Dato for udgivelse
06 nov 2013 08:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 sep 2013 14:35
SKM-nummer
SKM2013.779.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 77/2012
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Erstatning, aktiekøbsaftale, skattemæssig, kvalifikation
Resumé

Et selskab havde indgået en betinget købsaftale om aktiekapital i et russisk selskab, der skulle eje og drive et hotel i Rusland. Selskabet skulle blive aktionær, når hotellet var opført, og hotelselskabet havde opnået tinglysning med fuldstændig og ubetinget adkomst til ejendommen.

Aftalen blev imidlertid misligholdt, og skatteyderselskabet fik ved en voldgiftskendelse tilkendt en erstatning på 13,2 mio. USD i form af positiv opfyldelsesinteresse. Sagen vedrørte, om dette beløb var skattepligtigt eller ej.

Højesteret fandt, at erstatningen måtte sidestilles med en gevinst ved afståelse, jf. aktieavancebeskatningslovens § 31, stk. 2. Højesteret lagde vægt på at erstatningen var fastsat som positiv opfyldelsesinteresse. Selskabet blev herved økonomisk stillet som om aftalen var opfyldt efter sit indhold med erhvervelse og efterfølgende påtvungen afståelse. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at det danske selskab som følge af misligholdelsen ikke blev ejer af aktierne i det russiske selskab.

Højesteret fandt, at selskabet skattemæssigt måtte anses for at have ejet aktierne i mindre end 3 år, hvorfor salget var skattepligtigt efter de dagældende regler om beskatning af selskabers salg af aktier.

Erstatningen var derfor skattepligtig for det danske selskab.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 8 (dagældende)
Aktieavancebeskatningsloven § 31, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 C.B.2.1.4.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 C.C.2.1.6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 C.C.2.5.3.2.9

Parter

H1 Holding A/S
(advokat Jakob Krogsøe)

mod

Skatterministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

Afsagt af højesteretsdommerne

Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Marianne Højgaard Pedersen, Jon Stokholm og Jan Schans Christensen

Sagens baggrund og parternes påstande

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 18. afdeling den 17. januar 2012,

Påstande

Parterne har gentaget deres påstande.

Supplerende sagsfremstilling

Købsaftalen

Det fremgår af pkt. 3.3 i købsaftalen af 24. september 2004, som senere ændret ved tillæg af 21. februar 2005 og 2. februar 2006, bl.a., at H1 Holding A/S, når betingelserne i aftalens pkt. 8.5 var opfyldt, inden 3 hverdage herefter skulle betale købesummen mod overdragelse af aktierne.

Ifølge aftalens pkt. 8.5 var H1 Holding´s forpligtelse til at betale købesummen betinget af, at sælgerne havde foretaget en række opfyldelseshandlinger, herunder tilvejebragt dokumentation for,

- at hotelbygningen var opført og færdiggjort i overensstemmelse med aftalen, og at den opfyldte alle relevante myndighedskrav,

- at G7 havde opnået endelig og ubetinget adkomst til hotelbygningen, og

- at lejeaftalen mellem G7 og ejeren af grunden var blevet behørigt tinglyst.

Datoen for opfyldelse af betingelserne i pkt. 8.5 benævnes T-dagen. I aftalen var der nærmere regler om fastsættelse af T-dagen, herunder ved en række varslinger fra sælgerne. Parterne er enige om, at T-dagen endte med at blive den 23. august 2006.

Der foreligger ikke oplysninger om, at kontrakten kunne overdrages af nogen af parterne.

Voldgiftssagen

Det fremgår af voldgiftsrettens kendelse af 20. december 2007, at H1 Holding den 1. december 2006 fremsatte krav overfor G5 og den 21. december 2006 indledte voldgiftssag, jf. kendelsens pkt. 90 henholdsvis 15.

Voldgiftsretten konkluderede følgende med hensyn til sælgernes misligholdelse af købsaftalen (pkt.169 i den uautoriserede oversættelse):

"...

Som følge heraf finder voldgiftsretten, at G5 har misligholdt købsaftalen på grund af følgende årsager til manglende opfyldelse: G5 har ikke tinglyst G7s ejendomsret til "hotelbygningen", G5 har ikke leveret en juridisk vurdering uden forbehold fra den advokat, der blev udnævnt i fællesskab, og grundlejekontrakten opfyldte ikke købsaftalens krav. Derudover misligholdte G5 købsaftalen ved at trække sig ud af aftalen, og så således hævede G5 aftalen på uberettiget vis.

