Dato for udgivelse
21 Sep 2004 15:19
Gyldig til
1. januar 2012
Til
Virksomheder, der forbrugsregistreres for gas, el og varme og til leverandører af gas, el og varme
Sagsnummer
99/04-333-00045
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen

Ved lov nr. 462 af 9. juni 2004 skete der forskellige ændringer af reglerne i energiafgiftslovene, som bl.a. indebærer, at momsregistrerede virksomheder - på visse betingelser - kan blive afgiftsregistreret for forbrug af naturgas, el og varme med henblik på nettoafregning af afgift, og at mellemhandlere af varme kan blive afgiftsregistreret på visse betingelser. Ændringerne trådte i kraft den 1. september 2004.

 

Reglerne for at anmelde sig til registrering mv. er beskrevet i et nyhedsbrev fra juli 2004, j.nr. 99/04-333-00041, om "Energiafgifter - forbrugsregistrering for gas, el og varme (nettoafregning af afgift) og mellemhandlerregistrering for varme".

 

Dette nyhedsbrev handler bl.a. om opgørelse af nettoafgift af gas, el og varme og om opgørelse af afgiftsindholdet mv. i varme.

 

Nyhedsbrevet henvender sig dermed både til forbrugsregistrerede virksomheder og leverandører af gas, el og varme, herunder mellemhandlere af varme og centrale kraftvarmeværker.

 

Nedenstående indholdsfortegnelse er udarbejdet som en hjælp for Dem, således at De lettere kan finde de afsnit, der er relevante for Deres virksomhed.

 

Hvis De fx er forbrugsregistreret for gas eller el, behøver De ikke at læse afsnittene 2, 3 og 4, der alle vedrører varme. Hvis De fx er forbrugsregistreret for varme, behøver De ikke at læse afsnittene 1, 2 og 3.

 

Afsnit 5 gælder kun for virksomheder, der har indgået aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering.   

 

Mere information

Hvis De har brug for mere information, er De velkommen til at kontakte Deres told- og skatteområde.

 

Indholdsfortegnelse

1. Gas og el - Forbrugsregistrerede virksomheder

1.1. Generelt om opgørelse af netto-afgiften for gas og el

1.2. Gasafgift - Opgørelse, angivelse og betaling af netto-afgift

1.3. Elafgift - Opgørelse, angivelse og betaling af netto-afgift

1.4. CO2-afgift - Opgørelse, angivelse og betaling af netto-afgift

1.5. Eksempel på opgørelse af netto-elafgift og netto-CO2-afgift

 

2. Varme - Centrale kraftvarmeværker

2.1. Varme - Generelt

2.2. Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

2.3. Opgørelse af afgiftsindholdet i varme

 

3. Varme - Mellemhandlere af varme

3.1. Varme - Generelt

3.2. Fordeling af afgiftsindholdet i varme

3.3. Opgørelse, angivelse og betaling af energiafgift og CO2-afgift af varmeleverancer

3.4. Nettab

3.5. Eksempel på afgiftsopgørelse for en afgiftsperiode ved volumenmåling

3.6. Eksempel på afgiftsopgørelse for en afgiftsperiode ved varmeenergimåling

 

4. Varme - Forbrugsregistrerede virksomheder

4.1. Varme - Generelt 

4.2. Energiafgift - Opgørelse, angivelse og betaling af nettoafgift

4.3. CO2-afgift - Opgørelse, angivelse og betaling af nettoafgift

4.4. Eksempel på opgørelse af nettoafgift for varme

 

5. CO2-afgift af gas, el og varme - Aftale-/CO2-tilskudsvirksomheder

5.1. Opgørelse, angivelse og betaling af netto-CO2-afgift

5.2. Eksempel på opgørelse og angivelse af netto-CO2-afgift

 

6. Andre forhold

6.1. Leverancer via afregningsmålere, der ikke er omfattet af en forbrugsregistrering

6.2. Oplysning om energileverancen mv. foreligger ikke i rette tid

6.3. ToldSkats fremsendelse af afgiftsangivelser

 

7. Forenkling og justeringer af CO2- og energiafgifter pr. 1. januar 2005

 

1. Gas og el - Forbrugsregistrerede virksomheder

 

1.1. Generelt om opgørelse af netto-afgiften for gas og el

For gas og el er det de virksomheder, der leverer/transporterer henholdsvis gas i gasnettet og el i elnettet, som er ansvarlige for måling af forbruget i afregningsmålerne.

 

Det er disse målinger og dermed de modtagne mængder gas eller el, som den forbrugsregistrerede virksomhed skal lægge til grund for opgørelse af nettoafgiften, dvs. den afgift, som den forbrugsregistrerede virksomhed skal angive og betale senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb.

 

Det forudsætter derfor, at den afgiftsregistrerede energileverandør i rette tid efter hver enkelt afgiftsperiode sender en faktura/opgørelse til den forbrugsregistrerede virksomhed, bl.a. med oplysning om den mængde gas eller el, der er leveret til den forbrugsregistrerede virksomhed.

 

Hvis en faktura mv. både vedrører leverancer til afregningsmålere, der er omfattet af en forbrugsregistrering, og afregningsmålere, der ikke er omfattet af en forbrugsregistrering, skal dette tydeligt fremgå.   

 

For virksomheder med flere afregningsmålere, der er omfattet af en forbrugsregistrering, skal opgørelsen af nettoafgiften ske for hver afregningsmåler.

