Dato for udgivelse
20 Dec 2013 14:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Dec 2013 11:59
SKM-nummer
SKM2013.916.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-5395449
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Solcelleanlæg, solcelleanlæg, udgifter til klargøring af tag, afskrivning, afskrivningsgrundlag
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en solcelleejer, som havde købt et solcelleanlæg senest den 19. november 2012, men først taget det i brug i 2013, kunne afskrive på dette allerede for indkomståret 2012, men derimod først for 2013. Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at solcelleejeren kunne afskrive afholdte tømrerudgifter til at sikre taget mod indtrængende vand i forbindelse med installationen.

Hjemmel

Ligningsloven § 8 P
Afskrivningsloven § 1
Afskrivningsloven § 2
Afskrivningsloven § 3
Statsskatteloven § 6 in fine

Reference(r)

Ligningsloven § 8 P
Afskrivningsloven § 1
Afskrivningsloven § 2
Afskrivningsloven § 3
Statsskatteloven § 6 in fine

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.C.4.5

Spørgsmål

 1. Kan spørger for indkomståret 2012 afskrive på er solcelleanlæg, som han har købt i oktober 2012?
 2. Hvis spørgsmål 1 besvares med nej, stilles følgende spørgsmål vedrørende solcelleanlægget
  a. Kan spørger afskrive på solcelleanlægget for indkomståret 2013?
 3. Kan spørger afskrive på afholdte udgifter til at sikre taget mod indtrængende vand i forbindelse med monteringen af solcelleanlægget ved at tillægge beløbet solcellernes anskaffelsessum?

Svar

 1. Nej
 2. Ja
 3. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har siden 1971 ejet og boet i et parcelhus, som er bygget i 1920, og som har gennemgået en modernisering i slutningen af 1960´erne, hvor det har fået ny overetage og dermed også et nyt tegltag. Spørger benytter huset fuldt ud til private formål.

Spørger indgik den 2. oktober 2012 en bindende aftale med en leverandør om at købe et solcelleanlæg på 5 kW, som denne skulle levere og montere på taget af spørgers parcelhus til en pris på X tusinde kr. inklusive opsætning og tilslutning til el-nettet. Prisen er inklusive moms.

Solcelleanlægget er i forbindelse med leveringen den 3. december 2012 forhåndstilmeldt til DONG, som den 11. december 2012 har sendt spørger et velkomstbrev. I øvrigt har Energinet.dk godkendt, at spørger kan foretage nettoafregning fra den 10. december 2012. Anlægget er dog først blevet tilsluttet el-nettet den 5. februar 2013 på grund af problemer med at få hustaget gjort egnet til at modtage solcellepanelerne.

Spørger agter skattemæssigt at behandle solcelleanlægget efter den erhvervsmæssige metode, jf. dagældende ligningslov § 8 P, stk. 5.

Spørgers "solcelleprojekt" har, som nævnt, påført spørger problemer og dermed yderligere omkostninger i forbindelse med, at solcelleanlægget skulle anbringes på hans parcelhustag. Det er bl.a. den skattemæssige behandling af disse yderligere omkostninger, som denne sag omhandler.

Omkostningerne udgør nærmere udgifter til tømrer for at fjerne teglsten på 36 m2 tagflade og i stedet fastgøre tagpap på krydsfinérbund. Størrelsen af denne flade svarer til det areal, som solcellepanelerne dækker, og substituerer som sådan ethvert andet nylagt tag. På den måde opstår en fordybning i taget, som solcellepanelerne er fastgjort på og så at sige er "nedsænket i".

Om baggrunden for disse yderligere omkostninger har spørgeren oplyst følgende:

Solcellemontøren forsøgte den 3. december 2012 at montere anlægget på spørgerens parcelhustag, men måtte opgive på grund af tagets beskaffenhed. Dog blev det indvendige el-arbejde gjort færdigt samme dag.

