Indhold

Dette afsnit handler om Skatteankestyrelsens opgaver og klagers møde med Skatteankestyrelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Skatteankestyrelsens opgaver
  • Modtagelse af klager
  • Visitering af klager
  • Træffe afgørelse i visse sager
  • Udøve sekretariatsbistand
  • Klagers møde med Skatteankestyrelsen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skatteankestyrelsens opgaver

Skatteankestyrelsen har følgende opgaver:

 • Modtagelse af klager
 • Visitering af klager
 • Træffe afgørelse i visse sagstyper
 • Udøve sekretariatsbistand.

Modtagelse af klager

Skatteankeforvaltningen modtager klager, som skal afgøres af

 • Skatteankestyrelsen
 • skatteankenævn
 • vurderingsankenævn
 • motorankenævn
 • Landsskatteretten.

Se SFL § 4 a.

Klage over afgørelser truffet af

 • Skatteforvaltningen
 • Skatterådet
 • andre myndigheder, og som efter anden lovgivning er henlagt til afgørelse i Landsskatteretten eller skatteankeforvaltningen efter regler udstedt i medfør af SFL § 35 b, stk. 3.

skal således indgives til Skatteankestyrelsen, medmindre skatteministeren har bestemt andet efter SFL § 14, stk. 2.

Visitering af klager

Skatteankestyrelsen foretager visitering af klager.

Hovedregel

En klage over en afgørelse omfattet af

afgøres af henholdsvis et skatteankenævn, et vurderingsankenævn eller et motorankenævn.

Øvrige afgørelser træffes af Landsskatteretten.

Se SFL § 35 b.

Undtagelse

Hvis en afgørelse 

 • vil kunne få konsekvenser for et større antal skattepligtige
 • svaret vedrører store økonomiske værdier
 • svaret angår fortolkning af væsentlig betydning for lovgivningen
 • der ved besvarelsen skal tages stilling til et EU-retligt spørgsmål af væsentlig rækkevidde
 • sagen i øvrigt har påkaldt sig eller skønnes at ville påkalde sig større offentlig interesse.

skal klagen dog afgøres af Landsskatteretten.

Se SFL § 35 b og SFL § 21, stk. 4.

Endvidere kan en klage afgøres af Landsskatteretten, hvis klagen udspringer af samme forhold som en sag, der verserer ved Landsskatteretten.

Se SFL § 35 b, stk. 1, 2. pkt.

Undtagelse

Ved lov nr. 1125 af 19. november 2019 er bestemmelsen, hvorefter klageren kan vælge , at en sag, der er visiteret til et skatteankenævn, skal behandles af af Landsskatteretten, ophævet. Se SFL § 35 b.

Træffe afgørelse i visse sagstyper

Den ledende retsformand kan efter inddragelse af Skatteankestyrelsen fastsætte regler om, at klager over visse nærmere angivne typer af afgørelser bortset fra afgørelser truffet af Skatterådet skal afgøres af Skatteankestyrelsen.

Se SFL § 35 b, stk. 3, og BEK nr. 967 af 28/06/2023.

Udøve sekretariatsbistand

Skatteankestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for skatteankenævnene, vurderingsankenævnene, motorankenævnene og Landsskatteretten.

Se SFL § 4 a.

Der er fastsat nærmere regler om Skatteankestyrelsens behandling af klager i BEK nr. 2372 af 10/12/2021.

Se også afsnit A.A.1.6, afsnit A.A.10.2.3.2 og afsnit A.A.10.2.3.3.

Klagers møde med Skatteankestyrelsen

En klager har ret til at udtale sig mundtligt over for Skatteankestyrelsen.

Se SFL § 35 e.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

SKM2015.801.BR

Under hensyn til sagsforløbet, samt det forhold, at et konkret møde blev aflyst ved klagerens fremmøde, fandt retten, at Skatteankestyrelsen ikke burde have truffet afgørelse om afvisning af klagen, før klageren havde fået mulighed for at udtale sig personligt.