Oplysninger om reelle ejere

Ansøgerselskaber skal identificere virksomhedens reelle ejere, og indsende følgende oplysninger virksomhedens reelle ejere, med mindre ansøgerselskabet ejerandele handles på et reguleret marked (børsnoteret), ►hvis det pågældende marked er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med EU-retten eller tilsvarende internationale standarder:◄

  • Navne på de reelle ejere skal angives i ansøgningsblanketten
  • Udfyldt personlige erklæringer (tillæg A) for samtlige reelle ejere
  • En beskrivelse af de enkelte reelle ejeres ejerskab, f.eks. et diagram, der viser hvordan ejerskabet er sammensat, samt om ejerskabet består af kontrol ved hjælp af andre midler. Beskrivelsen skal endvidere indeholde oplysninger om hvorvidt ejeren er eller er relateret til en politisk eksponeret person (PEP) jf. hvidvasklovens § 18.
  • Hvis det ikke er muligt at angive reelle ejere for ansøgerselskabet skal der indsendes en beskrivelse af de arbejdsgange hvormed ansøgerselskabet har forsøgt at identificere virksomhedens reelle ejere.

Reelt ejerskab

Begrebet reel ejer defineres i hvidvasklovens § 2, stk. 1, nr. 9, som administreres af Finanstilsynet. Spillemyndigheden henholder sig til denne definition, og henviser således til Finanstilsynets hvidvaskvejledning for yderligere vejledning og fortolkning af begrebet reelle ejere. Yderligere kan Erhvervsstyrelsens vejledning om registrering af reelle ejere ligeledes fungere som fortolkningsbidrag.

Et ansøgerselskabs reelle ejer er den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer ansøgerselskabet.

Når ansøgerselskabet skal identificere, hvem der er virksomhedens reelle ejere, skal virksomheden vurdere hvilke personer, der har en tilstrækkelig del af ejerandelene eller af kontrollen. En indikator for, hvad der er en tilstrækkelig del, vil som udgangspunkt være, at personen har mere end 25 pct. af ejerandele og/eller kontrollen. Det er dog vigtigt at fremhæve, at procentgrænsen kun er en indikator for reelt ejerskab eller kontrol.

Ved opgørelse af en reel ejers samlede ejerandele og/eller kontrolandele skal både direkte og indirekte ejerskab medregnes, altså ejerandele og/eller kontrolandele, der ejes gennem andre juridiske enheder skal tillægges de direkte ejede ejerandele og/eller kontrolandele.

En person skal også betragtes som en reel ejer, hvis vedkommende har kontrol over ansøgerselskabet, som udgør mere end 25 pct. ved hjælp af andre midler, f.eks. gennem rettigheder i henhold til selskabets vedtægter eller aftale, herunder ejeraftale eller pantsætningsaftale, som blandt andet kan omfatte (ikke udtømmende):

  • Udpegning af ledelsesmedlemmer
  • Godkendelse af årsrapport i forhold til udbyttebetalinger
  • Vetoret
  • Andre rettigheder

Det er vigtigt at være opmærksom på, at et reelt ejerskab kan udgøres af en kombination af direkte og indirekte ejerskab, samt kontrol ved hjælp af andre midler. Der vil altid være tale om en konkret vurdering

Fonde, trusts og lignende retlige arrangementer

Er virksomhedens ejere i sidste ende en fond, en udenlandsk trust eller et lignende retlige arrangementer, der per definition ikke har en ejer, skal ansøgerselskab alligevel undersøge, hvem der i sidste ende kontrollerer fonden, den udenlandske trust eller det lignende retlige arrangement igennem direkte eller indirekte, ejerskabslignende, beføjelser, f.eks. bestyrelsen eller særligt begunstigede personer. Det vil være nødvendigt at undersøge fondens, den udenlandske trusts eller det lignede retlige arrangements struktur, herunder f.eks. vedtægter, stiftere, forvalter og begunstigede personer.

Virksomheden har ingen reelle ejere eller hvor de reelle ejere ikke kan identificeres

Har ansøgerselskabet ingen personer, der er reelle ejere, skal virksomhedens registrerede medlemmer af den daglige ledelse oplyses i stedet for reelle ejere. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor et selskab er ejet ligeligt af 10 personer.

Kan ansøgerselskabet ikke identificere sine reelle ejere, skal virksomhedens registrerede medlemmer af den daglige ledelse oplyses i stedet for reelle ejere.

Ansøgerselskabet redegør for de foranstaltninger, som virksomheden har iværksat i forsøget på at identificerer de reelle ejere.

Yderligere vejledning og fortolkningsbidrag

For yderligere vejledning og fortolkningsbidrag vedrørende identifikation af reelle ejere henvises til Finanstilsynets hvidvaskvejledning og Erhvervsstyrelsens vejledning om registrering af reelle ejere.