Dato for udgivelse
09 Jan 2014 11:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Dec 2013 14:38
SKM-nummer
SKM2014.28.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0211061
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Kvalifikation, LLC
Resumé

Skatterådet bekræfter, at det i Delaware, USA, registreret LLC efter danske skatteregler er en skattemæssig transparent enhed.

Hjemmel

Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 2 og nr. 6

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 2 og nr. 6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.D.1.1.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.F.8.2.2.1.2

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at X LLC efter danske skatteregler er en skattemæssig transparent enhed?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

På vegne af personen A ønskes ved bindende svar bekræftet, hvorvidt det i Delaware, USA, registreret X LLC (Limited Liability Company) er skatteretligt transparent efter danske skatteregler.

A er bosat og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark. A er eneejer af X LLC, som ejer en sommerhusejendom beliggende i Portugal.

Spørgeren har oplyst, at X LLC ifølge amerikanske skatteregler anses som en transparent enhed.

Ejerstrukturen med et amerikansk LLC som ejer af ejendommen, er etableret af den oprindelige ejer og strukturen forelå således på købstidspunktet i 2008. Spørgeren bekendt er der i Portugal almindelig praksis for at placere fast ejendom i selskabseje, da dette medfører, at lokale transaktionsafgifter reduceres ved overdragelse. Dette gælder tilsyneladende også selvom selskabet som her er skattemæssigt transparent. Spørgeren har oplyst, at der intet dansk skattemæssigt motiv er for at opretholde denne ejerstruktur.

Af Operating Agreement for X LLC kan udledes følgende relevante karakteristika:

 • X LLC udsteder ingen form for aktier (Article II).
 • X LLC har særlige regler for udvidelse af medlemskredsen. Nye medlemmer skal godkendes af eksisterende medlemmer (Article II).
 • Medlemmer hæfter ikke personligt for X LLC's forpligtelser (Article II).
 • Ved stiftelsen indskydes en kapital på 1.000 USD. Herudover føres en særskilt kapitalkonto for det enkelte medlem (Article III).
 • X LLC har ikke selvstændige ledelsesorganer, men ledes af medlemmerne, der dog kan delegere sine ledelseskompetencer til en administrator/manager. Der er heller ikke krav om afholdelse af generalforsamling (Article IV).
 • Nettooverskud eller nettounderslud fordeles til de enkelte medlemmer i forhold til deres ejerandel (Article V).
 • Indskrænkende muligheder for medlemmers udtræden indenfor de første to år efter stiftelsen af X LLC, men herefter en ret for det enkelte medlem til at modtage markedsværdien af sin ejerinteresse fra X LLC (Article VI).
 • Der udarbejdes ikke en selvstændig årsrapport for X LLC, men der afgives alene summariske oplysninger, herunder selvangivelse, til de lokale myndigheder (Article VII).

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgerens opfattelse, at det stillede spørgsmål skal besvares bekræftende.

Vurderingen af om X LLC skal anses som skattemæssigt transparent eller et selvstændigt skatteretligt subjekt skal afgøres på basis af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 og 6. Af offentliggjort praksis på området kan nævnes TfS 2000, 752 LR, SKM2010.654.SR, SKM2011.766.SR og SKM2013.361.SR, der alle vedrører den skatteretlige kvalifikation af et i USA registreret LLC.

Ud fra en samlet konkret vurdering når SKAT i de omtalte afgørelser frem til, at det pågældende LLC efter danske skatteregler skal kvalificeres som en transparent enhed. Omstændighederne i de pågældende sager er forskellige, men SKATs vurdering forekommer i alle afgørelserne hovedsageligt at være baseret på selskabets vedtægter.

Af Operating Agreement for X LLC kan efter spørgerens opfattelse udledes følgende relevante karakteristika:

 • X LLC udsteder ingen form for aktier (Article II).
 • X LLC har særlige regler for udvidelse af medlemskredsen. Nye medlemmer skal godkendes af eksisterende medlemmer (Article II).
 • Medlemmer hæfter ikke personligt for X LLC's forpligtelser.
 • Ved stiftelsen indskydes en kapital på 1.000 USD. Herudover føres en særskilt kapitalkonto for det enkelte medlem (Article III).
 • X LLC har ikke selvstændige ledelsesorganer, men ledes af medlemmerne, der dog kan delegere sine ledelseskompetencer til en administrator/manager. Der er heller ikke krav om afholdelse af generalforsamling (Article IV).
 • Nettooverskud eller nettounderslud fordeles til de enkelte medlemmer (Article V).
 • Indskrænkende muligheder for medlemmers udtræden indenfor de første to år efter stiftelsen af X LLC, men herefter en ret for det enkelte medlem til at modtage markedsværdien af sin ejerinteresse fra X LLC (Article VI).
 • Der udarbejdes ikke en selvstændig årsrapport for X LLC, men der afgives alene summariske oplysninger, herunder selvangivelse, til de lokale myndigheder (Article VII).

