Dato for udgivelse
09 dec 2013 15:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 nov 2013 15:40
SKM-nummer
SKM2013.867.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Sønderborg, BS C3-334/2013
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Boligforening, grundstørrelse
Resumé

Sagen angik, hvorvidt sagsøgeren havde krav på fradrag for udgifter til etablering af intern kloakforsyning.

Sagsøgeren fik ikke medhold i, at sagsøgeren var berettiget til fradrag for det interne kloakforsyningsanlæg, idet de af sagsøgeren markerede kloakforsyningsledninger ikke udgjorde et fradragsberettiget hovedanlæg, som havde medført en stigning af værdien af grunden uden hensyn til bebyggelsen. Retten lagde herved vægt på, at der var tale om en grund på 3.144 m2, at der var tale om en bebyggelse, der lå ud til offentlig vej og at kloakforsyningsledningerne fulgte den aktuelle bebyggelse på grunden.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Reference(r)

Ligningsloven § 17 (dagældende)
Ligningsloven § 18 (dagældende)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 H.A.3.3.2

Parter

H1 Boligforening
(Advokat Claus Rosenkilde)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/adv. Casper Sølbeck)

Afsagt af byretsdommer

Poul Henrik Pedersen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagsøgeren, H1 Boligforening, erhvervede i 1998 ejendommen matr.nr. ..., som har et areal på 3144 m2. Ejendommen blev i løbet af 1998 bebygget med 27 lejligheder fordelt på 5 blokke.

Sagsøgeren har under denne sag, som er anlagt den 13. marts 2013, nedlagt følgende påstand:

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at sagsøger er berettiget til fradrag i grundværdien for ejendommen beliggende ...1, ved vurderingerne 2001-2004 for afholdte udgifter til anlæg af hovedkloakledninger på ejendommen, og at den beløbsmæssige opgørelse hjemvises til vurderingsmyndigheden.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Den 12. december 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse, som bl.a. omfattede spørgsmålet, om der ved vurderingen af grundværdien kunne gives fradrag for forbedringer som følge af kloakanlægget på ejendommen.

Det hedder herom i Landsskatterettens afgørelse bl.a.

"....

Udgifter til stikledninger fra hovedledningen og ud til de enkelte boliger berettiger ikke til fradrag, idet disse udgifter har en nær tilknytning til byggeriet på ejendommen, jf. Vestre Landsrets dom af 6. februar 2012, offentliggjort i SKM2012.112.VLR.

Den her omhandlede ejendom er en etageejendom vurderet efter etagearealprincippet, og retten finder efter de foreliggende oplysninger, herunder grundens størrelse samt ledningsnettets udformning og placering, ikke at de påståede udgifter til kloakforsyning kan anses for afholdt til hovedledninger, der kan betragtes som hovedanlæg til betjening af dele af ejendommen i tilfælde af udstykning.

Retten bemærker i tilknytning hertil, at ledningsnettet må anses for at have karakter af stikledninger, som efter praksis anses for at være byggeomkostninger, der ikke berettiger til fradrag i grundværdien.

Landsskatteretten finder derfor ikke grundlag for at godkende fradrag for kloakanlægget, hvorfor Ankenævnets afgørelse stadfæstes.

..."

