Dato for udgivelse
05 nov 2013 15:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 okt 2013 11:08
SKM-nummer
SKM2013.777.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0216110
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Husbåde - afskrivning
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at nogle nærmere beskrevne husbåde skatteretligt kunne betragtes som fast ejendom. Det forhold, at husbåde i visse tilfælde efter momsretten anses for fast ejendom, ændrede ikke herved.

Skatterådet tog også stilling til en række afledte spørgsmål om afskrivningsmetode, anvendelse af virksomhedsordningen samt rækkevidden af anpartsreglerne.

Hjemmel

Ejendomsavancebeskatningsloven § 1, stk. 1
Afskrivningsloven § 2, stk. 1,
Afskrivningsloven § 14 og
Afskrivningsloven § 15

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 1, stk. 1
Afskrivningsloven § 2, stk. 1,
Afskrivningsloven § 14 og
Afskrivningsloven § 15

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.C.2.4.4.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.C.2.4.2.1.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-1, afsnit C.H.2.1.2

Spørgsmål

 1. Kan det bekræftes, at husbåde tilhørende spørgerne er fast ejendom?
 2. Kan det bekræftes, at husbåde klassificeret som fast ejendom ikke omfattes af anpartsreglerne?
 3. Kan det bekræftes, at husbåde klassificeret som fast ejendom kan indgå i virksomhedsskatteordningen?
 4. Kan det bekræftes, at husbåde kan afskrives som driftsmidler?
 5. Kan det bekræftes, at husbåde kan afskrives i lighed med campinghytter?
 6. Kan det bekræftes, at husbåde er omfattet af afskrivningslovens § 17, stk. 2?

Svar

 1. Nej
 2. Bortfalder
 3. Bortfalder
 4. Ja, se dog indstilling og begrundelse
 5. Nej
 6. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ejer en husbåd i X Havn.

Tidligere har disse husbåde været klassificeret som driftsmiddel både momsmæssigt og skattemæssigt.

Men med baggrund i EU-domstolens afgørelse i sag C-532/11 er der behov for afklaring af de skattemæssige forhold.

EU-domstolen udtalte, at 6. momsdirektivs artikel 13, punkt B, litra b (nu momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra I) skal fortolkes sådan, at begrebet bortforpagtning og udlejning af fast ejendom omfatter udlejning af en husbåd, med dertilhørende afgrænsede og identificerbare fortøjningsareal og anløbsbro, som er gjort stationær ved hjælp af fortøjningsanordninger, der ikke let kan demonteres og er fastgjort til en flods bred og bund.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmålet skal besvares med Ja.

Spørgernes husbåde skal i lighed med C-532/11 defineres ud fra om husbåden er gjort stationær til kajpladsen og bundforhold.

De pågældende husbåde er fastgjort til kajpladsen med stationære kæder ligesom der er monteret landgangsbro. Husbådene er med fast elforsyning og vandforsyning ligesom der betales for renovation.

Desuden er husbådene tilsluttet det landbaserede offentlige kloaksystem, hvilket tillige gør husbådene særdeles landfaste.

Husbådene har ingen motor og kan således ikke flyttes af egen kraft. For et år ad gangen aftales udlejning som feriebolig med et udlejningsbureau.

Da husbådene således af gjort stationære skal disse betragtes som fast ejendom.

I et høringssvar har spørger gjort gældende, at sondringen mellem fast ejendom og driftsmidler bør foretages ens momsretligt og skatteretligt. Spørger har henvist til momsvejledningen afsnit D.A.11.4.4.2.

Spørger tilkendegiver tillige, at der er et politisk ønske om at ensrette momsmæssige og skattemæssige forskelle, og henviser i denne forbindelse til SKM 2008.354 om ændring af moms- og skattepraksis ved kørsel i vare og lastvogne.

Det præciseres endvidere, at de husbåde der er omfattet af det bindende svar ikke er beregnet til at kunne bevæge sig gennem vand.

Endeligt har spørger henvist til, at boligdelen af en husbåd følger reglerne i byggeloven.

Spørgsmål 2

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmålet skal besvares med Ja.

Da stationære husbåde, jf. spørgsmål 1, er fast ejendom, er husbådene ikke omfattet af anpartsreglerne.

Spørgsmål 3

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmålet skal besvares med Ja.

Fast ejendom kan indgå i virksomhedsskatteordningen under forudsætning af, at der ikke er nogen privat anvendelse.

Spørgsmål 4

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmålet skal besvares med Ja.

Afskrivningsforholdene for husbåde er tidligere afgjort i SKM 2003.418, hvor det er klarlagt at husbåde skal afskrives som driftsmidler.

Spørgsmål 5

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmålet skal besvares med Nej.

Da det forudsættes, at husbåde kan afskrives som driftsmiddel, vil svaret på spørgsmål 5 være nej.