Det oplyses, at X LLC ifølge amerikanske skatteregler anses som en transparent enhed.

Det er spørgerens samlede vurdering, at de ovenfor omtalte forhold sammenholdt med SKATs ovennævnte praksis på området klart peger mod, at X LLC ikke er et selvstændigt skattesubjekt. Derfor er det som nævnt spørgerens opfattelse, at det stillede spørgsmål skal besvares "Ja".

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål

Det ønskes bekræftet, at X LLC efter danske skatteregler er en skattemæssig transparent enhed.

Lovgrundlag

Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 og nr. 6

Skattepligt i henhold til denne lov påhviler følgende selskaber og foreninger mv., der er hjemmehørende her i landet:

(...)

2) andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital, selskaber omfattet af § 2 C og selskaber m.v. omfattet af § 3 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som ikke er omfattet af nr. 3, 3 a eller 4,

(...)

6) andre foreninger, korporationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner, jf. dog § 3, for så vidt foreningen mv. ikke er omfattet af fondsbeskatningsloven. Skattepligten omfatter alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed.

Praksis

Den juridiske vejledning, afsnit C.D.1.1.3 Andre selskaber

(...)

Hvad er en enhed

Om der foreligger et selskab, som er omfattet af

SEL § 1, stk. 1, nr. 2, må afgøres ud fra en samlet konkret vurdering. Af væsentlig betydning for denne vurdering er selskabets vedtægter og hensigten med dets virksomhed, men derudover kan nedennævnte forhold være af betydning for vurderingen. Det bemærkes, at de nævnte forhold ikke er udtryk for en udtømmende liste. Endelig bemærkes, at et enkelt af disse forhold ikke kan være ubetinget afgørende.

Ved vurderingen kan følgende tale for, at selskabet er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2:

 • ingen af deltagerne hæfter personligt
 • fordeling af overskuddet sker i forhold til den af deltagerne indskudte kapital
 • det årlige overskud fordeles på grundlag af omsætningen, men en eventuel likvidationsudlodning baseres på kapitalens størrelse
 • selvstændige vedtægter
 • særskilt regnskab
 • særskilte foreningsorganer, som med bindende virkning kan handle, også for de medlemmer, som ikke er med i ledelsen
 • mulighed for udvidelse af medlemskredsen
 • bestemmelse om, hvad der skal ske med formuen ved det enkelte medlems udtræden eller ved enhedens opløsning
 • indskudskapital (kan enten være nominelt angivet til en bestemt størrelse, eller der kan være tale om vekslende indskudskapital).

Følgende kan tale imod, at selskabet er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2:

 • fordeling af både overskud og af likvidationsprovenu foretages på grundlag af omsætningen (kooperativ virksomhed)
 • én eller flere hæfter personligt
 • ingen fordeling af overskud finder sted i forhold til kapitalindskuddet
 • overskuddet anvendes til almennyttige eller almenvelgørende formål.

(...)

Den juridiske vejledning, afsnit C.F.8.2.2.1.2 Interessentskaber, kommanditselskaber og lignende personsammenslutninger

Klassifikation af interessentskaber, kommanditselskaber og lignende

(...)

Skatterådet har i flere afgørelser taget stilling til, om en udenlandsk sammenslutning er et selvstændigt skattesubjekt, herunder hvilke danske regler der finder anvendelse.

Eksempel på personsammenslutning, der betragtes som et selvstændigt skattesubjekt

(...) Det følger af SEL § 1, stk. 1, nr. 2, at et udenlandsk selskab m.v. kan sidestilles med et dansk indregistreret selskab, hvis ingen af deltagerne i det udenlandske selskab hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og hvis selskabet fordeler overskuddet i forhold til den kapital, som deltagerne har indskudt i selskabet. (...)

Skatterådet udtalte, at disse to betingelser i sig selv ikke er nok, og at det skal afgøres ud fra en samlet konkret vurdering, om der foreligger et selvstændigt juridisk skattesubjekt.

(...) Skatterådet lagde i sin afgørelse i vægt på, at:

 • der er begrænset hæftelse, og der hæftes kun for den indskudte kapital
 • overskud fordeles i forhold til den kapital, som investorerne har indskudt
 • der udstedes certifikater til investorerne
 • alle certifikater har samme rettigheder og er omsættelige
 • der er en bestemmelse om, hvad der skal ske med formuen ved det enkelte medlems udtræden
 • der laves årsrapport for investeringsfonden.

