S havde dermed ikke kunnet realisere det ønskede frasalg af H2 som "going" selskab til den opnåede købesum. Ved overdragelsesaftalens pkt. 10.9. havde H1 A/S forpligtet sig til som led i salget af aktierne at overdrage H1 A/S' overførsler til H2 indtil Closing til H4. Overdragelsen skete som aftalt ved "Notice of Assignment" af 23. oktober 2008 fra H1 A/S til H2 og blev bekræftet af H2 ved brev af 23. oktober 2008.  

I "Notice of assignment" af 23. oktober 2008 fra H1 A/S til H2 med kopi til H4 som angår indbetaling af Capital Advances i 2008 i alt 171,961,100 x valuta - herunder indbetaling inden overdragelsesaftalen (44,176,100 x valuta) samt indbetalingen mellem overdragelsesaftalen og closing (i alt 127,785,000 x valuta/515.541.730 DKK.) - hedder det:

"In accordance with Article 10.9 of the SPA, we unconditionally and irrevocably assigned to H4 the below mentioned capital advances provided by us to the Company together with all rights, claims, interests and benefits in, to and under or related to those share capital advances as of the date of this notice.

Assigned capital advances:

#

Capital Advance Amount Injected to H2 by H1 A/S

X valuta equivalent of the relevant Capital Advance

Actual Date of injection of the Capital Advance

1.

2.

3

4.

EURO 23,000,000.00

X valuta    12,000,000.00

X valuta    55,700,000.00

EURO 30,500,000.00

X valuta 44,176,100,00

X valuta  12,000,000.00

X valuta  55,700,000.00

X valuta  60.085,000.00

08.05.2008

18.08.2008

20.08.2008

15.10.2008

                     TOTAL

X valuta 171,961,100We hereby notify you and kindly ask you to update the Company´s statutory books and records and name H4 as the beneficiary of such capital advances. Please confirm the receipt of this notice."

Af notatet af 28. august 2009 fra advokatvirksomhed R3 fremgår angående H1 A/S' forpligtelser, at H2 i perioden mellem overdragelsesaftalen og Closing modtog en række opkrævninger fra skattemyndighederne, og at H1 A/S var forpligtet til at opretholde H2 som en igangværende virksomhed, jf. overdragelsesaftalens pkt. 7.18.1. Det er i overdragelsesaftalens pkt. 5.3. direkte aftalt mellem parterne, at H1 A/S indtil Closing er forpligtet til fuldt ud at godtgøre og holde H4 skadesløs for ethvert krav opstået i forbindelse med skattesagerne med de Y1 skattemyndigheder.

For så vidt kapitaloverførsler er sket til H2 frem for til H4, skulle der bl.a. ifølge overdragelsesaftalens pkt. 6 indhentes en række tilladelser fra myndighederne, og overdragelsesaftalen ville blive anset for uvirksom, såfremt det ikke var muligt for parterne at indhente de fornødne tilladelser, jf. pkt. 6.3 (under afsnittet Conditions Precedent), hvori det hedder: "Should any of the conditions set out in this Clause 6 not waived by Buyer, fail to be performed within 90 (ninety) days of the date hereof (or any later date the Parties agree to in writing, if agreed), this Agreement, shall become null and void, as if never made, with immediate effect and no Party shall have any claim and/or liability against the other for such termination." Der forelå dermed en potentiel risiko for, at aktierne i H2 ikke ville blive overdraget til H4. Såfremt H1 A/S havde overført beløbene til køber, og aktiehandlen ikke var blevet effektueret som følge af manglende opfyldelse af betingelserne, havde H1 A/S efterfølgende været nødt til at rejse krav mod H4 for at kræve de overførte beløb tilbagebetalt, medmindre disse allerede var blevet erlagt til skattemyndighederne. Ifølge oplysninger indhentet fra advokatvirksomhed R2 ville en direkte overdragelse fra H1 A/S til H4 havde været en usædvanlig disposition, da H4 først blev ejer af aktierne på Closing. En sådan overdragelse ville være blevet anset som et lån eller lignende til H4 efter ret i Y1. Overførslerne til H2 registreret som "share capital advances" i selskabet var en fleksibel måde at tilføre kapital på, som ikke kunne være opnået, såfremt overførslerne var sket direkte til køber.

Angående H1 A/S' forpligtelser efter Closing fremgår af notatet, at H1 A/S bl.a. ifølge overdragelsesaftalens pkt. 5.4. er forpligtet til at indhente de nødvendige udestående tilladelser fra myndighederne i Y1. Det følger videre af overdragelsesaftalens pkt. 10.10., at H2 efter Closing skal udpege H1 A/S og dets rådgivere som repræsentanter i relation til skattesagerne. Med pkt. 10.10. sikres, at H1 A/S, som ifølge overdragelsesaftalens pkt. 5.3. skal holde H4 skadesløs for ethvert krav fra skattemyndighederne i Y1, som bestod på Closing, kan varetage skattesagerne bedst muligt ved at repræsentere H2 under forhandlinger med skattemyndighederne. Det følger også af pkt. 10.10., at såfremt H2 modtager en tilbagebetaling fra skattemyndighederne i Y1, skal dette beløb tilfalde H1 A/S. Endvidere følger de ordinære regler om sælgers skadesløsholdelse af køber af aktieoverdragelsesaftalens pkt. 11. Det fremgår heraf, at såfremt H1 A/S i anledning af tredjemands krav mod H2 opnår enighed med denne, er H1 A/S forpligtet til at overføre det aftalte beløb direkte til H2, jf. nærmere pkt. 11.3.8. Dette er den samme fremgangsmåde, som H1 A/S har anvendt i relation til de 515.541.730 kr., som H1 A/S overførte direkte til H2 til dækning af krav fra tredjemand.

I overdragelsesaftalen af 22. juli 2008 - om salget af ejerandelen på 95.69 % i H2 (og ejerandelen på 0,67 % i H3) - indgået mellem som sælger H1 A/S og som køber H4) er bl.a. indeholdt følgende definitioner i aftalens punkt 2:

Punkt 2.1.
Adjustment shall mean the adjustment to be made for the calculation of the Purchase Price based on the difference between the Signing Working Capital and the Closing Working Capital as described in clause 4.2;

Punkt 2.9.
Closing shall mean the closing, completion and consummation of the purchase and sale of the H1 A/S Shares transaction contemplated by this Agreement, under the terms and conditions hereof;

Punkt 2.10.
Closing Working Capital means the month-end working capital of the Company for the month immediately preceding Closing, to be calculated as exemplifies in Exhibit 2.10;

2.18. 
Enterprise Value shall mean US$ 80,000,000 (...);

2.30.
Net Interest Bearing Debts shall mean interest bearing debts of the Company and of the Subsidiary, owed to banks and other financing institutions, including any interest accrued and owed in relation to such debts;

2.34.
Purchase Price shall mean as defined in Clause 4.1 of this Agreement;

2.37.
Signing Working Capital means the month-end working capital of the Company for June 2008 and attached hereto as Exhibit 2.10;

I overdragelsesaftalens pkt. 4.1. og 4.2. (under "The Purchase Price") hedder det:

4.1.
"The "Purchase Price" shall be the amount equivalent to the Enterprise Value, less the Net Interest Bearing Debts plus/minus the Adjustment."

