Dato for udgivelse
18 Dec 2013 08:36
SKM-nummer
SKM2013.883.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
12-0254019
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer
Emneord
Forrentning, tilbagebetaling, ansvarsforsikring, godtgørelse, renteberegning.
Resumé

Ved tilbagebetaling af indbetalte afgiftsbeløb, der skete efter genoptagelse af en forenings afgiftstilsvar, skulle forrentning ske efter bestemmelserne i SKATs juridiske Vejledning, afsnit A.A.12.3 (tidligere rentecirkulæret) og ikke opkrævningslovens § 12. Det var ikke et krav i relation til anmodningstidspunktet, at kravet var nøjagtigt opgjort.

Reference(r)

Opkrævningsloven §§ 1 og 12
Renteloven § 3

Henvisning

SKATs Juridiske Vejledning, afsnit A.A.12.3

Henvisning

SKATs Juridiske Vejledning 2013-1, afsnit A.B.4.6. og A.B.4.7.

Klagen vedrører forrentning ved tilbagebetaling af beløb indbetalt som afgift af ansvarsforsikringer (motorkøretøjer m.v.)

Landsskatterettens afgørelse
SKAT har truffet afgørelse om, at foreningen af et tilbagebetalt beløb på 8.689.329 kr., der er indbetalt som afgift af ansvarsforsikringer (motorkøretøjer m.v.) for perioden fra den 1. december 2007 til den 30. november 2010, er berettiget til forrentning fra den 5. oktober 2011 og til udbetalingsdagen.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at foreningen er berettiget til forrentning af beløbet på 8.689.329 kr. efter anmodningsreglen i SKATs Juridiske Vejledning, afsnit A.A.12.3, beregnet med udgangspunkt i, at anmodningsdagen var den 21. december 2010. Beløbet skal derfor forrentes fra 30 dage efter den 21. december 2010 og til og med udbetalingsdagen.

Sagens oplysninger
H1 f.m.b.a., CVR-nr. X1, er moderselskab i en koncern, der driver virksomhed som forsikringsselskab. Foreningen var tidligere et gensidigt selskab og bar indtil den 9. oktober 2012 navnet H2 G/S. I det følgende benævnes retssubjektet med CVR-nr. X1 (dvs. H1 f.m.b.a. og tidligere H2 G/S) samlet "foreningen".

Foreningen var i den omhandlede periode registreret hos SKAT for afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.

Foreningen fremsatte i brev af 21. december 2010, der er underskrevet af foreningens økonomichef, krav om tilbagebetaling af afgift af ansvarsforsikringer (motorkøretøjer m.v.) for perioden fra den 1. december 2007 til den 30. november 2010. Brevet har følgende indhold:

"Tilbagesøgning af statsafgift for perioden 1. december 2007 - 30. november 2010 CVR-nr. X2 H2 G/S

H2 G/S, der bl.a. tegner bilforsikringer til sine medlemmer, har siden 1995 årligt tilbagebetalt en del af forsikringspræmien til medlemmerne i forhold til medlemmernes anciennitet i selskabet.

De tilbagebetalte præmier har været beregnet som en procentdel af den samlede præmie vedr. ansvar og kasko, men uden indregning af statsafgiften.

Vi er nu af vores eksterne revision blevet gjort opmærksom på, at vi kunne have tilbagebetalt præmierne incl. statsafgiften i alle årene. Vi skal i den anledning derfor tilbagesøge statsafgiften for de sidste 3 år svarende til perioden 1. december 2007 - 30. november 2010. Den årlige tilbagebetaling har fundet sted i maj-juni måned med efterfølgende mindre reguleringer, og statsafgiften for de enkelte år udgør flg.

2008 kr. 3.929.591
2009 kr. 4.216.765
2010 kr. 4.569.253
I alt kr. 12.715.609

Hvis der er spørgsmål til tilbagesøgningen, kan undertegnede kontaktes på tlf. [...]"

Brevet er skrevet på foreningens brevpapir, hvor foreningens logo, navn, adresse m.v., herunder foreningens CVR-nr. X1, fremgår af brevhovedet.

SKAT har oplyst, at SKAT modtog brevet den 21. december 2010.

Ved opslag på www.cvr.dk fremgår, at der ikke eksisterer et CVR-nr. med nummeret X2.

Ved brev af 4. januar 2011 bad SKAT foreningen om at oplyse det CVR-nr./SE-nr., som anmodningen vedrørte. Endvidere anmodede SKAT om dokumentation for den til forsikringstagerne udbetalte afgift, eksempelvis ved et regneark. Afslutningsvis anførte SKAT, at sagen først ville blive behandlet, når SKAT havde modtaget det ønskede materiale. Af brevet fremgår, at sagen var oprettet hos SKAT med j.nr. XXXX. Under SKATs sagsbehandlers underskrift på brevet var sagsbehandlerens direkte arbejdsmailadresse (skat.dk) og direkte telefonnummer angivet.

I mail af 7. januar 2011 skrev foreningens økonomichef således til SKAT:

"Jeg har modtaget brev af 4. januar 2011 med referencenr. XXXX og skal først beklage det forkert angivne CVR-nr. i mit anmodningsbrev.

Det korrekte CVR-nr. er X1.

