Dato for udgivelse
26 Nov 2013 13:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Oct 2013 13:55
SKM-nummer
SKM2013.825.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0230792
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer
Emneord
Moms, salg, licens, tredjeland
Resumé

Skatterådet bekræfter, at salg af licenser til fotografier via microstock firmaer ikke er momspligtigt i Danmark, idet leveringsstedet ikke er her i landet

Hjemmel

LBK nr. 106 af 23. januar 2013 med senere ændringer, Momsloven

Reference(r)

Momsloven § 4, stk. 4; § 16, stk. 1; § 21 c; § 21 d, stk. 1, nr. 1 og nr. 11

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit D.A.6.2.8.12

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at der ikke skal opkræves dansk moms af indtægter ved salg af licenser til fotografier via microstock firmaer?

Svar

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger påtænker at drive virksomhed med salg af licenser til brug af egne fotografier via eksterne microstock firmaer. Microstock firmaer tilbyder en markedsplads for salg af licenser til fotografier, illustrationer, videoer mv. til brug i bl.a. reklamer, magasiner, apps, på websider mv.. Salget er internationalt og foregår alene via internettet.

Der benyttes typisk forskellige microstock firmaer, der alle er etableret udenfor Danmark, såvel inden for EU som udenfor. Der afregnes enten i euro eller i dollars.

Fotografen indgår en aftale med et microstock firma og uploader en portefølje af fotografier, hvorefter licenser til brug af disse udbydes til salg via microstock firmaets markedsplads. Køber (slutbruger) betaler licens til microstock firmaet for at bruge et givet billede. Sælger modtager herefter royalty-betaling fra microstock firmaet. Betalingen varierer, afhængigt af, hvor mange billeder fotografen uploader og sælger, ligesom der findes forskellige former for licenser, samt forskellige priser afhængigt af, hvilket microstock firma, der arbejdes med. Royaltybetalingen udgør typisk en vis procentdel af salgsprisen.

Sælger (fotografen) har på intet tidspunkt kontakt med køberen af fotografierne, ligesom sælger ikke har oplysning om, hvor i verden køberen (slutbruger) befinder sig. Sælger udarbejder ikke faktura i forbindelse med salget, hverken til slutkunden eller til microstock firmaet, men modtager blot en nettoafregning fra microstock firmaet i henhold til den indgåede aftale. Der er ikke muligt at se, hvordan afregningen fra microstock firmaet er relateret til enkelte fotografier mv.

Microstock firmaerne tilbyder ikke direkte afregning til sælgers bank, hvorfor der anvendes mellemled, typisk i form af Paypal, Moneybooker og Payoneer. Fælles for disse er, at der inden udbetaling til fotografen betales et transaktionsgebyr på en vis procentdel af salgsprisen.

Spørgers anmodning om bindende svar vedrører den momsmæssige behandling af indtægterne ved salg af licens til fotografier via microstock firmaer.

En kontrakt med et microstock firma, der er etableret uden for EU, har været forelagt SKAT, heraf fremgår det bl.a.:

 • Spørger (sælger) indrømmer microstock firmaet:
  - Ret til at sælge brugsrettigheder (licens) til fotos mv. som sælger har uploadet til microstock firmaets hjemmeside,
  - Ret til at udelukke fotos mv. som microstock firmaet ikke finder egnede til formålet,
  - Ret til som ikke-eksklusiv agent at sælge brugsretten til fotos mv. til tredjemand, uanset hvor i verden denne befinder sig.
  - Bl.a. gennem sin hjemmeside, at sælge retten til at kopiere, reproducere, distribuere, udgive, ændre mm. det uploadede materiale over hele verden.
  - Ret til tidsubegrænset at tillade køberen (slutbrugeren) ikke-eksklusiv rettigheder til fotos mv., over hele verden
 • Ophavsretten til det uploadede materiale, forbliver hos sælger, det er alene brugsrettigheder, der overdrages ifølge aftalen.
 • Microstock firmaet betaler sælger royalties svarende til en andel af det beløb, der er indbetalt af køberne (slutbrugerne).
 • Sælger garanterer, at være i besiddelse af det downloadede materiale, ifølge gældende lov.
 • Sælger skal holde microstock firmaet skadesløs ved evt. krav/erstatningsansvar mv., der skulle opstå i forbindelse med brug/misbrug af det, i sælgers navn, uploadede materiale mv.

En kontrakt med et microstock firma, der er etableret inden for EU, svarer i det store hele til den ovenfor beskrevne, men indeholder følgende vedrørende moms:

 • Hvis sælger er momsregistreret i det pågældende EU-land, skal dette sammen med registreringsnummeret oplyses til firmaet.
 • Sælger skal acceptere, at microstock firmaet indbetaler momsen (omvendt betalingspligt) i forbindelse med afregning, hvilket også vil fremgå af den fra microstock firmaet fremsendte faktura.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det stillede spørgsmål kan efter spørgers opfattelse besvares bekræftende med et 'ja'.