4.2.
"The Adjustment amount shall be the difference between the Signing Working Capital and the Closing Working Capital. Working capital, in both Signing Working Capital and the Closing Working Capital, shall be calculated based on the Company´s monthly group reporting, and shall include trade receivables, total inventories and trade payables and shall be calculated as exemplified in Exhibit 2.10."

I overdragelsesaftalens pkt. 3.1. (under "The transaction: the Purchase and Sale of the H1 A/S Shares") hedder det:

3.1.
"Subject to the prior full satisfaction of the Conditions Precedent not waived by Buyer and additional terms and conditions set out in this Agreement not waived by Buyer (and in particular those set out in Clause 5 of this Agreement), at Closing, H1 A/S shall sell, transfer and deliver to Buyer, and Buyer shall purchase and accept delivery from H1 A/S, all of the H1 A/S Shares, free and clear of any Lien, under the terms set out herein and for consideration of the Purchase Price, to be paid in cash, in full, free and clear from any and all deductions and withholding (including bank fees, costs, expenses and Tax applicable under the laws of Y2) in US Dollars and in immediately available funds to the H1 A/S Account, and the Parties shall simultaneously perform their respective obligations pursuant to and in accordance with the provisions of Clause 9 of this Agreement."

I overdragelsesaftalens pkt. 5.3. (under "Additional Terms of the Purchase of the H1 A/S Shares Transaction") hedder det: 

5.3.
"Debts and obligation towards tax authorities. H1 A/S hereby irrevocably undertakes, subject only to Closing, as of Closing to fully indemnify and hold H4 and directors of the Company or the Subsidiary (provided always that H1 A/S shall not be liable to pay more than once for the same damage), harmless of any debt, liability, external expence and duty of either the Company or the Subsidiary following any and all official demands, proceeding, litigation, negotiation and correspondence with the Y1 tax authorities concerning the Company´s and the Subsidiary´s Taxes assessments and/or returns and/or other obligations towards the Y1 tax authorities, pursuant to any Law, regulation or otherwise, which may include but shall not be limited to issues in relation to corporate tax, income tax, value added tax, withholding taxes, employers´ taxation capital gain tax, municipal and city taxes, purchasing tax, consumption tax, taxation in relation to inter-company transfer pricing, stamp tax, any Taxes and charges in connection with agriculture funds, and any other Tax, levy, charge and duty applicable, current or future, in relation to the period ending on the date of Closing, whether such debts and liabilities are indicated and/or otherwise reflected in the Financial Statements, Management Accounts and/or related balance sheets, or not. The provisions of Clauses 11.2 and 11.3 below will apply, respectively and mutatis mutandis, in relation to indemnities under this Clause 5.3. For avoidance of doubt, indemnity under this Clause 5.3 shall be due and payable hereunder regardless of the question whether or not information in this regard was disclosed in the Disclosure Letter and/or the Due Diligence Documentation, a respective provision in the Company´s /Subsidiary´s financial statements/reports was made or not, and notwithstanding any such provision and/or disclosure (if any), which shall not nullify or derogate from H1 A/S´ obligations hereunder in any way."

I overdragelsesaftalens pkt. 7.18.1. (under "Bankrupcty or Insolvency") hedder det:

7.18.1.
"No order has been made and no resolution has been passed by any of the Company or the Subsidiary for a provisional liquidator to be appointed in respect of any of the Company or the Subsidiary and no petition has been presented and no meeting has been convened for the purposes of winding up the Company or the Subsidiary;"

I overdragelsesaftalens pkt. 10.2., 10.9 og 10.10. (under "Additional Covenants") hedder det:

10.2.
"Conduct of Business by the Company and the Subsiduary. H1 A/S shall procure that commencing on the date hereof and until the date of Closing, the Company and the Subsidiary shall carry out their business in the ordinary course and in the same manner as heretofore conducted. In particular, the Company and the Subsidiary shall not: (i) enter into agreements with shareholders, Representatives or other related or interest parties, (ii) distribute any profits, revenues or assets to their shareholders or pay any other payments to its shareholders (excluding due payments pursuant to the Current License); (iii) pay any payments to its Representatives not paid prior to the date hereof in the ordinary course of business, excluding reasonable stay bonus to certain officers constituting part of the Related Party Transactions; (iv) perform or cause any action or transaction the result of which is a change of the holdings in the Company´s capital and/or a change of the effective control over the Company and/or a change of ownership in its assets and/or its business, except to the extent otherwise provided herein; (v) sell, assign or transfer any of its assets other than in arm length transactions made in the ordinary course of the business and in a manner consistent with past practice; (vi) issue any kind of new securities of the Company or the Subsidiary  (excluding performing capital increase(s) in relation to either the Company or the Subsidiary, resulting in issuance of shares to H1 A/S)."

10.9.
"Assignment of share capital advances of H1 A/S. H1 A/S hereby undertakes to validly assign all share capital advances provided by it to the Company until Closing (including the share capital advances existing as of the signing date of this Agreement) to the Buyer and the Parties agree to take all necessary actions to effectuate such assignment(s)."

10.10.
"Tax Obligations. H1 A/S shall, at all times, have the right to directly participate in any negotiations or request the Company and/or the Subsidiary to raise objections or initiate legal proceedings as it deems necessary in its sole discretion in relation to the Tax obligations of the Company and/or the Subsidiary arising from or in connection to the 2002 Tax Issue, the Meadows Fund Issue, and the VAT issue (all as defined under the Disclosure Letter) including any late interest charge, fees and penalty payments in relation thereto (the "Tax Obligations").

H4 agrees to procure that, after Closing, the Company and/or the Subsidiary, as the case may be, appoints H1 A/S and its counsels, as representatives and to provide and procure that the Company and/or the Subsidiary provides H1 A/S and its counsels with such information, documents and assistance as H1 A/S and/or its counsels may reasonably request in order to afford H1 A/S and its counsels the opportunity to directly participate in any negotiations or request the Company and/or the Subsidiary to raise objections or initiate legal proceedings in relation to the Tax Obligations.

In the event that the Company and/or the Subsidiary recovers any amounts or obtains any Tax benefits in relation to the Tax Obligations, H1 A/S shall be paid an amount equal to the recovered amount or the actually obtained and utilized Tax benefit, by the Company and/or the Subsidiary less any direct expenses and/or costs and/or loss of the benefits, actually incurred by the Company and/or the Subsidiary."

I overdragelsesaftalens pkt. 11.3.8. (under "Indemnification: Claims Thresholds") hedder det:

11.3.8.
"In the event that H1 A/S and a claimant third party reach an amicable settlement, H1 A/S shall indemnify the Company or the Subsidiary for the amount that H1 A/S agrees to be paid by the Company or the subsidiary to such third party as a consequence of such settlement negotiations."

