Dato for udgivelse
27 Nov 2013 11:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Nov 2013 13:21
SKM-nummer
SKM2013.829.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Horsens, BS 150-1617/2012
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Boligforening, kloak
Resumé

Sagen omhandlede, hvorvidt sagsøgeren var berettiget til et fradrag i grundværdien i medfør af vurderingslovens dagældende § 17 for forbedringer i form af anlæg af kloakforsyningsledninger på ejendommen.

Sagsøgeren havde under sagen fremlagt en tilbudsblanket fra et entreprenørfirma, hvoraf det fremgik, at entreprisen omfattede murerarbejder, og herunder kloakarbejder, bestående af regn- og spildevandsledninger i terræn. Endvidere havde sagsøgeren fremlagt en á conto begæring fra det pågældende entreprenørfirma. På den baggrund, og da retten ikke fandt, at udgiften kunne være indeholdt i tilslutningsafgiften, fandt retten, at sagsøgeren havde godtgjort, at denne havde afholdt udgifter til kloakforsyningsanlæg internt på grunden, og sagen blev hjemvist til den beløbsmæssige opgørelse.

Reference(r)

Vurderingsloven § 17 (dagældende)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 H.A.3.3.2

Parter

H1 Boligforening
(Advokat Hans Elgaard)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved Casper Sølbeck)

Afsagt af byretsdommer

H. S. Kristoffersen

Sagens baggrund og parternes påstande

Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens § 218 a, stk. 2, hvorfor den ikke indeholder en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren, H1 Boligforening, ved vurderingen 2001-2004 af grundværdien for foreningens ejendom er berettiget til fradrag i medfør af dagældende vurderingslovs § 17 for forbedring i form af anlæg af kloakforsyning på ejendommen.

Landsskatteretten afsagde kendelse om spørgsmålet den 27. september 2012.

Sagen blev herefter anlagt den 27. december 2012, og sagsøgeren har nedlagt følgende påstand:

Sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøger ved vurderingen 2001-2004 af ejendommen ejd. nr. ..., beliggende ...1 i henhold til vurderingslovens § 17 er berettiget til et fradrag i grundværdien for forbedringer for udgifter til anlæg af kloakforsyning på ejendommen, og at den beløbsmæssige opgørelse hjemvises til vurderingsmyndighederne.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Tvisten under denne sag er alene, om sagsøger har bekostet anlægget. Sagsøgeren har gjort gældende, at det er tilfældet, men det har sagsøgte bestridt.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det fremgår af sagen, at sagsøger pr. 1. maj 1998 købte et ubebygget jordareal på ca. 16.000 m2, hvor man så opførte 28 enfamiliehuse/seniorboliger og fælleshus.

Der var ikke ved købet kloakforsyning på arealet, men det er der ubestridt nu. Det ledningsnet, som sagsøger ønsker fradrag for etablering af, er vist med grønt på en tegning under sagens bilag 6.

Der er endvidere under sagen enighed om, at anlægget indebærer en grundforbedring, og det tilhører sagsøger.

Det lægges videre til grund, at sagsøger var bygherre på byggeriet med G1 ApS, som entreprenør på murerentreprise m.v. Ifølge selskabets tilbud afgivet på blanket den 10. november 1998 omfattede entreprisen arbejder for ca. 9 mio. kr. ekskl. moms, herunder kloakarbejde for 898.757 kr., hvilket var udspecificeret i tilbudslisten blandt andet med hovedposterne "Regnvandsledninger i terræn, inkl. brønde" ca. 440.000 kr., og "Spildevandsledninger i terræn, inkl. brønde" ca. 235.000 kr.

Det fremgår endvidere af á conto begæring nr. 11 af 29. november 1999 fra G1 ApS, at der da i alt var fremsendt á conto begæringer stort set svarende til tilbudssummen, og man ønskede nu anvist 120.000 kr. Dette blev anbefalet af den tilsynsførende arkitekt den 17. december 1999. Som bilag til á conto begæringen var vedlagt en specifikation/fordelingsliste, hvor kloakarbejdet vedrørende regnvands- og spildevandsledninger og indvendig kloak var anført.

Efter det anførte, og idet sagsøgte intet forhold har påvist, der peger i retning af, at udgiften til anlægget kan være afholdt af nogen anden end sagsøger, herunder at udgiften kan være indeholdt i tilslutningsafgiften, finder retten det godtgjort, at anlægget er bekostet af sagsøger, og sagsøgers påstand tages til følge.

Med sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt. Det bemærkes her, at sagsøger ved stævningens indlevering har opgjort sagens værdi til ca. 29.000 kr. i skattebesparelser. Der tilkendes herefter sagsøger omkostninger med 500 kr., til dækning af retsafgift og med henblik på dækning af udgift inkl. moms til advokat 16.250 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøger ved vurderingen 2001-2004 af ejendommen ejd.nr. ..., beliggende ...1 i henhold til vurderingslovens § 17 er berettiget til et fradrag i grundværdien for forbedringer for udgifter til anlæg af kloakforsyning på ejendommen, og den beløbsmæssige opgørelse hjemvises til vurderingsmyndighederne.

Inden 14 dage skal sagsøgte til sagsøgeren betale sagsomkostninger med 16.750 kr.