Spørgsmål 6

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmålet skal besvares med Nej.

Da det forudsættes, at husbåde kan afskrives som driftsmiddel, vil svaret på spørgsmål 6 være nej.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at husbåde tilhørende spørgerne er fast ejendom.

Lovgrundlag

Ejendomsavancebeskatningsloven § 1, stk. 1

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom medregnes til den skattepligtige indkomst efter reglerne i denne lov.

Afskrivningsloven § 2, stk. 1

Maskiner, inventar og andre driftsmidler samt skibe afskrives efter reglerne i dette kapitel, såfremt de udelukkende eller delvis benyttes erhvervsmæssigt.

Afskrivningsloven § 14

Erhvervsmæssigt benyttede bygninger afskrives særskilt for hver enkelt bygning efter reglerne i dette kapitel.

Afskrivningsloven § 15

Stk. 1. Installationer, der udelukkende tjener bygninger, hvorpå der kan afskrives efter § 14, behandles og afskrives som de nævnte bygninger. Det gælder dog ikke installationer, hvorpå der har kunnet afskrives efter stk. 2 eller 3.(...)

Ejendomsvurderingsloven § 1

Almindelig vurdering af landets faste ejendomme finder sted hvert andet år, jf. dog § 7. Ejerboliger vurderes i ulige år. Andre ejendomme vurderes i lige år. Skatteministeren fastsætter den nærmere afgrænsning mellem ejerboliger og andre ejendomme.

Forarbejder

Afskrivningslovens § 15
(...)

Den vurderingsmæssige behandling er som regel afgørende for, om et aktiv skal anses for et driftsmiddel (inventar), eller om det skal anses for en bygningsbestanddel eller installation.

(...)

Praksis

C.C.2.4.4.1 Afskrivningsberettigede bygninger

(...)

Definition af en bygning

Det fremgår hverken af lovteksten eller af forarbejderne til AL § 14, hvad der nærmere skal forstås ved begrebet "bygning".

Ved afgrænsningen af begrebet må der derfor tages udgangspunkt i en naturlig sproglig forståelse af en "bygning". Det må dog antages, at begrebet "bygning" udover egentlige bygninger også omfatter bygningsværker.

I forbindelse med afgrænsning af begrebet "bygning" henvises der i SKM2009.479.VLR til Vurderingsvejledningens afsnit A.4.2, hvorefter kun "murede og støbte konstruktioner på og i jorden, i det omfang de er beregnet til forbliven på stedet", anses som bygninger eller bygningsbestanddele".

I SKM2009.479.VLR blev det afvist at anse et golfbaneanlæg for at være en bygning i afskrivningslovens forstand.

Husbåde anses for at være skibe i afskrivningslovens forstand og afskrives derfor som skibe og ikke som bygninger. Se SKM2003.418.LR.(...)

SKM2003.418.LR

Ligningsrådet udtalte, at 4 nærmere beskrevne husbåde måtte anses for skibe i afskrivningslovens forstand, da de kunne flyde og var beregnet til at kunne flyttes ved at bevæge sig gennem vand, da de havde en vis størrelse, og da de kunne registreres i Skibsregisteret som skibe og belånes efter de regler, der gælder for skibe (sølovens regler for skibspant), samt da det løbende slid, som en husbåd udsættes for, er sammenligneligt med det slid, som et skib udsættes for.

SKM2010.340.SR

Skatterådet fandt, at vindmøller ikke var fast ejendom i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven og svarede derfor nej til, at ejendomsavance kan genanbringes i vindmøller, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A.

(...)

SKATs indstilling og begrundelse

(...)

Det fremgår ikke af lovbemærkningerne til ejendomsavancebeskatningsloven, hvad der skal forstås ved begrebet "fast ejendom". Henset til den nære indbyrdes sammenhæng mellem ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningsloven, må det efter SKATs opfattelse antages, at begrebet "fast ejendom" skal afgrænses ens efter de to love. Der kan herved henvises til reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 5 om nedsættelse af anskaffelsessummen med foretagne afskrivninger m.v. Endvidere kan der henvises til, at det både efter afskrivningslovens § 45, stk. 2, og efter ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 5, påhviler køber og sælger at fordele overdragelsessummen på de skatterelevante aktiver, og at det må antages, at den del af den kontantomregnede købesum, der skal henføres til en bestemt bygning, udgør det samme beløb efter begge love.

Det fremgår af lovbemærkningerne til den gældende afskrivningslov, L 102, FT 1998/1999, 2. samling, samt af bemærkninger til lov nr. 540 af 6/6 2007 om ændringen af bl.a. afskrivningsloven, at den vurderingsmæssige behandling er afgørende for, om et aktiv anses for en bygning/installation eller et driftsmiddel. Hvis et aktiv ikke medtages ved de offentlige ejendomsvurderinger, er det fordi det anses for et driftsmiddel (løsøre).

