Dato for udgivelse
20 Dec 2013 11:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Dec 2013 11:07
SKM-nummer
SKM2013.905.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
13-4584404
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Finansielle kontrakter
Resumé

SKAT har omfortolket reglen i kursgevinstlovens § 32, stk. 3. Det er nu SKAT's opfattelse, at en skatteyder kan vælge at modregne enten en del af eller hele tabet på visse aktiebaserede finansielle kontrakter i gevinster på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.

Reference(r)

Kursgevinstlovens § 32, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.B.1.8.4.2

1.  Kursgevinstlovens § 32, stk. 3, om modregning af tab på visse aktiebaserede finansielle kontrakter i nettogevinst på aktier

Ved lov nr. 724 af 25. juni 2010 blev der indsat en ny bestemmelse i kursgevinstlovens § 32, stk. 3, hvorefter skattepligtige personer og dødsboer kan vælge, at tab på visse aktiebaserede finansielle kontrakter skal modregnes i nettogevinst på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Den skattepligtige kan endvidere vælge, at et tab på visse aktiebaserede finansielle kontrakter skal modregnes i en samlevende ægtefælles nettogevinst på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.

Det er en betingelse for anvendelse af ovennævnte regel, at enten kontrakten, de underliggende aktier eller de aktier, der indgår i det indeks, kontrakten er baseret på, er optaget til handel på et reguleret marked, jf. kursgevinstlovens § 32, stk. 3.

Modregning i nettogevinst på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, kan dog ikke foretages, hvis tabet kan fradrages i indkomstårets gevinster på finansielle kontrakter, hvis et resterende tab ikke overstiger forudgående års skattepligtige nettogevinster på finansielle kontrakter, dog ikke et tidligere indkomstår end 2002, og derfor kan fradrages i tabsåret, eller hvis tabet kan overføres til modregning i en samlevende ægtefælles nettogevinster i indkomståret på finansielle kontrakter, jf. kursgevinstlovens § 32, stk. 2. 

Tab, der ikke kan modregnes i nettogevinst på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, og tab, som den skattepligtige ikke vælger at modregne i nettogevinst på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, fremføres til senere år (uden tidsbegrænsning), jf. kursgevinstlovens § 32, stk. 4. 

Ovennævnte regel har virkning for tab, der er konstateret i indkomståret 2010 eller senere, jf. § 1, nr. 32, og § 20, stk. 6, i lov nr. 724 af 25. juni 2010.

2.  SKAT's hidtidige fortolkning

SKAT havde oprindeligt fortolket ovennævnte regel sådan, at den skattepligtige i givet fald skulle vælge at modregne hele tabet på de nævnte aktiebaserede finansielle kontrakter i nettogevinst på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked (dog højst et beløb, svarende til nettogevinsten på aktier, optaget til handel på et reguleret marked). Den skattepligtige kunne dog vælge, om modregning også skulle kunne foretages i en samlevende ægtefælles nettogevinst på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.

Ovenstående fortolkning fremgår af bilaget til selvangivelsen for indkomståret 2012 (blanket 04.055 - Fremførsel til senere indkomstår).

3.  Praksisændring

Det er imidlertid nu SKAT's opfattelse, at den skattepligtige kan vælge, at kun en valgfri del af tabet på de nævnte aktiebaserede finansielle kontrakter skal modregnes i en del af eller hele nettogevinsten på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked (samt eventuelt tillige i en samlevende ægtefælles nettogevinst på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked). Den skattepligtige kan derfor selv bestemme, hvor stor en del af tabet på de nævnte  aktiebaserede finansielle kontrakter, der i de enkelte indkomstår skal modregnes i nettogevinster på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.

Hvis den skattepligtige f.eks. har tab på de nævnte finansielle kontrakter på 100.000 kr. og nettogevinst på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, på ligeledes 100.000 kr., kan den skattepligtige således vælge at modregne et hvilket som helst beløb (dog højst 100.000 kr.) i nettogevinsten på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.

SKAT's ændrede opfattelse skyldes, at SKAT er blevet opmærksom på, at Skatteministeriet i kommentar til Folketingets skatteudvalg har meddelt, at den skattepligtige er frit stillet med hensyn til, om hele eller kun en del af det tab, der ellers ville kunne fremføres til senere indkomstår, skal overføres til modregning i nettogevinst på aktier. Se bilag 18 til lovforslag L 112 i folketingsåret 2009/2010, der senere blev vedtaget som lov nr. 724 af 25. juni 2010.

4.  Genoptagelse

Som følge af ovenstående praksisændring kan der efter anmodning fra den skattepligtige ske genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2010, 2011 og 2012. Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT inden 6 måneder efter offentliggørelsen af dette styresignal på SKAT's hjemmeside.  

Ved påligning af restskat som følge af anmodning om genoptagelse vil der blive pålignet (yderligere) procenttillæg til restskat efter kildeskattelovens § 61, stk. 2, eller ske nedsættelse af procenttillæg til overskydende skat efter kildesakttelovens § 62, stk. 2. Der vil endvidere blive pålignet rentetillæg efter kildeskattelovens § 62 A, stk. 1 og/eller 2.  

5. Ophævelse

Styresignalet bortfalder 6 måneder efter offentliggørelsen på SKAT's hjemmeside.

Praksisændringen vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2014-1, som offentliggøres i januar 2014.