Spørger kontaktede derfor en tømrer for at få løst problemet. Denne forklarede, at teglstenene ikke sad ordentligt fast, fordi de ikke var understrøgne, og følgelig ikke udgjorde et tilstrækkeligt stabilt og forsvarligt underlag, som solcelleanlægget kunne fastgøres på. Helt konkret kunne tegltaget risikere ikke at kunne holde vand og fugt ude på grund af de huller, som skulle bores i teglen for at fastgøre solcellerne på taget, hvilket igen kunne medføre fugtskader, som forsikringen i påkommende tilfælde ikke ville dække. Han foreslog derfor løsningen med tagpap på krydsfinérbund på bekostning af teglstenene, dér hvor solcellerne skulle anbringes.

Tømreren gik i gang med arbejdet den 7. december 2012, men på grund af sne og frost kunne dette tagarbejde dog ikke gøres færdigt før den 29. januar 2013.

Den 5. februar 2013 blev solcellerne monteret på det nye underlag og sluttet til el-nettet.

Udgifterne til tømreren andrager Y tusinde kr. inklusive moms.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger anfører til støtte for at afskrive på sit solcelleanlæg i 2012, at monteringen af solcelleanlægget er påbegyndt i 2012, og at nettoafregning er godkendt for s.å.

Til støtte for en positiv besvarelse af det supplerende spørgsmål - spørgsmål 2 - hvorvidt spørger kan afskrive på sit soleanlæg i 2013, henviser spørger til, at solcelleanlægget er kommet i drift i d.å., idet det producerer strøm fra den 5. februar 2013.

For en positiv besvarelse af spørgsmål 3, om spørger kan afskrive på tømrerudgifter til tilpasning af taget, så det kan understøtte solcellepanelerne, uden at der trænger vand ind gennem borehullerne, henviser spørger til, at disse udgifter er nødvendige monteringsudgifter e.l. uden afholdelse af hvilke, solcellerne ikke ville kunne placeres på taget og bringes i drift. Udgiften hertil skal således skatteretligt behandles ligesom selve solcelleanlægget. I øvrigt udgør den valgte løsning en "skrabet model", fordi taget - i hvert fald æstetisk betragtet - ikke er blevet forbedret ved denne løsning; tværtimod er taget og dermed hele bygningen afhængig af, at solcellepanelernes placering bibeholdes.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Kan spørger for indkomståret 2012 afskrive på et solcelleanlæg, som han har købt i oktober måned 2012?

Lovgrundlag

De (tidligere) regler, herunder ligningslovens § 8 P, stk. 5, som er citeret nedenfor, gælder for ejere af vedvarende energianlæg, fx solcelleanlæg, hvor der senest den 19. november 2012 er indgået bindende aftale om køb af energi-anlæg, og hvor anlægget er sluttet til nettet i 2013 eller 2014.

Da spørgerne har købt deres solcelleanlæg den 2. oktober 2012 og i øvrigt fået anlægget sluttet til el-nettet den 5. februar 2013, gælder de nu ophævede regler i ligningslovens § 8 P, herunder den tidligere affattelse af stk. 5. Spørgerne kan derfor bruge disse tidligere regler.

Ligningslovens § 8 P

Fysiske personer, der ejer vedvarende energi-anlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst vælge at medregne indkomst ved driften af energi-anlægget efter reglerne i stk. 2 og 3. Valget har virkning for alle vedvarende energianlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg, som den fysiske person ejer og efterfølgende erhverver, og er bindende til og med det indkomstår, hvor det sidste anlæg eller de sidste andele afstås.

   Stk. 2. Af den del af bruttoindkomsten ved driften af det vedvarende energi-anlæg, der overstiger 7.000 kr., medregnes 60 pct. til den skattepligtige indkomst.

   Stk. 3. Såfremt bruttoindkomsten ved driften af det vedvarende energi-anlæg medregnes til den skattepligtige indkomst efter reglen i stk. 2, kan der ikke foretages fradrag for udgifter forbundet med driften af det vedvarende energi-anlæg, herunder afskrivninger.

   Stk. 4. Hvis den skattepligtige vælger at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses det vedvarende energi-anlæg eller andelene i det vedvarende energianlæg for udelukkende benyttet til private formål.

   Stk. 5. Hvis den skattepligtige vælger ikke at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses det vedvarende energi-anlæg eller andelene i det vedvarende energianlæg for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet.