(...)

Eksempel på personsammenslutning, der ikke betragtes som et selvstændigt skattesubjekt

Et fransk kommanditselskab (FCPR) var i henhold til fransk ret skattemæssigt transparent. SKAT vurderede, at FCPR ikke var et selvstændigt skattesubjekt. Det blev i sagen bemærket, at alene fraværet af selvstændige ledelsesorganer i FCPR'et medførte, at dette ikke var et selvstændigt skattesubjekt. SKAT lagde desuden vægt på følgende kriterier:

 • FCPR'et falder udenfor EU-direktiverne om investeringsforeninger (UCITS-direktiverne).
 • FCPR administreres og ledes af et administrationsselskab, der træffer investeringsbeslutningerne baseret på en investoraftale.
 • Ejerbeviserne, der udstedes af FCPR, er begrænset omsættelige og der knytter sig ikke stemmerettigheder til ejerbeviserne.
 • FCPR er kun åbent for kvalificerede investorer, kriterierne herfor er lovbestemte efter fransk ret.

Derfor kunne FCPR ikke anses for et selvstændigt skattesubjekt. Se SKM2007.317.SR.

(...)

SKM2013.361.SR

Skatterådet bekræftede, at et amerikansk LLC efter danske regler er en skattemæssigt transparent enhed.

Skatterådet lagde særligt vægt på:

 • Der er ingen bestemmelser om indskudt kapital
 • Der er ikke mulighed for at udvide medlemskredsen til mere end 22 deltagere
 • Én af deltagerne hæfter ubegrænset med hele sin formue
 • Et eventuelt overskud fordeles under LLC´ets drift og ved eventuel likvidation mellem medlemmerne efter medlemmernes ejerandele
 • Selskabet ledes af en manager, og det er oplyst, at der ikke er etableret andre organer - udover "meetings of members", som svarer til generalforsamlinger
 • Selskabsformen er ikke selskabslignende, men har mere karakter af et sameje eller et kommanditselskab
 • Ved udtræden af LLC´et ændres formuen ikke

På baggrund af de oplysninger, som repræsentanten havde indsendt om LLC'et, fandt Skatterådet, at enheden skulle kvalificeres som en skattetransparent enhed, da enheden mere havde karakter af et sameje eller et kommanditselskab.

SKM2011.766.SR

Skatterådet fandt, at et amerikansk registreret Limited Liability Company (LLC) efter de danske regler var skatteretligt transparent. (...)

Skatterådet fremhævede ved vurderingen særligt nedenstående punkter:

 • Det enkelte medlem kan handle på enhedens vegne. Ledelsen af enheden sker af medlemmerne.
 • Der udstedes ingen form for aktier eller andre ejerbeviser.
 • Nye medlemmer skal godkendes af eksisterende medlemmer.
 • Enheden udfærdiger ikke årsrapport eller lignende, men laver alene en summarisk rapportering til de amerikanske myndigheder.
 • Nettooverskud eller nettounderskud fordeles til medlemmerne.
 • Selskabsformen er ikke selskabslignende, men har mere karakter af et interessentskab, kommanditselskab eller partnerselskab.

Ud fra det oplyste af rådgiver om det konkrete LLC fandt Skatterådet, at enheden skulle klassificeres som en skattetransparent enhed, da enheden mere havde karakter af et interessentskab, kommanditselskab eller partnerselskab.

SKM2010.654.SR

Skatterådet bekræftede, at en amerikansk enhed LLC skulle klassificeres som en skattemæssig transparent enhed og at dette medførte, at hovedaktionæren ansås for personligt at eje anparterne i et dansk holdingselskab. (...)

Skatterådet fandt særligt følgende elementer væsentlige:

 • Spørger er den eneste deltager i enheden.
 • Der udstedes ingen aktier eller beviser.
 • Deltagere hæfter ikke personligt for forpligtelser i enheden.
 • I vedtægterne er der fastsat en fordelingsnøgle vedrørende bl.a. over- og underskud i enheden.
 • Enheden kan udlåne penge til deltagerne til dækning af skatter som følge af deltagelse i enheden.
 • Enheden har særlige regler for ind- og udtræden. Nye medlemmer skal godkendes af eksisterende medlemmer.
 • Der er fastsat en dato for opløsning, der gælder medmindre medlemmerne beslutter andet.
 • Særlige begivenheder medfører ophør af deltagelse i enheden. Hvis en deltager udtræder, går konkurs eller dør (hvis deltageren er en person).
 • Selskabet ledes af en manager (spørger er i denne enhed manager, men kan også være et administrations selskab). Manageren kan kun fyres af deltagere i enheden.
 • Der udarbejdes ikke noget selvstændigt regnskab for enheden.