Salget af licenser til brug af fotografier vurderes omfattet af begrebet immaterielle ydelser i EU's momssystemdirektiv artikel 59 som salg af rettigheder, herunder licensrettigheder, patentrettigheder mv..

I henhold hertil skal salg af en immateriel ydelse til en afgiftspligtig person i et andet EU-land faktureres uden moms. Køber skal beregne moms efter reglerne i sit hjemland (reverse charge).

Salg af en immateriel ydelse til en privatperson eller anden ikke afgiftspligtig person i et EU-land skal tillægges moms efter reglerne i leverandørens hjemland.

Salg af en immateriel ydelse til en kunde i et tredjeland skal faktureres uden moms.

Salg af licenser til fotografier mv. via microstock firmaer er kendetegnet ved, at salget sker via eksterne virksomheder, og sælger har således ikke kendskab til, hvem der køber licenserne og hvor materialet geografisk anvendes. Endvidere udsteder sælger ikke faktura i forbindelse med salget. Det er således svært at se, hvorledes en momspligt i forhold til slutkøberen skal kunne håndteres i praksis.

Som følge af ovenstående er det spørgers opfattelse, at microstock firmaerne skal anses for at være købere af licenserne i momsmæssig henseende. Eftersom de benyttede microstock firmaer er afgiftspligtige juridiske personer beliggende i tredjelande eller EU, bevirker dette, at der ikke skal opkræves moms i Danmark af de foretagne salg af licenser.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål

Det ønskes bekræftet, at der ikke skal opkræves dansk moms af indtægter ved salg af licenser til fotografier via microstock firmaer.

Lovgrundlag

Momslovens § 4

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

(...)

Stk. 4. Når en formidler af en ydelse handler i eget navn, men for en andens regning anses formidleren for selv at have modtaget og leveret den pågældende ydelse.

Momslovens § 16

Leveringsstedet for ydelser er her i landet, når ydelsen leveres til en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab, og som har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed her i landet eller har et fast forretningssted her i landet, hvortil ydelsen leveres, eller i mangel heraf har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted her i landet, og ydelsen leveres hertil, jf. dog stk. 2 og 3 og § 18, § 19, stk. 1, § 21, § 21 a og § 21 b.

Momslovens § 21 c

Leveringsstedet for elektronisk leverede ydelser, jf. stk. 2, er her i landet, når de leveres til en ikke-afgiftspligtig person, som er etableret eller har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted her i landet, af en afgiftspligtig person, der har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed eller har et fast forretningssted uden for EU, hvorfra ydelserne leveres, eller i mangel heraf har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted uden for EU.

Stk. 2. Som elektronisk leverede ydelser anses bl.a. levering og hosting af websteder, fjernvedligeholdelse af software og hardware, levering og ajourføring af software, levering af billeder, tekster og information og rådighedsstillelse af databaser, levering af musik eller film, spil, herunder hasardspil eller spil om penge, udsendelser eller politiske, kulturelle og kunstneriske begivenheder, sportsbegivenheder, videnskabelige begivenheder eller underholdning samt levering af fjernundervisning.

Momslovens § 21 d

Leveringsstedet for følgende ydelser, der leveres til en ikke-afgiftspligtig person, der er etableret eller har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted uden for EU, er ikke her i landet:

1) Hel eller delvis overdragelse af ophavsrettigheder, patentrettigheder, licensrettigheder, retten til varemærker, fællesmærker og mønstre og andre lignende rettigheder.

(...)

11) Elektronisk leverede ydelser som omfattet af § 21 c.

Praksis

SKM2013.17.SR

Skatterådet afgjorde, at en dansk virksomheds salg af In-App-Purchases til apps via iTunes ikke var momspligtig i Danmark.

iTunes blev anset som formidler, der handlede i eget navn, men for en andens regning, og da iTunes havde etableret stedet for sin økonomiske virksomhed uden for EU, var leveringsstedet uden for EU.

SKM2010.585.SR

Sagen omhandlede en dansk virksomheds salg af softwareprogrammer via iTunes.

Skatterådet fastslog, at iTunes måtte anses for at have modtaget og leveret programmerne jf. momslovens § 4, stk. 4. Aftager af programmerne var etableret uden for EU.

Da softwareprogrammerne blev anset for omfattet af momslovens § 21 c, stk. 2 (elektronisk leverede ydelser), var der ingen bestemmelse i momsloven, der fastlagde leveringsstedet i Danmark.