 

Det er afgiftssatsen på forbrugstidspunktet, der skal anvendes ved opgørelsen.

 

1.2. Gasafgift - Opgørelse, angivelse og betaling af netto-afgift

Ved opgørelse af netto-gasafgiften kan virksomheden fradrage forbruget af gas, der er anvendt til godtgørelsesberettigede formål (procesformål).

 

Netto-gasafgiften er herefter afgiften af det ikke-godtgørelsesberettigede gasforbrug, fx gas, der er brugt til opvarmning af administrationslokaler, lagerlokaler mv. og til privat forbrug.

 

Netto-gasafgiften skal angives på afgiftsangivelsen for naturgas, blanket 23.022.

 

Angivelse og betaling skal ske senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb.

  

1.3. Elafgift - Opgørelse, angivelse og betaling af netto-afgift

Ved opgørelse af netto-elafgiften kan virksomheden fradrage forbruget af el, der er anvendt til godtgørelsesberettigede formål (procesformål).

 

Bemærk dog, at virksomheden kun kan få godtgjort 3 af de 4 øre pr. kWh af eldistributionsbidraget for forbrug af el, som ikke overstiger 15 mio. kWh pr. kalenderår.

 

Dette indebærer, at der skal betales 1 øre pr. kWh i eldistributionsbidrag af hele forbruget af el indtil 15 mio. kWh. Eldistributionsbidraget skal angives og betales som en del af elafgiften.

 

Netto-elafgiften er herefter afgiften af det ikke-godtgørelsesberettigede elforbrug, fx el, der er brugt til opvarmning af administrationslokaler, lagerlokaler mv., privat forbrug og 1 øre pr. kWh i eldistributionsbidrag. 

 

Netto-elafgiften skal angives på afgiftsangivelsen for el, blanket 23.011.

 

Angivelse og betaling skal ske senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb.

 

1.4. CO2-afgift - Opgørelse, angivelse og betaling af netto-CO2-afgift

Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få godtgjort 10 pct. af CO2-afgiften af energi til let proces og 75 pct. af energi til tung proces.

 

Dvs., at der skal betales 90 pct. af CO2-afgiften til let proces (0,198 kr. pr. m3 gas og 0,09 kr. pr. kWh el) og 25 pct. af CO2-afgiften til tung proces (0,055 kr. pr. m3 gas og 0,025 kr. pr. kWh el). Endvidere skal der betales fuld CO2-afgift af energi, der bruges til andet end godtgørelsesberettigede procesformål (0,22 kr. pr. m3 gas og 0,10 kr. pr. kWh el).

 

I eksemplet i punkt 1.5. nedenfor er opgørelsen af netto-CO2-afgift vist som CO2-afgift i alt - hvorfra trækkes den godtgørelsesberettigede CO2-afgift.

 

Netto-CO2-afgiften af gas skal angives på den samme afgiftsangivelse som netto-gasafgiften, dvs. på blanket 23.022.

 

Netto-CO2-afgiften af el skal angives på den samme afgiftsangivelse som netto-elafgiften, dvs. på blanket 23.011.

 

Angivelse og betaling af CO2-afgift skal ske senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb.

 

Bemærk, at forbrugsregistrerede virksomheder, der har indgået aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering, skal bruge en særskilt afgiftsangivelse, blanket 24.003. De kan læse mere herom i afsnit 5 - "CO2-afgift af gas, el og varme - Aftale-/CO2-tilskudsvirksomheder". 

 

Bemærk endvidere, at der den 1. januar 2005 sker visse forenklinger og justeringer af CO2- og energiafgifterne, som også omfatter godtgørelse af CO2-afgift. De kan læse mere herom i afsnit 7 - "Forenkling og justering af CO2- og energiafgifter pr. 1. januar 2005".  

 

1.5. Eksempel på opgørelse af netto-elafgift og netto-CO2-afgift

Eksemplet viser en opgørelse af netto-elafgift og netto-CO2-afgift af el for en afgiftsperiode.

 

Forudsætninger:

Modtaget el - ifølge faktura fra leverandøren (transportøren) af el

41.000 kWh

- Forbrug af el til godtgørelsesberettigede formål (procesformål)

40.000 kWh

Forbrug af el til ikke-godtgørelsesberettigede formål

1.000 kWh

Forbrug til tung proces

38.000 kWh

Forbrug til let proces

2.000 kWh

 

Opgørelse af netto-elafgift:

Ikke-godtgørelsesberettigede formål 1.000 kWh x 0,566 kr. pr. kWh

566 kr.

+ eldistributionsbidrag 40.000 kWh x 0,01 kr. pr. kWh

400 kr.

Elafgift, som virksomheden skal angive og betale 

966 kr.

 

Opgørelse af netto-CO2-afgift:

CO2-afgift i alt af modtaget el 41.000 kWh x 0,10 kr. pr. kWh 

4.100 kr.

- Forbrug til tung proces

75 pct. af 38.000 kWh x 0,10 kr. pr. kWh

2.850 kr.

- Forbrug til let proces

10 pct. af 2.000 kWh x 0,10 kr. pr. kWh

20 kr.

CO2-afgift, som virksomheden skal angive og betale 

1.230 kr.

 

 

2. Varme - Centrale kraftvarmeværker

 

2.1.  Varme - Generelt

Centrale kraftvarmeværker kan levere varme uden afgift til virksomheder, der er forbrugsregistreret for varme og til registrerede mellemhandlere af varme.