..."

Højesterets begrundelse og resultat

Sagens spørgsmål er, om den erstatning, som H1 Holding A/S blev tilkendt ved voldgiftskendelsen af 20. december 2007, er skattefri efter statsskattelovens § 5 eller skattepligtig efter andre bestemmelser, herunder i første række som aktieavance efter den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 31, stk. 2, jf. § 6, stk. 1, og § 8, stk. 1.

Ved aftale af 24. september 2004 købte H1 Holding af G5 Oy og G6 Oy hele aktiekapitalen i G7, idet det var aftalt, at aktierne først skulle leveres og købesummen betales, når sælgerne havde opført en hotelbygning på lejet grund og dokumenteret G7s erhvervelse af hotelbygning og lejemål. Parterne var ikke berettigede til at overdrage kontrakten til andre. Aftalen blev senere ændret ved tillæg af 21. februar 2005 og 2, februar 2006. Datoen for udveksling af ydelserne (T-dagen) skulle fastsættes af sælgerne efter varsling inden for nærmere fastlagte rammer. T-dagen blev endeligt fastsat til den 23. august 2006. Købers forpligtelse til at betale købesummen var betinget af sælgernes opfyldelse af en række forpligtelser, herunder navnlig dokumentation på T-dagen af, at G7 havde erhvervet registreret adkomst til hotellet og lejemål om grunden, men købsaftalen som sådan var ikke betinget. Højesteret finder, at der således forelå en endelig og uoverdragelig kontrakt om køb af aktier med senere levering.

Som fastslået ved voldgiftsrettens kendelse misligholdt sælgerne aftalen ved ikke at opfylde deres forpligtelser efter denne på T-dagen og ved den 24. august 2006 at meddele, at de heller ikke agtede at opfylde deres forpligtelser.

H1 Holding fremsatte den 1. december 2006 krav om erstatning og anlagde den 21. december 2006 voldgiftssag med påstand herom.

Voldgiftsretten fastslog ved kendelse af 20. december 2007, at sælgerne havde misligholdt deres forpligtelser som nævnt, og at H1 Holding havde krav på erstatning af den positive opfyldelsesinteresse. Voldgiftsretten fastsatte erstatningen til det aftalte maksimum på 13,2 mio. USD, allerede fordi værdien af hotellet androg 27 mio. USD pr. 1. marts 2007 og således oversteg den aftalte købesum på 13,2 mio. USD for aktierne med mere end det aftalte maksimum for erstatningen.

På baggrund af det anførte tiltræder Højesteret, at erstatningsbeløbet på 13,2 mio. USD skattemæssigt må sidestilles med en gevinst ved afståelse, jf. aktieavancebeskatningslovens § 31, stk. 2, jf. § 1, stk. 1. Højesteret lægger herved vægt på, at erstatningen er fastsat som positiv opfyldelsesinteresse, H1 Holding blev dermed økonomisk stillet, som om aftalen var opfyldt efter sit indhold med erhvervelse af aktierne på T-dagen og med efterfølgende påtvungen afståelse af aktierne. Det forhold, at H1 Holding som følge af den misligholdelse, som erstatningen kompenserer, ikke var blevet ejer af aktierne, kan ikke føre til andet resultat.

Såfremt sælgerne ikke havde misligholdt deres forpligtelser, ville H1 Holding have overtaget aktierne på T-dagen den 23. august 2006. Ved den 1. december 2006 at kræve erstatning for tabet og fastholde kravet ved at anlægge og gennemføre voldgiftssagen har H1 Holding afstået fra at få aktierne overdraget. Herefter tiltræder Højesteret, at erstatningen er omfattet af den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 8, stk. 1, om skattepligt af avance på aktier, der afstås på et tidspunkt, der ligger mindre end 3 år efter erhvervelsen.

Den tilkendte erstatning er således skattepligtig aktieavance for H1 Holding efter den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 31, stk. 2, jf. § 6, stk. 1, og § 8, stk. 1, og Højesteret stadfæster herefter dommen.

Der er ved fastsættelsen af sagsomkostninger dels lagt vægt på, at sagen har en værdi på 68.640.000 kr., og dels at sagens omfang har været relativt beskedent.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 Holding A/S betale 500.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.