SKATs afgørelse
Aktietab vedr. H2 for aktier ejet i mindre end 3 år er ændret fra selvangivet ( - ) kr. til ansat ( - ) kr., eller ændring af tabssaldo med ( - ) kr. Der er tale om et kildeartsbegrænset tab i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 8 (dagældende), således at opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2008 ikke ændres. Den beløbsmæssige opgørelse af aktietabet, som er udarbejdet af selskabet, er specificeret i bilag vedlagt kendelsen med sagsfremstilling.

Anskaffelsessummen
Der er ved opgørelsen taget udgangspunkt i en anskaffelsessum for den solgte aktiepost på ( - ) kr. og en salgssum på 251.627.712 kr. svarende til betalingen fra H4. 

Ved opgørelsen af anskaffelsessum for aktier erhvervet i H2 i forbindelse med kapitalforhøjelser i 2003 og 2007 er der ikke anset at kunne indgå indbetalingerne på i alt 765.686.993 kr. (hhv. 561.660.000 kr. og 204.026.993 kr.), og ved opgørelsen af afståelsessummen på aktierne er der ikke anset at kunne ske reduktion med indbetalingerne på i alt 515.541.730 kr. Klagen angår disse reguleringer. 

De omhandlede indbetalinger af Capital Advances er anset som ikke fradragsberettigede tilskud til H2. 

Ifølge aktieavancebeskatningslovens § 26, stk. 2, opgøres gevinst og tab som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen for de pågældende aktier.

Aktierne modtaget i forbindelse med kapitalforhøjelserne i 2003 og 2007 anses for anskaffet for en anskaffelsessum på 0 kr., da H1 A/S ikke skal betale noget i forbindelse med erhvervelsen af aktierne, og anskaffelsestidspunktet er anset for at være tidspunktet for erhvervelsen af aktierne (de nye aktier). Et indbetalt beløb kan kun anses som anskaffelsessum for aktier, hvis der rent faktisk er erhvervet aktier i forbindelse med indbetalingen, hvilket ikke er tilfældet. På indbetalingstidspunktet erhverver H1 A/S ikke endelig ret til efterfølgende at få udstedt aktier. H1 A/S indtræder i sine rettigheder som aktionær på tidspunktet, hvor kapitalforhøjelsen bliver offentliggjort i G3. Kapitalindskuddet og kapitalforhøjelsen kan ikke anses som én samlet transaktion. Der er henset til, at H1 A/S ikke opnår en retsposition på indbetalingstidspunktet.

Beløbene anses som et ikke fradragsberettiget tilskud til datterselskabet. På indbetalingstidspunktet foreligger ingen tilbagebetalingsforpligtelse, og det lægges af SKAT til grund, at der ikke er tale om et låneforhold/gældsforpligtelse. 

Fra praksis, hvor udenlandske regler ikke er anset at kunne tillægges betydning, er henvist til SKM2007.466.SR, SKM2006.475.ØLR og SKM2008.199.VLR (senere SKM2009.706.HR).

Afgørelsen i SKM2006.472.SR kan ikke føre til et andet resultat, herunder blev der i denne sag foretaget en aktieemission dagen efter kapitalindskuddet, som herefter blev anset for én samlet transaktion. Afgørelsen i SKM2002.659.LR kan ikke anses at have præjudicerende værdi, efter at der efterfølgende er truffet afgørelse i lignende sager med modsat resultat (af Landsskatteretten og Landsretten).

Afståelsessummen
Ved opgørelse af tab ved afståelse af aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 26, kan beløbet på 515.541.730 kr. ikke som selvangivet nedbringe afståelsessummen på 251.627.712 kr.

Beløbet på 515.541.730 kr. angående indbetalt Capital Advances i perioden august-oktober 2008 kan ikke ses som en købe-/salgssumsregulering mellem aftalens parter. Dette er begrundet i en konkret vurdering af aftalegrundlaget og de foreliggende oplysninger om at overføre Capital Advances samt H2's forpligtelser på aftaletidspunktet.

SKAT fortolker overdragelsesaftalen således, at H1 A/S påtager sig at holde køber skadesløs for skattegæld og forpligtelser pr. closing, således at størrelsen af disse krav og forpligtelser er køber uvedkommende. 

I overdragelsesaftalen er købesummen aftalt til 80.000.000 USD med fradrag af den rentebærende gæld, dvs. virksomhedens værdi uden kontanter og rentebærende gæld.

Dette betyder, at købesummen opgøres ud fra en forudsætning om, at sælger indfrier den rentebærende gæld og oven i købesummen skal have betaling krone for krone for den likvide beholdning i H2. Efter definitionen i overdragelsesaftalens punkt 2.30 er ovennævnte Capital Advances, herunder de forpligtelser og krav, som indbetalingerne skal dække, ikke omfattet af ovennævnte rentebærende gæld.

Efter overdragelsesaftalens punkt 4.1. og 4.2 har parterne aftalt en købesumsregulering, der medfører regulering af købesummen med ændringer i arbejdskapitalen fra aftalens indgåelse til closing. Ovennævnte Capital Advances, herunder de forpligtelser og krav, som indbetalingerne skal dække, er ikke omfattet af den aftalte købesumsregulering. Det er lagt til grund, at købers betaling på 251.627.712 kr. til H1 A/S er opgjort ud fra ovennævnte aftalevilkår. Der er endvidere henset til, at de i aftalens punkt 5.3 nævnte skattekrav og forpligtelser helt eller delvis eksisterede ved aktieoverdragelsesaftalens indgåelse. 

Det er en betingelse for, at der kan ske regulering af købesummen mellem køber og sælger, at det er aftalt mellem parterne. Såfremt en aftale er uklar, kan en betaling foretaget direkte mellem køber og sælger være med til at udfylde aftalen. I nærværende sag indbetaler H1 A/S de 515.541.730 kr. til H2 og ikke til køber. På baggrund heraf og sammenholdt med aftalens indhold, er det opfattelsen, at betalingen ikke foretages på baggrund af en aftale om en købesumsregulering. SKAT antager da også, at køber ikke har reguleret købesummen og bogført en negativ anskaffelsessum.

SKAT forstår "Notice of assignment" som H1 A/S' meddelelse til H2 om pr. closing at registrere H4 som rette adkomsthaver i relation til de indbetalte Capital Advances - både det beløb, der er indbetalt før overdragelsesaftalens underskrift og de beløb, som er indbetalt efter aftalens underskrift (men før closing). Det anser SKAT som en sædvanlig procedure i forbindelse med gennemførelsen af en aktieoverdragelsesaftale, jf. også aftalens punkt 10.9. 

Selskabet har til støtte for sit synspunkt henvist til Højesterets dom af 5. maj 2009 i SKM2009.318.HR. Denne kan ikke tillægges afgørende betydning for sagen, jf. bl.a., at tilbagebetalingen skete som følge af en begivenhed indtruffet efter aftaletidspunktet, og at tilbagebetalingen endvidere skete mellem køber og sælger. 

SKAT er i sin høringsudtalelse til Landsskatteretten fremkommet med kommentarer til klagen angående anskaffelsessummen og afståelsessummen.

