Dato for udgivelse
04 nov 2013 13:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 okt 2013 10:49
SKM-nummer
SKM2013.765.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-5121301
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Aktier - Optaget til handel - Reguleret marked - Afnotering
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at selskab A´s aktier fortsat vil blive anset for optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, selvom aktierne slettes fra handel på Børs 1, således at selskab A´s aktier efter sletningen alene er optaget til handel på Børs 2. Skatterådet kan endvidere bekræfte, at det ikke vil være en betingelse for at svare "ja" til spørgsmål 1, at aktionærerne konkret lader deres aktier overføre til det elektroniske handelssystem i Børs 2.

Hjemmel

Værdipapirhandelsloven § 16, stk. 1
Artikel 4, stk. 1, nr. 14, i MiFID-direktivet
Bekendtgørelse nr. 1359 af 22. december 2011

Reference(r)

Værdipapirhandelsloven § 16, stk. 1
Artikel 4, stk. 1, nr. 14, i MiFID-direktivet
Bekendtgørelse nr. 1359 af 22. december 2011

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.B.2.1.1.20

Spørgsmål

  1. Vil selskab A's aktier fortsat blive anset for optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, selvom aktierne slettes fra handel på Børs 1, således at selskab A's aktier efter sletningen alene er optaget til handel på Børs 2?
  2. Vil det være en betingelse for at svare "ja" til spørgsmål 1 at aktionærerne konkret lader deres aktier overføre til det elektroniske handelssystem i Børs 2?

Svar

  1. Ja.
  2. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Denne anmodning angår spørgsmålet om, hvorvidt Børs 2, skal anses som et reguleret marked i den forstand, som begrebet anvendes i hhv. aktieavancebeskatningsloven og i bekendtgørelse nr. 1359 af 22. december 2011 ("Puljebekendtgørelsen") § 12, stk. 11.

Om selskab A (A) og dets børsnoteringer

A´s aktier handles både på Børs 1 og Børs 2.

Der er kun én aktieklasse i A.

Om handlen med A's aktier

Handlen med A's aktier på Børs 1 er temmelig begrænset og står ikke mål med omkostningerne ved at være noteret på denne børs. A ønsker derfor at afnotere (slette) sine aktier fra handel på Børs 1.

Rådgiver har vedhæftet sin anmodning om bindende svar en oversigt over handlen med A's aktier på hhv. Børs 2 og Børs 1. Oversigten viser, at handlen med A's aktier i 2012 udgjorde 4,2 % af den samlede handel på Børs 2 og Børs 1. Den resterende handel, 95,8 %, med A's aktier, fandt sted over Børs 2.

Rådgiver har endvidere vedhæftet sin anmodning en oversigt over aktiekursen på A's aktie på hhv. Børs 2 og Børs 1. Det fremgår heraf, at aktiekursen gennem de seneste 4 år stort set har været den samme på de to børser. Dette indikerer ifølge rådgiver, at aktiekøberne formentlig ikke har anset de to børser for at have så forskellige egenskaber, at det har skullet påvirke aktiekursen.

Om fysiske aktiebreve

Det er kun på Børs 1-handlen, at der udveksles fysiske aktiebreve. Børs 1 er en handelsplads, men selve aktierne overføres ikke via Børs 1.

I Børs 2´s hjemland, Land 2, er der blandt andet hjemmel til, at aktier i Land 2-selskaber kan handles via Børs 2´s elektroniske handelssystem eller via fysiske aktiebreve.

I praksis sker handel med de fysiske aktiebreve på den måde, at handlen indgås via Børs 1, som altså formidler kontakten mellem køber og sælger på helt sædvanlig vis, dvs. på samme måde som for danske aktier.

For at berigtige handlen skal sælgeren af aktierne derefter indsende sit originale aktiebrev til A med instruks om, hvem aktierne skal overføres til. Hvis en part f.eks. ejer 5.000 aktier og sælger 2.500 til én køber og 2.500 til en anden, skal det fysiske aktiebrev omfattende de 5.000 aktier indsendes til A med oplysninger om køberne. Dette sker via sælgerens bank. A annullerer herefter aktiebrevet udstedt til sælgeren og udsteder to nye på hver 2.500 aktier og udsender disse aktiebreve til de to købere.

De fysiske aktiebreve udstedes som bevis for ejerskabet. De fysiske aktiebreve er dog ikke ihændehaverpapirer, og en aktionær, som redegør for, at han har mistet sit aktiebevis, kan få udstedt et nyt.

Om Børs 2

A har drøftet sine overvejelser om sletning af A fra handel på Børs 1 med Børs 1.