 

Et afgiftssystem, der giver adgang til forbrugsregistrering og registrering af mellemhandlere af varme, forudsætter, at de pågældende virksomheder får et grundlag for at opgøre afgiftstilsvaret, herunder angive og betale afgift senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb.

 

Det forudsætter derfor, at det centrale kraftvarmeværk i rette tid efter hver enkelt afgiftsperiode sender fakturaer/opgørelser til forbrugsregistrerede virksomheder og registrerede mellemhandlere af varme, der bl.a. skal oplyse om varmeleverancens størrelse og afgiftsindholdet i varmeleverancen.

 

Afgiftsindholdet kan være oplyst enten som

  • det samlede energiafgiftsbeløb og CO2-afgiftsbeløb, der er indeholdt i varmeleverancen, eller
  • energiafgiften og CO2-afgift pr. leveret varmeenhed - suppleret med oplysning om den leverede mængde, eller
  • den faktiske brændselsmængde, der er indeholdt i varmeleverancen - suppleret med oplysning om afgiftssatserne for det anvendte brændsel.

Hvis der er brugt flere slags afgiftspligtige brændsler, skal afgiftsbelastningen være oplyst for hvert brændsel. 

 

2.2. Opgørelse af den afgiftspligtige mængde 

Centrale kraftvarmeværker kan ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde fradrage afgiftspligtige brændsler, som er anvendt til fremstilling af varme, der er leveret til forbrugsregistrerede virksomheder og til registrerede mellemhandlere af varme.

 

Mængden af afgiftspligtige brændsler, der er anvendt til fremstilling af varme, som er leveret til forbrugsregistrerede virksomheder og mellemhandlere af varme, beregnes forholdsmæssigt.

 

Nedenfor er et eksempel, der kort skitserer en forholdsmæssig opgørelse af naturgasforbrug i et centralt kraftvarmeværk. Bemærk, at de anførte mængder mv. går igen i efterfølgende beregningseksempler i nyhedsbrevet.

 

Forudsætninger:

Forbrug af gas til fremstilling af varme - ifølge

"kraftvarmereglerne", der gælder for centrale kraftvarmeværker

2.000.000 m3

Varmeproduktion i alt til levering 

100.000 GJ

Varme, leveret til en registreret mellemhandler af varme

40.000 GJ

Andre leverancer mv. af varme

60.000 GJ

 

Det er i eksemplet forudsat, at hele varmeleverancen på 100.000 GJ er målt på værkets område. Hvis mønstret for leverancer af varme er mere komplekst, og der sker målinger af varmeleverancer, som ligger uden for værkets område, skal der tages højde for dette i opgørelsen - herunder reguleres for nettab.  

 

Eksempel på opgørelse af gas til fremstilling af varme, der er leveret til en registreret mellemhandler:

Forbrug af gas anvendt til fremstilling af varme, der er leveret til en registreret mellemhandler

2.000.000 m3/100.000 GJ x 40.000 GJ

800.000 m3

 

Dette forbrug af gas kan det centrale kraftvarmeværk trække fra/fradrage ved opgørelsen af den afgiftspligtige mængde.

  

Forbruget af gas til fremstilling af varme, hvoraf det centrale kraftvarmeværk skal betale afgift, udgør herefter forskellen mellem det samlede gasforbrug til varmefremstilling og gas til fremstilling af varme, der er leveret til registreret mellemhandler af varme: 2.000.000 m3 - 800.000 m3 = 1.200.000 m3.

 

2.3. Opgørelse af afgiftsindholdet i varme

Det centrale kraftvarmeværk skal for hver afgiftsperiode opgøre afgiftsbelastningen (afgiftsindholdet) i varmeleverancerne.

 

Eksemplet viser en beregning af afgiftsindholdet (energi- og CO2-afgiftsbelastningen) pr. leveret enhed varme. Det bemærkes, at der ved beregningen af afgiftsbelastningen skal anvendes den varmeenergienhed/mængdeenhed, som bruges ved salg af varme, fx MJ, GJ, kWh, MWh eller m3. I beregningseksemplet nedenfor er GJ anvendt som varmeenergienhed.

 

Energiafgift i alt af gasforbrug til varmefremstilling

2.000.000 m3 x 2,02 kr.

4.040.000 kr.

CO2-afgift i alt af gasforbrug til varmefremstilling

2.000.000 m3 x 0,22 kr.

440.000 kr.

Energiafgiftsbelastning pr. leveret GJ varme

4.040.000 kr. /100.000 GJ

40,40 kr. pr. GJ

CO2-afgiftsbelastning pr. leveret GJ varme

440.000 kr./100.000 GJ

4,40 kr. pr. GJ

 

Hvis der er brugt flere slags afgiftspligtige brændsler, skal afgiftsbelastningen være oplyst for hvert brændsel.

 

Eksemplet viser en opgørelse af afgiftsbelastningen for varmeleverancen til den registrerede mellemhandler af varme:

Leveret til registreret mellemhandler af varme

40.000 GJ

Energiafgiftsbelastning (indhold af gasafgift i varmeleverancen)

800.000 m3 x 2,02 kr. pr. m3

 1.616.000 kr.

CO2-afgiftsbelastning (indhold af CO2-afgift i varmeleverancen)

800.000 m3 x 0,22 kr. pr. m3 

 176.000 kr.