Angående tillæg til anskaffelsessummen kan H1 A/S' hensigt ikke have afgørende betydning i denne situation, idet H1 A/S, uagtet det planlagte forløb, ikke opnår en retsposition på indbetalingstidspunktet. Ud fra det oplyste må den primære årsag til, at indbetalingstidspunktet ligger væsentligt forud for de øvrige aktionærers indbetalingstidspunkt, være H2´s manglende betalingsevne og risiko for at blive erklæret konkurs. Den manglende tidsmæssige sammenhæng til gennemførelsen af kapitalforhøjelsen må skyldes de forretningsmæssige muligheder, der har været til stede, for i tide at kunne forudse et fremtidigt kapitalbehov og forberede en rekonstruktion. Hvorvidt det vil være muligt at foretage kapitalforhøjelser i et selskab fra Y1, som har effekt på den skattemæssige anskaffelsessum, må bero på en vurdering af, om der ville være opnået en retsposition ved indbetaling på et senere tidspunkt (ikke som Capital Advances), men denne vurdering er ikke aktuel i nærværende sag. 

Angående regulering af afståelsessummen er den i aftalen oplyste købesum og købesumsregulering af afgørende betydning for SKATs afgørelse. Det forhold, at H1 A/S, jf. aftalen skal levere en igangværende virksomhed og som følge heraf har ydet tilskud (Capital Advances) til H2, kan ikke ændre herpå. Aftalegrundlaget og prisfastsættelsen mellem de to uafhængige parter opgør ikke H2's økonomiske status før de foretagne tilskud, herunder H1 A/S' sikkerhedsstillelser og hæftelse for forfaldne krav. Følgende fremgår bl.a. af Financial Statements for 2007 for H2 (vedlagt klagen) - note 6 vedrørende banklån: "For all loans in EUR that is aquired from F1-bank is under the Gurantee of H1 A/S". 

SKATs udtalelse til Landsskatteretten
SKAT - som har fastholdt, at indbetalt Capital Advances ikke kan indgå som anskaffelsessum og ikke kan fratrækkes ved opgørelsen af afståelsessummen - har på baggrund af de under sagens behandling fremkomne oplysninger indstillet, at skattemæssigt tab ved afståelse af aktierne ejet i mindre end 3 år, jf. aktieavancebeskatningslovens dagældende § 8 ændres til ( - ) kr., som fremkommer på baggrund af et tab på i alt ( - ) kr., hvor der ved opgørelsen indgår en anskaffelsessum på ( - ) kr. og en salgssum på ( - ) kr.

Anskaffelsessummen ( - ) kr. fremkommer som korrigeret anskaffelsessum ifølge H1 A/S ( - ) kr. reduceret med indbetalt Capital Advances 672.784.408 kr. (indbetalinger den 3.12.2003, den 19.12.2003, den 21.7.2004, den 2.3.2007 og den 5.10.2007 - omregnet hhv. 53.749.190 kr., 413.455.120 kr., 1.553.105 kr. og 204.026.993 kr., i alt 672.784.408 kr.).

Det er opfattelsen, at de indbetalte pengebeløb ikke kan anses for at være anvendt til aktieerhvervelser. Der er tale om 2 adskilte retslige dispositioner. I udtalelsen hedder det:

"På tidspunkterne for indbetalingerne er der tale om en ensidig disposition, hvor H2 frit kan disponere over de indbetalte pengebeløb, uden nogen form for bindinger. Ud fra sagens oplysninger anvendte H2 rent faktisk de indbetalte pengebeløb umiddelbart efter indbetalingerne, dvs. pengebeløbene blev anvendt op til mere end 8 måneder før kapitalforhøjelserne.

På tidspunkterne for kapitalforhøjelserne blev beløbene, der var modtaget som forskudskapital, regnskabsmæssigt omkvalificeret fra egenkapital til aktiekapital, og H1 A/S erhvervede i den forbindelse aktier uden yderligere betaling. Vederlaget for aktierne udgjorde på dette tidspunkt 0 kr.  

Efter ret i Y1 er der ikke noget krav om, at indbetalinger skal ske op til mere end 8 måneder før registrering af kapitalforhøjelserne. Såfremt H1 A/S havde foretaget indbetalingerne 6 måneder senere ville disse efter ret i Y1 stadig kunne medgå som vederlag for aktier i forbindelse kapitalforhøjelserne.

Mulighederne efter ret i Y1 for at få tildelt aktier i forhold til tidligere foretagne indbetalinger, der i henhold til ret i Y1 er behandlet som forskudskapital, ændrer ikke på opgørelsen af vederlagets størrelse efter danske regler.

Grundlæggende er det SKATs opfattelse, at spørgsmålet om de indbetalte beløb kan betragtes som vederlag for aktier, i form af overkurs, må afgøres ud fra kendte danske civilretlige begreber, herunder dansk selskabsret og almindelige principper for retserhvervelse.

Udenlandske civilretlige regler har betydning for bedømmelsen af realiteten i en udenlandsk disposition og indgår i fastlæggelsen af faktum. Om muligt defineres et udenlandsk civilretligt begreb efterfølgende med et kendt dansk civilretligt begreb. Herefter foretages en skatteretlig kvalifikation af det fastlagte faktum. Denne kvalifikation foretages udelukkende på baggrund af danske skatteregler.

Den i Y1 foreliggende mulighed for indbetaling af forskudskapital, der kan medgå som vederlag for aktier ved en fremtidig kapitalforhøjelse, kendes ikke i dansk ret.

I dansk selskabsret har aktionærer ikke samme mulighed for forud for en kapitalforhøjelse at indbetale kapital, som selskabet frit kan råde over, og hvor der aldrig skal ske tilbagebetaling. Efter dansk selskabsret vil indbetalte beløb straks skulle tilbagebetales, såfremt kapitalforhøjelsen ikke gennemføres.

Efter dansk skatteret anses en tilsvarende ensidig betaling for at være et skattepligtigt tilskud. H2 har frit kunnet disponere over pengebeløbene til ethvert formål i lighed med anden likviditet, uden bindinger. Efter de dagældende regler i Y1 var der ikke et krav om, at midlerne skulle forblive stående i banken indtil kapitalforhøjelsen var gennemført.

H1 A/S, der havde aktiemajoriteten i H2, havde bestemmende indflydelse på, hvorledes midler i H2 blev anvendt, herunder i hvilket omfang der skulle afdrages på bestemte fordringer. H1 A/S har i henhold til den fremlagte dokumentation bestemt, hvorledes de indbetalte beløb skulle anvendes. Ud fra den fremlagte dokumentation er de indbetalte beløb faktisk anvendt straks efter indbetalingerne. På tidspunktet for kapitalforhøjelserne udgør vederlaget derfor 0 kr.

Efter dansk ret behandles en forlods indbetaling med tilbagebetalingsforpligtelse som gæld, og der betales et vederlag for adgangen til at råde over beløbet. Såfremt der senere bliver foretaget en kapitalforhøjelse, hvor de nye aktier betales ved konvertering af gælden, skal der ske en vurdering af fordringens værdi, og alene værdien af fordringen kan medgå som vederlag for aktier. Her er der ingen fordring, og værdien af vederlaget for aktierne udgør derfor 0 kr.