For at få nærmere afklaret, om Børs 2 opfylder de vilkår, som gælder for et "reguleret marked" i værdipapirhandelslovens forstand har A udarbejdet et dokument, der indeholder samtlige krav, som efter MIFID-direktivet, direktiv 2004/39, stilles til et reguleret marked. Dette dokument er sendt til en autoriseret børsmægler på Børs 2, som er blevet anmodet om at besvare, hvorvidt Børs 2 opfylder de konkrete krav fra MIFID-direktivet. Børsmæglerens besvarelse har været forelagt for Børs 2, som ikke havde bemærkninger. Rådgiver har vedhæftet sin anmodning det udfyldte dokument. Det er rådgivers opfattelse, at det af dokumentet kan udledes, at Børs 2 opfylder samtlige krav, som efter Direktivet stilles til et reguleret marked.

Børs 2 er medlem af World Federation of Exchanges.

Om aktiehandel på Børs 2

De aktionærer, hvis aktier handles på Børs 1, har fysiske aktiebreve. De aktionærer, hvis aktier handles på Børs 2, har ingen fysiske aktiebreve. For at kunne handle aktier gennem Børs 2 skal de pågældende aktier overføres til Børs 2´s elektroniske handelssystem med dematerialiserede aktier. Det må forventes, at der efter sletningen af A fra Børs 1 vil være enkelte aktionærer, som ikke umiddelbart får indsendt deres fysiske aktiebreve og overført aktierne til Børs 2. Aktionærerne vil også efter sletningen af aktien fra handel på Børs 1 kunne få overført deres aktier til Børs 2´s elektroniske handelssystem ved at indsende deres aktiebreve.

Det ønskes besvaret, om det har betydning for aktiernes status som optagne til handel på et reguleret marked, at der eventuelt vil være enkelte aktionærer, som på grund af deres manglende omregistrering af aktierne, er afskåret fra at handle aktierne over Børs 2.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er A's opfattelse, at svaret på spørgsmål 1 må besvares "ja" og at svaret på spørgsmål 2 må besvares "nej".

I forhold til spørgsmål 1 må der lægges betydelig vægt på, at Børs 2 er medlem af World Federation of Exchanges, jf. i den forbindelse Den Juridiske Vejledning, 2013, C.B.2.1.1.20. I Den Juridiske Vejledning nævnes: "Skatteministeriet anser som udgangspunkt et marked for at være et reguleret marked, hvis markedet er medlem af World Federation of Exchanges eller har været medlem af World Federation of Exchanges..."

Hertil kommer følgende:

Størstedelen af handlen med A's aktier (ca. 95 %) foregår over Børs 2. Da Børs 2 er A's hovedmarked og har langt de fleste handler, er prissætningen på dette marked mere effektiv end på Børs 1. Børs 2 er dermed et bedre marked for prissætning af aktien end Børs 1, der utvivlsomt er et reguleret marked.

Der er ikke nogen reel prisforskel mellem handlerne på det utvivlsomt regulerede marked Børs 1 og handlerne på Børs 2. Hvis markedet ikke anså Børs 2 for at være en "forsvarlig" handelsplads, ville aktiekøberne forlange en rabat for den ekstra risiko, som i givet fald ville være forbundet med handler på Børs 2.

Rådgiver henviser til, at dokumentet om Børs 2s opfyldelse af kravene til et reguleret marked i MIFID-direktivet støtter, at Børs 2 opfylder nøjagtigt samme krav som regulerede markeder inden for EU/EØS.

Da omstændighederne nævnt ovenfor ikke giver anledning til at fravige det normalt gældende udgangspunkt, må udgangspunktet gælde, og Børs 2 må dermed betragtes som et reguleret marked i aktieavancelovens forstand.

Spørgsmål 2 bør besvares med et "nej", fordi aktier af samme klasse i samme selskab må behandles ens. Der er således ikke grundlag for at definere to ellers ens aktier som hhv. "regulerede" og "ikke-regulerede", alene fordi en konkret aktionær ikke kan omsætte de pågældende aktier som følge af aktionærens egne forhold.

Det følger af aktieavancebeskatningsloven, fx § 4A, stk. 3, nr. 4, at der lægges vægt på, om "aktierne" er "optaget til handel" på et reguleret marked. Der lægges dermed ikke vægt på, om den pågældende aktionærs aktier konkret kan handles på det regulerede marked. Aktierne vil således være "optaget til handel" på det regulerede marked.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at A's aktier fortsat vil blive anset for optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, selvom aktierne slettes fra handel på Børs 1, således at A's aktier efter sletningen alene er optaget til handel på Børs 2.

Lovgrundlag

Værdipapirhandelsloven § 16, stk. 1:

Ved et reguleret marked forstås et multilateralt system, hvor der inden for systemet og i overensstemmelse med dettes ufravigelige regler sammenføres eller befordres sammenføring af en flerhed af tredjeparters interesser i køb og salg af værdipapirer på en sådan måde, at der indgås aftaler om handel med værdipapirer, der er optaget til handel efter dette markeds regler eller systemer.