 

 

3. Varme - mellemhandlere af varme 

 

3.1. Varme - Generelt

Registrerede mellemhandlere af varme kan levere varme uden afgift til virksomheder, der er forbrugsregistreret for varme.

 

Registrerede mellemhandlere af varme skal angive og betale afgift af varme, der leveres til ikke-afgiftsregistrerede varmeaftagere.

 

Mellemhandleren skal foretage måleraflæsning af varmeleverancer til de forbrugsregistrerede virksomheder ved udgangen af hver måned. Der stilles ikke krav om månedsvis aflæsning af varmeleverancer til andre end de forbrugsregistrerede virksomheder.

  

Et afgiftssystem, der giver adgang til forbrugsregistrering, forudsætter, at den forbrugsregistrerede virksomhed får et grundlag for at opgøre afgiftstilsvaret/nettoafgiften og angive og betale afgiften senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb. 

 

Som nævnt ovenfor under punkt 2.1. forudsætter det, at det centrale kraftvarmeværk i rette tid efter hver enkelt afgiftsperiode sender fakturaer/opgørelser til henholdsvis registrerede mellemhandlere af varme og virksomheder forbrugsregistreret for varme.

 

Fakturaen/opgørelsen skal bl.a. oplyse om varmeleverancens størrelse og afgiftsindholdet i varmeleverancen.

 

Afgiftssystemet forudsætter endvidere, at mellemhandleren derefter sender en faktura/opgørelse med de tilsvarende oplysninger til de forbrugsregistrerede virksomheder.

 

Hvis der er brugt flere slags afgiftspligtige brændsler, skal afgiftsbelastningen være oplyst for hvert brændsel.

 

3.2. Fordeling af afgiftsindholdet i varme 

Afgiftsindholdet i varmeleverancerne fra det centrale kraftvarmeværk skal fordeles forholdsmæssigt/lineært på alle varmeaftagere, der er tilsluttet mellemhandlerens forsyningsnet. Fordelingen skal ske på grundlag af størrelsen af varmeaftaget.

 

Mellemhandleren skal mindst en gang årligt foretage en endelig opgørelse af afgiftsindholdet for varmeleverancer indenfor mellemhandlerens forsyningsnet - herunder regulere for nettabet, der også skal fordeles lineært, se punkt 3.4 nedenfor

 

3.3. Opgørelse, angivelse og betaling af energiafgift og CO2-afgift af varmeleverancer

For registrerede mellemhandlere af varme er grundlaget for at opgøre de afgifter, som mellemhandleren selv skal angive og betale, den leverede mængde varme fra det centrale kraftvarmeværk og afgiftsindholdet i varmeleverancen.  

 

I opgørelsen kan fradrages leverancer af varme, der er omfattet af en forbrugsregistrering.

 

Mellemhandleren skal således på baggrund af fakturaen/opgørelsen fra det centrale kraftvarmeværk og aflæsninger af afregningsmålerne hos de forbrugsregistrerede virksomheder opgøre mængden af varme, der er leveret til ikke-afgiftsregistrerede varmeaftagere. 

 

Angivelse og betaling skal ske senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb.

 

Afgifterne skal angives på afgiftsangivelsen vedr. Afgift af varme ved forbrugsregistrering, blanket  23.033, dvs. den samme blanket, som virksomheder, der er forbrugsregistreret for varme, skal bruge.  

 

Hvis der er brugt flere slags afgiftspligtige brændsler til varmefremstillingen, skal energiafgiften angives for hvert brændsel. CO2-afgiften angives samlet for de anvendte brændsler.

 

3.4. Nettab

Nettabet i mellemhandlerens forsyningsnet skal fordeles forholdsmæssigt mellem varmeaftagerne. Dette gælder uanset, om der anvendes afregningsmålere, som måler forbruget af varme hos forbrugeren i varmeenergienheder, fx i GJ (varmeenergimålere), eller om der anvendes afregningsmålere, som måler forbruget i m3 (volumenmålere).

 

Det er endvidere mellemhandlerens ansvar, at varmeaftagerne underrettes om afgiftsindholdet, og at der er overensstemmelse mellem afgiftsindholdet i varmeleverancerne fra det centrale kraftvarmeværk på den ene side, og afgiftsindholdet, som mellemhandleren oplyser de forbrugsregistrerede virksomheder om, og afgiftsindholdet, der indgår i varmeleverancerne/varmeregningerne til ikke-afgiftsregistrerede varmeaftagere på den anden side.

 

Nettab i forbindelse med volumenmåling

Hvis der udelukkende anvendes volumenmålere, og varmetabet i form af vandspild o.lign. i mellemhandlerens varmeforsyningsnet er minimalt, kan der efter omstændighederne ses bort fra regulering for nettab for hver afgiftsperiode.

 

Nettabet skal dog indgå i slutopgørelsen for varmeåret.

 

Nettab i forbindelse med varmeenergimåling

Når der anvendes varmeenergimålere, skal nettabet i mellemhandlerens varmeforsyningsnet indgå i opgørelse af afgiftsindholdet for hver afgiftsperiode.   

 

Som nettab skal regnes med det lavest konstaterede nettab i de seneste 3 varmeår.

 

Ved udgangen af et varmeår - hvor der er sket aflæsning af varmeforbruget hos samtlige varmekunder tilsluttet mellemhandlerens varmeforsyningsnet - opgøres det faktiske nettab i varmeåret.