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit D.A.6.2.8.12, 'Elektroniske leverede ydelser ML § 21 c'.

Begrundelse

Ifølge momslovens § 4, stk. 4, anses en formidler for selv at have modtaget og leveret en ydelse, når formidleren handler i eget navn, men for fremmed regning.

En formidler handler i eget navn, når en køber alene indgår en aftale med formidleren, således at kun formidleren - og ikke sælgeren - bliver forpligtet af aftalen.

Om formidleren handler for egen regning, afgøres ud fra en konkret vurdering af, om det er formidleren eller sælgeren, der bærer risikoen for transaktionen.

Det fremgår af momslovens § 21 c, at elektronisk leverede ydelser har leveringssted i Danmark, når to betingelser er opfyldt:

 • Ydelserne leveres af en momspligtig person, som er etableret eller hjemmehørende uden for EU.
 • Ydelserne leveres til en ikke-momspligtig person, som er etableret eller hjemmehørende i Danmark.

Ifølge momslovens § 21 c, stk. 2, anses bl.a. levering af billeder som levering af en elektronisk ydelse.

Hvis der ikke er andre bestemmelser i momsloven, der direkte statuerer, hvor leveringsstedet for ydelser er, er det momslovens § 16, stk. 1, hvorefter leveringsstedet er her i landet, når ydelsen leveres til en momspligtig person, der er hjemmehørende i Danmark, der skal tages udgangspunkt i.

Det er ved besvarelsen lagt til grund, at spørger handler som en momspligtig person, idet det er oplyst, at spørger påtænker at drive virksomhed med salg af licenser til brug af egne fotografier via eksterne microstock firmaer.

Det er i sagen oplyst, at spørger indgår en aftale med et microstock firma og uploader en portefølje af fotografier, hvorefter licenser til brug af disse udbydes til salg via microstock firmaets markedsplads. Køber betaler licens til microstock firmaet for at bruge et givet billede. Sælger modtager royalty-betaling fra microstock firmaet.

SKAT er af den opfattelse, at der med spørgers salg af licens til fotografier via microstock firmaer er tale om, at microstock firmaerne er formidler i forhold til spørger.

SKAT bemærker, at denne opfattelse bygger på en vurdering af de to microstock kontrakter, der har været forelagt SKAT. Der er ved besvarelsen lagt til grund, at de øvrige kontrakter har et sammenligneligt indhold. Endvidere er det en forudsætning for besvarelsen, at microstock firmaerne overfor køber (slutbrugeren) handler i eget navn.

Det er i den forbindelse lagt vægt på, at det er microstock firmaet, der indgår aftalen med slutbrugeren, at slutbrugeren alene er i kontakt med microstock firmaet og ikke har mulighed for at kende sælgers identitet, at microstock firmaet modtager betalingen fra slutbrugeren, at microstock firmaet betaler spørger en på forhånd fastsat andel, af det licensbeløb, som de pågældende fotos har genereret.

Da microstock firmaerne således er at betragte som formidler af ydelsen i eget navn, anses disse virksomheder ifølge momslovens § 4, stk. 4, for selv at have modtaget og leveret ydelsen.

Spørgers salg af licenser via microstock firmaer anses derfor som salg til momspligtige personer i udlandet - uden for EU såvel som inden for EU.

Det er SKATs opfattelse, at de ydelser, salg af licens til fotografier, som spørger udbyder til salg via microstock firmaer, må betegnes som levering af elektroniske ydelser, jf. momslovens § 21 c, idet levering af billeder er omfattet af § 21 c, stk. 2.

Når ydelser leveres fra en momspligtig person, som er etableret i Danmark til en momspligtig person, som er etableret i udlandet, er leveringsstedet ikke her i landet, medmindre det direkte fremgår af momsloven, at dette er tilfældet.

Herefter kan det fastslås, at de to betingelser, der statuerer leveringssted i Danmark, jf. momslovens § 21 c, stk. 1, ikke er opfyldt, nemlig at der leveres elektroniske ydelser fra en momspligtig person etableret uden for EU, til en ikke-momspligtig person etableret her i landet.

Leveringsstedet for elektronisk leverede ydelser, som leveres til en momspligtig person, skal derfor fastlægges efter momslovens § 16, stk. 1, da der ikke findes andre bestemmelser i momsloven, der fastsætter leveringstedet. Se også SKM2013.17.SR samt Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit D.A.6.2.8.12.

Da spørgers ydelser ikke leveres til en momspligtig person her i landet, er spørger ikke momspligtig ved levering af salg af licenser til fotografier via microstock firmaer, jf. momslovens § 16, stk. 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.