I dansk skatteret er såvel vederlagets værdi som indbetalingstidspunktet af afgørende betydning for opgørelse af den skattemæssige anskaffelsessum. Der er herved bl.a. henset til, at det i henhold til dagældende aktieavancebeskatningslov § 6, stk. 8, ved opgørelse af den skattemæssige anskaffelsessum, skal vurderes om et tab på en fordring eller et truende ikke fradragsberettiget kautionstab er konverteret til et fradragsberettiget aktietab.

Ud fra det i sagen oplyste, er den primære årsag til indbetalingstidspunkterne H2's manglende betalingsevne og risiko for at blive erklæret konkurs. Følgende fremgår af H2's årsrapport for 2007 note 6: "For all loans in EUR that is acquired from F1-Bank is under the guarantee of H1 A/S". Det fremgår endvidere, at selskabets egenkapital pr. 31/12 2007 udgjorde - Dvs. såfremt der ikke havde været indbetalt en forskudskapital på 51.000.000 x valuta ville egenkapitalen have været negativ.

Da H1 A/S på indbetalingstidspunktet hverken erhverver ret til aktier eller til tilbagebetaling efter dansk ret, er det SKATs opfattelse, at indbetalingerne ikke kan betragtes som vederlag for aktier. Udover den manglende retserhvervelse bevirker det tidsmæssige aspekt, at det ikke er muligt at fastsætte værdien af vederlaget og den skattemæssige anskaffelsessum i henhold til dansk ret.

Konklusion
Efter SKATs opfattelse kan de foretagne indbetalinger til H2 ikke indgå i den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne, idet H2 frit har kunnet disponere over de indbetalte beløb, og da der ikke er nogen direkte tidsmæssig sammenhæng mellem indbetalingerne og udvidelsen af aktiekapitalen i H2. Det tilføjes, at sagen efter SKATs opfattelse skal vurderes og afgøres efter dansk ret.

Klagerens påstand og argumenter
Aktietabet er selvangivet med ( - ) kr. SKAT har ved gennemgangen konstateret fejl i opgørelsen på hhv. ( - ) kr. og ( - ) kr., og disse reguleringer - som kan tiltrædes - nedbringer tabet til ( - ) kr., jf. herved repræsentants indlæg til Landsskatteretten af 16. marts 2012.   

I senere indlæg til Landsskatteretten af 29. august 2012 er det oplyst, at tabet angående aktierne ejet i mindre end 3 år korrekt opgjort anses at være på ( - ) kr., jf. foran under "Generelle oplysninger". 

Herunder er beløbene vedrørende kapitalforhøjelsen i 2003 ændret fra hhv. 53.460.000 kr. og 508.200.000 kr. til hhv. 53.749.190 kr. og 413.455.120 kr. 

Anskaffelsessummen
Det er gjort gældende, at de indbetalinger af Capital Advances, som er anvendt til erhvervelse af aktier i forbindelse med kapitalforhøjelserne i 2003 og 2007, kan tillægges anskaffelsessummen i overensstemmelse med det selvangivne med korrektioner.

I relation til avanceopgørelsen er der enighed om, at H1 A/S faktisk erhvervede aktier i forbindelse med kapitalforhøjelserne i 2003 og 2007. 

H1 A/S har fysisk modtaget aktier for samtlige forhøjelser foretaget i indkomstårene 2003 og 2007, hvilket i sig selv dokumenterer, at H1 A/S har haft til hensigt at forhøje aktiekapitalen og dermed til at modtage aktier. H1 A/S, som forudgående godkender investeringsindstillinger, havde allerede på tidspunktet for indbetalingerne af Capital Advances besluttet, at der skulle gennemføres kapitalforhøjelser i forbindelse hermed, jf. fremlagte bilag om investeringsindstillinger. Herunder lå H1 A/S' andel af kapitalforhøjelsen (bortset fra evt. efterfølgende køb), fast fra starten, og i det omfang, hvor minoritetsaktionærerne ikke fuldt ud udnyttede deres ret til at erhverve aktier, blev de resterende aktier solgt på børsen i Y1. Samtidig besad H1 A/S en sådan aktiemajoritet i H2, at H1 A/S selvstændigt kunne beslutte gennemførelse af en kapitalforhøjelse i selskabet i Y1. Dette illustrerer således tillige samtidigheden imellem indbetalingerne og kapitalforhøjelsernes faktiske gennemførelse.

Den lokale bestyrelse i H2 følger op på kapitalforhøjelsernes gennemførsel rent selskabsretligt i Y1. 

Allerede som følge af, at Capital Advances forudgående er bestemt anvendt til en kapitalforhøjelse, har yderen således en retsposition på indbetalingstidspunktet.

De civilretlige regler i Y1, som H2 er underlagt, anses at skulle tages med i betragtning, når det vurderes, om anskaffelsessummen for de faktisk erhvervede aktier i et selskab i Y1 kan indgå i den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne opgjort efter danske regler. 

De selskabsretlige regler i Y1 indebærer, at der skal indhentes en række tilladelser og foretages en række praktiske foranstaltninger, førend Capital Avances kan blive endeligt registeret som kapitalforhøjelser. Derfor må overførslerne og kapitalforhøjelserne på trods af en vis tidsmæssig forskydning anses for én samlet transaktion og kapitalforskuddene indgå i anskaffelsessummen for aktierne.

En kapitalforhøjelse i Y1 indenfor det vedtægtsbestemte loft vil tage ca. 4-6 måneder. Såfremt det er påkrævet at forhøje kapitalloftet før selve kapitalforhøjelsen kan gennemføres, vil dette tage yderligere 2 måneder, jf. notater fra advokatvirksomhed R2 (notatet af 30. september 2009 samt opdateret notat af 15. marts 2012). Selv hvis der foretages en kapitalforhøjelse - uden anvendelse af Capital Advances - vil perioden imellem den kontante indbetaling til et selskab i Y1 og registreringen i G3 ikke være under 2 måneder. Der indtræder aktionærrettigheder på det tidspunkt, hvor der sker registrering i G3.

SKATs afgørelse med krav om samtidighed medfører, at det ikke vil være muligt at foretage kapitalforhøjelser i Y1, som har effekt på den skattemæssige anskaffelsessum på aktier i et selskab i Y1. Alene af denne årsag er det åbenbart nødvendigt at tage hensyn til de lokale civilretlige regler i Y1 ved bedømmelsen af kapitalforhøjelser.

Det må have al formodning imod sig, at det slet ikke er muligt at foretage en kapitalforhøjelse i et selskab i Y1, som kvalificeres som en kapitalforhøjelse efter dansk ret.

I praksis er der ikke eksempler på, at en rent faktisk gennemført kapitalforhøjelse er blevet nægtet skatteretlig virkning på grund af manglende samtidighed grundet udenlandske formelle regler. Tværtimod er en kapitalforhøjelse blevet anerkendt (SKM2006.472.SR), uanset denne først blev vedtaget efter kapitalindskuddet. 