Jeg vedhæfter dokumentation med beregning af den tilbagesøgte statsafgift i et Excel-regneark samt en pdf-fil med en rapportudskrift fra vores økonomisystem med de i beregningen anvendte præmieindtægter og statsafgifter."

Foreningen har fremlagt udskrift af mailen og de vedhæftede filer. Den ene fil indeholdt opgørelser i regneark over opdelingen af anciennitetsrabatterne i motoransvar og -kasko samt beregning for henholdsvis 2008, 2009 og 2010 af først fordelingsnøgle og derefter af beløbene på 3.929.591 kr., 4.216.765 kr. og 4.569.253 kr. ud fra bruttopræmierne. Den anden fil indeholdt en udskrift af kontoforespørgsel for de samme år vedrørende præmier samt beregnet henholdsvis afregnet afgift af motorkøretøjer m.v. Endvidere fremgår, at mailen blev sendt til den sagsbehandler, der havde underskrevet brevet af 4. januar 2011, på dennes direkte arbejdsmailadresse (skat.dk).

Ved brev af 14. juni 2011, hvorpå var angivet j.nr. XXXX, oplyste SKAT, at SKAT betragtede sagen som afsluttet, da SKAT ikke havde modtaget de ønskede oplysninger.

Foreningens økonomichef har oplyst, at foreningen modtog brevet af 14. juni 2011 den 21. juni 2011.

Ved mail af 15. juni 2011 til SKATs sagsbehandler anmodede foreningen om at få oplyst, hvor langt SKAT var kommet i behandlingen af sagen.

Ved mail af 16. juni 2011 skrev SKATs sagsbehandler således til foreningen:

"Jeg er meget glad for din henvendelse, eftersom jeg i tirsdags skrev til jer at sagen var at betragte som afsluttet, fordi vi ikke havde modtaget det ønskede materiale.

Din mail af 7. januar 2011 ses ikke at være i min mailboks.

Jeg har hermed genåbnet sagen (XXXX) og den vil blive behandlet hurtigst muligt."

Umiddelbart efter modtagelsen af brevet af 14. juni 2011 ringede foreningens økonomichef til SKATs sagsbehandler og oplyste, at de ønskede oplysninger allerede var indsendt.

I brev af 21. juli 2011, hvorpå var angivet j.nr. XXXX, skrev SKATs sagsbehandler således til foreningen:

"Yderligere dokumentation skal indsendes

Som telefonisk aftalt sendes følgende:

Det er en forudsætning for at selskabet kan få udbetalt afgift af ansvarsforsikringer på motorkøretøjer, at tilbagebetalingerne til forsikringstagerne er sket inklusiv afgiften.

Selskabet bedes indsende dokumentation for at de ansøgte afgiftsbeløb er udbetalt til forsikringstagerne.

Såfremt selskabet ikke indsender dokumentationen senest den 1. september 2011 (den lange frist af hensyn til ferie), kan sagen betragtes som afsluttet og det ansøgte beløb, 12.715.609 kr., vil ikke blive udbetalt."

Foreningen henvendte sig herefter til foreningens revisor for at få hjælp til at indsende den yderligere dokumentation, som SKAT bad om.

Foreningens revisor ringede den 23. august 2011 på vegne af foreningen til SKATs sagsbehandler og aftalte et møde med SKAT til afholdelse onsdag den 31. august 2011.

SKAT har over for Landsskatteretten fremlagt et internt mødereferat af mødet den 31. august 2011. På referatet er angivet j.nr. XXXX. Referatet, der er udarbejdet af SKATs sagsbehandler, har følgende indhold:

"Møde med [foreningens revisorer]:

Havde medtaget eksempler på korrespondance til forsikringsdeltagerne, som kun indeholder oplysninger til kunden om statsafgift for så vidt angår opkrævningerne. Der er ikke krav til at afgiften skal oplyses til forsikringstager.

De udbetalte beløb er inklusiv afgift, så der er fejl i de tidligere modtagne opgørelser, hvorfor sagen afsluttes.

Bevægelserne skal kunne følges i selskabets regnskab helt ned på policeniveau.

Aftalt at virksomheden kommer med en ny ansøgning, og det er den som vi vil foretage kontrol på.

Selskabet skal være opmærksomt på at ændringerne kan for indvirkning på de tidligere minimumsangivelser som derfor måske skal ændres ved samme lejlighed. (ændret betalt afgift vil altid medføre ændringer i opgørelsen til minimumsafgiften)."

Foreningens revisorer har over for Landsskatteretten oplyst, at mødet handlede om, hvilke oplysninger SKAT manglede for at kunne afslutte sagen. Endvidere blev det drøftet, om udbetalingerne af de omhandlede anciennitetsrabatter til forsikringstagerne var inklusive eller eksklusive afgiften, og hvordan beregningen skulle foretages, henholdsvis hvis det første eller det andet var tilfældet. Der blev opnået enighed om, hvordan tilbagebetalingskravet skulle beregnes, og det blev aftalt, at foreningens revisorer skulle indsende en ny opgørelse foretaget på grundlag af, hvad der var blevet aftalt på mødet om principperne for opgørelsen. Det blev aftalt, at opgørelsen skulle indsendes inden for en frist på 14 dage. SKATs sagsbehandler oplyste ikke på mødet, at sagen ville blive afsluttet, såfremt SKAT ikke modtog oplysninger senest dagen efter. Det var derimod foreningens revisorers opfattelse, at mødet var et led i sagens behandling, og at der var fælles forståelse af, at foreningens revisorer ville fremsende den nye opgørelse inden for den aftalte frist på 14 dage.