 

Mellemhandleren kan ud fra administrative og forenklingsmæssige hensyn vælge at undlade at regulere, når der kun er tale om mindre differencer mellem den anvendte faktor for nettab og det endeligt opgjorte nettab for hele varmeåret. Afvigelser på op til ca. 1 pct.-point kan umiddelbart anses for en mindre difference.

 

3.5. Eksempel på afgiftsopgørelse for en afgiftsperiode ved volumenmåling 

 

Forudsætninger:

Modtaget varmeleverance fra det centrale

kraftvarmeværk

220.000 m3

- Varmeleverancer til forbrugsregistrerede

virksomheder ifølge måling

136.000 m3

Varmeleverancer til ikke-afgiftsregistrerede

varmeaftagere

84.000 m3

Energiafgiftsbelastning (gasafgift) for

modtaget varmeleverance oplyst af det centrale kraftvarmeværk

1.616.000 kr.

CO2-afgiftsbelastning for modtaget

varmeleverance oplyst af det centrale

kraftvarmeværk

176.000 kr.

Energiafgiftsbelastning (gasafgift) pr. m3 varmt vand

1.616.000 kr. /220.000 m3

7,35 kr. pr. m3

CO2-afgiftsbelastning pr. m3 varmt vand

176.000 kr. /220.000 m3

0,80 kr. pr. m3

 

Eksemplet viser en opgørelse af afgiftstilsvaret for en afgiftsperiode for leverancer til ikke-afgiftsregistrerede varmeaftagere ved volumenmåling:

Energiafgift (gasafgift)

84.000 m3 x 7,35 kr. pr. m3

617.400 kr.

CO2-afgift  af gas

84.000 m3 x 0,80 kr. pr. m3

67.200 kr.

 

3.6. Eksempel på afgiftsopgørelse for en afgiftsperiode ved varmeenergimåling

 

Forudsætninger:

Modtaget varmeleverance fra det centrale

kraftvarmeværk

 

40.000 GJ

- Nettab: fx 2,5 pct.

2,5 pct. af 40.000 GJ

1.000 GJ

Samlet varmeleverance efter fradrag for nettab

(40.000 - 1.000) GJ

39.000 GJ

- Varmeleverancer til forbrugsregistrerede

virksomheder ifølge måling

24.000 GJ

Varmeleverancer til ikke-afgiftsregistrerede

varmeaftagere

15.000 GJ

Energiafgiftsbelastning (gasafgift) for modtaget

varmeleverance oplyst af det centrale

kraftvarmeværk

1.616.000 kr.

CO2-afgiftsbelastning for modtaget

varmeleverance oplyst af det centrale

kraftvarmeværk

176.000 kr.

Energiafgiftsbelastning (gasafgift) pr. GJ varme

1.616.000 kr./39.000 GJ

41,44 kr. pr. GJ

CO2-afgiftsbelastning pr. GJ varme

176.000 kr./39.000 GJ

4,51 kr. pr. GJ

 

Som det fremgår ovenfor er mellemhandlerens leverance af varme til ikke-afgiftsregistrerede varmeaftagere opgjort til 15.000 GJ - efter der er reguleret for nettab i mellemhandlerens ledningsnet.

 

Eksemplet viser en opgørelse af afgiftstilsvaret for en afgiftsperiode for leverancer til ikke-afgiftsregistrerede varmeaftagere ved varmeenergimåling:

Energiafgift (gasafgift)

15.000 GJ x 41,44 kr. pr. GJ

621.600 kr.

CO2-afgift af gas

15.000 GJ x 4,51 kr. pr. GJ

67.650 kr.

 

I opgørelsen af afgiftstilsvaret kan der i stedet tages udgangspunkt i den samlede afgiftsbelastning for den modtagne varmeleverance fra det centrale kraftvarmeværk.

 

Energiafgift: (Samlet energiafgift/samlet varmeleverance x varmeleverance til andre end forbrugsregistrerede virksomheder)

1.616.000 kr./39.000 GJ x 15.000 GJ = 621.538 kr.

 

CO2-afgift: (Samlet CO2-afgift/samlet varmeleverance x varmeleverance til andre end forbrugsregistrerede virksomheder)

176.000 kr./39.000 GJ x 15.000 GJ = 67.692 kr.

 

Bemærk, at afrundinger ved beregning af afgiftsindholdet i varme kan - som det fremgår ovenfor - medføre mindre forskelle i størrelsen af afgiftsbeløbene. Afvigelser må dog kun skyldes afrundinger.

 

 

4. Varme - forbrugsregistrerede virksomheder

 

4.1. Varme - Generelt

Virksomheder, der er forbrugsregistreret for varme, er berettiget til at modtage varme uden afgift fra en afgiftsregistreret mellemhandler af varme og fra et centralt kraftvarmeværk. Adgangen til at få leveret varme uden afgift omfatter ikke varme fra fx decentrale kraftvarmeværker.

 

For forbrugsregistrerede virksomheder er grundlaget for at opgøre afgiftstilsvaret/nettoafgiften, der skal angives og betales senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb, den modtagne mængde varme og afgiftsindholdet i varmeleverancen.

 

Det forudsættes derfor, at varmeleverandøren (afgiftsregistreret mellemhandler af varme eller det centrale kraftvarmeværk) i rette tid efter hver enkelt afgiftsperiode sender en faktura/opgørelse med de nødvendige oplysninger. 

 

4.2. Energiafgift - Opgørelse, angivelse og betaling af netto-afgift

Ved opgørelse af afgiftstilsvaret/nettoafgiften, kan virksomheden fradrage afgiften/afgiftsindholdet i den mængde varme, der er anvendt til godtgørelsesberettigede formål (procesformål). 

