åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteankestyrelsens opgaver.

Afsnittet indeholder:

 • Skatteankestyrelsens opgaver
 • Modtagelse af klagesager
 • Visitering af klager
 • Træffe afgørelse i klagesager
 • Afvisning af klagesager
 • Udførelse af sekretariatsbistand
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skatteankestyrelsens opgaver

Opgaverne for Skatteankestyrelsen består i at

 • modtage klagesager, som enten skal afgøres af Skatteankestyrelsen selv, et skatte-, vurderings- eller motorankenævn eller Landsskatteretten
 • visitere indkomne klagesager
 • træffe afgørelse i de sager, der visiteres til Skatteankestyrelsen selv
 • yde sekretariatsbistand til skatte-, vurderings- og motorankenævnene og Landsskatteretten.

Se SFL § 4 a.

Modtagelse af klagesager

Klager over afgørelser skal i alle tilfælde sendes til Skatteankestyrelsen. Hvis en klage ved en fejl sendes til en anden myndighed, vil denne skulle videresende klagen til Skatteankestyrelsen. Klagen anses for rettidig, hvis den modtages af pågældende myndighed inden for klagefristen, uanset om Skatteankestyrelsen først modtager den videresendte klage efter udløbet af fristen. Se SFL § 35 a og FVL § 7, stk. 2.

Visitering af klager

Skatteankestyrelsen visiterer klager. En visitering kan ændres af Skatteankestyrelsen, hvis der endnu ikke er truffet afgørelse vedrørende klagen, og det konstateres, at sagen skal eller kan afgøres af en anden myndighed end den, sagen er visiteret til.

Klager omfattet af ankenævnenes kompetence afgøres af disse.

Sagen skal dog afgøres af Landsskatteretten, hvis

 • afgørelsen vil kunne få konsekvenser for et større antal skattepligtige
 • afgørelsen vedrører større økonomiske værdier
 • afgørelsen angår fortolkning af væsentlig betydning for lovgivningen
 • der skal tages stilling til et EU-retligt spørgsmål af væsentlig rækkevidde
 • sagen i øvrigt har påkaldt sig eller skønnes at ville påkalde sig større offentlig interesse

Desuden kan en afgørelse behandles af Landsskatteretten, hvis klagen udspringer af samme forhold som en sag, der verserer ved Landsskatteretten.

Øvrige klager afgøres af Landsskatteretten. Dog kan den ledende retsformand efter inddragelse af Skatteankestyrelsen fastsætte regler om at visse nærmere angivne typer af afgørelser, bortset fra afgørelser truffet af Skatterådet, skal afgøres af Skatteankestyrelsen. Se BEK nr. 967 af 28/06/2023.

Klageren kan vælge, at en sag, der er visiteret til et skatteankenævn eller et vurderingsankenævn, skal behandles af Landsskatteretten. Klagerens valg skal være meddelt Skatteankestyrelsen senest 4 uger efter, at klageren har modtaget meddelelse om, at klagen er visiteret til et skatte- eller vurderingsankenævn. Se SFL § 35 b.

Skatteankestyrelsen kan til brug for visiteringen af klager indhente de yderligere oplysninger, som Skatteankestyrelsen anser for nødvendige til brug for visiteringen.

Skatteankestyrelsen underretter klageren om den foretagne visitering på det tidspunkt, hvor Skatteankestyrelsen har tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om klagen skal visiteres til et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn, Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen. Hvis den foretagne visitering ændres af Skatteankestyrelsen underretter Skatteankestyrelsen klageren herom.

Visiteres klagen til et skatteankenævn eller et vurderingsankenævn, vejleder Skatteankestyrelsen klageren om retten til at vælge klagen behandlet i Landsskatteretten og om fristen på fire uger herfor. Fremkommer der ingen henvendelse fra klageren vedrørende visiteringen inden for fristen, viderebehandles klagen i overensstemmelse med den foretagne visitering.

Se BEK nr. 2372 af 10/12/2021 § 5.

Træffe afgørelse i klagesager

Den ledende retsformand kan efter inddragelse af Skatteankestyrelsen fastsætte regler om, at visse nærmere angivne typer af afgørelser, bortset fra afgørelser truffet af Skatterådet, skal afgøres af Skatteankestyrelsen. Se SFL § 35 b, stk. 3, og BEK nr. 967 af 28/06/2023.

Se om Skatteankestyrelsens klagebehandling afsnit A.A.10.2.3.

Afvisning af klager

En klage afvises af Skatteankestyrelsen, hvis den indgives efter klagefristens udløb. Se SFL § 35 a, stk. 6.

Udførelse af sekretariatsbistand

Skatteankestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for skatteankenævnene, vurderingsankenævnene, motorankenævnene og Landsskatteretten. Se SFL § 4, stk. 5. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Afgørelser fra Skatteankestyrelsen
SKM2015.158.SANST En klage over SKATs afslag på et selskabs anmodning om notering af udlæg i en persons overskydende skat/moms blev afvist af Skatteankestyrelsen. SKATs afgørelse blev anset for at være af privatretlig karakter. Skatteankestyrelsen anså sig ikke forat være klagemyndighed for SKATs afgørelser af privatretlig karakter.
SKM2015.127.SANST Skatteankestyrelsen afviste en klage for så vidt angik modregning til dækning af gæld vedrørende boligsikring og gebyr til Udbetaling Danmark, da Skatteankestyrelsen ikke var rette klageinstans.

SKM2015.59.SANST

Skatteankestyrelsen havde kompetence til at træffe afgørelse i en mellem en virksomhed og SKAT verserende tvist om brug af kasseapparat eller forenklet faktura.

SKM2014.861.SANST

Skatteankestyrelsen ændrede ved afgørelse af 24. juni 2014 SKATs afgørelse, således at klagerens gæld vedrørende sagsomkostninger blev anset for forældet.
Skatteankestyrelsen havde ikke kompetence til at behandle klagen, og den af Skatteankestyrelsen trufne afgørelse var ugyldig. Afgørelsen blev derfor annulleret.