I brev af 13. september 2011 sendte foreningens revisor på vegne af foreningen en fornyet opgørelse af tilbagebetalingskravet til SKAT. Brevet har følgende indhold:

"Tilbagesøgning af statsafgift vedr. ansvarsforsikringer

Som aftalt på vores møde den 31. august 2011 sender vi en ny opgørelse af det beløb, som H2 G/S anmoder om at få tilbagebetalt i afgifter af ansvarsforsikringer på motorkøretøjer for perioden 2008 til 2010.

Selskabet har oprindeligt anmodet herom i brev af 21. december 2010.

Vi har nu gennemgået selskabets opgørelse og skal herefter korrigere den tidligere indsendte anmodning, således at der nu anmodes om tilbagebetaling af 8.689.329 kr. Der vedlægges en opgørelse af beløbet.

I forhold til den tidligere indsendte opgørelse er der foretaget nogle få korrektioner:

  • Opgørelsen omfatter nu hele året 2010, hvor den tidligere opgørelse kun omfattede perioden 1. januar til 30. november 2010.
  • Selskabets udbetaling af rabat til forsikringstagerne er sket inklusive statsafgift. I den tidligere opgørelse var afgiften ved en fejl beregnet som 42,9 % af den del af den udbetalte rabat, der kan henføres til de afgiftspligtige ansvarsforsikringer. Da afgiften indgår som en del af det udbetalte beløb, var dette ikke en korrekt beregning. Statsafgiften udgør i denne situation 30,02 % af det udbetalte rabatbeløb. I den nye opgørelse er statsafgiften derfor beregnet som 30,02 % af det udbetalte beløb.
  • I den nye opgørelse er selskabets branche 12 og 14 ikke medtaget. Dette skyldes, at disse brancher kun omfatter køretøjer, hvor afgiften skal beregnes med et fast beløb på 230 kr. pr. år. De køretøjer, der er omfattet af disse brancher, er knallerter og trehjulede eldrevne motorcykler. Da afgiften for disse køretøjer beregnes med et fast beløb pr. år påvirkes afgiften ikke af en eventuel rabat på præmien.
  • Endelig var der på opgørelsen for 2008 fejlagtigt medtaget et negativt beløb på 208.050 kr. i opgørelsen af kaskopræmierne. Dette var ikke korrekt, hvilket fremgår af den oversigt over bogførte præmieindtægter, som SKAT tidligere har fået tilsendt.

Vi håber, at SKAT nu har et tilstrækkeligt grundlag for at foretage en tilbagebetaling af afgift til selskabet.

Hvis SKAT har yderligere spørgsmål til opgørelsen af den statsafgift, der er tilbagebetalt til forsikringstagerne, er I velkomne til at kontakte os."

SKAT traf den 20. december 2011 følgende afgørelse:

"Godtgørelse af afgift af ansvarsforsikringer - regulering af rabatter

Efter møde med selskabets revisor den 31. august 2011, hvor SKAT fik udleveret diverse materiale som dokumentation for de udbetalte rabatter, og det fornyede opgørelse af 13. september 2011 har SKAT gennemgået sagen.

SKAT kan på det foreliggende grundlag godkende den ændrede opgørelse, hvorfor der snarest muligt vil blive anvist følgende beløb til udbetaling:

Godtgørelse vedr. 2008 2.681.020 kr.
Godtgørelse vedr. 2009 2.882.590 -
Godtgørelse vedr. 2010 3.125.719 -
Godtgørelse i alt 8.689.329 kr.

Beløbet vil være blive udbetalt med rentegodtgørelse fra 5. oktober 2011."

På afgørelsen er angivet j.nr. XXXX.

SKAT har oplyst, at beløbet på 8.689.329 kr. blev anvist den 21. december 2011 til udbetaling. Den eksakte udbetalingsdag fremgår ikke af sagen.

Foreningen indsendte indvendinger til SKAT med hensyn til startdagen for forretningen.
SKAT traf herefter afgørelse om spørgsmålet.

SKATs afgørelse
Foreningen er berettiget til renter af beløbet på 8.689.329 kr. fra den 5. oktober 2011 og til udbetalingsdagen.

Reglerne om, hvordan udbetaling af godtgørelse af afgifter skal behandles, står i opkrævningslovens § 12.

SKAT har to gange under sagsforløbet bedt foreningen om yderligere oplysninger til sagsbehandlingen og i denne forbindelse oplyst foreningen om, at sagen ville blive afsluttet uden behandling, hvis oplysningerne ikke blev indsendt.

Efter at sagen havde været afsluttet to gange, blev der den 31. august 2011 afholdt et møde med foreningens revisorer. På mødet oplyste foreningens revisorer, at tilbagebetalingsanmodningen i brevet af 21. december 2010 var fejlbehæftet. SKAT oplyste, at sagen ville være at betragte som afsluttet.

