Dato for udgivelse
15 Nov 2013 10:21
Til
Virksomheder, der anvender FTPS Gatewayen til eKapital-indberetninger
Sagsnummer
-
Resumé

Ifm. brugerbåndtestperioden udlægges ændringer på FTPS Gatewayen for eKapital-delsystemerne.


Nyhedsmail vedr. ændret funktionalitet på FTPS Gatewayen

I forbindelse med den såkaldte brugerbåndtest i ugerne 47 - 50, begge uger inklusive, foretages en udlægning på FTPS Gatewayen, der medfører ændringer for brugerne.

Udlægningen kræver nedetid på FTPS Gatewayen i produktionsmiljøet
lørdag d. 16. november 2013 kl. 10.30 - 12.00

På baggrund af møderne mellem SKAT og de indberetningspligtige/indberetterne i januar og februar 2012 om Gatewayen og andre indberetningsforhold, blev der udarbejdet en prioriteringsliste over de ønsker og forbedringer der skulle arbejdes videre med. Nedenfor følger status og information til de enkelte punkter fra prioriteringslisten.

Flere kørsler
Ønsket om flere kørsler i brugerbåndstestperioden er i lighed med sidste år opfyldt, se nyhedsmail om Brugerbåndstest 2013 for eKapital samt årets sidste produktionskørsel.

Gratis alternativ til SmartFTP
Ønsket om et gratis alternativ til SmartFTP har SKAT ikke haft mulighed for at undersøge endnu.

Datapersistering
Gatewayen er optimeret så de hyppigste og fleste fejlkilder til tabte filer er elimineret. Hvis man oplever at modtage en status 0-besked med fejlteksten "Internal server error" eller "Backend System not available" så send meget gerne en mail med status 0-beskeden vedhæftet til mailadressen eKapital@skat.dk. På baggrund af disse mails vil SKAT foretage yderligere analyse og fejlretning af de identificerede fejlkilder.

Systemmæssig afstemning
I uge 46 opdateres Gatewayen med ny funktionalitet ift. systemmæssig afstemning. Når en virksomhed indsender en fil og overførslen går godt, vil virksomheden modtage en status 1-besked og en status 2-besked. I sidstnævnte statusbesked, vil der fra uge 47 fremgå oplysning om hvor mange records backend-systemet har læst inklusiv start- og slutindivid.

I samme ombæring er der indført yderligere test af filens opbygning, som sker både på Gatewayen og i backend-systemerne for hurtigst muligt at afvise filer, der ikke er bygget korrekt op.

Backend-systemerne vil fra uge 47 afvise filer:

 • der indeholder mere end et startindivid eller slutindivid, eller hvor et eller begge af disse individer mangler
 • der indeholder individnumre, som ikke tilhører det system, filen er indsendt til
 • hvor der i slutindividet ikke står anført det faktiske antal indsendte records
 • hvor brugernummer eller CVRnr oplyst i start- og slutindividet ikke stemmer overens
 • hvor brugernummeret eller indsender-CVRnr ikke eksisterer

Hvis disse testregler ikke kan overholdes, afvises filen på Gatewayen i form af en status 0-besked med oplysning om fejltyperne i klartekst.

Gatewayen vil fra uge 50, hvor den anden opdatering er planlagt til, teste de indsendte filer for hvorvidt:

 • recordlængden er overholdt i alle records
 • om første record er et startindivid (0001-individ)
 • om sidste record er et slutindivid (9998-individ)

Hvis der er fejl i disse forhold, vil man få afvist filen med oplysning om fejltypen i klartekst i en status 0-besked. Gatewayen afviser filen ved første opdagede fejl. 

I 2014 fortsætter arbejdet med at kunne udsende kvitteringer for resultatet af indgangstestene. Forventeligt kan de første kvitteringer udsendes i april 2014.

Totalt testmiljø
Da det ikke er SKAT muligt at etablere et testmiljø for backend-systemerne, er der i Gatewayens TFE-miljø (Test For Erhvervslivet) etableret en stub. Det giver den forskel, at hvor man tidligere kun i TFE kunne logge ind, overføre en fil og få en status 0-besked, så kan man nu:

 • logge ind
 • indsende filer
 • få alle typer status beskeder (0, 1, 2 og 3)
 • få dummy fejl-, advis- og kvitteringslister med tilhørende status 3-beskeder

Stubben simulerer backenden, og de fejl- og advislister (og kommende kvitteringslister) er derfor dummylister, som er de samme uanset hvilken fil man indsender til et givent system.