I afgørelsen i SKM2006.472.SR ansås et "ovillkorat aktieägartillskot" at kunne indgå som anskaffelsessum for aktierne i et svensk selskab. Kapitalindskuddet i form af "ovillkorat aktieägartillskot" og aktieemissionen dagen efter blev anset som én samlet transaktion. Der ses ikke i afgørelsen at være noget som helst grundlag for en modsætningsslutning, således at et tidsrum på mere end 1 dag skulle medføre, at der ikke er tale om én samlet transaktion. SKATs indstilling, hvorefter kapitalindskuddet ikke kunne indgå i anskaffelsessummen for de modtagne aktier, blev ikke fulgt af Skatterådet, men det fremgår heraf, at der ikke ses at være offentliggjort afgørelser, der specifikt tager stilling til en situation som den foreliggende. I indstillingen henvises til TfS1984.189.ØLD, TfS1988.550.LSR og TfS1984.112.LSR. I de to første afgørelser blev kontante kapitalindskud ikke anerkendt som anskaffelsessum for aktier, men dette begrundes med, at der aldrig blev gennemført nogen kapitalforhøjelse. I den sidste afgørelse blev der derimod foretaget en kapitaludvidelse, hvor aktier ansås tegnet ved konvertering af en fordring.

Der er endvidere ikke i loven eller forarbejderne til loven nogen betingelse om, at kapitalindskud og aktieudstedelse skal ske samtidig. Derimod fremgår det af praksis og forarbejderne til aktieavancebeskatningsloven, at kapitalindskuddet anerkendes som anskaffelsessum, hvor aktier anskaffes i forbindelse med en forhøjelse af et selskabs kapital. 

Dansk retspraksis indeholder eksempler på, at udenlandske civilretlige regler inddrages i bedømmelsen af den udenlandske disposition, jf. beskrivelse heraf i notatet af 1. oktober 2009 udarbejdet af advokatvirksomhed R3 samt Højesterets dom i SKM2013.320.HR om sambeskatningsindkomst, hvori det bl.a. hedder: "Bedømmelsen efter danske skatteregler skal ske på grundlag af den retlige kvalifikation efter tysk aktieselskabsret, der således indgår i bedømmelsen som faktum."

Angående kvalifikationen som tilskud mangler de indbetalte beløb fundamentalt de for tilskud karakteristiske træk.

Der eksisterer ikke nogen egentlig definition af "tilskud", men ifølge f.eks. Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2012-1, kan tilskud formentlig beskrives som "ensidige tilskud til et selskab uden at dette er forbundet med aktieudstedelse eller tilbagebetalingsforpligtelse". Disse kumulative betingelser er ikke opfyldt i dette tilfælde. Allerede ved indbetalingen af Capital Advances var ydelsen bestemt til aktietegning, ligesom H1 A/S rent faktisk modtog aktier i H2.

Det vil også have al formodning imod sig, at H1 A/S skulle vælge at tildele et tilskud til selskab i Y1. Dette skyldes, at H1 A/S i modsat fald ville overføre værdier til de øvrige aktionærer, idet selskabet i Y1 ikke var ejet 100 % af H1 A/S. Det har derfor været afgørende, at de øvrige aktionærer enten skulle indbetale yderligere midler eller tåle at blive udvandet.

Når H1 A/S som majoritetsaktionær valgte at indbetale kapitalforhøjelsen for 2007 allerede i marts måned, skyldtes det, at selskabet manglede betalingsevne og var i risiko for at blive erklæret konkurs. Advokatvirksomhed R2 har vedrørende kapitalforhøjelse anført, at såfremt H1 A/S ikke havde foretaget en "share capital advance" i marts 2007 til H2, skulle H1 A/S senest have overført kapital til H2 i perioden 26. september til 10. oktober 2007, dvs. den periode, hvor de eksisterende minoritetsaktionærer (ejerandel 4,35%) kunne anvende deres forkøbsret i forbindelse med kapitalforhøjelsen. Som det fremgår af notat af 30. september 2009 fra advokatvirksomhed R2 indtrådte H1 A/S' rettigheder som aktionær på de nye aktier først den 23. november 2007, hvor kapitalforhøjelsen blev offentliggjort i G3. Selv hvor kapitalen først havde været overført i perioden 26. september 2007 til 10. oktober 2007, havde H1 A/S som følge af reglerne i Y1 først opnået rettigheder som aktionær den 23. november 2007.

Henset til, at de indbetalte Capital Advances efter SKATs opfattelse skal kvalificeres som tilskud, skal de aktier, som H1 A/S modtog i forbindelse med kapitalforhøjelserne, ifølge SKAT anses for erhvervet til 0 kr.  Hertil skal det imidlertid anføres, at sådanne "0"-aktier ikke eksisterer under dansk ret. Dog indeholder selskabsloven regler om udstedelse af fondsaktier, hvorved frie reserver overføres til den bundne aktiekapital. Men disse regler har ingen relevans i dette tilfælde, idet fondsaktier vil skulle tildeles samtlige aktionærer i lige forhold, hvilket selvsagt ikke er sket konkret.

Det er opfattelsen, at der ikke kan erhverves aktier i et børsnoteret selskab i Y1 uden betaling for aktierne, således at anskaffelsessummen ikke kan anses at være 0 kr. som antaget af SKAT. Revisionsvirksomhed R1 bekræfter ligeledes i notat af 12. juni 2009, at kapitalforhøjelsen i 2007 er blevet fuldt indbetalt i kontanter.  

Afståelsessummen
De overførte midler til H2 i perioden mellem aktieoverdragelsesaftalens indgåelse og closing, som udgør i alt 515.541.730 kr., må anses som en købesumsregulering, der kan indgå ved opgørelsen af afståelsessummen.

H1 A/S var i henhold til aktieoverdragelsesaftalens punkt 7.18 forpligtet til at levere en igangværende virksomhed. Det fremgår ligeledes af punkt 5.3 i aktieoverdragelsesaftalen, at H1 A/S indtil closing er forpligtet til fuldt ud at godtgøre og holde køber skadesløs for ethvert krav opstået i forbindelse med skattesagerne med skattemyndighederne i Y1. Indbetalt Capital Advances i perioden mellem overdragelsesaftalen og closing angik specifikke krav, som der var givet garanti for. Alene skattesagerne vedrører meget betydelige beløb, jf. fremlagt e-mail af 8. juli 2008 fra U.O. (Management Account Manager i H2) til D (Vice President for group accounting i H1 A/S), hvoraf det fremgår, at der forventeligt skal betales x valuta 121.000.000 alene for de der nævnte skattesager svarende til cirka DKK 468.000.000. Dette er således med til at illustrere, at indbetalingerne var nødvendige for bl.a. at dække krav fra myndighederne i Y1.  

H2 havde ikke været i stand til at betale forfaldne skattekrav, hvis overførslerne ikke var sket fra H1 A/S, hvilket sandsynligvis havde haft til konsekvens, at H2 var blevet erklæret konkurs. Det bemærkes i den forbindelse, at det i sagens natur, vil være helt uacceptabelt for H1 A/S, at et koncernforbundet selskab går konkurs, idet dette helt oplagt vil skade H1 A/S' varemærke. På den måde er det hævet over enhver tvivl, at der har været en forretningsmæssig begrundelse for at overføre midlerne. 

