Dato for udgivelse
07 jan 2014 14:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 dec 2013 14:17
SKM-nummer
SKM2014.6.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0160911
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
Solceller, elafgift, nedsat elvarmesats
Resumé

Skatterådet bekræfter, at der i en elopvarmet helårsbolig, der får installeret solcelleanlæg, kan opnås afgiftsreduktion for elvarme for forbrug, der overstiger 4.000 kWh pr. år.

Hjemmel

Elafgiftsloven § 6, stk. 1
Bekendtgørelse nr. 456 af 10. juli 1986

Reference(r)

Elafgiftsloven § 6, stk. 1
Bekendtgørelse nr. 456 af 10. juli 1986

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit E.A.4.3.4.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit  E.A.4.3.6.2

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at der i en elopvarmet helårsbolig, der får installeret et solcelleanlæg, kan opnås afgiftsreduktion for elvarme for forbrug, der overstiger 4.000 kWh pr. år.

Svar

  1. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger fik installeret et solcelleanlæg i februar måned 2013. Boligen er registreret som elopvarmet helårsbolig hos BBR.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at der kan opnås afgiftsreduktion for elvarme for forbrug, der overstiger 4.000 kWh pr. år. i en helårsbolig, der er registreret som elopvarmet, selv om der installeres et solcelleanlæg, Det forhold, at der installeres solcelleanlæg, der producerer elektricitet, har således ingen indflydelse på retten til afgiftsreduktion.

I forbindelse med finansloven 2013 har Regeringen og Enhedslisten indgået en aftale om nedsættelse af afgiften på elvarme, så afgiftsbelastningen kommer til at svare til afgiftsbelastningen ved opvarmning med fossile brændsler.

I det følgende er der anført et eksempel på afgiftsnedsættelse for en elopvarmet privat bolig med et årligt elforbrug på 10.000 kWh.

Elopvarmet helårsbolig uden solcelleanlæg:

Hustandens køb af elektricitet fra elforsyningsselskabet: 4.000 kWh uden afgiftsreduktion og 6.000 kWh med reduceret elafgift.

Elopvarmet helårsbolig med solcelleanlæg:

Der installeres et solcelleanlæg med en forventet årsproduktion på 10.000 kWh. 2.000 kWh forbruges samtidigt i huset under den timebaserede nettoafregningsordning, mens den resterende el-produktion på 8.000 kWh fra solcelleanlægget leveres til el-nettet.

Hustandens køb af elektricitet fra elforsyningsselskabet: 4.000 kWh uden afgiftsreduktion og 4.000 kWh med reduceret elafgift.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Kan Skatterådet bekræfte, at der i en elopvarmet helårsbolig, der får installeret et solcelleanlæg, kan opnås afgiftsreduktion for elvarme for forbrug, der overstiger 4.000 kWh pr. år.

Lovgrundlag

Elafgiftslovens § 6,

Stk. 1. Af forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt i helårsboliger, der opvarmes ved elektricitet, betales en afgift, som består af følgende elementer:

1) En energiafgift på 23,3 øre pr. kWh (2013-niveau) (...)

2) Et energieffektiviseringsbidrag på 0,6 øre pr. kWh.

3) Et eldistributionsbidrag på 4 øre pr. kWh.

4) En tillægsafgift på 6,2 øre pr. kWh (2013-niveau)

(...),

Stk.3. Skatteministeren fastsætter regler for opgørelsen af den afgiftspligtige mængde efter stk. 1 og 2.

Bekendtgørelse nr. 456 af 10. juli 1986 om afgiftsberigtigelse af elektricitet til opvarmning af helårsboliger

I medfør af § 6, stk. 2, og § 15, stk. 2, i lov om afgift af elektricitet, jfr. lovbekendtgørelse nr. 604 af 28. juni 1986, fastsættes:

§ 1. For at elektricitet til opvarmning af helårsboliger kan afgiftsberigtiges efter den særlige sats for elvarme i elafgiftslovens § 6, stk. 1, nr. 1, skal boligenheden være registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som elopvarmet helårsbolig.

Stk. 2. Kun forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt pr. boligenhed kan afgiftsberigtiges efter den særlige elvarmesats.

Forarbejder

L 82 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet med flere love (..., nedsættelse af elvarmeafgiften, ... - Afgifts- og konkurrencepakken) fremsat den 16. november 2012 og vedtaget ved lov nr.1395 af 23. december 2012,

Følgende fremgår af de almindelige bemærkninger:

3.3.1. Gældende ret

Elopvarmede helårsboliger kan opnå en reduktion i energiafgiften af forbruget af elektricitet (elvarmeafgift) for den del af elforbruget, der overstiger 4.000 kWh årligt, hvis boligen er registreret i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) som elopvarmet helårsbolig, herunder opvarmet som helårsbolig ved hjælp af eldrevne varmepumper. (...)

3.3.2. Lovforslaget

(...)

For 2013 foreslås elvarmeafgiften nedsat med 29,3 øre pr. kWh. fra 52,6 øre pr. kWh til 23,3 øre pr. kWh for forbrug af elektricitet anvendt til opvarmning af helårsboliger. (...)

Følgende fremgår af bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser

(...)

For boliger er det en betingelse for anvendelse af satsen for elvarmeafgift, at boligen er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som elopvarmet helårsbolig, herunder opvarmet som helårsbolig ved hjælp af eldrevne varmepumper. De nærmere betingelser for registrering af en bolig som elopvarmet helårsbolig fremgår af bekendtgørelse nr. 456 af 10. juli 1986 om afgiftsberigtigelse af elektricitet til opvarmning af helårsboliger. (...)

Begrundelse

Som ovenfor nævnt følger det af elafgiftslovens § 6, stk. 1, at der betales en reduceret sats for forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt i helårsboliger, der opvarmes med elvarme.

De nærmere betingelser for at blive omfattet af den nedsatte elvarmesats fremgår af bekendtgørelse nr. 456 af 10. juli 1986 om afgiftsberigtigelse af elektricitet til opvarmning af helårsboliger. Betingelsen er, ifølge bekendtgørelsens § 1, at boligen skal være registreret i BBR som en elopvarmet helårsbolig.

Det har dermed ingen betydning for retten til at betale den nedsatte elvarmesats for forbrug ud over 4.000 kW pr. år pr. bolig, at der installeres solcelleanlæg på boligen, idet der ikke kan stilles en sådan ekstra betingelse om, at der ikke installeres solcelleanlæg.

Selv om spørger har installeret solcelleanlæg på sin elopvarmede helårsbolig opfylder han betingelsen om at betale en reduceret sats for forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt, jf. elafgiftslovens § 6, stk. 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.