Dato for udgivelse
26 Nov 2013 11:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Nov 2013 11:02
SKM-nummer
SKM2013.822.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0250816
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
Pvc-afgift, import, kabelskrot
Resumé

Skatterådet bekræfter, at der ikke skal svares afgift efter pvc-afgiftsloven ved import af kabelskrot, når ledninger og kabler i kabelskrottet ikke længere er anvendelige.

Reference(r)

Pvc-afgiftslovens § 1, stk. 1, jf. bilag 1, nr. 9

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit E.A.7.17.3.

Spørgsmål

  1. Er import af kabelskrot omfattet af afgiftspligten efter pvc-afgiftsloven eller afgiftspligten efter andre punktafgiftslove?

Svar

  1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger påtænker at importere kabelskrot til Danmark både fra lande inden for EU samt fra lande uden for EU. Der vil udelukkende være tale om såkaldt 'dry copper cables' hvilket betyder, at kablerne udelukkende vil indeholde kobber og plastik, og ikke stoffer som bly, fedt eller olie.

En container med kabelskrot kan udover metal indeholde flere forskellige typer af plast - bl.a. pvc.

Kabelskrottet importeres ikke med henblik på deponi eller bortskaffelse, men importeres med henblik på videresalg af kobber og plastik til genanvendelse.

Importen af kabelskrottes tænkes gennemført således (processen er identisk, uanset om det er EU eller ikke EU lande):

  1. Efter bestilling af kabelskrot hos leverandøren pakkes kabelskrottet i løs vægt i containere (typisk 40 fods skibs containere) og transporteres til afgangshavn.
  2. Containeren læsses på containerskib og shippes til dansk havn.
  3. Ved ankomst til dansk havn afhenter en godkendt transportør (inkl. bilag 7 til miljøtransport) containeren og transporterer den til spørgers kunder.
  4. Efter aflæsning kører transportøren containeren retur til dansk havneterminal, hvor containeren igen overgår til rederiet.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Der er efter spørgers opfattelse ikke afgift ved import af kabelskrot.

SKATs indstilling og begrundelse

Det ønskes bekræftet, at kabelskrot ved import ikke er omfattet af afgiftspligten efter pvc-afgiftsloven eller afgiftspligten efter andre punktafgiftslove.

Lovgrundlag

Pvc-afgiftslovens § 1, stk. 1

"Der skal svares afgift til statskassen af varer, som er nævnt i bilag 1 med indhold af polyvinylklorid (pvc) eller med indhold af polyvinylklorid og estere af o-ftalater (ftalater)."

Bilag 1 til pvc-afgiftsloven angiver det afgiftspligtige vareområde. Efter bilagets nr. 9 er følgende afgiftspligtigt:

"Isolerede elektriske ledninger, kabler og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindingsdele; optiske fiberkabler fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele."

Forarbejder

Baggrunden for afgiften på pvc og ftalater er, at bortskaffelse af pvc og anvendelsen af ftalater giver problemer. Afgiftens formål er derfor at reducere mængden af pvc, som forbrændes eller deponeres, samt at nedsætte anvendelsen af ftalater. Afgiftsgrundlaget er begrænset til varer, hvor det er vurderet, at mængden kan opgøres som en standardsats efter varens gennemsnitlige indhold af pvc og ftalater, og hvor varen vurderes at give problemer i affaldsleddet.

Ved lovens ikrafttrædelse var det afgiftspligtige vareområde afgrænset ved brug af henvisninger til EU's kombinerede nomenklatur. Bilag 1, nr. 9 vedrørende ledninger havde følgende ordlyd:

"Isolerede elektriske ledninger, kabler og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindingsdele; optiske fiberkabler fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele, henhørende under position 8544 i EU s kombinerede nomenklatur. Alle varer indeholdende blødgjort pvc og eventuelt ftalater henhørende under den nævnte position er omfattet af afgiften."

Bilaget blev ændret ved lov nr. 127 af 27. februar 2004, hvor bl.a. henvisningen til KN-koderne blev fjernet og bilaget fik sin nuværende udformning. Begrundelsen herfor var, at anvendelsen af KN-koder til afgrænsning af afgiftsgrundlaget gav anledning til visse forvridninger, da de afgiftspligtige vareområder ikke altid svarer til udvalgte toldpositionsnumre, hvorved lignende varer afgiftsmæssigt blev behandlet forskelligt.

Af de specielle bemærkninger fremgår i forhold til afgiftspligten for kabler og ledninger følgende:

"(...)

I bilag 1, nr. 9 (kabler og ledninger mv.), er henvisningen til KN-koden ophævet. Afgiftsgrundlaget skønnes at være uændret.

(...)."

Ledninger og kabler, som kan kendetegnes som affald og skrot, er ikke henhørende under 8544 i EU´s kombinerede nomenklatur. Dvs. ledninger og kabler, som ikke længere er anvendelige til deres oprindelsesformål som følge af beskadigelse, opskæring, slitage eller af anden årsag, er ikke omfattet af 8544 i EU´s kombinerede nomenklatur.

Begrundelse

Alene vurdering i forhold til pvc-afgiftsloven af punkt- og miljøafgiftslovene er relevant i forhold til afgiftspligten ved import af kabelskrot.

Afgiftspligt i forhold til told og moms er ikke vurderet nærmere.

Den efterfølgende behandling af kabelskrotten kan i sig selv udløse afgiftspligt efter andre afgiftslove, fx hvis fraktioner deponeres, forbrændes eller anvendes til fremstilling af nye pvc-holdige produkter. Dette er ikke omfattet af det bindende svar.

I forhold til afgiftspligten efter pvc-afgiftsloven er det afgørende, hvorvidt kabelskottet er henhørende under KN-kode 8544, eller om kabelskrottet kan anses for at være en vare lignende ledninger og kabler.

Kabelskrot bestående af ledninger og kabler, som ikke længere er anvendelige til brug som ledninger og kabler, er ikke henhørende under KN-kode 8544, og anses ikke af SKAT for at være en vare lignende ledninger og kabler. Som følge heraf er, kabelskrottet ikke omfattet af det afgiftspligtige vareområde efter pvc-afgiftsloven.

Hvorvidt kabelskrottet importeres fra lande inden for EU eller fra 3. lande har ikke betydning i forhold til afgiftspligten, da kabelskrottet vurderes ikke at være omfattet af afgiftspligten efter pvc-afgiftsloven.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej", se dog begrundelse.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.