H1 A/S havde dermed ikke kunnet opfylde indeståelsen om going concern i henhold til aktieoverdragelsesaftalen, og aftalen om salg havde ikke kunnet effektueres, jf. nærmere om baggrunden for indbetalingen i notater fra advokatfirmaet R3 af henholdsvis 12. og 28. august 2009.

Til belysning af H2's vanskelige situation er det oplyst, at det fremgår af referater fra generalforsamlinger afholdt i H2 den 4. maj 2005 vedrørende indkomstår 2004 og den 14. maj 2007 vedrørende indkomstår 2006, at selskabet ikke kan betale udbytte vedrørende disse indkomstår som følge af den dårlige økonomiske situation. Videre fremgår af punkt 15 i sidstnævnte referat, at selskabet er i økonomiske problemer.

At de overførte midler udgør en købesumsregulering følger da også allerede af aktieoverdragelsesaftalens punkt 10.9, hvor det anføres, at Capital Advances skal overdrages uden vederlag til køber, hvilken overdragelse efterfølgende er gennemført, jf. "Notice of assignment" af 23. oktober 2008. Herunder indebar overdragelsen, at H4 kunne anvende indbetalingerne til at foretage kapitalforhøjelser, hvor H1 A/S dog ifølge det oplyste havde konstateret, at dette ikke var sket, men kapitalloftet var blevet forhøjet. I overdragelsesaftalen er der således taget højde for, at sådanne overførsler kunne forekomme, ligesom købesummen for aktierne i H2 som ved enhver anden handel blev fastsat efter forhandling mellem parterne, og ved denne handel indgik som et blandt flere elementer, at Capital Advances skulle overføres vederlagsfrit til køber. Overførslerne var derfor - uanset at modtageren var H2 - for H1 A/S at anse som en betaling, der skulle erlægges i forbindelse med salget af H2. 

For H1 A/S har det således også været uden betydning, at betalingerne har været foretaget direkte til H2 og ikke til køber, men når betalingerne rent faktisk er sket til H2, hænger dette helt naturligt sammen med, at skattekravene mv. påhvilede H2, ligesom overførslerne til H2 er sket efter aftale med køber.

SKAT har i sin afgørelse anført, at de overførte midler til H2 i perioden mellem aktieoverdragelsesaftalens indgåelse og closing må anses som et tilskud. Overførslerne kan ikke kvalificeres som tilskud.

Skatteretligt er der således tale om en regulering/reduktion af H1 A/S' afståelsessum, jf. også Højesterets dom i SKM2009.318.HR samt notater udarbejdet af advokatvirksomhed R3 af 12. og 28. august 2009.

SKAT har i høringsudtalelsen henvist til H1 A/S' hæftelse for bankgæld. Denne bankgæld har imidlertid intet med de i sagen overførte midler at gøre.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
H1 A/S har for indkomstår 2008 solgt sin ejerandel på 95,69 % i H2 til H4, jf. overdragelsesaftale af 22. juli 2008 med Closing den 23. oktober 2012. Sagen angår opgørelse af avance/tab efter aktieavancebeskatningsloven i forbindelse med salget.

Ved den påklagede afgørelse er det - i overensstemmelse med det selvangivne - lagt til grund, at salget angik nom. 95.659.375 aktier, hvoraf nom. 51.185.247 aktier havde været ejet i mindre end 3 år og derfor skal behandles skattemæssigt efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens dagældende § 8, hvorefter gevinst er skattepligtig og tab er kildeartsbegrænset. Med udgangspunkt i opgørelse af fortjeneste og tab efter gennemsnitsmetoden, jf. aktieavancebeskatningslovens dagældende § 24, stk. 1, og § 26, er fortjeneste/tab for aktierne ejet i mindre end 3 år herefter opgjort som 51.185.247/95.659.375 af fortjeneste/tab opgjort for hele den solgte aktiepost. Dette er der således ikke uenighed om.

Uenigheden angår opgørelsen af anskaffelsessummen og afståelsessummen i relation til indbetalt Capital Advances til datterselskabet i Y1, dels i forbindelse med kapitalforhøjelser, dels i perioden mellem overdragelsesaftalen og overtagelsen ved closing.

Anskaffelsessummen
Uenigheden i relation til opgørelsen af anskaffelsessummen angår, om H1 A/S' indbetalinger af Capital Advances, som er anvendt i forbindelse med kapitalforhøjelser vedtaget i 2003 og 2007 i H2, kan indgå ved opgørelsen af anskaffelsessummen for den solgte aktiepost.

SKAT har opgjort anskaffelsessummen til ( - ) kr., idet korrigeret selvangiven anskaffelsessum ( - ) kr. er nedsat med ( - ) kr., hvor klagen angik denne regulering. 

På baggrund af repræsentants indlæg til Landsskatteretten af 16. marts 2012 og af 29. august 2012 med vedlagte opgørelser lægges det til grund, at den selvangivne anskaffelsessum med godkendte rettelser - som tidligere er anset at udgøre ( - ) kr., er tiltrådt i stedet at udgøre ( - ) kr., hvor anskaffelsessummen for aktier vedrørende kapitalforhøjelserne vedtaget i 2003 og 2007 - bortset fra aktiekøbet på nom. 40.000 x valuta i 2007 - indgår således:

Indbetalingsdato

Anskaffelsessum opgjort

Anskaffelsessum korrigeret

Aktiepost nom. i x valuta

3.12.2003

19.12.2003

I alt

  53.460.000 kr.

508.200.000 kr.

561.660.000 kr.

  53.749.190 kr.

413.455.120 kr.

467.204.310 kr.

22.206.539

2.3.2007 og 5.10.2007

204.026.993 kr.

204.026.993 kr.

51.145.247

I alt

765.686.993 kr.

671.231.303 kr.

21.7.2004 Purchase

                  0 kr.

    1.553.105 kr.

     61.048,993

Klagen anses herefter at angå, om der i den således korrigerede anskaffelsessum på ( - ) kr. kan indgå beløbene på i alt 671.231.303 kr. (tidligere 765.686.993 kr.), jf. tillige beløbet på 1.553.105 kr.

Der er ifølge det oplyste indbetalt Capital Advances dels (i USD) den 3. og 19. december 2003 og den 21. juli 2004 med hhv. 8.100.000, 68.900.000 og 567.563, og dels (i x valuta) den 2. marts 2007 med 51.000.000, jf. også overførselsbilag vedlagt repræsentants indlæg til Landsskatteretten af 16. marts 2012.

Indbetalingen af Capital Advances kunne ifølge det oplyste i henhold til lovgivningen i Y1 inden 1 år anvendes til aktiekapitalforhøjelse, og aktiekapitalen i H2 blev af selskabets bestyrelse vedtaget forhøjet den 23. december 2003 med nom. 23.249.200 x valuta og den 3. maj 2007 med nom. 53.473.160 x valuta i overensstemmelse med selskabs- og børsretlige regler i Y1 (om kapitalforhøjelser inden for kapitalloftet). For 2007-kapitalforhøjelsen fremgår, at denne blev registreret i G3 den 23. november 2007 efter at være blev godkendt af G2 den 28. august 2007, hvorefter aktionærerne kunne udnytte deres "pre-emption right" til at erhverve aktier i perioden mellem 26. september 2007 og 10. oktober 2007.