Ud fra de nævnte punkter fandt Skatterådet, at det kun var punktet vedrørende den begrænsede hæftelse, der peger mod et selvstændigt skattesubjekt.

Skatterådet fremhævede særligt fraværet af selvstændige ledelsesorganer, da dette klart peger mod, at der ikke er tale om et selvstændigt skattesubjekt.

Skatterådet fandt, at enheden ikke kunne klassificeres som et selvstændigt skattesubjekt. Der blev lagt vægt på oplysningerne vedrørende enhedens struktur og virkemåde. Enheden skulle derfor klassificeres som en skattemæssig transparent enhed.

TfS 2000, 752 LR

I en konkret sag fandt Ligningsrådet, at en pensionskasses (X) investering i industriel skovdrift i udlandet via et "Limited Liability Company" (LLC) måtte anses for en direkte investering i fast ejendom. (...)

Investeringen ville blive anset for en direkte investering i skovdrift, jf. den bindende forhåndsbesked af 24/2 1998, j.nr. 99/97-4029-00024.

Den tidligere bindende forhåndsbesked omhandlede ZZ, LLC, hvis karakteristika er følgende:

 • selskabsformen er ikke selskabslignende, men har mere karakter af et kommanditselskab eller et sameje (puljeordning), hvor hver investor har en ideel andel i LLC'et,
 • hver investor har en kapitalkonto i LLC'et, som opskrives eller nedskrives i forhold til værditilvækst eller fald i skovinvesteringerne,
 • overskudsandele fordeles forholdsmæssigt i forhold til den indskudte kapital på kapitalkontoen i LLC'et,
 • der er hverken en selvstændig bestyrelse eller generalforsamling,
 • der udstedes ingen form for aktier eller andre ejerbeviser,
 • levetiden for LLC'et er begrænset,
 • og investorerne har ikke krav på at kunne udtræde af investeringen i de første 12 år.

Ligningsrådet fandt på grundlag af investorernes tilknytning til og indflydelse i LLC'et, om ledelsens beføjelser og i det hele om LLC'ets struktur og virkemåde, at LLC'et i skattemæssig henseende ikke kunne anses for et selvstændigt skattesubjekt.

Derimod blev LLC'et anset for en sammenslutning af investorer, der gennem LLC'et foretager direkte investering. Selskabsformen fandtes at være transparent i skattemæssig henseende.

Som anført af spørgeren svarede den selskabsform (LLC), som Z blev drevet under, i skattemæssig henseende til den selskabsform, hvorunder ZZ, LLC blev drevet. Det var derfor Ligningsrådets opfattelse, at Z, LLC ligeledes måtte anses for transparent i skattemæssig henseende. Herved var der tale om en direkte investering, og ikke en aktieinvestering (...).

Begrundelse

Det skal afgøres ud fra en samlet konkret vurdering, om der efter dansk skatteret foreligger et selvstændigt juridisk skattesubjekt. Ved denne vurdering har SKAT særligt lagt vægt på følgende:

 • Spørger er den eneste deltager i enheden.
 • X LLC udsteder ingen form for aktier.
 • X LLC har særlige regler for udvidelse af medlemskredsen. Nye medlemmer skal godkendes af eksisterende medlemmer.
 • Medlemmer hæfter ikke personligt for X LLC's forpligtelser.
 • Ved stiftelsen indskydes en kapital på 1.000 USD. Herudover føres en særskilt kapitalkonto for det enkelte medlem.
 • X LLC har ikke selvstændige ledelsesorganer, men ledes af medlemmerne, der dog kan delegere sine ledelseskompetencer til en administrator/manager. Der er heller ikke krav om afholdelse af generalforsamling.
 • Nettooverskud eller nettounderslud fordeles til de enkelte medlemmer i forhold til ejerandel.
 • Indskrænkende muligheder for medlemmers udtræden indenfor de første to år efter stiftelsen af X LLC, men herefter en ret for det enkelte medlem til at modtage markedsværdien af sin ejerinteresse fra X LLC.
 • Der udarbejdes ikke en selvstændig årsrapport for X LLC, men der afgives alene summariske oplysninger, herunder selvangivelse, til de lokale myndigheder.

Af de ovenstående nævnte punkter finder SKAT, at særligt punktet vedrørende den begrænsede hæftelse peger mod et selvstændigt skattesubjekt.

De øvrige punkter peger imidlertid overvejende mod, at der ikke er tale om et selvstændigt skattesubjekt.

SKAT finder ud fra en samlet konkret vurdering, at X LLC ikke skal klassificeres som et selvstændigt skattesubjekt efter dansk ret.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.