Sagsøgeren har under sagen fremlagt et luftfoto af ejendommen, sagens bilag 11, og har på dette med en orange farve markeret den del af de interne spildevands- og regnvandsledninger, som efter sagsøgerens opfattelse må betragtes som fradragsberettigede hovedanlæg. Med rødt er markeret de dele af kloakanlægget, som parterne er enige om at betragte som stikledninger, som ikke berettiger til fradrag.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at den del af kloakledningerne internt på ejendommen, som sagsøgeren ønsker fradrag for, har karakter af et hovedanlæg, der har selvstændig værdi for grunden i ubebygget stand. Dette hovedanlæg har således medført en stigning i grundværdien, og denne stigning er der fradrag for i medfør af den dagældende § 17 i vurderingsloven. De med orange markerede kloakledninger til henholdsvis regnvand og spildevand må anses for hovedanlæg, således som hovedanlæg blev defineret af Højesteret i den sag, der blev afgjort den 8. maj 2013, jf. SKM2013.369.HR. De markerede kloakledninger betjener en større del af ejendommen og har øget ejendommens grundværdi. Denne del af det interne ledningsnet kan ikke anses for at være stikledninger. Grunden er en storparcel, og ejeren af en sådan storparcel skal ikke forskelsbehandles i forhold til, hvad der er gældende i traditionelle parcel- eller rækkehuskvarterer. Hvis ejendommen blev udstykket i flere selvstændige boligenheder, ville der utvivlsomt blive godkendt fradrag for de markerede kloakledninger, idet disse ville udgøre et eksternt hovedanlæg til betjening af flere ejendomme. Der kan ikke stilles noget krav om, at kloakledningerne skal have en bestemt placering i forhold til bygningerne på ejendommen for at have karakter af hovedanlæg. Ejendommens størrelse er uden betydning for afgørelsen, sålænge grunden opfylder kravet om at være en storparcel d.v.s. at grunden er større end 3000 m2. I det omfang et internt forsynings- eller vejanlæg har karakter af hovedanlæg har det også selvstændig værdi for grunden i ubebygget stand. Når sagsøgeren således har løftet bevisbyrden for, at der internt på ejendommen på ejendommen er et hovedanlæg til kloakforsyning, skal sagsøgeren ikke yderligere løfte en bevisbyrde for, at hovedanlægget har selvstændig værdi for grunden i ubebygget stand.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende, at sagsøgeren ikke er berettiget til fradrag i henhold til vurderingslovens dagældende § 17, idet de etablerede kloakforsyningsledninger ikke har medført en forbedring, der bevirker en stigning i grundværdien. Det er alene foranstaltninger, der påvirker værdien af den ubebyggede grund, som kan indgå i værdiansættelsen. Kloakanlægget er i dette tilfælde så tæt knyttet til bygningerne på grunden, at der ikke kan indrømmes forbedringsfradrag. Som hovedregel er det kun udgifter til anlæg uden for grunden, som kan begrunde fradrag. Der har udviklet sig en praksis om, at der i visse tilfælde kan gøres en undtagelse fra denne hovedregel, og denne praksis hos vurderingsmyndighederne er godkendt ved Højesterets dom den 8. maj 2013. Anlæg til brug for den konkrete bebyggelse på grunden er ikke fradragsberettiget. I det foreliggende tilfælde ville kloakledningerne på grunden ikke have nogen værdi uden hensyn til det aktuelle byggeri. Det påhviler sagsøgeren at godtgøre, at en given foranstaltning har karakter af et fradragsberettiget hovedanlæg, og dette bevis har sagsøgeren ikke ført. Kloakledningerne har karakter af stikledninger, og der er derfor ikke ret til fradrag efter vurderingslovens dagældende § 17.

Rettens begrundelse og resultat

Efter retspraksis kan der gives fradrag for interne hovedanlæg på linje med den adgang til fradrag for foranstaltninger uden for grunden, som øger værdien af grunde i traditionelle parcelhus- eller rækkehuskvarterer.

I det foreliggende tilfælde er der tale om en grund på 3144 m2 bebygget med 5 blokke, som alle ligger direkte ud til offentlig vej. Desuden følger kloakeringen den aktuelle bebyggelse på grunden. Under disse omstændigheder kan den del af det interne kloakledningsnet, som sagsøgeren ønsker fradrag for, ikke anses for et hovedanlæg, som har medført en stigning af værdien af grunden uden hensyn til bebyggelsen.

Sagsøgtes frifindelsespåstand tages herefter til følge.

Efter sagens udfald i forhold til de nedlagte påstande skal sagsøgeren betale sagsøgte sagsomkostninger. Sagsomkostningsbeløbet 20.000,00 skal dække sagsøgtes udgifter til advokat inkl. moms.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet frifindes.

I sagsomkostninger skal sagsøgeren, H1 Boligforening, inden 14 dage betale sagsøgte 20.000,00 kr.

Sagsomkostningsbeløbet skal forrentes i henhold til rentelovens § 8a.