Foreningens revisorer indsendte herefter en korrigeret og fornyet tilbagebetalingsanmodning, som SKAT modtog den 13. september 2011.

Der gives ikke renter fra et tidligere tidspunkt end det tidspunkt, hvor det endelige korrekte beløb blev kendt for SKAT.

Efter SKATs opfattelse må udbetalingsfristen i nærværende tilfælde anses for at have været afbrudt i perioden fra modtagelsen af den første tilbagebetalingsanmodning og indtil den 13. september 2011, hvor foreningens revisorer indsendte den ændrede og fornyede tilbagebetalingsanmodning.

Beløbet på 8.689.329 kr. blev ikke udbetalt indenfor fristen på 3 uger efter modtagelsen af den nye tilbagebetalingsanmodning. SKAT har derfor udbetalt renter af beløbet på 8.689.329 kr. for perioden fra den 5. oktober 2011 og til udbetalingsdagen, idet den manglende udbetaling i denne periode ikke kan tilskrives foreningens forhold.

Foreningens påstand og argumenter
Foreningens revisorer har fremsat påstand om, at foreningen er berettiget til renter af beløbet på 8.689.329 kr. beregnet med udgangspunkt i, at anmodningsdagen var den 21. december 2010.

Renteperioden startede 30 dage efter SKATs modtagelse af tilbagebetalingsanmodningen, der blev fremsat i brevet af 21. december 2010, jf. reglerne i SKATs Juridiske Vejledning, afsnit A.A.12.3, om forrentning af beløb, der ikke er indbetalt efter påkrav.

Efter skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske genoptagelse af et afgiftstilsvar, når den afgiftspligtige fremlægger oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring.

Brevet af 21. december 2010 indeholdt en korrekt angivelse af det juridiske subjekts navn "H2 G/S". Ganske vist var CVR-nummeret angivet forkert i overskriften, men det korrekte CVR-nummer fremgik af brevhovedet på brevpapiret. I brevet var det klart angivet, hvilken afgift og hvilke afgiftsperioder anmodningen om tilbagebetaling af afgiftstilsvaret omfattede. Endvidere indeholdt brevet en beløbsmæssig opgørelse og en begrundelse for tilbagebetalingsanmodningen

SKAT kunne på grundlag af brevet og ved opslag i SKATs systemer selv have fundet det korrekte CVR-nummer. Foreningen oplyste desuden CVR-nummeret i mailen af 7. januar 2011.

Brevets indhold opfylder kravene til at kunne danne grundlag for genoptagelse af afgifts-tilsvaret, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Tilbagebetalingen, som skete ved SKATs afgørelse af 20. december 2011, bygger klart på det grundlag, som anmodningen af 21. december indeholdt.

Der kan derfor ikke være tvivl om, at renteberegningen skal ske med udgangspunkt i, at tilbagebetalingsanmodningen blev fremsat den 21. december 2010.

SKAT hævder, at sagen var afsluttet to gange i perioden fra den 21. december 2010 til den 20. december 2011.

Dette er ikke korrekt.

SKAT sendte brevet dateret den 14. juni 2011 til foreningen uden forudgående varsel og uden at have rykket for de ønskede oplysninger. Foreningen havde ej heller modtaget en afgørelse eller meddelelse om, at SKAT havde afbrudt udbetalingsfristen.

Foreningen havde allerede den 7. januar 2011 fremsendt de ønskede oplysninger til SKAT. Oplysningerne blev sendt i en mail direkte til SKATs sagsbehandlers arbejdsmailadresse. Det er dokumenteret, at mailen blev sendt til den korrekte mailadresse. Foreningen modtog ikke en returmail om, at mailen ikke kunne sendes/leveres, eller at modtageradressen var "invalid". Foreningen modtog ej heller et autosvar om, at sagsbehandleren var på ferie eller lignende.

Foreningens mail af 7. januar 2011 må derfor antages at være modtaget hos SKAT.

Da foreningen ikke hørte fra SKAT, rykkede foreningen i mail af 15. juni 2011 for svar. De filer, der var vedhæftet til mailen af 7. januar 2011, blev genfremsendt som vedhæftede filer til mailen af 15. juni 2011.

Foreningen sendte således mailen af 15. juni 2011 med vedhæftede filer til SKAT inden den 21. juni 2011, hvor foreningen modtog SKATs brev dateret den 14. juni 2011.

Det bemærkes herved, at SKAT sender sine breve som B-post.

Eftersom foreningen sendte de ønskede oplysninger til SKAT den 7. januar 2011 og igen den 15. juni 2011, dvs. inden modtagelsen af SKATs brev dateret den 14. juni 2011, er der ikke grundlag for SKATs opfattelse af, at sagen blev afsluttet den 14. juni 2011 på grund af manglende indsendelse af oplysninger.

Efter SKATs opfattelse blev sagen desuden afsluttet den 1. september 2011. SKAT har ligeledes begrundet dette med manglende indsendelse af oplysninger.

SKAT bad i brev af 21. juli 2011 foreningen om dokumentation for, at foreningen havde tilbagebetalt de omhandlede afgiftsbeløb til forsikringstagerne. SKAT fastsatte svarfristen til den 1. september 2011.