(...)

Bestemmelsen i den for det aktuelle solcelleanlæg, men nu ophævede § 8 P, stk. 5, betyder, at en ejer af et vedvarende energi-anlæg bliver anset for at være erhvervsdrivende, hvis blot ejeren fravælger den skematiske opgørelsesmetode, jf. stk. 2 og 3.

Reglen betyder, at en ejer af et vedvarende energi-anlæg kan bruge de skatteregler, der gælder for drift af erhvervsvirksomhed, selv om vedkommende ikke driver energianlægget erhvervsmæssigt og dermed ikke opfylder lovgivningens almindelige krav til drift af erhvervsmæssig virksomhed. Det samme gælder således spørgerens drift af det solcelleanlæg, som han har købt i oktober 2012.

Efter reglerne for almindelig erhvervsvirksomhed vil et solcelleanlæg, der anses for at være et driftsmiddel, kunne afskrives med op til 25 pct. pr. år efter de regler, der gælder for saldoafskrivninger på driftsmidler.

Afskrivningsretten forudsætter dog, at aktivet anses for anskaffet i afskrivningslovens forstand, hvilket er nærmere defineret i afskrivningslovens § 3.

Afskrivningsloven § 1

Efter reglerne i denne lov kan skattemæssig afskrivning foretages på udgifter til anskaffelse og forbedring af aktiver, der benyttes erhvervsmæssigt af den skattepligtige, samt på visse andre udgifter.

Afskrivningslovens § 2

Maskiner, inventar og andre driftsmidler samt skibe afskrives efter reglerne i dette kapitel, såfremt de udelukkende eller delvis benyttes erhvervsmæssigt.

(...)

Afskrivningslovens § 3

Driftsmidler og skibe anses for anskaffet, når driftsmidlet eller skibet er

1)      leveret til en igangværende virksomhed,

2)      bestemt til at indgå i virksomhedens drift og

3)      færdiggjort i et sådant omfang, at det kan indgå i driften.

Praksis

SKM2008.926.SR. Skatterådet bekræftede, at et solcelleanlæg, der monteres på stativer på en bygning, og hvis produktion afsættes til el-nettet, kan afskrives som et driftsmiddel.

SKM2011.619.SR. Skatterådet anså skattemæssigt et solcelleanlæg for et driftsmiddel og bekræftede, at spørger, ud over udgiften til selve solcellepanelerne, kunne afskrive på monterings- og tilslutningsudgifter, der således indgik i det samlede afskrivningsgrundlag. 

Begrundelse

De (tidligere) regler, herunder ligningslovens § 8 P, stk. 5, som er citeret ovenfor, gælder for ejere af vedvarende energianlæg, fx solcelleanlæg, hvor der senest den 19. november 2012 er indgået bindende aftale om køb af energi-anlæg, og hvor anlægget er sluttet til nettet i 2013 eller 2014.

Da spørgerne har købt deres solcelleanlæg den 2. oktober 2012 og i øvrigt fået anlægget sluttet til el-nettet den 5. februar 2013, gælder de nu ophævede regler i ligningslovens § 8 P, herunder den tidligere affattelse af stk. 5. Spørgerne kan derfor bruge disse tidligere regler.

Spørger er en privat person, der bruger sit allerede købte solcelleanlæg fuldt ud privat. Solcelleanlægget anses, som nævnt, for et driftsmiddel, der anvendes udelukkende erhvervsmæssigt i solcellevirksomheden, således at udgiften til solcelleanlægget i sig selv samt udgifter til montering og tilslutning til el-nettet anses for fuldt afskrivningsberettigede omkostninger efter den dagældende ligningslovs § 8 P, stk. 5, og afskrivningslovens §§ 1 og 2.

Derimod er solcellevirksomheden ikke kommet i drift i indkomståret 2012, hvorfor spørger ikke kan påbegynde afskrivning på solcelleanlægget for 2012 ifølge afskrivningslovens § 3.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Spørgsmål 2

Hvis spørgsmål 1 besvares med nej, stilles følgende spørgsmål vedrørende solcelleanlægget:

Kan spørger afskrive på solcelleanlægget for indkomståret 2013?                 

