Dato for udgivelse
03 dec 2013 13:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 nov 2013 12:45
SKM-nummer
SKM2013.853.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 7-1040/2013
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder + Processuelle bestemmelser
Emneord
Skønsmand, faglig, kompetent, neutral, formulering, brancheorganisation, stutteri, landbrug, heste
Resumé

Sagen drejer sig om at SKAT havde forhøjet en skatteyder med fratrukket underskud ved drift af landbrugsejendom hvorfra skatteyderens drev hestestutteri med henvisning til, at SKAT mente at ejendommen ikke blev drevet erhvervsmæssigt.

Skatteyderen begærede syn og skøn. Parterne var enige om at Københavns Universitet skulle komme med forslag til syns- og skønsmand, men var ikke enige om formuleringen af henvendelsen til universitetet.

Skatteyderen ønskede, at der skulle skrives: "Parterne er i den forbindelse enige om, at skønsmanden bør have kendskab til stutteridrift. Endvidere gøres opmærksom på, at der kan foreslås en medskønsmand med kendskab til stutteridrift, hvis den foreslåede skønsmand vurderer, at der er behov herfor" 

SKAT var ikke enig i denne formulering da det var overflødigt, at opstille et selvstændigt krav om kendskab til stutteridrift, og at Københavns Universitet ikke ville stå helt fri til, at komme med sit forslag, og at skatteyderen derved reelt undergravede Universitetets faglige evner til, at bringe en egnet syns- og skønsmand i forslag. 

SKAT foreslog derfor, at henvendelsen i stedet blev helt neutralt formuleret på denne måde: "Til brug for en skattesag verserer der ved Byretten en syns- og skønssag vedrørende driften af landbrugsejendommen (adresse udeladt). Sagens parter er enige om at anmode Københavns Universitet om at bringe en egnet skønsmand i forslag.  Jeg vedlægger til Fakultetets brug kopi af anmodningen (dog uden bilag) samt kopi af skønstemaet".

(Kommentar:

Rettens beslutning viser, at det også i henvendelsen til den, der skal stille en egnet syns- og skønsmand i forslag er centralt, at dette sker på en helt neutral måde. Rettens beslutning er i øvrigt i overensstemmelse med formuleringer anvendt i de ledende kendelser i SKM2005.116.VLR og SKM2011.700.VLR.)

Reference(r)

Retsplejeloven kapitel 19

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 A.A.11.2.4

Byrettens kendelse af 15. november 2013, nr. BS 7-1040/2013

Parter  

A
(advokat Morten Hyldgaard Jensen)

mod

SKAT 

Afsagt af retsassessor

Kristina Skovbo Hauerslev

Sagens oplysninger 

Ingen indkaldt eller mødt.

Der blev fremlagt:

-

brev modtaget den 31. oktober 2013 fra advokat Morten Hyldgaard Jensen

-

e-mail af 11. november 2013 fra SKAT ved JL

-

e-mail af 12. november 2013 fra advokat Morten Hyldgaard Jensen

Rettens begrundelse og resultat 

Efter det oplyste foreligger der ikke den enighed mellem parterne om krav til skønsmandens faglige kendskab til stutteridrift, der er forudsat i advokat Morten Hyldgaard Jensens udkast til fremsendelsesskrivelse til Københavns Universitet.

Allerede derfor godkendes udkastet ikke.

Herefter, og da den af SKAT formulerede fremsendelsesskrivelse ikke er uegnet til formålet, besluttede retten, at SKATs udkast til fremsendelsesskrivelse i e-mail af 11. november 2013 godkendes.

Det bemærkes herved, at Københavns Universitet på sædvanlig vis vil stille en skønsmand i forslag efter at have gjort sig bekendt med syns- og skønstemaet og på den baggrund foretaget en vurdering af, hvilken skønsmand der er fagligt kompetent til at besvare det pågældende skønstema.