Dato for udgivelse
10 dec 2013 09:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 nov 2013 13:04
SKM-nummer
SKM2013.868.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-3268710
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritagelse - crowd funding - formidling af udlån
Resumé

Skatterådet bekræfter, at Spørgers indtægter fra en internetportal, der formidler lån til udviklere af apps, er momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a. Portalens formål er således at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at der kan indgås låneaftaler mellem udviklerne af disse apps og investorerne.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra a

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit D.A.5.11.4.3

Spørgsmål:

  1. Er der momsfritagelse for vores salær i forbindelse med formidling af lån?

Svar:

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har startet en dansk afdeling af et globalt crowdfunding selskab.

Forretningsmodellen går ud på, at fremskaffe kapital til udviklere af apps til mobiltelefoner. Kort fortalt kan udviklere af apps præsentere deres projekt via Spørgers hjemmeside. Samtidig kan potentielle investorer via Spørgers hjemmeside udvælge de projekter, som de ønsker at investere i. Herved låner investorerne penge til udviklerne - penge som tilbagebetales, når den færdige app sælges.

Processen er således:

1. Når en app ide - er fuldt fundet - indbetaler "långiverne" beløbet til Spørger. 

2. Spørger tilbageholder 8% i salær for at "have fundet parterne", samt administration.

3. Restbeløbet på 92% udbetales til udvikleren. 

4. Når app er færdig og uploaded til App store - får långiverne pengene retur, førend udvikleren får noget.

5. Spørger får derudover 5% i salær af første års indtjening fra App Store.

6. Spørger får kun salær fra danske långivere.

Spørger tilbyder investorerne følgende tilbagebetalinger, såfremt man vælger at investere i apps: 

  • Invester 100 DKK, og få op til 160 DKK (60%) tilbage fra app indtægterne.
  • Invester 1.000 DKK, og få op til 1.800 DKK (80%) tilbage fra app indtægterne.
  • Invester 10.000 DKK, og få op til 22.000 DKK (120%) tilbage fra app indtægterne.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er Spørgers vurdering, at spørgsmålet skal besvares med et "Ja".

Til støtte herfor har Spørger anført, at der er tale om momsfritaget "formidling af lån", jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a.

SKATs indstilling og begrundelse

Det ønskes bekræftet, at Spørgers ydelser er momsfritagne, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a.

Lovgrundlag

Af momslovens § 13, stk. 1, fremgår:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

...

11) Følgende finansielle aktiviteter:

a) Långivning og formidling af lån samt långivers forvaltning af egne udlån."

Praksis 

C-453/05 Volker Ludwig

EF-domstolen udtaler i dommen, at formidlingsvirksomhed er en tjenesteydelse, som udføres over for en kontraktpart, og som parten yder vederlag for, idet der er tale om en særskilt mellemmandsvirksomhed. En sådan virksomhed har herved til formål at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at de to parter indgår en kontrakt, uden at formidleren har en selvstændig interesse i kontraktens indhold.

Domstolen har videre i dommen bemærket, at de transaktioner, som er fritaget i henhold til sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 1, er defineret på grundlag af arten af de leverede tjenesteydelser og ikke på grundlag af tjenesteyderen eller ydelsesmodtageren.

SKM2008.373.SR

Indtægterne fra en internetportal, der formidler lån til låntagere i den 3. verden, er momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a. Portalens formål er således at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at to parter indgår en kontrakt, uden at formidleren har en selvstændig interesse i kontraktens indhold, jf. bl.a. EF-domstolens dom i sagen C-453/05 (Volker Ludwig).

Begrundelse

Det er SKATs opfattelse, at de vederlag, som Spørger modtager, må anses for vederlag for formidling af lån omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a.

Det er herved på baggrund af de fremlagte oplysninger lagt til grund, at samtlige vederlag, som betales til spørger, er vederlag for en formidlingsydelse.

SKAT har ved vurderingen bl.a. henset til, at hovedfunktionen i Spørgers virksomhed netop er at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at der kan indgås låneaftaler mellem udviklerne af disse apps og investorerne. Se herved EU-domstolens dom i sagen C-453/05, Volker Ludwig.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.