Angivelse af alle fejl
Ønsket om oplysning af alle fejlkoder på record-niveau, er allerede opfyldt, da de fleste individstrukturer kan indeholde op til 10 fejlkoder. Se venligst de respektive individstrukturer.

Referencenummer
For delsystemet FINK er der allerede implementeret et referencenummer og for indkomståret 2013 er systemerne IFPA og UDBY ligeledes udvidet med referencenummer. De øvrige systemer følger i de kommende år, se evt. nærmere herom i årsbrevene.

Transaktionsscope
Arbejdet med transaktionsscope udgår, da der ikke har været nok tilbagemeldinger til at definere opgaven tilstrækkeligt.

Opdeling af kvittering per indberetningspligtig
SKAT arbejder videre med dette punkt ifm. den systemmæssige afstemning til næste år.

Dato- og tidsstempling af indberettede data
Der er ikke arbejdet videre med denne opgave, da der er brug for yderligere input fra indberetterne.

Mulighed for at følge filer i TastSelv Erhverv
Denne opgave afventer, at der er midler til at udvikle TastSelv-funktionalitet til systemerne.

Push/pul beskeder
Der vil ikke blive ændret på, at indberetterne skal "pulle" beskeder.

Navn i fejlliste
Det blev af indberetterne forslået, at hvis fejllisterne i deres navngivning kunne henvise til den indsendte fil, så ville det spare indberetterne for at læse fejllistens navn inde i status 3-beskeden. Gatewayen er nu udviklet med en funktion, der gør, at alle svarfiler (fejl- og advislister samt kvitteringslister på sigt) bliver omdøbt så navnet referer til den indsendte fil.

Eksempel:

En virksomhed har indsendt en fil ved navn "pension2013" til delsystemet CPS. Svarfilen (i dette tilfælde en fejlliste) og statusbeskeden kommer til at hedde følgende:

status_CPS_pension2013_3.XML (statusbeskeden)
CPS_pension2013_FEJL (fejllisten)

Fejllistens omdøbte navn vil også være at finde inde i status 3-beskeden i tagget .

Hvis der fra CPS også blev sendt advis- og kvitteringslister ud, ville der komme tre status 3-beskeder, en til hver svarfil. Førhen ville status 3-beskederne overskrive hinanden men det er rettet, se beskrivelsen nederst i nyhedsmailen. Statusbeskederne ville komme til at hedde:

status_CPS_pension2013_3.XML
status_CPS_pension2013_1_3.XML
status_CPS_pension2013_2_3.XML

Svarfilerne ville komme til at hedde:

CPS_pension2013_FEJL
CPS_pension2013_ADVI
CPS_pension2013_KVIT

Rename i outfolder
Der er ikke arbejdet videre med denne opgave.

Fejlnumre og -tekster per delsystem
Liste med fejlnumre og tilhørende fejltekster per delsystem er nu generet og vil blive lagt på miniportalen, se miniportalen www.SKAT.dk/eKapital.

Plan over kørselsdatoer og forventede svartider på miniportalen
Plan over kørselsdatoer og forventede svartider vil blive lagt på miniportalen, se miniportalen www.SKAT.dk/eKapital.

Hertil kommer at der som nævnt ovenfor, er udviklet en funktion som sørger for at status 3-beskederne ikke overskriver hinanden. Det sker ved, at Gatewayen ser i out-folderen om der allerede eksisterer en status 3-besked med et givent navn. Hvis der gør det, så tilføjer Gatewayen et løbenummer til navnet, se ovenstående eksempel med filen til delsystemet CPS. Vær dog opmærksom på, at hvis Gatewayen når at lægge en eller to status 3-beskeder i virksomheden out-folder og disse bliver hentet og fjernet fra out-folderen inden den næste status 3 besked bliver lagt i out-folderen, så vil den sidste status 3 besked ikke få et løbenummer.

På møderne i 2012 blev der spurgt om den efterhånden ganske omfangsrige mappestruktur på Gatewayen kunne reduceres til kun at vise de mapper, virksomheden havde adgang til. Det blev i første omgang afvist. Det viser sig nu, at det er muligt og forventeligt bliver det implementeret i 2014.