Foreningens revisor aftalte den 23. august 2011 møde med SKATs sagsbehandler til afholdelse den 31. august 2011. På mødet blev sagen gennemgået, og der blev talt om, hvilke oplysninger SKAT ønskede at få for at kunne afslutte sagen. Resultatet blev en aftale om, at foreningens revisorer skulle sende en ny opgørelse til SKAT inden for en frist på 14 dage. Opgørelsen blev sendt til SKAT i brev af 13. september 2011. Dette brev blev sendt til SKAT både med almindelig post og med mail.

SKATs sagsbehandler hævder, at sagsbehandleren på mødet den 31. august 2011 oplyste, at sagen ville være at betragte som afsluttet.

Dette er ikke korrekt.

Af foreningens revisorers notater fra mødet fremgår, at der blev aftalt en frist på 14 dage til fremsendelse af en ny opgørelse til brug for SKATs afslutning af sagen. Det fremgår derimod ikke af notaterne, at sagen ville blive anset for afsluttet, hvis SKAT ikke modtog oplysninger dagen efter. Såfremt SKATs sagsbehandler på mødet havde oplyst, at sagen ville blive afsluttet, hvis SKAT ikke modtog de ønskede oplysninger dagen efter, ville dette have fremgået af revisorernes notater, og foreningen og revisorerne ville have ageret anderledes for at imødekomme SKATs ønsker. Herudover ville en afslutning af sagen og indsendelse af en ny tilbagebetalingsanmodning have betydet, at foreningens tilbagebetalingskrav for afregningsperioderne før den 13. september 2008 ville bortfalde på grund af forældelse. Allerede af denne grund ville revisorerne klart have protesteret, såfremt SKATs sagsbehandler havde sagt på mødet, at sagen var eller ville blive afsluttet.

Der er derfor ingen tvivl hos foreningens revisorer om, at SKAT ikke oplyste på mødet, at sagen ville blive afsluttet, hvis der ikke blev indsendt oplysninger dagen efter.

Revisorerne har ikke før nu set SKATs interne mødereferat. Revisorerne ville klart have protesteret imod indholdet, hvis de havde set det.

I den påklagede afgørelse har SKAT anført, at der ikke gives renter fra et tidligere tidspunkt end det tidspunkt, hvor det endelige korrekte beløb blev kendt for SKAT.

Rettelserne i den opgørelse, der blev indsendt den 13. september 2011 har alene karakter af en beregningsmæssig korrektion, forårsaget af at der ikke var taget højde for, at rabatterne var inkl. afgift. Herudover var der kun nogle få, mindre korrektioner. Disse korrektioner fremgår af indholdet af brevet.

Det forhold, at der under sagsbehandlingsforløbet skete en korrektion af det krav, som foreningen anmodede om at få tilbagebetalt, ændrer ikke på, at kravet blev fremsat ved foreningens brev af 21. december 2010.

Det er dermed denne dato, der er afgørende for renteberegningen.

Revisionsselskabet indgiver mange tilbagebetalingsanmodninger på vegne af klienter. Det er helt normalt, at der efter indgivelsen pågår dialog mellem SKAT og revisionsselskabet om opgørelsen af det præcise tilbagebetalingskrav. Det er ikke usædvanligt, at et oprindeligt rejst tilbagebetalingskrav korrigeres under sagsforløbet enten på foranledning af SKAT eller på foranledning af virksomheden. Der er tale om normal sagsbehandling af en tilbagebetalingsanmodning. Dette medfører ikke, at der bliver tale om en ny tilbagebetalingsanmodning. Det ændrer således ikke ved, på hvilket tidspunkt kravet skal anses for at være rejst over for SKAT.

SKAT hævder, at kravet først blev rejst den 13. september 2011.

Såfremt dette synspunkt følges, er den del af foreningens krav, der vedrører perioder med angivelsesfrist før den 13. september 2008, forældet.

Det kan imidlertid konstateres, at SKAT ikke har gjort forældelse gældende.

Dette må tages som udtryk for, at SKAT anerkender, at forældelsesfristen blev afbrudt ved foreningens brev af 21. december 2010.

Det forhold, at SKAT anerkender, at foreningens brev af 21. december 2010 afbrød forældelsesfristen for kravet, må nødvendigvis medføre, at brevet også er gældende i forhold til, hvornår foreningen må anses for at have rejst kravet over for SKAT.

Foreningen har på intet tidspunkt forsinket sagsforløbet. Derimod kan det konstateres, at sagsbehandlingen hos SKAT i flere faser var langsommelig.

Endvidere var det muligt for SKAT ud fra de i mailen af 7. januar 2011 indsendte specifikationer selv at nå frem til, at det oprindeligt fremsatte tilbagebetalingskrav var opgjort ud fra et forkert princip. Det fremgår fx for 2010, at der er opgjort et tilbagebetalingskrav for biler og motorcykler på 4.540.233 kr. Opgørelsen indeholder oplysninger om "bruttopræmier" og "Anciennitetsrabat bil + MC i alt". Selvom det ikke fremgår direkte, peger ordvalget kraftigt på, at afgiften var inkluderet i de oplyste beløb. SKAT kunne derfor se, at det fremsatte tilbagebetalingskrav med stor sandsynlighed var opgjort forkert, idet det fremgår, at det oprindelige krav var beregnet som 42,9 % af de udbetalte anciennitetsrabatter, svarende til at afgiften ikke var inkluderet i de udbetalte rabatter.