 

Nettoafgiften er herefter afgiften af forbruget af varme og varmt vand til ikke-godtgørelsesberettigede formål, fx varme, der er brugt til opvarmning af administrationslokaler, lagerlokaler mv. og til privat forbrug.

 

Nettoafgiften af varme skal angives på afgiftsangivelsen vedr. Afgift af varme ved forbrugsregistrering, blanket nr. 23.033.

 

Angivelse og betaling skal ske senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb.

 

Hvis der er brugt flere slags afgiftspligtige brændsler til varmefremstillingen, skal energiafgiften angives for hvert brændsel. CO2-afgiften angives samlet for de anvendte brændsler.

 

4.3. CO2-afgift - Opgørelse, angivelse og betaling af netto-afgift

Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få godtgjort 10 pct. af CO2-afgiften af energi til let proces og 75 pct. af energi til tung proces.

 

Dvs., at der skal betales 90 pct. af CO2-afgiften til let proces og 25 pct. af CO2-afgiften til tung proces. Endvidere skal der betales fuld CO2-afgift af energi, der bruges til andet end godtgørelsesberettigede procesformål.

 

I eksemplet i punkt 4.4. nedenfor er opgørelsen af netto-CO2-afgift vist som CO2-afgift i alt - hvorfra trækkes den godtgørelsesberettigede CO2-afgift.

 

Netto-CO2-afgiften af varme skal angives på den samme afgiftsangivelse som energiafgiften af varmeleverancen, dvs. blanket 23.033.

 

Angivelse og betaling af CO2-afgift skal ske senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb.

 

Bemærk, at forbrugsregistrerede virksomheder, der har indgået aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering, skal bruge en særskilt afgiftsangivelse, blanket 24.003. De kan læse mere herom i afsnit 5 nedenfor - "CO2-afgift af gas, el og varme - Aftale-/CO2-tilskudsvirksomheder". 

 

Bemærk endvidere, at der den 1. januar 2005 sker visse forenklinger og justeringer af CO2- og energiafgifterne, som også omfatter godtgørelse af CO2-afgift. De kan læse mere herom i afsnit 7 - "Forenkling og justering af CO2- og energiafgifter pr. 1. januar 2005". 

 

4.4. Eksempel på opgørelse af nettoafgift for varme

Eksemplet viser en opgørelse af netto-gasafgift og netto-CO2-afgift for en varmeleverance i en afgiftsperiode.

 

Forudsætninger:

Modtaget varmeleverance (oplyst af mellemhandleren)

3.300 m3

- Forbrug af varme til godtgørelsesberettigede formål (procesformål

omfattet af tung proces)

3.200 m3

Forbrug af varme til rumvarmeformål (ikke-godtgørelsesberettigede formål)

100 m3

  

Bemærk, at i eksemplet indgår afgiftsindholdet for gasafgift og CO2-afgift pr. m3 varmt vand, der er opgjort i punkt 3.5. ovenfor.

 

Opgørelse af netto-energiafgift (gasafgift):

Gasafgift af varme til rumvarmeformål, som 

virksomheden skal angive og betale

100 m3 x 7,35 kr. pr. m3

735 kr.

 

Opgørelse af netto-CO2-afgift af gas:

CO2-afgift indeholdt i modtaget varmeleverance fra mellemhandleren

3.300 m3 x 0,80 kr. pr. m3

2.640 kr.

- Godtgørelsesberettiget CO2-afgift af forbrug

til tung proces

75 pct. af 3.200 m3 x 0,80 kr. pr. m3

1.920 kr.

CO2-afgift, som virksomheden skal angive

og betale

720 kr.

 

Hvis der anvendes varmeenergimåling i stedet for volumenmåling, skal netto-afgiften opgøres på tilsvarende måde.

 

5. CO2-afgift af gas, el og varme - Aftale-/CO2-tilskudsvirksomheder

 

5.1. Opgørelse, angivelse og betaling af netto-CO2-afgift

For virksomheder, der forbrugsregistreres for gas, el eller varme, og som har en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering indgår aftaletilskuddet (tilskud til CO2-afgift) på 22 pct. af CO2-afgiften også i nettoafgiften. Dvs. at aftale-/CO2-tilskuddets andel af nettoafgiften ikke først skal indbetales - for efterfølgende at blive udbetalt af ToldSkat.

 

Der har i en årrække eksisteret et angivelsessystem for virksomheder, der er forbrugsregistrerede for kul, olie og el. Dette system overføres nu til de nye forbrugsregistreringsforhold.

 

Virksomheder, der er forbrugsregistreret for gas, el eller varme, og som har bevilling til fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter, skal bruge en særskilt afgiftsangivelse, blanket 24.003.

 

Blanketten skal bruges

  • til angivelse af CO2-afgift af energiproduktet omfattet af forbrugsregistreringen,
  • til anmodning om godtgørelse af CO2-afgift af virksomhedens energiforbrug (godtgørelsesberettiget CO2-afgift), og
  • til anmodning om tilskud til CO2-afgift.   

Virksomheden skal angive hele CO2-afgiften (brutto-CO2-afgiften) af den afgiftspligtige mængde (modtagne) energi i afgiftsperioden.