Efter SKATs opfattelse må det herefter kunne lægges til grund, at begrebet "fast ejendom" skal afgrænses ens efter vurderingsloven, afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven, og at det er den vurderingsmæssige behandling, der er afgørende for, om et aktiv skal anses for et driftsmiddel eller en bygningsbestanddel/installation. Det er således SKATs opfattelse, at der i hvert fald i relation til de tre nævnte love eksisterer et fælles skatteretligt ejendomsbegreb.(...)

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.

SKM2013.208.SKAT

Styresignal

SKAT ændrer praksis for den momsmæssige behandling af visse stationære husbåde og udlejning af havneplads til stationære husbåde.

Begrundelse

Indledningsvis bemærkes, at momsretten er direkte reguleret og styret af EU-retlige regler, mens dette ikke er tilfældet på skatterettens område. Afgrænsningen af hvorvidt en husbåd i momsretlig henseende anses for fast ejendom, er således direkte reguleret af EU-retlige regler og EF-Domstolens fortolkning af disse regler. Derimod er der ikke efter EU-retten noget til hinder for, at medlemsstaterne på området direkte beskatning opretholder en begrebsafgrænsning, der afviger fra indholdet af lignende begreber inden for afgiftsretten.

Ved afgørelsen af hvorvidt et givet aktiv skatteretligt betragtes som fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven, og bygninger henholdsvis installationer omfattet af afskrivningslovens kapitel 3, følges som regel den vurderingsmæssige behandling.

Er aktivet særskilt vurderet eller medtaget ved ejendomsvurderingen, vil aktivet således som udgangspunkt klassificeres som fast ejendom (grund, bygninger eller installationer), mens aktiver, der ikke er særkilt vurderet eller medtaget ved ejendomsvurderingen, som udgangspunkt betragtes som driftsmidler, hvis aktivet anvendes helt eller delvist erhvervsmæssigt.

Husbåde vurderes ikke efter vurderingsloven. Dette gælder uanset om husbåden anses for at have en stationær tilknytning til kajpladsen, og ikke er forsynet med motor.

SKAT er af den opfattelse, at husbåde med de karakteristika, som er angivet af spørger, ikke skatteretligt at skulle klassificeres som fast ejendom, men derimod som driftsmidler, i det omfang husbåden anvendes helt eller delvist erhvervsmæssigt.

Der kan endvidere henvises til SKM2003.418.LR og SKM2010.340.SR.

Det bemærkes, at ejere af husbåde ikke svarer kommunal grundskyld eller ejendomsværdiskat af bådens værdi, og at husbåde ikke anses som fast ejendom i tinglysningslovens forstand.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med nej.

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at husbåde klassificeret som fast ejendom ikke omfattes af anpartsreglerne

Begrundelse

Da husbåde ikke klassificeres som fast ejendom, bortfalder spørgsmålet.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med Bortfalder.

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at husbåde klassificeret som fast ejendom kan indgå i virksomhedsskatteordningen.

Begrundelse

Da husbåde ikke klassificeres som fast ejendom, bortfalder spørgsmålet.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med Bortfalder.

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at husbåde kan afskrives som driftsmidler.

Lovgrundlag

Afskrivningsloven § 2, stk. 1

Maskiner, inventar og andre driftsmidler samt skibe afskrives efter reglerne i dette kapitel, såfremt de udelukkende eller delvis benyttes erhvervsmæssigt.

Afskrivningsloven § 5, stk. 1

Driftsmidler og skibe, som en skattepligtig udelukkende benytter erhvervsmæssigt, skal afskrives på en samlet saldo for den enkelte virksomhed, jf. dog § 5 B.

Afskrivningsloven § 11, stk.1

Driftsmidler og skibe, som en skattepligtig benytter både til erhvervsmæssige og til private formål, skal afskrives særskilt for hvert enkelt driftsmiddel eller skib.

Praksis

C.C.2.4.2.1 Grundlæggende betingelser for afskrivning på driftsmidler og skibe
(...)
Maskiner, inventar og andre driftsmidler samt skibe kan afskrives efter reglerne i afskrivningsloven, kapitel 2, hvis de udelukkende eller delvist bruges erhvervsmæssigt.

Erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler betyder, at driftsmidlerne skal bruges i skatteyderens (ejerens) eget erhverv, eller at driftsmidlerne er udlejet. Hvis driftsmidlerne stilles til rådighed for andre uden vederlag, er der ikke tale om erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler.(...)