I perioden frem til mødet den 31. august 2011 tog SKAT ikke initiativ til at ændre foreningens opgørelse. På mødet blev det aftalt mellem SKAT og foreningens revisorer, at revisorerne skulle indsende en ny opgørelse, hvor der korrekt blev taget udgangspunkt i, at afgiften var inkluderet i de udbetalte beløb til forsikringstagerne. Foreningens tilbagebetalingskrav mod SKAT skulle derfor opgøres som 30,02 % (og ikke 42,9 %) af de til forsikringstagerne udbetalte beløb.

Den korrekte opgørelse blev indsendt til SKAT den 13. september 2011.

Det kan derfor konstateres, at SKAT fra den 7. januar 2011 havde mulighed for at gennemgå principperne i opgørelsen. På baggrund heraf kunne SKAT have bedt foreningen om at korrigere opgørelsen. Dette skete ikke.

SKATs udtalelse i anledning af klagen
SKAT genoptog sagen, men det oprindeligt indsendte kunne ikke lægges til grund for behandling af sagen.

SKAT modtog den 13. september 2011 en ny anmodning, der var opgjort efter de aftalte principper. Det bemærkes, at kravet i henhold til den nye opgørelse var 4 millioner kr. lavere end det oprindelige krav.

SKAT fastholder derfor, at det korrekte tilbagebetalingskrav først kom til SKATs kendskab med den nye anmodning, og at det var den nye anmodning, der blev behandlet og endte med tilbagebetaling.

Foreningens revisorer har anført, at forrentning i nærværende tilfælde skal ske efter SKATs Juridiske Vejledning, afsnit A.A.12.3.

I afsnit A.A.12.3 er imidlertid indledningsvis anført, at der inden for skatteministeriets ressortområde findes mange særbestemmelser, som regulerer rentegodtgørelse, og at disse særbestemmelser går forud for renteloven. Fx behandles renter ved tilbagebetaling af afgifter efter opkrævningslovens § 12.

SKAT fastholder derfor, at forrentning i nærværende tilfælde skal ske efter opkrævningslovens § 12.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Efter lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. (lovbekendtgørelse nr. 216 af 12. marts 2007), § 2, stk. 2, gælder der et krav om registrering hos SKAT. Opkrævning af afgiften er derfor omfattet af opkrævningslovens bestemmelser, jf. opkrævningslovens § 1.

Opkrævningslovens § 12 havde for den i nærværende sag omhandlede periode følgende ordlyd:

"Hvis en virksomheds tilsvar af skatter og afgifter m.v., der opkræves efter reglerne i denne lov, for en afregningsperiode er negativt, udbetales beløbet til virksomheden. Det samme gælder, når virksomheden ved en fejl har indbetalt for meget, eller når en godtgørelse eller lignende, som skal modregnes i virksomhedens tilsvar, overstiger tilsvaret. [...]

Stk. 2 Såfremt angivelsen er modtaget rettidigt, sker udbetaling efter stk. 1 senest 3 uger efter modtagelsen af angivelsen for den pågældende periode. Såfremt tilbagebetalingen skyldes en fejl i indbetalingen, tilbagebetales beløbet senest 3 uger efter, at virksomheden har gjort de statslige told- og skattemyndigheder opmærksom på fejlen, eller de statslige told- og skattemyndigheder har konstateret fejlen.

Stk. 3. Kan de statslige told- og skattemyndigheder på grund af virksomhedens forhold ikke foretage kontrol af angivelsen, afbrydes udbetalingsfristen, indtil virksomhedens forhold ikke længere hindrer kontrol. Skønner de statslige told- og skattemyndigheder, at udbetaling på det foreliggende grundlag vil indebære en nærliggende risiko for afgifts-tab, kan myndighederne ligeledes afbryde udbetalingsfristen eller stille krav om sikkerhedsstillelse, indtil virksomhedens forhold er undersøgt.

Stk. 4. Beløb, der skulle have været udbetalt efter stk. 1, kan tilbageholdes, såfremt angivelser vedrørende afsluttede afregningsperioder ikke er indgivet. Krav på tilsvar og eventuelle renter for disse perioder modregnes ved udbetalingen af beløb efter stk. 1, selv om kravet ikke er forfaldent. Beløb efter stk. 1 kan ligeledes tilbageholdes, såfremt virksomheden ikke rettidigt har indsendt sin selvangivelse."

Af forarbejderne til opkrævningsloven fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L 19 1999/1:

"Formålet med lovforslaget er dobbelt: Dels at gøre reglerne om opkrævning af skatter og afgifter mere overskuelige, dels at forenkle reglerne. Midlet hertil er en harmonisering af reglerne.

Ved opkrævningsregler forstås regler om afregningsperioder, om frister for angivelse og indbetaling, om sanktioner ved forsinket eller manglende angivelse og betaling, om betaling af renter af skatte- og afgiftsrestancer og om eftergivelse og henstand med skyldige beløb."