 

Ved den månedlige opgørelse af CO2-afgift, som virksomheden kan få godtgjort, skal både medregnes CO2-afgift af energi, der er omfattet af forbrugsregistreringen og godtgørelsesberettiget CO2-afgift af andet energiforbrug, der er leveret og faktureret til virksomheden. Det samlede godtgørelsesberettigede CO2-afgiftsbeløb anføres i feltet "Godtgørelse af CO2-afgift i afgiftsperioden".

 

For tilskud til CO2-afgift anføres det samlede tilskudsbeløb i feltet "CO2-tilskud i afgiftsperioden".

 

Virksomheder, der er forbrugsregistreret for gas, vil fortsat få tilsendt afgiftsangivelsen for naturgas, blanket 23.022.

 

Virksomheder, der er forbrugsregistreret for el, vil fortsat få tilsendt afgiftsangivelsen for el, blanket 23.011.

 

Virksomheder, der er forbrugsregistreret for varme, vil fortsat få tilsendt afgiftsangivelsen for varme, blanket 23.033.

 

For alle tre blanketter gælder det, at aftalevirksomheden ikke skal udfylde feltet for CO2-afgift. CO2-afgiften skal i stedet påføres blanket 24.003, se eksemplet i punkt 5.2. nedenfor

 

Angivelse og betaling skal ske senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb.

 

Hvis det opgjorte beløb på blanket 24.003 er negativt, udbetales det af ToldSkat efter reglerne herom. 

 

Bemærk, at hvis De bruger angivelsesblanket 24.003 som nævnt ovenfor, må De ikke samtidig bruge momsangivelsen eller blanket 23.001  (anmodning om fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter) til godtgørelse af CO2-afgift. Endvidere skal De ikke bruge blanket 24.001 til anmodning om udbetaling af CO2-tilskud.

 

5.2. Eksempel på opgørelse og angivelse af netto-CO2-afgift

Eksemplet viser en opgørelse af netto-CO2-afgift for en virksomhed, der har indgået en procesaftale (tung proces) med Energistyrelsen om energieffektivisering, og som forbruger gas og el.

 

Virksomheden er forbrugsregistreret for gas og får derfor gassen leveret uden energi- og CO2-afgift.

 

Elektriciteten, der leveres/faktureres med energi- og CO2-afgift, forbruges alt overvejende til let procesformål. Et mindre forbrug er til ikke-godtgørelsesberettigede formål.    

 

Forudsætninger for gasforbrug:

Modtaget gas uden afgift i afgiftsperioden - ifølge faktura fra

leverandøren (transportøren) af gas

60.500 m3

- Forbrug af gas til godtgørelsesberettigede formål (tung proces)

60.000 m3

Forbrug af gas til ikke-godtgørelsesberettigede formål

 500 m3

 

Forudsætninger for elforbrug:

Modtaget og forbrugt el med afgift - ifølge faktura fra

leverandøren (transportøren) af el

16.500 kWh

- Forbrug af el til godtgørelsesberettigede formål (let proces)

16.000 kWh

Forbrug af el til ikke-godtgørelsesberettige formål

500 kWh

 

Opgørelse af CO2-afgift af gas:

CO2-afgift af modtaget gas

60.500 m3 x 0,22 kr. pr. m3

13.310 kr.

Godtgørelsesberettiget CO2-afgift af gasforbrug til tung proces

75 pct. af 60.000 m3 x

0,22 kr. pr. m3

9.900 kr.

Tilskud til CO2-afgift af gasforbrug til tung proces

22 pct. af 60.000 m3 x 0,22 kr. pr. m3

2.904 kr.

 

Opgørelse af godtgørelsesberettiget CO2-afgift af elforbrug:

Godtgørelsesberettiget CO2-afgift

af elforbrug til let proces

10 pct. af 16.000 kWh x 0,10 kr. pr. kWh

160 kr.

 

Opgørelse af godtgørelsesberettiget CO2-afgift af virksomhedens forbrug af gas og el:

Godtgørelsesberettiget CO2-afgift af gasforbrug

9.900 kr.

+ Godtgørelsesberettiget CO2-afgift af elforbrug

160 kr.

Godtgørelsesberettiget CO2-afgift i alt

10.060 kr.

 

Uddrag af afgiftsangivelse for CO2-afgift - Godtgørelse og tilskud (blanket 24.003)

10.

Raffinade.........

11.

Naturgas og bygas

13.310 kr.

12. Varme  
13.

Afgiftstilsvar i alt (1-12)

13.310 kr.

14.

Godtgørelse af CO2-afgift i afgiftsperioden

10.060 kr.

15.

CO2-tilskud i afgiftsperioden

2.904 kr.

Forskel til udbetaling/indbetaling 13 - (14+15)

346 kr.

 

Der skal således angives og indbetales 346 kr. i CO2-afgift for den pågældende afgiftsperiode.

 

 

6. Andre forhold

 

6.1. Leverancer via afregningsmålere, der ikke er omfattet af en forbrugsregistrering

Evt. leverancer af gas, el eller varme via afregningsmålere, der ikke er omfattet af en forbrugsregistrering, er heller ikke omfattet af reglerne om nettoafregning af afgift.

 

Hvis en forbrugsregistreret virksomhed får leveret energi, der ikke er omfattet af registreringen, afkræves virksomheden den fulde energiafgift og CO2-afgift af leverancen via den pågældende måler.

 

Energiafgift og CO2-afgift af forbrug af sådanne leverancer skal godtgøres via momsangivelsen - evt. som fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter.