H1 A/S, som inden 2003-kapitalforhøjelsen havde en ejerandel i H2 på 95,52 %, erhvervede i forbindelse med 2003-kapitalforhøjelsen dels nom. 22.206.539 aktier (svarende til 95,52 % af forhøjelsen) ved anvendelse af indbetalingerne den 3. og 19. december 2003, dels nom. 61.048,993 aktier (21.7.2004/Purchase), hvorefter ejerandelen udgjorde 95,65 %. I forbindelse med 2007-kapitalforhøjelsen erhvervede H1 A/S nom. 51.145.247 aktier (svarende til 95,65 % af forhøjelsen), hvor det af investeringsindstilling af 10. september 2007 fremgår, at 51.000.000 x valuta er indbetalt den 2. marts 2007 og 145.245 x valuta indbetales den 5. oktober 2007. Herudover blev købt nom. 40.000 aktier på G1 i oktober 2007, hvorefter ejerandelen udgjorde 95,69 %. 

Ved sagens afgørelse må det således lægges til grund, at det allerede på tidspunktet for indbetalingerne af Capital Advances til H2 fremgik, at disse inden for 1 år kunne anvendes til aktiekapitalforhøjelse i selskabet, og at de af sagen omhandlede indbetalinger også rent faktisk er anvendt til aktieerhvervelser i forbindelse med kapitalforhøjelserne vedtaget i 2003 og 2007. Herunder svarer H1 A/S' andel af aktieerhvervelserne ved kapitalforhøjelserne til ejerandelen forinden, bortset fra forøgelsen af ejerandelen ved erhvervelsen af aktieposten på nom. 61.048,539 og købet af aktieposten på nom. 40.000. Videre må det ud fra sagens oplysninger, herunder de fremlagte investeringsindstillinger, lægges til grund, at det på tidspunktet for indbetalingerne var besluttet, at disse skulle anvendes ved kapitalforhøjelser i H2.

På det foreliggende ses det forhold, at Capital Advances bogføres som egenkapital i datterselskabet fra Y1 indtil gennemførelsen af kapitalforhøjelsen, ikke i sig selv at kunne begrunde, at der bortses fra indbetalingen i relation til aktieerhvervelsen som vedrørende tilskud til datterselskabet. Herunder må det også ud fra sagens oplysninger lægges til grund, at kapitalforhøjelserne i H2 er anset for indbetalt kontant, jf. herved at det således angående kapitalforhøjelsen i 2007 i rapporten fra revisionsvirksomhed R1 af 12. juni 2009 konkluderes, at denne "has been fully collected in cash".

Det kan herefter ud fra en helhedsvurdering af sagens oplysninger tiltrædes, at indbetalingerne til H2, der er anvendt til aktieerhvervelser i forbindelse med kapitalforhøjelserne vedtaget i december 2003 og maj 2007, kan indgå som anskaffelsessum for aktierne i H2 i relation til beskatning efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.  

Den ansatte anskaffelsessum på ( - ) kr. ændres derfor til ( - ) kr. i overensstemmelse med repræsentants opgørelse som ændret under sagens behandling.

Afståelsessummen
Ved den påklagede afgørelse er der taget udgangspunkt i en afståelsessum for den solgte aktiepost på 251.627.712 kr. (44.504.370,77 USD omregnet) svarende til betalingen fra H4.

Det er gjort gældende, at H1 A/S' indbetaling af 515.541.730 kr. (127.785.000 x valuta omregnet) til H2 i perioden mellem overdragelsesaftalen og overtagelsestidspunktet kan fratrækkes betalingen fra H4 på 251.627.712 kr., således at der fremkommer en afståelsessum på -263.914.018 kr. Dette kan ikke tiltrædes.

Det må som udgangspunkt lægges til grund, at prisen ifølge overdragelsesaftalen fremtræder som beregnet efter overdragelsesaftalen af 22. juli 2008, punkt 4. Herefter tages der udgangspunkt i "Enterprise Value" - i aftalens pkt. 2.18. fastsat til 80.000.00 USD - som på baggrund af opgørelse ved Closing reduceres med rentebærende gæld efter fradrag af kontanter samt med justering for forskellen mellem driftskapitalen ved udgangen af juni 2008 og overtagelsen, jf. aftalens punkter 2.30., 2.1. 2.37 og 2.10. Ved opgørelse pr. 21. oktober 2008 er "Purchase Price" herefter beregnet som 80.000.000 USD - 35.495.629,23 USD, eller 44.504.370,77 USD.

Beløbet på 251.627.712 kr. er således den pris, som fremkommer på baggrund af overdragelsesaftalen med opgørelse pr. 21. oktober 2008 i forbindelse med overtagelsen af aktieposten.

Hertil kommer, at beløbet på 515.541.730 kr. indbetales til H2 og i øvrigt må anses at dække krav og forpligtelser i selskabet, som vedrører tiden før H4's overtagelse af H2 ved Closing, samt at der ikke ud fra sagens oplysninger ses at være grundlag for at antage, at størrelsen af indbetalingen af Capital Advances, som langt overstiger betalingen fra H4, skulle have indgået ved den beløbsmæssige opgørelse af betalingen fra køberen for aktieposten i H2.  

Synspunktet, at de overførte midler udgør en købesumsregulering, jf. overdragelsesaftalens pkt. 10.9. samt "Notice of Assignment" af 23. oktober 2008, kan ikke tiltrædes. Det anførte gælder tillige indbetalingen inden overdragelsesaftalen, herunder således også indbetalingen den 8. maj 2008. Det fremgår heller ikke, at indbetalingen efter købers overtagelse af H1 A/S' aktiepost skulle være anvendt til forhøjelse af H2's aktiekapital efter reglerne om Capital Advances, eller at køber tilsvarende skulle have anset nogen del af indbetalt Capital Advances omhandlet af overdragelsesaftalens pkt. 10.9. som udtryk for en reduktion af købesummen. Hertil kommer, at hverken det forhold, at H1 A/S påtager sig at holde køber skadesløs for krav opstået mod H2 i forbindelse med skattesager, jf. overdragelsesaftalens pkt. 5.3., eller at H1 A/S forpligter sig til at levere en igangværende virksomhed, jf. aftalens pkt. 18.1., på det foreliggende ses at kunne begrunde, at de omhandlede indbetalinger til H2 kan fragå ved opgørelsen af H1 A/S' skattemæssige afståelsessum. Dette ses heller ikke at kunne begrundes i sagens oplysninger i øvrigt.

Afståelsessummen fastsættes derfor i overensstemmelse med SKATs opgørelse til 251.627.712 kr.

Skattemæssigt tab ved afståelse af aktierne ejet i mindre end 3 år, jf. aktieavancebeskatningslovens dagældende § 8 ændres derfor fra ( - ) kr. til ( - ) kr., som fremkommer på baggrund af et tab på i alt ( - ) kr., hvor der ved opgørelsen indgår en anskaffelsessum på ( - ) kr. og en salgssum på ( - ) kr.