Bemærkningerne til lovforslagets § 12 har følgende ordlyd:

"Reglerne i § 12 omhandler udbetaling af negativt tilsvar af skatter og afgifter m.v. Et negativt tilsvar kan f.eks. opstå, hvis virksomheden har betalt mere i moms af indkøb til brug for virksomheden, end den har opkrævet, hvis virksomheden ved en fejl har indbetalt for stort et beløb for en afregningsperiode eller hvis der i et tilsvar skal fratrækkes en godtgørelse, som overstiger tilsvaret.

I stk. 3 og 4 bestemmes det, i hvilke tilfælde udbetaling af negativt tilsvar kan tilbageholdes.

Stk. 3 svarer til momslovens § 63, stk. 2, 2. og 3. pkt.

Reglerne i stk. 4 betyder, at der kan ske modregning i udbetalinger efter stk. 1 for krav, der vedrører afsluttede afregningsperioder, også krav, der endnu ikke er forfaldne. Dette sidste har kun relevans, hvor der i anden lovgivning er fastsat en længere periode fra afregningsperiodens afslutning til forfaldstidspunktet end afregningsperiodens længde, eksempelvis for månedsafregnende momsvirksomheder.

Derudover kan negativt tilsvar tilbageholdes, såfremt virksomheden ikke rettidigt har indsendt sin selvangivelse. Baggrunden herfor er - som også nævnt under § 11 -, at manglende indsendelse af selvangivelse er et af de første tegn på uregelmæssigheder i virksomheden.

Såfremt tilbageholdelse er sket uberettiget, tilskrives renter ved udbetaling efter de almindelige regler i rentecirkulæret, Skatteministeriets cirkulære nr. 157 af 14. oktober 1987."

Rentecirkulærets bestemmelser er nu indarbejdet i SKATs Juridiske Vejledning, afsnit A.A.12.3. Heraf fremgår:

"Baggrund
Det er besluttet, at staten - her Skatteministeriet - skal forrente tilbagebetalte skatter, afgifter, gebyrer mv., når tilbagebetaling finder sted på statens vegne.

Skatte- og afgiftsmyndighederne er ved nogle domme blevet forpligtet at forrente beløb, der skal tilbagebetales, fordi beløbet har været opkrævet uden tilstrækkelig lovhjemmel.

Derfor pålægges Skatteministeriet, at forrente tilbagebetalingskrav under hensyn til, at det under de foreliggende omstændigheder findes rimeligt og i overensstemmelse med almindelige retsgrundsætninger, at Skatteministeriet bærer risikoen for det rentetab, som den skatte- og afgiftspligtige lider ved ikke at kunne råde over det pågældende beløb.

[...]

Regel
Forrentningen af tilbagebetalingsbeløbet sker efter renteloven, medmindre der findes særlige regler om forrentning i anden lovgivning.

De krav der skal forrentes ved tilbagebetaling er skatter, afgifter, gebyrer med mere.

[...]

Vedrører indbetalingen et beløb, som ikke er indbetalt efter påkrav, forrentes beløbet fra 30 dage efter modtagelse af den skatte- eller afgiftspligtiges anmodning om tilbagebetaling af det indbetalte beløb og til og med udbetalingsdagen."

Landsskatteretten bemærker, at der hverken ud fra opkrævningslovens ordlyd, formålet med opkrævningsloven eller i øvrigt ud fra bemærkningerne til lovforslaget, er grundlag for at antage, at der med indførelsen af opkrævningsloven var tiltænkt en indskrænkning i anvendelsesområdet for rentecirkulærets bestemmelser (nu SKATs Juridiske Vejledning, afsnit A.A.12.3).

Tværtimod må der antages at være tiltænkt en udvidelse, idet det er anført i bemærkningerne til lovforslaget, at der også skal tilskrives renter efter de almindelige regler i rentecirkulæret, når der sker udbetaling af beløb, der uberettiget er blevet tilbageholdt efter opkrævningslovens § 12, stk. 3 og stk. 4.

På baggrund heraf må det antages, at de i opkrævningslovens § 12, stk. 1, 2. punktum, nævnte fejl alene omfatter egentlige fejl i relation til indbetalingen, dvs. fejlagtige indbetalinger af beløb, der er større end det angivne tilsvar, og fejl der er begrænset til simple taste- eller regnefejl.

Tilbagebetalinger, der følger af ordinær eller ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvar efter skatteforvaltningslovens § 31 og § 32, falder derimod uden for anvendelsesområdet for opkrævningslovens § 12.

Afgrænsningen mellem de tilbagebetalingssituationer, der falder henholdsvis inden for og uden for opkrævningslovens bestemmelser, samt reglerne om forrentning i de to forskellige situationer er beskrevet i SKATs Juridiske Vejledning 2013-1, afsnit A.B.4.6 og A.B.4.7.