 

Bemærk, at virksomheder, der har indgået aftale med Energistyrelsen om energieffektiviseringer, skal håndtere CO2-afgiften efter de retningslinier, som er nævnt i afsnit 5 ovenfor.

 

6.2. Oplysning om energileverancen mv. foreligger ikke i rette tid 

Som tidligere nævnt forudsætter systemet med forbrugsregistrerede virksomheder, at den afgiftsregistrerede leverandør af ledningsført energi i rette tid efter hver enkelt afgiftsperiode sender en faktura/opgørelse til den forbrugsregistrerede virksomhed, som bl.a. oplyser leveret mængde mv. - således at den forbrugsregistrerede virksomhed får et grundlag for at opgøre, angive og betale nettoafgiften - senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb.

ToldSkat har ikke hjemmel til at fravige den 15. i måneden som angivelses- og betalingsfrist.

Der kan dog være tale om situationer, hvor almindelig konduite kan komme på tale.

Det fremgår bl.a. af bemærkningerne til lovforslaget, at konduitebetragtningen er møntet på situationer, som opstår eller kan opstå med visse mellemrum på grund af uheldige omstændigheder, fx edb-nedbrud eller sygdom hos leverandøren, således at leverandøren ikke kan nå at sende de nødvendige oplysninger til den forbrugsregistrerede virksomhed - før den forbrugsregistrerede virksomhed skal angive og betale nettoafgiften.

I sådanne tilfælde vil det normalt blive accepteret, at den forbrugsregistrerede virksomhed foretager en anslået angivelse og betaler herefter.

Foreligger der fx ikke en faktura eller opgørelse fra mellemhandleren af varme senest på det tidspunkt, hvor den forbrugsregistrerede virksomhed skal angive og betale afgift, kan virksomheden efter omstændighederne basere opgørelsen på mundtlige oplysninger fra leverandøren - evt. ved at den forbrugsregistrerede virksomhed selv foretager aflæsning af måleren.

 

For varme skal den forbrugsregistrerede virksomhed i sådanne tilfælde anvende det højeste afgiftsindhold for en måned - som er oplyst af mellemhandleren indenfor det seneste år.

 

Da der i ovennævnte tilfælde er tale om en a conto angivelse og a conto betaling af afgift, skal der efterfølgende ske en korrektion/opgørelse af afgiftstilsvaret baseret på de faktiske modtagne leverancer. For varme endvidere det faktiske afgiftsindhold for den pågældende måned. For gas det faktiske energiindhold/brændværdi i gassen.  

 

Korrektionen/opgørelsen skal fremgå af virksomhedens afgiftsregnskab og skal indgå ved opgørelsen af afgiftstilsvaret (netto-afgiften) for næste afgiftsperiode.

 

6.3. ToldSkats fremsendelse af afgiftsangivelser 

Virksomheder, som er blevet registreret for afgiftsperioden september 2004, kan forvente at få tilsendt de pågældende afgiftsangivelser for september, oktober, november og december i begyndelsen af oktober 2004.

 

Bemærk dog, at aftale-/CO2-tilskudsvirksomheder, der forbrugsregistreres for gas, må påregne at få tilsendt afgiftsangivelsen  "CO2-afgift Godtgørelse/Tilskud (blanket 24.003) og afgiftsangivelsen for naturgas og bygas (blanket 23.022) hver for sig - for ovennævnte afgiftsperioder. 

 

 

7. Forenkling og justeringer af CO2- og energiafgifter pr. 1. januar 2005

 

Den 1. januar 2005 nedsættes CO2-afgiften - svarende til den hidtidige godtgørelse på 10 pct. af CO2-afgift af energi til let proces. Samtidig ophæves godtgørelsen på 10 pct. af CO2-afgiften. Til gengæld hæves satsen på energiafgiften på de samme energiprodukter med et beløb, som svarer til det, som CO2-afgiften nedsættes med. Adgangen til godtgørelse af energiafgifter til let procesformål er ikke ændret.

 

De slipper herved for at skulle opgøre og søge om godtgørelse af CO2-afgift til let proces.

 

Bemærk, at ændringerne skal ses i sammenhæng, og at omlægningen er udformet på en måde, så den er neutral for både momsregistrerede virksomheder og husholdninger.

 

Endvidere nedsættes godtgørelsen af CO2-afgift for energi til tung proces fra 75 pct. af CO2-afgiften til 13/18 af CO2-afgiften.

 

Satsen for tilskud til CO2-afgift for energiforbrug omfattet af procesaftaler og promsaftaler ændres også pr. 1. januar 2005 - fra 22 pct. af CO2-afgiften til 11/45 af CO2-afgiften.

 

De kan læse mere om disse ændringer i nyhedsbrev af juni 2004, j.nr. 99/04-330-111 . Nyhedsbrevet findes på ToldSkats hjemmeside, www.toldskat.dk - under "Virksomhed - Nyheder Virksomheder". Ændringen er også beskrevet i Punktafgiftsvejledningen, der kan ses på www.toldskat.dk  - under "Rådgiver - Juridiske vejledninger".   

 

De gældende energiafgiftssatser og CO2-afgiftssatser og satserne pr. 1. januar 2005 er også optrykt i nyhedsbrevet fra juni 2004.  

 

Med venlig hilsen

 

Skatteministeriet

Told- og Skattestyrelsen

 

Pdf-udgave
Henvisning
Punktafgiftsvejledningen, 2004-3