Dato for udgivelse
06 dec 2013 11:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 nov 2013 13:49
SKM-nummer
SKM2013.858.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, B-288-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Koncernforbundne, interessefællesskab
Resumé

Appellanten, der var moderselskab i koncernen, var nægtet fradragsret for betaling af et beløb på cirka 1,0 mio. kr. til et datterselskab, som havde anvendt beløbet til at nedbringe sin gæld til appellanten.

Forud for betalingen havde datterselskabet solgt aktiver og aktiviteter til tredjemand. Køberselskabet overtog ved overdragelsen ikke datterselskabets gæld, herunder gælden til appellanten. Ved salget udgjorde værdien af appellantens fordring mod datterselskabet ca. 3,7 mio. kr. svarende til nettoformuen i datterselskabet.

Appellanten overførte efter salget af datterselskabets aktivitet løbende i alt ca. 4,7 mio. kr. til datterselskabet via en mellemregningskonto, hvorefter samme beløb straks blev anvendt til at nedskrive på datterselskabets gæld til moderselskabet på samme mellemregningskonto.

Østre Landsret fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at købsprisen blev fastsat til et fiktivt højt beløb for at transformere et ikke fradragsberettiget tab på fordringen til et fradragsberettiget tab på den løbende drift. Det blev herved lagt til grund, at købsaftalen var indgået mellem uafhængige parter, og at købsprisen blev fastsat på baggrund af, at køberen fortsat troede på markedet for de omhandlede varer og gerne ville overtage aktiviteterne i datterselskabet.

Reference(r)

Kursgevinstloven § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 C.B.1.3.3.3.1

Parter

H1 A/S
(advokat Martin Henrichsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Eline Thorup Ringgaard)

Afsagt af landsdommerne

Henrik Bitsch, Ejler Bruun og Ann-Britt Belisario (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 12. januar 2012 (BS 150-3544/2009) er anket af H1 A/S med påstand som for byretten om, at Skatteministeriet skal anerkende, at appellantens indkomst for indkomståret 2004 skal nedsættes med 1.007.831 kr., subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling i SKAT.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

Af referat af bestyrelsesmøde i H1x A/S den 4. februar 2002 fremgår blandt andet:

"...

Pkt. 2: De forskellige kontrakter imellem H1x og søsterselskaber skal færdiggøres. Herunder skal der tages stilling til det beløb H2 skal tage ansvar for vedr. forventet ikke betalt gæld fra H1.1.

...

Pkt. 3: Lukning af H1.1 tilstræbes pr. 31. marts 2002, også selv G3, Norge kampagnerne endnu ikke er afsluttet. Udestående er p.t. mellem 2 ½-4 mill. kr.

...

Vi har forventninger om, at de igangværende kampagner vil udløse en betaling på mindst 2 mill. kr. men måske mere sandsynligt 3 mill. kr. af de i alt kr. 4 ½ mill. kr. vi kunne få hvis alt blev solgt. (Der er således stadig mulighed for, at hele det i åbningsbalancen nu registrerede tilgodehavende imellem H1.1 Ltd. og H1x A/S kunne blive udlignet. P.t. regner vi med at der højst vil restere 2 1/2 mill. kr. når de eksisterende kampagner er afsluttet med G3. Det er dog langt fra usandsynligt at tallet er nede på 1 ½ mill. kr. når vi ser resultaterne i april). Fra Sverige's kampagnen regner vi med, at der i løbet af næste måned vil komme yderligere kr. 200.000.

..."

Af referat af bestyrelses- og strategimøde i H1x A/S den 26. februar 2002 fremgår blandt andet:

"...

TP gennemgik årsregnskabet og årsberetningen. Der var specielt positive kommentarer til, at H2 overtager assets fra H1.1 til en værdi, der sikrer at en eventuel restgæld til H1x når H1.1 lukkes ned, bliver betalt af H2. Det blev bemærket, at et sådant beløb, der lige nu estimeres til at blive på ca. 1 ½ mio. kr. eventuelt vil tage 1-2 år at betale. Det er imidlertid også muligt, at de forventede fortsatte H1 aktiviteter i Norge vil kunne indbringe nok til, at hele restgælden kan udlignes i løbet af forårs- og sommermånederne.

..."

Af oversættelse til dansk af den i byretsdommen gengivne aftale dateret den 31. marts 2002, "Asset Purchase Agreement", hvorved H2 Ltd. købte aktiviteten i H1.1 Ltd., fremgår blandt andet følgende:

"...

1.8

"Afslutning" skal opfattes som fuldbyrdelsen af de transaktioner, der forudses i denne aftale.