SKM2003.418.LR

Ligningsrådet udtalte, at 4 nærmere beskrevne husbåde måtte anses for skibe i afskrivningslovens forstand, da de kunne flyde og var beregnet til at kunne flyttes ved at bevæge sig gennem vand, da de havde en vis størrelse, og da de kunne registreres i Skibsregisteret som skibe og belånes efter de regler, der gælder for skibe (sølovens regler for skibspant), samt da det løbende slid, som en husbåd udsættes for, er sammenligneligt med det slid, som et skib udsættes for.

Begrundelse

Spørgsmålet opfattes således, at det ønskes bekræftet, at husbåde kan afskrives som driftsmidler for så vidt, de ikke skatteretligt anses for fast ejendom, jf. affattelsen af spørgsmål 1.

Det er oplyst, at husbådene udlejes som feriebolig gennem et udlejningsbureau.

Hvis udlejningen er tilrettelagt således, at den efter en konkret bedømmelse kan anses for erhvervsmæssig, vil husbåde, der udlejes til fritidsformål, kunne afskrives efter afskrivningslovens kapitel 2 om afskrivning på driftsmidler og skibe.

Hvis husbåden delvist anvendes af ejeren, og delvis udlejes erhvervsmæssigt, vil husbåden kunne afskrives efter bestemmelserne om delvist erhvervsmæssigt benyttede skibe.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med Ja se afgørelse og begrundelse.

Spørgsmål 5

Det ønskes bekræftet, at husbåde kan afskrives i lighed med campinghytter.

Lovgrundlag

Afskrivningslovens § 14
(...)

Erhvervsmæssigt benyttede bygninger afskrives særskilt for hver enkelt bygning efter reglerne i dette kapitel.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan afskrivning ikke foretages på bygninger, der anvendes til

(...)

4) beboelse eller hertil knyttede formål, bortset fra hoteller og campinghytter samt døgninstitutioner og bygninger, der er omfattet af lov om social service, og som udsættes for et tilsvarende slid (...)

Praksis

C.C.2.4.4.1 Afskrivningsberettigede bygninger

(...)

Der kan ikke afskrives på bygninger, der anvendes til beboelse eller hertil knyttede formål, bortset fra hoteller. Se AL § 14, stk. 2, nr. 4.

Der kan dog afskrives på campinghytter. Ved campinghytter forstås de hytter, der er omfattet af Campingreglementet, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 273 af 21. marts 2007. Det er dog kun stationære campinghytter, der kan afskrives som bygninger, da flytbare campinghytter afskrives som driftsmidler. Se TfS 1984, 413 LR.

En campinghytte, der var opført med henblik på varig forbliven på stedet, blev anset for at være en bygning og kunne afskrives som sådan. Se SKM2003.255.VLR.(...)

Begrundelse

Spørgsmålet opfattes således, at der ønskes svar på, om husbåde kan afskrives efter de samme bestemmelser, der gælder for stationære campinghytter.

Det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 1, at husbådene skatteretligt kvalificeres som driftsmidler. Da afskrivningslovens § 14 alene vedrører bygninger, kan bestemmelsen ikke anvendes herpå

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 5 besvares med nej.

Spørgsmål 6

Det ønskes bekræftet, at husbåde er omfattet af afskrivningslovens § 17, stk. 2.

Lovgrundlag

Afskrivningslovens § 17

§ 17. Afskrivning på bygninger efter § 14 og installationer efter § 15, stk. 1 og 2, kan fra og med anskaffelsesåret foretages med indtil 4 pct. årligt af anskaffelsessummen. Afskrivning på installationer omfattet af § 15, stk. 3, beregnes med indtil 4 pct. af anskaffelsessummen.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte afskrivningssats forhøjes, når det må antages, at bygningen eller installationen er udsat for en sådan fysisk forringelse, at den trods normal vedligeholdelse vil have mistet sin værdi senest 25 år efter opførelsen. Afskrivningssatsen forhøjes til en sats lig med summen af 3 pct. og en sats, der svarer til, at bygningen eller installationen afskrives med lige store årlige beløb over den antagelige levetid.(...)

Praksis

C.C.2.4.4.4 Afskrivningsmetoder, bygninger og installationer

(...)

Forhøjede satser

Når en bygning eller installation er udsat for en sådan fysisk forringelse, at den trods normal vedligeholdelse vil have mistet sin værdi senest 25 år efter opførelsen, kan den pågældende bygning eller installation afskrives med en forhøjet afskrivningssats. Se AL § 17, stk. 2.

Afskrivningssatsen forhøjes til en sats lig med summen af 3 pct. og en sats, der svarer til, at bygningen afskrives med lige store årlige beløb over den forventede levetid(...)

Begrundelse

Det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 1, at husbådene skatteretligt kvalificeres som driftsmidler. Da afskrivningslovens § 17, stk.2 vedrører bygninger, kan bestemmelsen ikke anvendes herpå.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 6 besvares med nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.