Artikel 4, stk. 1, nr. 14, i MiFID-direktivet (Markets in Financial Instruments Directive):

"reguleret marked": et multilateralt system, der drives og/eller forvaltes af en markedsoperatør, som - inden for systemet og under iagttagelse af dettes ufravigelige regler - sætter forskellige tredjeparters interesse i køb og salg af finansielle instrumenter i forbindelse med hinanden eller befordrer dette på en sådan måde, at der indgås en aftale om finansielle instrumenter, der er optaget til handel efter dette markeds regler og/eller systemer, og som har opnået tilladelse og fungerer efter forskrifterne samt bestemmelserne i afsnit III.

Begrundelse

Det fremgår af lovforslag nr. 201, 2008/2009 om indførelsen af begrebet "regulerede markeder" i bl.a. aktieavancebeskatningsloven, at:

"Regulerede markeder er defineret i § 16, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. Der er med denne bestemmelse tale om en gennemførelse af den definition af et reguleret marked, der fremgår af artikel 4, stk. 1, nr. 14, i MiFID-direktivet. I de foreslåede regler defineres regulerede markeder i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, nr. 14, i MiFID-direktivet."

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1359 af 22. december 2011, § 12, stk. 11, at:

"De i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte aktiver skal handles på et reguleret marked... Befinder markedet sig hverken i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal markedet være medlem af World Federation of Exchanges (WFE), have været medlem af WFE eller optræde på en fortegnelse som Kommissionen måtte offentliggøre i medfør af artikel 19 i direktiv 2004/39/EF..."

Det fremgår desuden af Den Juridiske Vejledning, C.B.2.1.1.20 Forklaring af reguleret marked, at:

"Skatteministeriet anser som udgangspunkt et marked for at være et reguleret marked, hvis markedet

  • er medlem af World Federation of Exchanges eller har været medlem af World Federation of Exchanges
  • optræder på en fortegnelse, som Kommissionen måtte offentliggøre efter art. 19, stk. 6 i MiFID-direktivet - direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004"

Medlemmerne af World Federation of Exchanges fremgår af følgende link:

http://www.world-exchanges.org/member-exchanges/key-information"

Betingelserne er ikke kumulative. Hvis et marked er medlem af World Federation of Exchanges, anser Skatteministeriet derfor som udgangspunkt markedet for at være et reguleret marked.

Rådgiver anfører, at Børs 2 er medlem af World Federation of Exchanges.

Rådgiver anfører desuden, at 95 % af handlen med selskabets aktier foregår over Børs 2, hvorfor det er rådgivers opfattelse, at prissætningen på dette marked er mere effektiv end på Børs 1.

Rådgiver anfører endvidere, at der ikke er nogen reel prisforskel mellem handlerne på Børs 1 og handlerne på Børs 2, og at Børs 2 derfor må anses for en forsvarlig handelsplads.

Endelig henviser rådgiver til, at selskabet har udarbejdet et dokument, der indeholder samtlige krav, som efter MiFid-direktivet stilles til et reguleret marked. En autoriseret børsmægler på Børs 2 har svaret, at Børs 2 opfylder de konkrete krav, og Børs 2 har ikke haft bemærkninger til børsmæglerens besvarelse.

På grundlag af ovenstående oplysninger fra rådgiver er det SKATs opfattelse, at der ikke er grundlag for at fravige udgangspunktet om, at Børs 2 som medlem af World Federation of Exchanges må anses for at være et reguleret marked i aktieavancebeskatningslovens og puljebekendtgørelsens forstand.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at det ikke vil være en betingelse for at svare "ja" til spørgsmål 1 at aktionærerne konkret lader deres aktier overføre til det elektroniske handelssystem i Børs 2.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 796 af 20. juni 2011 om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (Aktieavancebeskatningsloven) og bekendtgørelse nr. 1359 af 22. december 2011 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. (Puljebekendtgørelsen)

Begrundelse

Det er SKATs opfattelse, at begrebet aktier "optaget til handel på et reguleret marked" i aktieavancebeskatningsloven og puljebekendtgørelsen må forstås derhen, at ejerandelene af selskabet, dvs. aktierne, kan overføres til en anden part via et reguleret marked.

SKAT er således ikke enig med rådgiver i, at der i aktieavancebeskatningsloven ikke lægges vægt på, om den pågældende aktionærs aktier konkret kan handles på det regulerede marked.

Det er dog SKATs opfattelse, at et aktiebrev må anses for et fysisk bevis på en ejerandel af A på samme måde, som en elektronisk registrering i Børs 2s elektroniske handelssystem må anses for et elektronisk bevis på en ejerandel af A.

Den omstændighed at en overførsel via Børs 2 af en ejerandel af A, som indehaves af aktionærer med aktiebreve, rent praktisk kræver, at disse aktionærer først indsender deres aktiebreve til Børs 2, er efter SKATs opfattelse ikke i sig selv til hinder for at anse disse aktionærers ejerandele af A for optaget til handel på Børs 2.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.