1.9

"Afslutningsdato" skal forstås som den dato, på hvilken afslutning sker.

1.10

"Afsluttende betaling" skal have den betydning, som er specificeret i Paragraf 5.2.1.

...

4.       Købspris, betaling og dermed forbundne sager

4.1     Ikke senere end 1 (en) måned efter afslutningen skal der udfærdiges en erklæring om overtagelse. Denne erklæring skal være grundlaget for beregningen af købsprisen.

Erklæringen om overtagelse skal være ækvivalent med saldoen på mellemregningskontoen mellemregningen mellem selskaberne H1.1 Ltd. og dets moderselskab H1x A/S (indregistreret som aktieselskab i Danmark).

Det forventes, at positionen mellem selskaberne vil beløbe sig til omtrent 2,0 -2.5 millioner danske kroner.

4.2     Købsprisen skal betales ved telegrafisk overførsel til en eller flere bankkonti, som er skriftligt udpeget af sælgeren, når det vurderes at være inden for H2 Ltd.'s finansielle evne. I tilfælde af, at købsprisen ikke er blevet helt betalt, inden en kampagne for legetøj af mærket H1 er påbegyndt på det skandinaviske marked, må H1x holde tilbage og udføre et arrangement angående dækningsbidraget, som retmæssigt skulle være akkumuleret til H1.1 Ltd., indtil købsprisen er helt betalt. Når hele købsprisen er betalt, vil H1.1 Ltd. atter indtræde i retten til den aftalte del af dækningsbidraget, som er akkumuleret ved kampagnen på det skandinaviske marked.

Salg af H1-mærkede produkter i Norge er udelukket fra modregning i købsprisen, hvis denne kampagne er påbegyndt inden afslutningen.

Ved afslutningen skal køberen levere sælgeren købers omsættelige veksel ("vekslen") på beløbet ækvivalent med saldoen på mellemregningen mellem selskaberne H1.1 Ltd. og H1x A/S, udformet til betaling på sælgers anmodning, med samme dato som afslutningsdatoen. Vekslen bærer en rente på 3,25 % pr. år, med hovedstolen og renten forfaldne til betaling i overensstemmelse med betingelserne nedfældet i paragraf 4.2.

..."

Det følger af e-mail af 27. april 2004 fra LT til A, at ansættelsen af den resterende købspris udgør 1.073.276,92 kr.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har i det væsentlige procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Ifølge aftalens punkt 4.1 var købesummen ved salget fra H1.1 til H2 aftalt til at svare til saldoen på mellemregningskontoen mellem H1.1 og H1 (appellanten), opgjort inden for 1 måned fra fuldbyrdelsen af de transaktioner der forudsås i aftalen. Pr. 31. marts 2002 udgjorde saldoen 4.741.459 kr., og den blev herefter som forudsat i aftalens punkt 4.2 nedbragt via kampagner for legetøj, således at den pr. 27. april 2004 udgjorde 1.073.276,22 kr. Dette beløb er ved udgangen af august 2004 betalt ved modregninger på en mellemregningskonto mellem H2 og H1 (appellanten).

Landsretten finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at købsprisen blev fastsat til et fiktivt højt beløb for at transformere et ikke fradragsberettiget tab på fordringen til et fradragsberettiget tab på den løbende drift. Det lægges herved til grund, at købsaftalen er indgået mellem uafhængige parter, og at købsprisen blev fastsat på baggrund af, at B fortsat troede på markedet for de omhandlede varer og gerne ville overtage aktiviteterne i H1.1.

De af indstævnte i øvrigt anførte forhold findes ikke at kunne føre til noget andet resultat. Det bemærkes herved, at mailen af 27. april 2004 må antages at udgøre den forudsatte refusionsopgørelse (statement of completion), og at den misvisende årsrapport 2003 for H1.1 opvejes af den foreliggende mellemregningskonto mellem H1.1 og H1 (appellanten). Manglende udstedelse af en veksel og de fejlagtige underskrifter på aftalen kan heller ikke i sig selv tillægges afgørende betydning.

Appellantens principale påstand tages herefter til følge.

Til dækning af appellantens retsafgifter for begge instanser på 8.000 kr. og advokatudgifter for begge instanser skal indstævnte betale sagsomkostninger som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet skal anerkende, at H1 A/S' indkomst for indkomståret 2004 nedsættes med 1.007.831 kr.

I sagsomkostninger for begge instanser skal Skatteministeriet inden 14 dage betale H1 A/S 108.000 kr.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.