Foreningens brev af 21. december 2010 udgør en anmodning om genoptagelse af foreningens afgiftstilsvar for de anførte afgiftsperioder, jf. skatteforvaltningslovens § 31 og § 32, med henblik på tilbagebetaling af for meget angivet og indbetalte beløb. Anmodningen var begrundet med, at foreningen ved opgørelsen af afgiftstilsvarene ikke havde foretaget fradrag for afgiften af de anciennitetsrabatter, som foreningen havde udbetalt til forsikringstagerne. Foreningen var af sine revisorer blevet gjort opmærksom på, at foreningen kunne tilbagebetale rabatterne inklusive afgiften til forsikringstagerne og herefter foretage fradrag for de til forsikringstagerne tilbagebetalte afgiftsbeløb i foreningens afgiftstilsvar. I brevet havde foreningen opgjort foreningens tilbagebetalingskrav mod SKAT til 12.715.609 kr.

Tilfældet er derfor ikke omfattet af opkrævningslovens § 12.

Forrentning af beløbet på 8.689.329 kr. skal derfor ske efter SKATs Juridiske Vejledning, afsnit A.A.12.3.

Da beløbet på 8.689.329 kr. ikke er indbetalt efter påkrav, skal beløbet forrentes efter anmodningsreglen.

Efter fast praksis er det ikke et krav i relation til anmodningstidspunktet ved forrentning efter SKATs Juridiske Vejledning, afsnit A.A.12.3, at kravet skal være nøjagtigt opgjort.

Denne praksis bygger på samme grundlæggende principper som den praksis, der anvendes ved forrentning direkte efter rentelovens bestemmelser, herunder princippet i rentelovens § 3, stk. 3. Se om praksis i relation til renteloven Lindencrone Petersen, Renteloven med kommentarer, 4. udg., 2013, s. 95 og 102, samt forarbejderne til renteloven (bemærkningerne til lovforslag, optrykt i Folketingstidende 1977-78, tillæg A, sp. 799-801, og bemærkningerne til lovforslag nr. L 74 2001/2, punkt 3.1.4).

Landsskatteretten bemærker, at SKAT som offentlig forvaltningsmyndighed også efter officialmaksimen er forpligtet til selv at indhente de nødvendige oplysninger til fastlæggelse af kravets størrelse.

SKATs egen praksis er da også, at forrentning af tilbagebetalingsbeløb sker 30 dage efter tidspunktet for SKATs modtagelse af en virksomheds anmodning om genoptagelse af fx et afgiftstilsvar, og ikke 30 dage efter tidspunktet for SKATs endelig afgørelse om helt eller delvist at genoptage afgiftstilsvaret.

SKATs praksis er beskrevet i 2013-1-udgaven af SKATs Juridiske Vejledning, afsnit A.B.4.7. Heraf fremgår:

"Det er i overensstemmelse med udsagnet i afsnit A.A.12.3 om beløb, der ikke er indbetalt som påkrav, at forrentning fastsættes til i givet fald at skulle ske 30 dage efter tidspunktet for SKATs modtagelse af virksomhedens ansøgning om genoptagelse af tilsvaret af moms, lønsumsafgift eller punktafgifter, og ikke efter tidspunktet for SKATs endelige afgørelse om, helt eller delvist at imødekomme virksomhedens ansøgning om genoptagelse af tilsvaret af moms, lønsumsafgift eller punktafgifter."

Det bemærkes, at den ændrede beskrivelse i 2013-2-udgaven af vejledningen er trukket tilbage af SKAT, jf. styresignal af 16. september 2013, offentliggjort i SKM2013.656.SKAT.

Efter Landsskatterettens opfattelse er der ikke grundlag for at anse beløbet på 8.689.329 kr. for ikke at være tilbagebetalt på grundlag af foreningens anmodning af 21. december 2010.

Der er herved henset til, at foreningens mail af 7. januar 2011 var adresseret til den korrekte mailadresse, og at der var vedhæftet to filer med specifikationer til foreningens opgørelse af det fremsatte tilbagebetalingskrav, at SKAT genåbnede sagen den 16. juni 2011, at SKAT efter mødet den 31. august 2011 ikke udsendte en afgørelse, herunder med klagevejledning m.v., eller i øvrigt anden form for skriftlig meddelelse om, at anmodningen af 20. december 2011 blev afslået, at indledningen af brevet af 13. september 2011 er i overensstemmelse med revisorernes forklaring om, at der på mødet blev givet en frist på 14 dage til indsendelse af en ny opgørelse, at selve datoen for brevet understøtter forklaringen, samt at det af ordlyden af afgørelsen af 20. december 2011 fremgår, at tilbagebetalingen skete på grundlag af mødet den 31. august 2011 og den fornyede/ændrede opgørelse. Der er endvidere henset til, at det må have formodningen imod sig, at sagen blev afsluttet på mødet den 31. august 2011, dels henset til at mødet blev afholdt for at klarlægge, hvad SKAT ønskede af yderligere dokumentation, dels henset til at mødet blev afholdt dagen før udløbet af den i brevet af 21. juli 2011 fastsatte frist for indsendelse af den ønskede yderligere dokumentation.

Foreningen er derfor berettiget til forrentning af beløbet på 8.689.329 kr. efter anmodningsreglen i SKATs Juridiske Vejledning, afsnit A.A.12.3, beregnet med udgangspunkt i, at anmodningsdagen var den 21. december 2010. Beløbet skal derfor forrentes fra 30 dage efter den 21. december 2010 og til og med udbetalingsdagen.

Den påklagede afgørelse ændres i overensstemmelse hermed.