Lovgrundlag

Se ovenfor.

Praksis

Se ovenfor.

Begrundelse

De (tidligere) regler, herunder ligningslovens § 8 P, stk. 5, som er citeret ovenfor, gælder for ejere af vedvarende energianlæg, fx solcelleanlæg, hvor der senest den 19. november 2012 er indgået bindende aftale om køb af energi-anlæg, og hvor anlægget er sluttet til nettet i 2013 eller 2014.

Da spørgerne har købt deres solcelleanlæg den 2. oktober 2012 og i øvrigt fået anlægget sluttet til el-nettet den 5. februar 2013, gælder de nu ophævede regler i ligningslovens § 8 P, herunder den tidligere affattelse af stk. 5. Spørgerne kan derfor bruge disse tidligere regler.

Spørger er en privat person, der bruger sit allerede købte solcelleanlæg fuldt ud privat. Solcelleanlægget anses, som nævnt, for et driftsmiddel, der anvendes udelukkende erhvervsmæssigt i solcellevirksomheden, således at udgiften til solcelleanlægget i sig selv samt udgifter til montering og tilslutning til el-nettet anses for fuldt afskrivningsberettigede omkostninger efter den dagældende ligningslovs § 8 P, stk. 5, og afskrivningslovens §§ 1 og 2.

Da solcelleanlægget er blevet tilsluttet el-nettet og dermed er kommet i drift i indkomståret 2013, nærmere bestemt den 5. februar 2013, kan spørger påbegynde afskrivningen på solcelleanlægget i 2013, hvor han opfylder betingelsen i afskrivningslovens § 3.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "Ja".

Spørgsmål 3

Kan spørger afskrive på afholdte udgifter til at sikre taget mod indtrængende vand i forbindelse med monteringen af solcelleanlægget ved at tillægge beløbet solcellernes anskaffelsessum?

Lovgrundlag

Se ovenfor.

Praksis

SKM2011.619.SR. Skatterådet anså skattemæssigt et solcelleanlæg for et driftsmiddel og bekræftede, at spørger, ud over udgiften til selve solcellepanelerne, kunne afskrive på monterings- og tilslutningsudgifter, der således indgik i det samlede afskrivningsgrundlag. 

SKM2013.785.SR. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at ejerne af et solcelleanlæg, som de havde købt senest den 19. november 2012 og taget i brug i 2013, kunne afskrive på udgifter til ingeniør for at beregne bæreevnen på det tag, som skulle bære anlægget. Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at solcelleejerne kunne afskrive afholdte tømrerudgifter til at sikre taget mod indtrængende vand i forbindelse med installationen.

Begrundelse

SKAT finder ikke, at tømrerudgifterne til at klargøre taget til at bære solcelleanlægget kan anses for en udgift, der knytter sig så tæt til solcelleanlægget, at disse udgifter kan sidestilles med monteringsudgifter.

SKAT finder derimod efter en samlet konkret bedømmelse, at tømrerudgifterne må betragtes som en privat, ikke afskrivningsberettiget udgift, der derfor ikke kan afskrives efter afskrivningslovens §§ 1 - 3, men henhører under statsskattelovens § 6 in fine.

SKAT har i den forbindelse lagt vægt på følgende:

 • Parcelhustaget tjener først og fremmest bygningen, som benyttes privat.
 • Bygningen anses ikke i sig selv for erhvervsmæssig, fordi solcelleanlægget som følge af en undtagelsesregel er gjort erhvervsmæssigt.
 • Solcelleanlægget anses for et driftsmiddel og ikke for en installation, der tjener en erhvervsmæssig bygning.
 • Et parcelhustag i almindelig stand, også et tegltag, forudsættes at kunne bære og fastholde et solcelleanlæg, også uden indtrængende vand til følge.
 • Den valgte konstruktion med solceller nedsænket i taget er en dyr og speciel konstruktion, der æstetisk i højere grad tjener bygningen end selve solcelleanlægget, så længe solcellerne er anbragt på taget.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.